Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Analiză
facebook

Măsuri luate de guvern pentru perioada stării de alertă determinată de pandemia SARS-COV-2

Motivat de faptul că unele masuri de sprijin instituite în beneficiul persoanelor fizice și juridice nu îșî vor mai produce efectele odată cu încetarea stării de urgență dar și de faptul că neluarea unor măsuri în principalele domenii de activitate din societate ar putea dăuna grav populației și activităților economice pe termen lung, Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 70/2020 care a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 14.05.2020, dată de la care aceasta iși produce efectele.

Actul normativ vizează mai multe domenii de activitate, a căror derulare a fost afectată de pandemia COVID – 19, pentru care era nevoie să se intervină prin măsuri legale pentru a se diminua efectele negative create.

I Prelungirea unor măsuri de protecție socială

Se prelungește acordarea indemnizațiilor suportate de stat

Guvernul a decis să prelungească acordarea indemnizațiilor de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și suportat de stat (dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut) pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului ca urmare a situației create de COVID - 19. Prelungirea se acordă și indemizațiilor  suportate de stat in cuantum de 75%  din câștigul salarial mediu brut al profesioniștilor și al celor care au încheiate convenții individuale de muncă reglementate de legislația funcționării cooperației, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului.

Perioada pentru care a fost prelungită acordarea acestor indemizații este cuprinsă intre data încetării stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.

Aceste indemnizații nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

În continuare, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate de stat pot fi depuse în format letric sau prin poștă electronică in condițiile stabilite de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020, prevederile acestora, în ceea ce privește actele enumerate mai sus, fiind prelungite pentru o perioadă de 30 de zile cu începere de la data încetării stării de urgență.

Criterii pentru stabilirea stagiului de cotizare pentru indemnizația de șomaj

Perioada de suspendare a raporturilor de muncă din cauza intreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

Perioada stării de urgență sau de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate din cauza intreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă                                            aferentă prestațiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Anumite activități de formare profesională a adulților se pot realiza on-line

Guvernul a mai stabilit că, anumite activități se pot se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru programele de formare profesionala a adulților, organizate de O.G. nr. 129/2000. De la aceste prevederi sunt exceptate programele de formare de nivel 1.

Furnizorul de formare profesională poate începe derularea programului de formare profesională în condițiile prezentate mai sus după primirea acordului scris al comisiei de autorizare, transmis prin mijloace electronice, în termen de 2 zile de la primirea notificării.

Examenul de absolvire  a programelor de inițiere, specializare și perfecționare, reglementate de O.G. nr. 129/2000, se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București.

Prelungirea valabilității unor certificate de acreditare și licențe de funcționare

Valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a licenţelor de funcţionare a serviciilor sociale, provizorii şi definitive, prelungită pe perioada stării de urgenţă, se menţine pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

Rapoartele de monitorizare, întocmite cu ocazia misiunii de inspecție și completate de inspectorii sociali în conformitate cu H.G. nr. 118/2014, întocmite înainte de instituirea stării de urgență, dar nu mai devreme de 01.01.2020 pentru situațiile în care licența de funcționare expiră de drept în perioada stării de urgență, sunt valabile pentru toate situațiile în care, solicitările pentru emiterea unei noi licențe de funcționare a serviciului social au fost depuse la Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

Pentru serviciile sociale ale căror licenţe de funcţionare expiră în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă şi pentru care nu se mai poate respecta termenul prevăzut de lege pentru întocmirea rapoartelor de monitorizare şi pentru emiterea unei noi licenţe de funcţionare, dosarul de reacreditare a serviciului social se transmite la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu cel puţin 20 zile înainte de expirarea licenţei de funcţionare emisă anterior.

Prelungirea acordării indemnizațiilor anumitor categorii de parinți

Ordonanța prevede că se prelungește până la data de 31.05.2020 acordarea următoarelor drepturi: a) indemnizațiile părinților, care se află în cocediu  la data intrării prezentei ordonanțe în vigoare (i.e. 14.05.2020) pentru creșterea copiilor cu handicap în condițiile O.U.G. nr. 111/2010 și b) indemnizațiile de acomodare acordate adoptatorului aflat în concediu pentru copii încredințați în vederea adopției.

Pentru aceste persoane, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Somaj și contracte colective de muncă

Obligația persoanelor care beneficiază de indemnizația de șomaj de a se prezenta lunar la agenția pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, se suspendă în perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31.05.2020.

Guvernul a mai decis să prelungească valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective, cu un termen de 60 de zile care începe să curgă de la data încetării stării de urgență, pentru contractele și acordurile al caror termen se implinește în perioada aceasta.

Indemnizațiile și majorările de salarii ale părinților

Pentru părinții care primesc zile libere pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ ca urmare a condițiilor extreme decretate, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii. Astfel, această categorie de persoane nu va mai beneficia de indemnizațiile aferente perioadei de vacanță, așa cum se prezenta situația înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Actul normativ reglementează distinct situația părinților care sunt angajați ai sistemului național de apărare, penitenciarelor, unităților sanitare publice etc.. Astfel, în primul rând, acestora nu li se aplică legea care reglementează acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Această categorie de părinți va beneficia de o majorare salarială de 75% din salariul de bază, corespunzătoare numărului de zile lucrătoare aferente acestei perioade în care unitățile de învățământ sunt închise, până la închiderea anului școlar 2019-2020. De semnalat este faptul că această majorare se acordă doar în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de această majorare sau de zilele libere discutate în paragraful de mai sus.

II Măsuri în domeniul sănătății

Guvernul a intervenit și în acest domeniu cu măsuri menite să diminueze riscul răspândirii COVID-19, acestea fiind aplicabile până la data de 30 septembrie 2020.

Se prelungește valabilitatea anumitor documente din domeniul sănătății

O primă măsură vizează documentele din domeniul sănătății, astfel, documentele utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care expiră până la data de 30 septembrie 2020 iși mențin valabilitatea în funcție de evoluția situației epidemiologice, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al CNAS.

Cardul de sănătate și decontările serviciilor medicale

Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea COVID – 19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Prin derogare de la normele care impuneau utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru a utiliza serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare și dispozitivele medicale, acestea se vor acorda și valida fără a fi necesară utilizarea cardului.

Pentru aceste servicii, Guvernul a hotărât că nu este obligatorie transmiterea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a acestora în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării.

Pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea lunară se face fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II şi III, după cum urmează:

a)la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;

b)la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;

c)la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital;

d)la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19.

În condiţiile în care serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, depăşesc nivelul contractat, decontarea acestora se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

Serviciile medicale acordate în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, se decontează la nivelul activităţii efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic și pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de consultaţii prevăzut mai sus.

Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Actul normativ prevede că, persoanelor asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cărora li se interzice continuarea activităţii şi pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie, pentru o perioadă şi pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Pentru aceste persoane, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

Reoganizări ale unităților sanitare

O altă masură luată de Guvern este aceea că, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua ministerului sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua proprie a altor ministere și instituții pubice cu rețea sanitară proprie se realizează, fără a fi nevoie de aprobarea ministrului sănătății, de către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției SARS-CoV-2.

Măsuri privitoare la personalul din cadrul unităților sanitare

Managementul unităților sanitare publice civile poate fi asigurat, la cererea, de Ministerului Sănătății, prin personal detașat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Personalul detașat va beneficia de drepturile salariale mai favorabile, fie de la instituția care a dispus detașarea, fie de la cea la care a fost detașat.

Organizarea și funcționarea unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale  este coordonată de Ministerul Sănătății, care exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități.

Posturile din cadrul Ministerului sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea acestuia pot fi ocupate, fară organizarea concursului, de catre personal contractual.

Tratamentul "off-label" poate fi prescris

Executivul a autorizat prescripţiile de tratament "off-label" în cazul pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, pe baza ghidurilor sau protocoalelor de tratament aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Comisiei de politică a medicamentului din cadrul unităţilor sanitare în funcţie de severitatea bolii şi a afecţiunilor asociate pentru fiecare pacient.

Prelungirea unor măsuri de limitare a răspândirii COVOD-19

Guvernul a mai decis prelungirea masurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu ca urmare a masurilor aferente COVID-19. Acestea vor fi puse în aplicare de autoritățile administrației publice locale.

III Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului

Programul și modalitățile de derulare a activității ONRC

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă, activitatea oficiului registrului comerţului se derulează în principal prin mijloace electronice şi prin corespondenţă, în condiţiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spaţiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghişeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezenţa unei singure persoane la ghişeu.

Modalități de transmitere a documentelor

Pentru aceeași perioadă, declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului.

Specimenul de semnătură se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului.

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020. Aceasta se poate transmite în forma inscrisului sub semnătură pivată sau electronică la ONRC, fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la ONRC.

IV Măsuri în domeniul insolvenței

Ordonanța prevede că, debitorul aflat în stare de insolvență sau care ajunge în stare de insolvență va putea să adreseze tribunalului o cerere privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără a avea insă obligația de a introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

Aceste prevederi sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care incepe să curgă și termenul de 30 de zile în care debitorul este obligat să ceară deschiderea procedurilor de insolvență.

V Măsuri pentru sprijinirea industriei evenimentelor culturale

Actul normativ prevede că, pentru festivalurile sau evenimentele ce urmau a fi susținute în perioada 8 martie – 30 septembrie 2020 sau în perioada în care se suspendă dreptul de organizare a evenimentelor și festivalurilor, daca această dată depășește intervalul anterior menționat, se aplică urmatoarele reguli:

a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăşi data de 30 septembrie 2021.

b) în cazul anulării evenimentului sau festivalului sau în cazul imposibilităţii folosirii biletului de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator.

c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii până cel târziu la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.

Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de cel puţin 30 zile cumpărătorului de bilete pentru a opta între păstrarea valabilităţii biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau transformarea lui în voucher cu valoare. După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediţia reprogramată a evenimentului sau festivalului.

VI Modificarea și completarea Codului fiscal

Guvernul a mai decis neaplicarea plafonului de 30% pentru deducerile creanțelor cesionate în cazul titlurilor de stat, obligațiulilor și altor instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar, cheltuielile inregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile integral la calculul rezultatului fiscal.

VII Măsuri în domeniul educației

Actul normativ prevede că statul asigură finanțarea de bază și pentru preșcolari (și cei din invățământul particular și confesional, autorizat provizoriu), elevii din învățământul de stat, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul şcolar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

De finanțarea de bază prevăzută de Legea nr. 1/2011 beneficiază toți preșcolarii și elevii enumerați mai sus, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. Astfel, aceste finanțări se vor acorda pentru această perioadă și preșcolarilor și elevilor care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu, nu doar celor care studiază în unități de învățământ acreditate și evaluate periodic.

VIII Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente

Guvernul a decis să prelungească pentru 90 de zile de la data încetării stării de urgență valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice.

Acest termen de valabilitate se aplică și actelor de identitate referitoare la evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, dacă termenul acestora de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență.

În ceea ce privește dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulație, precum și valabilitatea prelungirii numerelor de inmatriculare provizirie și dreptului la circulație se menține numai valabilitatea celor eliberate/acordate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice sau care a avut ca urmare uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 45 de zile de la încetarea acestei stări.

IX Măsuri referitoare la străini

Valabilitatea documentelor

La fel ca in cazul prelungirii valabilității celorlalte documente reglementată de prezenta ordonanță,  cele eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări iși mențin valabilitatea pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență. Aceste prevederi nu se aplică aprobărilor de viză in situații speciale date de instituția indicată mai sus, acestea nefiind considerate valabile peste termenul de 30 de zile de la aprobarea invitației.

Dreptul de ședere

Ordonanța prevede că, dreptul de ședere al străinilor aflați pe teritoriul României se menține pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgență, fără ca acestia să fie supuși vreunei sancțiuni sau masuri restrictive statuate de prevederile O.U.G. nr. 194/2002. Aceste prevederi se aplică și dreptului de ședere conferit prin convențiile internaționale, precum și actelor normative prin care se desființează unilateral regimul de vize sau actelor legislative europene care permit exceptarea de la obligativitatea obținerii vizelor.

Pentru intrările și șederile ulterioare, dreptul de ședere stabilit conform regulilor de mai sus nu se ia în considerare la calcularea perioadei de ședere de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României.

X Măsuri privitoare la creșterea capacității operaționale

Guvernul a decis să puna poliția locală sub conducerea operațională a Poliției Române pe perioada stării de alertă, iar serviciile publice de ambulanță în subordinea operațională a inspectoratelor pentru situații de urgență, pentru aceeași perioadă.

XI Măsuri privitoare la starea civilă

Prima măsură din acest domeniu prevede obigativitatea acceptarii de către instituții și autorități publice, pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, a extraselor pentru uz oficial pentru certificatele de stare civilă, transmise in format electronic de către serviciile abilitate.

De asemenea, pentru aceeași perioadă, documentele primare care stau la baza inregistrării actelor de naștere sau de deces se transmit de emitenți la serviciile publice abilitate prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român. În termen de 90 de zile de la expirarea termenului de 90 de zile în care actele se transmit prin fax sau prin mijloace electronice, instituțiile, autoritățile publice și persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor primare în original la serviciile publice abilitate.

XII Măsuri în domeniul fiscal-bugetar

Scutiri de TVA

Actul normativ prevede că, livrările către asociații și fundații, legal constituite, de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive și echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi folosite în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa acestui act normativ, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Nerespectarea regulilor de mai sus, în sensul scutirii nefondate de TVA, de către fundații și asociații constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziția bunurilor

Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia beneficiară, cel târziu la momentul livrării.

Toate aceste prevederi intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial (i.e. 24.05.2020).

Noi termene pentru declararea și plata unor impozite

Guvernul a decis ca  pentru veniturile impozabile obţinute din România de rezidenţi şi nerezidenţi din activităţi desfăşurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale sau de divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activităţi, impozitul să se calculeaze, respectiv să se reţină în momentul plăţii venitului şi să se declare şi  plătească la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul. Astfel, declararea și plata acestuia nu se va mai face până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut ci, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul.

Aceste prevederi se aplică doar în cazul în care evenimetele mai sus enumerate sunt reprogramate până la finalul anului 2021 ca urmare a situației epidemiologice în care se află societatea.

A fost modificată O.U.G. nr. 37/2020

Ordonanța prevede că, pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit solicitare în acest sens cel mai târziu până la 15 iunie 2020, iar nu cum era prevăzut inainte, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe (i.e. 14 mai 2020). Ceea ce înseamnă că a fost prelungit termenul pentru depunerea solicitării suspendării plății ratelor de credit.

O altă modificare constă în prelungirea perioadei în care veniturile sau încasările trebuiau să se diminueze pentru a beneficia de suspendarea ratelor de credit. Astfel, pot beneficia de dispozitiile respectivului act normativ, debitorii cărora li s-au  diminuat veniturile sau încasările cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai. Practic, acum va fi luată în calcul pentru suspendarea plății ratelor de credit și luna mai.

Aceste prevederi se aplică cererilor de suspendare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe (i.e. 14 mai 2020).

XIII Măsuri în domeniul economic

Prelungirea termenului pentru eliberarea cerificatului de situații de urgență

Se prelungeşte până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgenţă.

Certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri constată în baza declaraţiei pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretată.

Amânarea unor deconectări sau debranșări

Pe perioada stării de alertă, operatorii de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale, precum și operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situaţia în care este incident un motiv de debranşare/deconectare, amână efectuarea acestei operaţiuni până la încetarea stării de alertă.

XIV Măsuri temporare privind activitatea de urmărire penală

Pe durata stării de alertă acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic, indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea actelor respective.

De la această regulă sunt exceptate situațiile în care, din motive obiective, comunicarea nu se poate efectua prin poștă electronică. În acest caz, prevederile Cpp referitoare la comunicarea actelor se aplică.


Cuvinte cheie: Cosma & Asociatii
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020