Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Curtea de Apel IAŞI
Materie juridică:
Faliment
Stadiu procesual:
Recurs
Obiect dosar:
Procedura insolvenţei
Număr hotarâre:
630/2015 din 03 noiembrie 2015
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL IAȘI

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 630/2015

Ședința publică de la 03 Noiembrie 2015

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE C_______ P_____

Judecător E____ G________

Judecător L______ P_________

Grefier A__-M____ P________Pe rol se află judecarea cererii de recurs formulată de lichidatorul-recurent C________ R_______ IPURL în contradictoriu cu intimata-debitoare și __________________ PRIN LICHIDATOR C________ R_______ IPURL și intimații-creditori L____ I_______ BANK SA, ____________________ - SUCURSALA IAȘI, ____________________ P_________ SA, _____________________, _______________________ BUCUREȘTI, împotriva sentinței civile nr. 362/25.02.2015 pronunțată de Tribunalul Iași - Secția II Civilă F_______, în dosarul având ca obiect procedura insolvenței raport fonduri.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns lichidatorul-recurent, prin reprezentant convențional, avocat B____ D_____ și intimata-creditoare ____________________ - Sucursala Iași, prin reprezentant convențional, avocat S_____ A_______, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței faptul că procedura de citare este legal îndeplinită; cauza se află al treilea termen de judecată; s-a solicitat judecata cauzei în lipsă.

Instanța pune în discuția părților excepția lipsei de interes a lichidatorului-recurent în promovarea recursului, invocată din oficiu.

Lichidatorul-recurent, prin avocat, solicită respingerea excepției.

Intimata-creditoare ____________________ - Sucursala Iași, prin avocat, solicită respingerea excepției, având în vedere faptul că tabelul definitiv de creanță a fost modificat în sensul includerii creanței sale ca și creanță garantată. Implicit se impune anularea acelui plan de distribuție raportat la această modificare.

Pe fond, solicită admiterea recursului.

Lichidatorul-recurent, prin avocat, pune concluzii de respingere a excepției invocată de instanță din oficiu, întrucât a arătat prin cererea de recurs că singura modalitate de a remedia situația creată urmare a modificării tabelului printr-o sentință definitivă este de a admite acest recurs și de a anula raportul asupra fondurilor și de distribuire, pentru că acest raport rămânând definitiv prin respingerea recursului, sunt obligați să îl pună în practică și ar fi contradictoriu cu noul tabel definitiv întocmit în cauză.

Instanța rămâne în pronunțare pe excepția lipsei de interes a lichidatorului-recurent în promovarea recursului, invocată din oficiu.

CURTEA DE APEL


Asupra recursului civil de față:

Prin sentința civilă nr. 362/2015 pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II Civilă-F_______ la data de 25 februarie 2015 s-a respins ca tardivă contestația formulată de creditoarea ____________________ împotriva raportului de fonduri întocmit și afișat la ușa instantei la data de 13.05.2013 în procedura insolvenței debitoarei __________________ de către lichidatorul judiciar C________ R_______ IPURL; s-a respins excepția tadivității contestației formulate de creditoarea ____________________ împotriva planului de distribuire nr. 1, afișat la usa instantei la data de 24.05.2013; s-a respins contestația formulată de creditoarea ____________________ împotriva planului de distribuire nr. 1, afișat la usa instantei la data de 24.05.2013.

Pentru a se pronunța în acest sens, instanța a reținut, cu privire la excepția tardivității contestației, următoarele:

Potrivit art. 122 alin 3 din Legea 85/2006, raportul asupra fondurilor și planul de distribuire pot fi contestate în termen de 15 zile de la afișarea lor la usa instanței.

Reținând că prezenta contestație a fost depusă la serviciul registratură al instanței la data de 06.06.2014, iar raportul de fonduri a fost afișat la ușa instantei la data de 13.05.2013, precum și că planul de distribuire nr. 1 a fost afișat la usa instantei la data de 24.05.2013, rezultă că excepția este întemeiată doar în ceea ce privește contestația formulată împotriva raportului de fonduri.

Pe fond, instanța a reținut că, deși contestația creditoarei se referă la suma propusă de lichidatorul judiciar pentru distribuire din perspectiva întinderii creanței garantate a acestui creditor, apărările sale vizează, în realitate, contestația împotriva tabelului de creanțe ce face obiectul dosarului asociat A2.

Totodată, a reținu că, prin sentința civilă nr. 2204/17.12.2014 a fost respinsă contestația creditoarei împotriva tabelului definitiv de creanțe, fiind menținută înscrierea creditoarei în grupa creanțelor garantate cu suma de 3.993,74 lei și respectiv cu suma de 103.114, 25 lei.

Apreciind că propunerea de distribuire către creditoare a sumei de 3.993,74 lei cu titlu de creanță garantată și a sumei de 27.031,09 lei cu titlu de creanță chirografară este legală, instanța de fond a menținut planul de distribuire.

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs C________ R_______ IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului __________________, criticând-o pentru netemeinicie.

Recurenta a susținut că a întocmit și afișat la ușa instanței Raportul de fonduri și Planul de distribuire nr. 1, prin raportare la creanțele cuprinse în Tabelul de creanțe ce fusese anterior întocmit, publicat și afișat.

Împotriva tabelului preliminar al creanțelor a formulat contestație creditoarea _____________________, această contestație fiind admisă, urmare a recursului formulat, de către Curtea de Apel Iași, prin decizia nr. 303/2015. În considerarea dispozițiilor acestei decizii, a refăcut tabelul creanțelor față de averea debitoarei M__________ SRL, tabel definitiv rectificat al creanțelor nr. 70/24.04.2014, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7829/30.04.2015.

În condițiile în care în acest tabel creanțele au fost înregistrate diferit decât în tabelul anterior, ce a stat la baza întocmirii planului de distribuire contestat în prezenta cauză, apreciază că se impune modificarea în tot a sentinței Tribunalului Iași, în sensul anulării planului de distribuire, urmând ca acesta să fie refăcut în conformitate cu tabelul definitiv rectificat al creanțelor nr. 70/24.04.2015.

Alăturat cererii a depus la dosar decizia nr. 303/2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași și tabelul definitiv rectificat al creanțelor față de averea debitoarei __________________.

Prin întâmpinare, intimata _____________________ a solicitat admiterea recursului și anularea planului de distribuție, acesta urmând a fi refăcut în conformitate cu tabelul rectificat al creanțelor nr. 70/24.04.2015.

În ședința publică din 8 septembrie 2015, instanța a invocat, din oficiu, excepția lipsei de interes a lichidatorului-recurent în promovarea recursului, raportat la motivele de recurs invocate și la situația pronunțată de instanța de fond, acordând termen părților pentru a-și exprima poziția.

La termenul din 03 noiembrie 2015, instanța a pus în discuția părților excepția invocată, rămânând în pronunțare asupra acesteia.

Analizând interesul recurentei C________ R_______ IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei __________________ în promovarea recursului împotriva sentinței civile nr. 362/2015 pronunțată de judecătorul sindic la data de 25.02.2015, instanța reține că, prin sentința recurată în cauză, s-a respins ca neîntemeiată contestația formulată de creditoarea _____________________ împotriva planului de distribuire întocmit de lichidatorul judiciar C________ R_______ IPURL.

De asemenea, Curtea reține că, la instanța de fond, lichidatorul judiciar a solicitat, prin întâmpinarea depusă la filele 65-67 dosar, respingerea contestației ca tardivă și în subsidiar ca neîntemeiată, motivat de împrejurarea că nu s-a invocat nici o neregularitate și nici o încălcare a prevederilor legale în materie.

Or, câtă vreme instanța de fond a primit apărările formulate de lichidatorul judiciar pe fondul contestației, respingând-o ca neîntemeiată, promovarea prezentei căi de atac împotriva acestei hotărâri care îi este favorabilă apare ca lipsită de interes.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE


Respinge ca fiind lipsit de interes recursul promovat de C________ R_______ IPURL împotriva sentinței civile nr. 362/25.02.2015 pronunțată de Tribunalul Iași - Secția II Civilă F_______.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică azi, 03.11.2015

Președinte,

C_______ P_____

Judecător,

E____ G________

Judecător,

L______ P_________

Grefier,

A__-M____ P________
Redactat: PL

Tehnoredactat: PAM

2 exemplare/03.12.2015

Tribunalul Iași: C_____ - B_____ M______


Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020