Avocatura Com
Analiză
Manuela Iurașcu, avocat partener al `Cosma&Asociații`
facebook

Cine beneficiază și în ce condiții de măsurile de facilitate fiscală adoptate recent de Guvern

Prin Ordonanțele de Urgență adoptate la sfârșitul săptămânii trecute și publicate deja în Monitorul Oficial, respectiv OUG 29/2020 și OUG 30/2020, Guvernul a stabilit un prim set de măsuri, îndelung așteptat și solicitat de mediul de afaceri, pentru a limita impactul crizei generate de răspândirea virusului COVID-19 asupra economiei.

Manuela Iurașcu, partener al "Cosma&Asociații", avocat ce oferă Consultații Juridice Online prin intermediul platformei Avocatura.com, a analizat cele două ordonanțe și explică mai jos cine sunt principalii beneficiari ai măsurilor adoptate și în ce condiții pot beneficia de facilitățile fiscale aprobate.

Măsurile de facilitate fiscale prevăzute în OUG 29/2020 și OUG 30/2020 au fost adoptate pe mai multe paliere, cu intenția, cel puțin declarată, de a proteja afacerile și a asigura lichiditățile atât de necesare într-o astfel de perioadă și pot fi structurate astfel:

 • Măsuri de susținere a IMM-urilor;
 • Neplata accesoriilor obligațiilor fiscale, suspendarea/neînceperea unor proceduri;
 • Prorogarea unor termene de plată și de îndeplinire a unor formalități prevăzute în legi speciale;
 • Facilități la plata împrumuturilor acordate de către Ministerul Finanțelor Publice;
 • Reguli pentru plata impozitului pe profit anual în cazul plăților trimestriale anticipate;
 • Reguli privind rectificarea bugetară și alocarea fondurilor;
 • Facilități în domeniul relațiilor de muncă;
 • Reguli privind acordarea stimulentului de inserție;
 • Transmiterea comunicărilor cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială;
 • Prevederi legate de șomajul tehnic.

 

Măsuri de susținere a IMM-urilor:

 • amânări la plata unor servicii

IMM-urile care și-au întrerupt activitatea, total sau parțial, în baza deciziilor emise de către autorități pe durata stării de urgență, beneficiază, condiționat de obținerea și prezentarea unui certificat de situație de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de amânarea la plată a următoarelor categorii de servicii:

 1. utilități publice (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet);
 2. chirie pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sediu secundar.

De aceste măsuri beneficiază în egală măsură și profesiile care îndeplinesc servicii de interes public (notar public, avocat, executor judecătoresc), dar și cabinetele de medicină de familie și cele stomatologice, federațiile sportive naționale, cluburile sportive,  entități juridice a căror activitate este afectată direct de măsurile dispuse de către autorități pentru prevenirea și combaterea pandemiei.

 • scutirea de la plată a penalităților

Nu se datorează pe durata stării de urgenţă penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate de către IMM-uri cu autorităţile publice.

 • acordarea de facilități fiscale în programul IMM Invest

Astfel, se acordă garanții de stat pentru credite de investiții, credite/linii de credit pentru capitalul de lucru, în procent de 80% din valoarea finanțării (pentru facilități oferite unui singur beneficiar în cuantum maxim de 10.000.000 lei), respectiv, 90% din valoarea finanțării pentru microîntreprindere sau întreprindere mică, valoarea maximă fiind de 500.000 lei pentru microîntreprindere și 1.000.000 lei pentru întreprindere mică.

 

Neplata accesoriilor obligațiilor fiscale, suspendarea/neînceperea unor proceduri

S-a stabilit astfel că pentru toate obligațiile fiscale restante la data intrării în vigoare a OUG (21 martie 2020) și neachitate până la expirarea unui termen de 30 zile de la încetarea stării de urgență, nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere, acestea nefiind considerate obligații fiscale restante.

De asemenea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția procedurilor care au ca obiect recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

 

Prorogarea unor termene de plată și de îndeplinire a unor formalități prevăzute în legi speciale

Termenul prevăzut pentru plata impozitelor locale (pe clădiri, teren și mijloace de transport) se prorogă de la data de 31 martie 2020 pentru data de 30 iunie 2020, cu păstrarea dreptului la bonificație dacă se achită integral impozitul până la noua dată scadentă (30 iunie 2020).

Se prelungește totodată și termenul în care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare este obligat să notifice organul fiscal competent (31 martie 2020), noul termen limită fiind 31 iulie 2020, precum și termenul de depunere a solicitării de restructurare – 30 octombrie 2020.

Pe durata stării de urgență se suspendă obligativitatea depunerii declarației privind beneficiarul real (atât pentru societăți, cât și pentru asociații și fundații), așa cum a fost aceasta prevăzută în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 129/2019. Termenul de depunere se prelungește astfel cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

Facilități la plata împrumuturilor acordate de către Ministerul Finanțelor Publice

Condiționat de inexistența unor restanțe la plată odată cu intrarea în vigoare a OUG, plata ratelor și dobânzilor acordate de către Ministerul Finanțelor Publice rezultate din privatizarea unităților administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea acestora din urmă, pe o perioadă de 3 luni, pentru această perioadă nedatorându-se dobânzi și dobânzi de întârziere.

 

Reguli pentru plata impozitului pe profit anual în cazul plăților trimestriale anticipate

Pentru contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, s-a reglementat posibilitatea ca pentru întreg anul fiscal 2020 să efectueze plăți anticipate trimestriale, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.

 

Reguli privind rectificarea bugetară și alocarea fondurilor

Ca și măsură excepțională, s-a reglementat pentru anul în curs posibilitatea de a promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.

De asemenea, ordonatorii principali de credite sunt autorizați să efectueze virări de credite bugetare și credite angajament neutilizate, pentru asigurarea fondurilor necesare în aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a COVID-19.

 

Facilități în domeniul relațiilor de muncă

 • Zile libere plătite în cazul închiderii unităților de învățământ

Recenta lege emisă pentru acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost completată pentru a preciza în detaliu condițiile în care aceasta se aplică.

De prevederile acestei legi nu beneficiază însă:

 1. persoana aflată în concediu de creștere copil;
 2. persoana care este asistent personal al unuia din copiii aflați în întreținere;
 3. persoanele care se află în concediu de odihnă sau fără plată;
 4. persoana care are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acesteia;
 5. celălalt părinte nu realizează venituri din niciuna din sursele prevăzute de Codul Fiscal.

În baza acestei legi, părinții beneficiază de zile libere plătite și se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Pentru anumite unități care activează în domenii precum asistență socială, telecomunicații, radio-TV, transport, etc, această facilitate se acordă doar cu acordul angajatorului.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale.

 

Reguli privind acordarea stimulentului de inserție

Stimulentul de inserție se acordă în continuare, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care beneficiază de concediu medical, de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, cele care au raporturile de muncă suspendate ca urmare a întreruperii temporare a activității angajatorului sau cele cărora le-a fost încetat sau suspendat raportul de muncă sau de serviciu.

Ulterior, după expirarea termenului, stimulentul de inserție se acordă în continuare, în condițiile legii (până la împlinirea vârstei de 3, respectiv 4 ani a copilului), dacă persoana realizează venituri supuse impozitării.

 

Transmiterea comunicărilor cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială

Pe perioada situaţiei de urgenţă stabilite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

Astfel, toate cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică.

De asemenea, pe perioada de aplicabilitate a Decretului privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistenţă socială pentru oricare din beneficiile sociale se poate transmite beneficiarului în format letric sau prin poşta electronică de către agenţia teritorială emitentă.

 

Prevederi legate de șomajul tehnic

Pe perioada stării de urgenţă și pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei x 75%).

De aceste prevederi beneficiază salariaţii angajatorilor care: (i) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau (ii) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, iar calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Pentru alte categorii de profesionişti, care nu au calitatea de angajatori, dar își întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020 (2.230 lei).

De asemenea, sunt prevăzute măsuri și pentru structurile sportive, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa acestora din urmă,  sportivii, antrenorii și personalul medical beneficiind de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei x 75%), aceasta fiind supusă de asemenea impozitării și plății contribuțiilor.

Aceste măsuri sunt considerate deja insuficiente pentru a limita impactul pandemiei asupra economiei, dar reprezintă un început, în speranța că ele vor fi actualizate și suplimentate pe măsura evoluției situației.


Cuvinte cheie: oug, covid-19, imm, somaj, , avocat Manuela Iurascu
COMENTEAZA
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC AVOCATURA COM SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. © Copyright SC Avocatura COM SRL și SC ADVO VALUE SRL | 2003-2020
Avocatura Com