Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Analiză
Manuela Iurașcu, avocat partener al `Cosma&Asociații`
facebook

Cine beneficiază și în ce condiții de măsurile de facilitate fiscală adoptate recent de Guvern

Prin Ordonanțele de Urgență nr. 29/2020 și OUG 30/2020, Guvernul a stabilit un prim set de măsuri, așteptat și solicitat de mediul de afaceri, pentru a limita impactul crizei generate de răspândirea virusului COVID-19 asupra sistemului economic.

UPDATE 31.03.2020: Prin OUG 32/2020 și OUG 33/2020 au fost aduse o serie de clarificări, modificări ale actelor normative anterioare, dar și noi reglementări, toate cu intenția, cel puțin declarată, de a proteja afacerile și a asigura lichiditățile necesare într-o astfel de perioadă

Măsurile au fost adoptate pe mai multe paliere, după cum urmează:

 

 • Măsuri de susținere a IMM-urilor

 

 • prin amânări la plata unor servicii

În cazul IMM-urilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de către autorități pe durata stării de urgență, acestea beneficiază, condiționat de obținerea și prezentarea unui certificat de situație de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de amânarea la plata: (i) serviciilor de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet), (ii) chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sediu secundar.

De aceste măsuri beneficiază în egală măsură și profesiile care îndeplinesc servicii de interes public (notar public, avocat, executor judecătoresc), dar și cabinetele de medicină de familie și cele stomatologice, federațiile sportive naționale, cluburile sportive, a căror activitate este afectată direct de măsurile dispuse de către autorități pentru prevenirea și combaterea pandemiei.

 

 • scutirea de la plată a penalităților

Nu se datorează pe durata stării de urgenţă penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate de către IMM-uri cu autorităţile publice.

 

 • prin acordarea de facilități fiscale în programul IMM Invest

Astfel, se acordă garanții de stat pentru credite de investiții, credite/linii de credit pentru capitalul de lucru, în procent de 80% din valoarea finanțării (pentru facilități oferite unui singur beneficiar în cuantum maxim de 10.000.000 lei), respectiv 90% din valoarea finanțării pentru microîntreprindere sau întreprindere mică, valoarea maximă fiind de 500.000 lei pentru microîntreprindere și 1.000.000 lei pentru întreprindere mică.

 

 • UPDATE 31.03.2020: prin acordarea unei bonificații la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

În baza OUG 33/2020, contribuabilii care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

 

 • Neplata accesoriilor obligațiilor fiscale, suspendarea/neînceperea unor proceduri

S-a stabilit astfel că pentru toate obligațiile fiscale restante la data intrării în vigoare a OUG 29/2020 (21 martie 2020) și neachitate până la expirarea unui termen de 30 zile de la încetarea stării de urgență,  nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere, acestea nefiind considerate obligații fiscale restante.

De asemenea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția procedurilor care au ca obiect recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

UPDATE 31.03.2020: OUG 32/2020 a prevăzut și alte situații pentru care procedura de recuperare a debitelor și de executare silită este suspendată sau nu începe  - drepturile de asistență socială, creanţele bugetare, fiscale şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii. Procedurile vor fi reluate în termen de 60 zile de la data încetării situației de urgență.

 

 • Prorogarea unor termene de plată și de îndeplinire a unor formalități prevăzute în legi speciale

Termenul prevăzut pentru plata impozitelor locale (pe clădiri, teren și mijloace de transport) se prorogă de la data de 31 martie 2020 pentru data de 30 iunie 2020, cu păstrarea dreptului la bonificație dacă se achita integral impozitul până la noua dată scadentă (30 iunie 2020).

Se prelungește totodată și termenul în care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare este obligat să notifice organul fiscal competent (31 martie 2020), noul termen limită fiind 31 iulie 2020, precum și termenul de depunere a solicitării de restructurare – 30 octombrie 2020.

Pe durata stării de urgență se suspendă obligativitatea depunerii declarației privind beneficiarul real (atât pentru societăți, cât și pentru asociații și fundații), așa cum a fost aceasta prevăzută în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 129/2019. Termenul de depunere se prelungește astfel cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

 • Facilități la plata împrumuturilor acordate de către Ministerul Finanțelor Publice

Condiționat de inexistența unor restanțe la plată odată cu intrarea în vigoare a OUG, plata ratelor și dobânzilor acordate de către Ministerul Finanțelor Publice rezultate din privatizare unităților administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea acestora din urmă, pe o perioadă de 3 luni, pentru aceasta perioadă nedatorându-se dobânzi și dobânzi de întârziere.

 

 • Reguli pentru plata impozitului pe profit anual în cazul plăților trimestriale anticipate

Pentru contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, s-a reglementat posibilitatea ca pentru întreg anul fiscal 2020 să efectueze plăți anticipate trimestriale, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.

 

 • UPDATE 31.03.2020: Acordarea unei bonificații la plata impozitului pe profit

În baza OUG 33/2020, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat, în cuantum de 5% pentru contribuabilii mari, respectiv de 10% pentru contribuabilii mijlocii, dar și pentru cei care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii.

 

 • Reguli privind rectificarea bugetară și alocarea fondurilor

Ca și măsură excepțională, s-a reglementat pentru anul în curs posibilitatea de a promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.

De asemenea, ordonatorii principali de credite sunt autorizați să efectueze virări de credite bugetare și credite angajament neutilizate, pentru asigurarea fondurilor necesare în aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a COVID-19.

 

 • UPDATE 31.03.2020: Reguli speciale în materie de TVA

Contribuabilii care importă medicamente, echipamente de protecție, dispozitive și medicamente medicale, precum și materiale sanitare utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, nu vor plăti TVA în vamă pentru aceste importuri pe toată durata stării de urgență și 30 zile după încetarea acesteia.

 

 • Facilități în domeniul relațiilor de muncă

 

 • Zile libere plătite în cazul închiderii unităților de învățământ

Recenta lege emisă pentru acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (Legea nr. 19/2020) a fost completată pentru a preciza în detaliu condițiile în care aceasta se aplică.

De prevederile acestei legi nu beneficiază însă: (i) persoana aflată în concediu de creștere copil, (ii) cea care este asistent personal al unuia din copiii aflați în întreținere, (iii) se află în concediu de odihnă sau fără plată, (iv) persoana care are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acesteia, (v) celălalt părinte nu realizează venituri din niciuna din sursele prevăzute de Codul Fiscal.

În baza acestei legi, părinții beneficiază de zile libere plătite și se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Pentru anumite unități care activează în domenii precum asistență socială, telecomunicații, radio-TV, transport, etc, această facilitate se acordă doar cu acordul angajatorului.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

UPDATE 31.03.2020: Prin OUG 32/2020 a fost introdusă mențiunea expresă că indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, acestea din urmă fiind suportate de către angajator.

De asemenea s-a prevăzut suspendarea activității și în unităţile de educaţie antepreşcolară, similar cu unităţile de învăţământ, părinții copiilor din aceste unități beneficiind de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020.

 

 • Reguli privind acordarea stimulentului de inserție

Stimulentul de inserție se acordă în continuare, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care beneficiază de concediu medical, de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, cele care au raporturile de muncă suspendate ca urmare a întreruperii temporare a activității angajatorului sau cele cărora le-a fost încetat sau suspendat raportul de muncă sau de serviciu.

Ulterior, după expirarea termenului, stimulentul de inserție se acordă în continuare, în condițiile legii (până la împlinirea vârstei de 3, respectiv 4 ani a copilului), dacă persoana realizează venituri supuse impozitării.

UPDATE 31.03.2020: OUG 32/2020 a adus o serie de precizări și reguli pentru punerea în aplicare a prevederilor din OUG 30/2020, respectiv cu privire la setul de documente doveditoare care se transmit prin poștă electronică către agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București.

 

 • UPDATE 31.03.2020: Prevederi cu privire la persoanele aflate în concediu de creștere copil

Prin OUG 32/2020 s-a prevăzut expres că persoanele care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului și care se află în plată la data instituirii situației de urgență, vor beneficia de indemnizație în continuare, pe toată durata stării de urgență și în situația în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap sau urmează să împlinească vârsta în această perioadă.

Ulterior, se poate opta pentru acordarea stimulentului de inserție, care se va acorda de la data depunerii cererii.

 

 • Transmiterea comunicărilor cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială

Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

Astfel, toate cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică.

De asemenea, pe perioada de aplicabilitate a Decretului privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistenţă socială pentru oricare din beneficiile sociale se poate transmite beneficiarului în format letric sau prin poşta electronică de către agenţia teritorială emitentă.

 

 • Prevederi legate de șomajul tehnic

UPDATE 31.03.2020: Una din cele mai importante modificări și completări aduse OUG 30/2020 de către OUG 32/2020 se referă la condițiile de acordare a facilității legate plata indemnizației pentru șomaj tehnic.

Pe perioada stării de urgenţă și pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei x 75%).

Spre deosebire de reglementarea anterioară, nu se mai face distincția între cele 2 tipuri de angajatori, fiind menționat generic că de facilitate vor beneficia salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

De asemenea, au fost eliminate condițiile de eligibilitate inițiale (deținerea unui certificat de situație de urgență, motivarea lipsei capacității financiare de a achita plata tuturor salariilor, înregistrarea unei diminuări a încasărilor cu minim 25% față de media din lunile ianuarie-februarie).

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, iar calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Nu se datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă pentru indemnizația acordată în caz de șomaj tehnic, dar pentru perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada de referință.

Prin OUG 32/2020 s-a clarificat situația salariatului încadrat în baza mai multor contracte de muncă, astfel:

(i) dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţie;

(ii) dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

De asemenea, pentru situația salariaților cu venituri peste câștigul salarial mediu brut (peste 5420 lei brut), s-a prevăzut în mod expres că indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în situația în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite.

Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, o declarație pe proprie răspundere și lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie.

Documentele se transmit în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor. Angajatorul are obligația de a plăti indemnizațiile către salariați în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor de la buget.

Pentru alte categorii de profesionişti, care nu au calitatea de angajatori (precum profesiile liberale), dar și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației și care își întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul de stat de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 (2.230 lei net). Aceasta se acordă în baza unei declarații pe proprie răspundere.

De asemenea, sunt prevăzute măsuri și pentru structurile sportive, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa acestora din urmă, sportivii, antrenorii și personalul medical beneficiind de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei x 75%), aceasta fiind suportată din bugetul de stat.

Ca și noutate adusă de OUG 32/2020, suplimentar faţă de indemnizaţie, structura sportivă şi persoanele mai sus menționate au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.

De asemenea, a fost reglementată situația persoanelor fizice care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor: dacă își întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă acestea beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, indemnizație supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate.

Pentru aceste ultime categorii de contribuabili, este necesar a se depune, în vederea obținerii indemnizației, prin poștă electronică, o cerere însoţită de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere.

Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministerelor de resort, după caz.

Documentele se transmit la agenţiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă.

Deși măsurile adoptate au fost actualizate și suplimentate se așteaptă încă reacții rapide din partea factorilor decidenți pentru a și putea fi puse în aplicare în mod efectiv.


Cuvinte cheie: oug, covid-19, imm, somaj, , avocat Manuela Iurascu
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021