Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Cariere
facebook

UPDATE - Ministerul Justiției caută 4 experți în cadrul proiectului "Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil"

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta de preţ, în vederea contractării serviciilor a 4 experți care vor susține prelegeri în cadrul sesiunilor plenare și/sau vor conduce ateliere de lucru pe parcursul celor două zile de seminar în cadrul proiectului "Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil", finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul "Justiție" 2015 al Comisiei Europene, până la data de 21.12.2017, ora 11:00.

Experții selectați în cadrul acestei proceduri vor colabora pe parcursul derulării activităților proiectului cu ceilalți 8 experți desemnați / selectați de instituțiile partenere din proiect,  cu raportorii care vor fi selectați în proiect, precum şi cu Ministerul Justiției. 

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Prezentare proiect

Ministerul Justiției (MJ) din România derulează, în calitate de coordonator, proiectul "Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil" (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8681), finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul "Justiţie" 2015 al Comisiei Europene.

Proiectul este implementat de Ministerul Justiției, în calitate de stat coordonator, având patru parteneri, respectiv: Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania), Academia Judiciară din Croația, Ministerele Justiției din Republica Letonia și Ungaria și trei parteneri asociați, respectiv: Institutul Național al Magistraturii din România, Curtea de Apel Constanța și Oficiul Federal al Justiției din Germania. 

Obiectiv 

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor în drept din Statele Membre UE având competențe în dreptul familiei cu privire la aplicarea Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială şi în materia răspunderii părintești, în special a dispozițiilor privind deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil și în același timp creșterea încrederii reciproce între profesioniștii anterior menționați.

Astfel, prin proiect se va organiza la București, în perioada 13-14 martie 2018, o acțiune majoră de cooperare judiciară în materie civilă, la care sunt invitați să participe peste 150 de judecători, avocați, executori judecătorești, mediatori etc. din toate Statele Membre UE. 

Agenda evenimentului, agreată cu partenerii interni și internaționali, include atât  sesiuni plenare, cât şi șase ateliere de lucru, la care participanții vor fi repartizați în funcție de opțiunile proprii.  

În vederea desfășurării corespunzătoare a sesiunilor plenare și a atelierelor de lucru şi pentru sintetizarea aspectelor teoretice şi practice ce vor fi discutate în cadrul acestora, este necesară selectarea de către Ministerul Justiției, în calitate de instituție coordonatoare, a 4 experți, urmând ca restul de experți să fie nominalizați de către instituțiile partenere. 

Baza legală:

Procedura aplicată pentru achiziţia publică: Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2- servicii formare profesională cod CPV 79530000-8, achiziție offline cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă 

Profilul expertului:

Cerințe minime de calificare pentru cei 4 experți:    

  • Diplomă universitară (licență sau echivalent) în drept;
  • Experiență practică de minimum 7 ani ca judecător/procuror/avocat în domeniul dreptului familiei (în special a drepturilor copilului) şi în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii sau de cadru universitar, având experiență în materia menționată mai sus;
  • Experiență de cel puțin 5 ani ca formator; 
  • Buni cunoscători ai limbii engleze. 

Experții vor îndeplini sarcinile menționate la punctul 2 – selecție experți din caietul de sarcini (anexat).

Cerințele minime de calificare sunt obligatorii și sunt prevăzute în Caietul de sarcini la secțiunea "Profilul expertului" (punctul 4). Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu documentele menționate în Caietul de sarcini.

Data derulării evenimentului: 13-14 martie 2018.

1. Sursa de finanţare:  fonduri externe nerambursabile și cofinanțare națională.

2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

3. Criteriul de atribuire: selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat. 

Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate în Caietul de sarcini și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia.

Pentru candidații care îndeplinesc cerințele minime de calificare, departajarea se va face pe baza respectivului punctaj.

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 31.03.2018, inclusiv;

5. Preţul ofertei este ferm, exprimat în EURO, fără TVA . 

La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Oferta financiară și tehnică se va întocmi în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, prezenta invitației și formularul de ofertă anexat.

6. Plata: se va face cu O.P. în baza facturii emise în atenția Direcției Programe Europene în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, daca aceasta dată este ulterioară recepţiei serviciilor, în caz contrar termenul curgând de la data recepţiei serviciilor.

Plata onorariilor se va face ţinându-se cont de prestarea efectivă a serviciilor contractate de către raportori şi după completarea următoarelor documente: (i) factura, (ii) fişa de pontaj şi (iii) chitanța. Formularele acestor documente vor fi puse la dispoziția raportorilor de către coordonatorul de proiect (Ministerul Justiției din România). 

În conformitate cu Codul fiscal, sumele corespunzătoare impozitelor şi contribuțiilor sociale pe venit, care sunt aplicate taxelor plătite raportorilor români contractați pentru a desfășura activități în cadrul proiectului, vor fi reținute în mod direct de către angajator, respectiv Ministerul Justiției.

7. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este: 07.12.2017, ora 10.00;

•    Solicitarile de clarificari se vor transmite la adresa achizitiipublice@just.ro
•    Autoritatea contractantă va posta răspunsul la clarificările primite de la operatorii economici/candidați, atașat anunțului inițial, la adresa www.just.ro/sectiunea achizitii publice.

8. Ofertele întocmite de persoanele interesate se vor transmite, semnate, până la data de 11 decembrie 2017, ora 13.00, prin e-mail, la adresa achizitiipublice@just.ro.

Ofertele care nu vor fi trimise până la data şi ora limită la adresa menționată anterior vor fi descalificate.

Vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de ordin tehnic și a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini. Neîndeplinirea condițiilor minime atrage descalificarea ofertelor primite în termenul de depunere.

Ofertele vor fi prezentate în mod detaliat, în conformitate cu solicitarea din prezenta invitație și cu specificațiile din Caietul de sarcini şi vor fi însoţite de :
•    Formularul de ofertă (propunere financiară și tehnică);
•    Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi și a zilelor de lucru necesare;
  • Copie a diplomei universitare; 
  • Copie a cărții de identitate;
  • Curriculum vitae (format Europass, semnat – în format .pdf), care să cuprindă referințe și datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor minime; 
  • Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție, inclusiv în ceea ce privește buna cunoaștere a limbii engleze – terminologie juridică.

Cuvinte cheie: ministerul justitiei, experti proiect european, seminar european, cauze civile, retinerea ilicita a copilului, programul `justitie` 2015, comisia europeana, dreptul familiei, materia raspunderii penale, materie matrimoniala
COMENTEAZA

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020