Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI
Materie juridică:
Minori şi familie
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Consfiinţire acord mediere
Număr hotarâre:
14498/2015 din 22 februarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 2 BUCUREȘTI

SECTIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx

Ședința publică de la 18 Decembrie 2015

Completul compus din:

Președinte R_____ M______ D___

Grefier I____ M____ T____


Pe rol judecarea cauzei de minori și familie, având ca obiect consfințire acord mediere partaj bunuri comune, privind pe petenții ARCATU A_______ și N_______ S_____.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din data de 14.12.2015, fiind consemnate în încheierea de la acel termen, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amâna pronunțarea pentru data de 18.12.2015, când


INSTANȚA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petentii Arcatu A_______ si N_______ S_____ au solicitat ca instanta, prin hotararea ce va pronunta, sa ia act de acordul de mediere nr. 17 incheiat la data de 26.10.2015 la sediul Biroului de Mediator „L_____ A__-M____” si sa pronunte o hotarare de expedient care sa consfinteasca acest acord.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 438 – 441 C.proc.civ..

Petentii au anexat cererii urmatoarele inscrisuri: acordul de mediere si procesul verbal de inchidere a medierii.

Actiunea a fost legal timbrata.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand lucrarile din dosar, instanta retine urmatoarele:

La data de 26.10.2015, partile au incheiat Acordul de Mediere nr. 17 la sediul Biroului de Mediator „L_____ A__-M____”, prin care si-au exprimat acordul liber si neafectat de vreun viciu cu privire la realizarea partajului bunurilor comune in urma desfacerii casatoriei prin certificatul de divort nr. xxxxx din data de 21.09.2015.

Instanta retine ca, potrivit art. 61 alin 1 si 2 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, (1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia dintre acestea ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. (2) La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa transmita instantei de judecata competente acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. b) si c) (cu referire la cazurile de inchidere a medierii - in cazul in care se constata esuarea medierii, cand se depune contractul de mediere de catre una dintre parti).

Potrivit art. 63 alin. 1 din Legea 192/2006, in cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

Potrivit art. 64 alin 1-2 din Legea 192/2006 (1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la: a) continuarea casatoriei; b) partajul de bunuri comune; c) exercitiul drepturilor parintesti; d) stabilirea domiciliului copiilor; e) contributia parintilor la intretinerea copiilor; f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. (11) Acordurile de mediere incheiate de parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient. (2) Intelegerea sotilor cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul.

Potrivit art. 438 alin. 1 Cod procedura civila, partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor.

Potrivit art. 441 Cod procedura civila, dispozitiile Sectiunii a 3 a din Capitolul IV al Codului de procedura civila, intitulata „Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor”, se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere.

Retinand ca partile isi mentin decizia exprimata prin acordul de mediere in sensul partajarii bunurilor comune si ca intelegerea acestora nu contravine normelor legale, instanta va lua act de acordul de mediere susmentionat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE


In temeiul art. 438 C.proc.civ., ia act de acordul de mediere inregistrat sub nr. 17 din data de 26.10.2015 incheiat de privind pe petenții ARCATU A_______, cu domiciliul în sector 2, București, _______________________, _____________, _____________ și N_______ S_____, cu domiciliul în sector 2, București, _______________________, _____________, _____________:

„ACORD DE MEDIERE

Nr. 17 din data de 26.10.2015

Incheiat azi, 26.10.2015, in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator precum si in baza Contractului de mediere nr. 20 din data de 14.10.2015.

NOI,

Subsemnatul T______ A_______, domiciliat in Bucuresti, sector 2, ________________________, ____________, ___________, identificat prin CI ________, nr. xxxxxx, eliberat la data de 21.11.2009, de catre SPCEP S2 birou nr. 3, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, asistat/reprezentat de Dl C______ M___ in baza imputernicirii avocatiale avand nr. xxxxxxx din data de 14.10.2015, in calitate de parte in procedura de mediere

si

Subsemnata N_______ S_____ domiciliata in Bucuresti, sector 2, ________________________, ____________, _____________________________________ prin CI ________, nr. xxxxxx, eliberat la data de 14.10.2015, de catre SPCEP Sector 2, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, in calitate de parte in procedura de mediere

Declaram ca in urma procedurii de mediere realizate de L_____ A__-M____ in calitate de mediator, autorizat prin hotararea Consiliului de Mediere nr. 0027 eliberata la data de 04.04.2012, am solicitat incheierea prezentului acord liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite, dupa cum urmeaza:

1. Disputa dintre parti

1.1. Prin Certificatul de divort nr. xxxxx din data de 21.09.2015 emis in baza dosarului nr. xxxxx/21.08.2015 de catre Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila sector 2-Serviciul de Stare Civila, a fost dispusa desfacerea casatoriei incheiata de parti la data de 06.09.2003 la Primaria Tulcea prin certificatul de casatorie nr. 420/06.09.2003 avand ________ si nr. xxxxxx, fara sa fi fost realizat partajul bunurilor comune.

1.2. Prin cererea nr. 24/14.10.2015, adresa doamnei mediator L_____ A__-M____, partile doresc sa realizeze partajul bunurilor comune, mobile si imobile, de comun acord.

 1. Preambulul intelegerii

Patrimoniul comun dobandit de parti in timpul casatoriei si supus partajarii in baza prezentului acord de mediere este compus din:

Autoturismul marca Hyundai Accent, an de fabricatie 2007, nr. de inmatriculare XXXXXXXX, numar de identificare NLHCM41CP7Z045808, număr de omologare AAHY1C1611U26E4, ___________ 7T005183, culoare GRI, înmatriculat la data de 24.02.2008, dobandit la data de 24.06.2011 avand 84.000 km rulati și capacitate cilindrica 1599 cm3.

2.1. Imobilul situat in Bucuresti, sector 2, ________________________, ____________, ___________, cod postal xxxxxx, compus din 3 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 67.19 mp, logie 3,94 mp, dreptul de folosinta asupra cotei indivize de 1,99 % din suprafata de folosinta __________________________ si teren aferent apartamentului in suprafata de 11,92 mp, an de constructie 1980, dobandit la data de 16.06.2006 prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1308 la BNP G_______ T______ si L____ P________-NPA. La data achizitionarii apartamentul avea numar cadastral 319/53 fiind intabulat in Cartea Funciara nr. xxxxx. Conform extras de carte funciara pentru informare din data de 21.10.2015 imobilul are nr. cadastral nou xxxxxx-C1-U8 iar dreptul de proprietate e intabulat in Cartea Funciara nr. xxxxxx-C1-U8.

2.2. Contractul de credit ipotecar nr. HL1640 din data de 16.06.2006, contractat pe o perioada de 180 luni, accesat de parti la banca ________________________ V____, in care domnul T______ A_______ are calitatea de imprumutat, iar doamna N_______ (fosta T______) S_____ de codebitor. La data contractarii creditului valoarea totala fara dobanzi si comisioane a fost in valoare de 40.000 Euro, iar soldul total la data de 20.10.2015, pana la inchiderea acestuia, este in valoare de 20.421,87 Euro.

 1. Continutul intelegerii

In urma procedurii de mediere am consimtit la incheierea urmatoarei intelegeri:

3.1. Autoturismul marca Hyundai Accent, an de fabricatie 2007, nr. de inmatriculare XXXXXXXX, numar de identificare NLHCM41CP7Z045808, număr de omologare AAHY1C1611U26E4, ___________ 7T005183, culoare GRI, înmatriculat la data de 24.02.2008, dobandit la data de 24.06.2011 avand 84.000 km rulati și capacitate cilindrica 1599 cm3, va ramane în posesia, folosința și la dispoziția, respectiv în proprietatea exclusivă a domnului T______ A_______.

3.1.1. Noi, partile, convenim ca acest bun a fost evaluat de noi ca valorand 4.420,00 lei, adica 1000 euro;

3.2. Imobilul situat in Bucuresti, sector 2, ________________________, ____________, ___________, cod postal xxxxxx, compus din 3 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 67.19 mp, logie 3,94 mp, dreptul de folosinta asupra cotei indivize de 1,99 % din suprafata de folosinta __________________________ si teren aferent apartamentului in suprafata de 11,92 mp, an de constructie 1980, dobandit la data de 16.06.2006 prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1308 la BNP G_______ T______ si L____ P________-NPA. Apartamentul avand noul are numar cadastral xxxxxx-C1-U8 si Cartea Funciara nr. xxxxxx-C1-U8, va ramane in posesia, folosinta si la dispozitia, respectiv in proprietatea exclusiva a domnului T______ A_______.

Valoarea de impunere a apartamentului este de 179.567,69 lei astfel cum rezulata din certficatul de atestare fiscala nr. xxxxxx/20.10.2015. In apartament nu s-au constatat lucrari de imbunatatire pe care Partile sa le prezinte ca fiind efectuate pe propria cheltuiala.

3.3. Contractul de credit ipotecar nr. HL1640 din data de 16.06.2006, contractat pe o perioada de 180 luni, accesat de parti la banca __________________ care domnul T______ A_______ are calitatea de imprumutat, iar doamna N_______ (fosta T______) S_____ de codebitor, cu termen de scadenta finala in data de 23.06.2021 va fi suportat integral si individual de catre domnul T______ A_______.

3.3.1. Contractul de credit ipotecar la data prezentul acord de mediere are un sold de 20.421,87 Euro.

3.3.2. Din anul 2006 si pana in prezent a fost achitata suma de 42.251,55 Euro.

3.3.3. Suma de 20.421,87 Euro, pana la achitarea integrala a creditului, sa fie suportata integral si individual de catre domnul T______ A_______.

3.3.4. Costurile de refinantare/scoatere a doamnei N_______ S_____ din calitatea de codebitor in valoare estimativa de 1.000,00 lei adica 226,24 Euro vor fi suportate de parti in cote egale.

3.4. Avand in vedere intelegerea Partilor in urma parcurgerii procedurii medierii , partile isi datoreaza sulta una celeilalte astfel:

3.4.1. Doamna N_______ S_____ datoreaza o sulta in valoare de 500,00 lei adica 226.24 euro

3.4.2. Domnul T______ A_______ datoreaza o sulta in valoare de 92.820,00 lei adica 21.000 euro (la un curs estimat de 1 euro=4.42 lei).

3.5. Masa partajabila este impartita, in urma negocierii dintre parti, astfel:

3.5.1. Lotul 1 – compus din apartamentul, creditul ipotecar si autovehicul anterior identificate, revine domnului T______ A_______

3.5.2. Lotul 2 – compus din suma de 92.320,00 lei respectiv 20.773,76 euro (care reprezinta contravaloarea sultei datorate de domnul T______ A_______ minus contravaloarea sultei datorate de doamna N_______ S_____) revine doamnei N_______ S_____.

3.6. Noi, Partile, suntem de acord ca dupa ramanerea definitiva a Hotararii ce consfinteste prezentul Acord de mediere, sa se opereze modificarile in privinta proprietatii imobilului in evidentele de publicitate imobiliara si cadastru.

3.7. Dreptul de proprietate va putea fi inscris pe numele domnului T______ A_______ in Cartea Funciara doar impreuna cu sarcina rezultata din sulta datorata doamnei N_______ S_____.

Ulterior achitarii sultei, in termen de 5 zile de la acest moment, d-na N_______ S_____ va preda d-lui T______ A_______ originalul unei declaratii autentificate notarial, prin care aceasta se declara de acord cu radierea sarcinii din cartea funciara a imobilului. In caz contrar, partile convin si accepta in mod expres ca toate cheltuielile (inclusiv costurile moratorii suportate de dl. T______ A_______ pentru radierea din Cartea Funciara a respectivei sarcini) sunt in sarcina d-nei N_______ S_____.

3.8. Noi, partile, ne vom indeplini obligatiile asumate prin semnarea prezentului acord, _________________ 3 (trei) luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti care va consfinti termenii prezentului acord, dar nu m-ai tarziu de data de 31.03.2016 ( joi orele 16.00).

 1. Alte clauze
  1. Prin semnarea prezentului acord de mediere ne asumam intreaga raspundere pentru cele convenite in continutul acestuia, continut ce reprezinta vointa noastra.
  2. Mentionam ca am ajuns la o intelegere totala cu privire la partajarea bunurilor comune.
  3. Prezentul acordul de mediere a fost intocmit cu respectarea art. 64 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, modificata si adnotata.
  4. De la data incheierii prezentului acord de mediere noi, partile, consideram realizat partajul bunurilor comune urmand ca instanta de judecata sa ia act de vointa noastra, cu toate efectele juridice ce decurg de aici.
  5. Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si nu contine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice, urmand a fi supus consfintirii de catre instanta de judecata competenta.
  6. Acordul de mediere va fi supus incuviintarii instantei de judecata conform art. 59 alin. 2 si art. 592 din Legea nr. 192/2006, modificata si adnotata.

Noi, Partile semnatare ale prezentului Acord, N_______ S_____ si T______ A_______, solicitam instantei de judecata pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca prezentul Acord, cu respectarea si in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea Nr. 192/2006 si art. 11 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Suntem de acord sa ne prezentam in fata instantei de judecata pentru a confirma prezentul acord.

Prezentul acord s-a incheiat astazi, 26.10.2015 la sediul biroului mediatorului L_____ A__-M____, in 6 exemplare originale, avand 4 pagini, cate unul pentru fiecare parte, unul pentru mediator si 3 exemplare au fost semnate pentru a fi depuse la instanta.

N_______ S_____ T______ A_______

Semnatura indescifrabilaAsistat de

Avocat

C______ M___

Semnatura indescifrabila”

Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la data comunicarii, pentru motive procedurale.

Cererea de recurs se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.

Pronuntata, astazi, 18.12.2015, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.


PREȘEDINTE, GREFIER,

R_____ M______ D___ I____ M____ T____
Red. Jud. R.M.D./Th.red.I.M.T.

28.01.2016/ 4 ex.

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Consultanță juridică online Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright Avocatura.com SRL 2003-2022