Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul BACĂU
Materie juridică:
Litigii de muncă
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Pretentii
Număr hotarâre:
53/2016 din 20 ianuarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A


TRIBUNALUL BACĂU

SECȚIA I CIVILĂ


SENTINȚA CIIVLĂ NR. 53/2016

Ședința publică de la 20 Ianuarie 2016

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE O___ A____ D_____

Asistent judiciar C______ F______

Asistent judiciar V_______ M______

Grefier L______ D____


Pe rol judecarea cauzei litigii de muncă privind pe reclamanții SEBEȘTIN D______ , C_____ P______ , C_____ L_____ , A______ A______ , D________ A______ , C_____ G_______ , T____ A______ , C_____ A___ , O____ F____ , T____(P_______) A_____ , J_________ A______ , J_________ M________ , B___ B____ C____ , C______ S_____ E____, M_____ C_____ V_______ , P_____ T______ M______ , A______ R_____ A_____ , C____ F______ , A______ T_____ , H______ C___, N____ M_____ , Ț____ M______ , S_______ M_____ , B_____ A___ , A__________ R_____ , toți prin S_________ L____ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL JUD. BACĂU în contradictoriu cu pârâta ȘCOALA G_________ PALANCA, având ca obiect pretenții.

La apelul nominal făcut în ședință publică, la ordine, reclamanții sunt reprezentați prin c.j. U______ A______, care depune la dosar, în original, delegație de reprezentare, lipsesc reprezentanții pârâtului.

S-a făcut oral, referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează părțile, obiectul pricinii, stadiul în care se află judecata și modul de îndeplinire a procedurii de citare.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Instanța constatând că pricina se află la primul termen de judecată, la care părțile sunt legal citate, în temeiul art. 131 alin. 1 C.pr.civ., procedează din oficiu la verificarea și stabilirea competenței, apreciind că este competentă general, material și teritorial să judece cauza, în temeiul 95 C.p.c. coroborat cu art. 269 din Codul muncii.

La întrebarea instanței, reprezentanta reclamanților arată că nu are alte cereri.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

C.j. U______ A______, pentru reclamanți, solicită admiterea acțiunii.

În temeiul art. 394 C.p.c., instanța declară dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare.


INSTANȚA


Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția I Civilă, la data de 17.06.2015, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamantul S_________ L____ din Învățământul Județului Bacău, în numele reclamanților: Sebeștin D______, C_____ P______, C_____ L_____, A______ A______, D________ A______, C_____ G_______, T____ A______, C_____ A___, O____ F____, T____(P_______) A_____, J_________ A______, J_________ M________, B___ B____ C____, C______ S_____ E____, M_____ C_____ V_______, P_____ T______ M______, A______ R_____ A_____, C____ F______, A______ T_____, H______ C___, N____ M_____, Ț____ M______, S_______ M_____, B_____ A___ și A__________ R_____, a chemat în judecată pe pârâta Școala G_________ Palanca, jud. Bacău, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să fie obligată pârâta la plata dobânzii legale penalizatoare aferente sumelor acordate prin sentința civilă nr. 1545/06.11.2013, pronunțată de Tribunalul Bacău, dobânzi ce urmează a fi calculate și plătite pe o perioadă de 3 ani retroactiv introducerii acțiunii și până la data plății efective.

În motivarea cererii lor, reclamanții au arătat că prin hotărârile judecătorești menționate angajatoarea a fost obligată la plata unor drepturi salariale restante, titluri executorii care au fost executate în parte ca urmare a eșalonării pe o perioadă cuprinsă între 2010 și 2016, conform OUG nr. 75/2008 și OUG nr. 71/2009, situație care impune acordarea unei despăgubiri pentru acoperirea beneficiului nerealizat constând în lipsa de folosință a sumelor reprezentând drepturi salariale, despăgubiri echivalente cu dobânda legală calculată potrivit O.G. nr.9/2000 până la data de 1.09.2011 și potrivit O.G. nr.13/2011 de la data de 1.09.2011 și în continuare până la plata drepturilor salariale restante, având în vedere dispozițiile art. 1088 din Codul civil.

S_________ a mai arătat că este admisibil cumulul dobânzii legale cu actualizarea creanței, acordate prin titlurile executorii, având în vedere și Decizia ÎCCJ nr. 2/2014, pronunțată în interesul legii. Reclamanții arată că acestea au o natură juridică diferită, actualizarea având ca scop de a menține valoarea reală a obligației monetare, având caracter compensatoriu, iar dobânda legală reprezintă folosul nerealizat (lucrum cessans).

Mai arată reclamanții că OUG nr. 71/2009 nu are semnificația exonerării debitorilor de la plata daunelor interese moratorii, deoarece art. 1082 C.civ. 1864/ 1530 NCC consacră principiul răspunderii debitorului pentru executarea cu întârziere, putând fi obligat la despăgubiri indiferent de forma de vinovăție.

Motivând în drept cererea, reclamanții au invocat dispozițiile art.1084, 1088 din vechiul cod civil, 1053 din noul cod civil, O.G. nr.13/2011 precum și Decizia nr.2/2014 pronunțată de I.C.C.J. iar în dovedirea susținerilor lor a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Acțiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art.270 din Codul muncii.

La cerere au fost atașate înscrisuri, în copie certificată și împuternicire de reprezentare din partea membrei de sindicat (filele 6-14 dosar).

S_________ a fost reprezentat în instanță de consilier juridic U______ A______, potrivit delegației de la fila 21 dosar.

Legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare și nici nu s-a prezentat la judecată pentru a formula apărări.

Instanța a încuviințat pentru reclamanți proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând dispozițiile legale aplicabile precum și probatoriul administrat în cauză, tribunalul reține următoarele:

S_________ L____ din Învățământul Județului Bacău, în numele membrilor de sindicat, a solicitat ca instanța să oblige Liceul cu Program Sportiv Bacău la plata dobânzii legale penalizatoare aferente sumelor acordate prin sentința civilă nr. 1545/06.11.2013, pronunțată de Tribunalul Bacău, dobânzi ce urmează a fi calculate și plătite pe o perioadă de 3 ani retroactiv introducerii acțiunii și până la data plății efective.

În speță, pretențiile solicitate și intitulate „dobânzi” (deși ceea ce au comun cu dobânzile este doar modul de calcul, prin raportare la OG 9/2000 și OG nr. 13/2011) nu au ca temei juridic existența unui act juridic de natură contractuală sau o hotărâre judecătorească care să le consacre (situație în care ar fi fost inutilă promovarea prezentei acțiunii), ci răspunderea civilă delictuală, ale cărei condiții urmează a fi analizate în prezenta cauză.

Fundamentul acordării daunelor interese rezultă din considerentele Deciziei nr. 2/2014 pronunțată de ÎCCJ în interesul legii, care au, în egală măsură cu dispozitivul acestei decizii, forță obligatorie, întrucât explicitează soluția instanței supreme, nefiind permis instanțelor de judecată, dea o altă fundamentare pentru cumul dobânzilor cu actualizarea creanței decât cea stabilită de ÎCCJ.

Ca atare, întrucât dreptul la dobândă capătă existență juridică doar prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești, nefiind consacrat printr-un act juridic preexistent, instanța apreciază că daunele interese solicitate cu titlu de dobânzi nu au caracter accesoriu debitelor constatate prin hotărârile judecătorești indicate în acțiune, (cum ar fi fost cazul dacă ar fi fost solicitate și acordate odată cu drepturile salariale executate cu întârziere sau neexecutate parțial), chiar dacă fundamentul acordării lor, ca situație-premisă, o constituie, astfel cum a statuat ÎCCJ, executarea cu întârziere sau neexecutarea în mod culpabil, din partea statului, a debitelor datorate.

O astfel de soluție este susținută și de ÎCCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 21/2015, pronunțată de Înalta Curte apreciindu-se că data scadenței este data pronunțării titlurilor executorii, și că aceste dobânzi pot fi cerute pe ultimii trei ani anteriori introducerii acțiunii, sens în care au procedat și reclamanții.

Tribunalul constată că prin sentința civilă 1545/06.11.2013 devenită irevocabilă au fost acordate reclamanților diferențe de drepturi salariale, rezultate din neaplicarea Legii 221/2008, cu privire la care nu există date că fost executate parțial de către pârâtă, conform eșalonărilor intervenite prin OUG nr. 75/2008 și OUG nr. 71/2009.

Potrivit art. 1530 din Codul civil creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecința directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligației. Art. 1535, alin. (1) din Codul civil, aplicabil în speță stabilește că în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății ar fi mai mic.

Aceste daune-interese se cuvin fără ca creditorul să fie ținut a justifica despre vreo pagubă; nu sunt debite decât din ziua cererii în judecată, afară de cazurile în care, după lege, dobânda curge de drept.

Astfel cum s-a reținut în considerentele Deciziei nr. 2/2014 pronunțată de ÎCCJ, decizie obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă cumulul dobânzii cu actualizarea este admisibil, natura juridică a celor două instituții este diferită, în timp ce dobânda reprezintă prețul lipsei de folosință, actualizarea cu rata inflației urmărește păstrarea valorii reale a obligațiilor bănești. Acordarea dobânzii nu exclude actualizarea debitului, deoarece acestea au scopuri diferite, prin acordarea dobânzii urmărindu-se sancționarea debitorului pentru executarea cu întârziere a obligației care îi incumbă, pe când prin actualizarea debitului urmărindu-se acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuațiile monetare în intervalul de timp scurs de la data scadenței și cea a plății efective a sumei datorate.

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 71/2009 nu are semnificația exonerării debitorilor de plata daunelor-interese moratorii, un eveniment pe care debitorii, deși îl puteau prevedea, nu au luat măsuri corespunzătoare, pentru a evita neexecutarea.

Raportat la considerentele Deciziei nr. 7/2015, în cauză se constată că dreptul de care se prevalează reclamanții este cel de a fi despăgubiți pentru plata cu întârziere a sumelor din titlurile executorii eșalonate.

Dacă eșalonarea a presupus fixarea unui alt termen pentru executarea parțială a obligației de plată și o astfel de plată parțială nu întrerupe cursul prescripției dreptului de a solicita aceste dobânzi, înseamnă că obligația principală, respectiv dreptul la executarea silită a titlurilor executorii, nu s-a prescris, iar dobânda percepută debitorului pentru neexecutare curge, pentru tranșele achitate, de la data pronunțării hotărârii până la data plății tranșelor, iar, pentru sumele neachitate, curge în continuare până la data plății efective.

În aceste condiții, cererea de chemare în judecată marchează momentul la care instanța de judecată se raportează pentru a aprecia dacă scadența tranșelor plătite pentru care se calculează distinct dobânzi penalizatoare se înscrie în termenul de prescripție de trei ani anteriori acestei date, dobânzile putând fi solicitate pentru perioada pentru care nu s-a împlinit prescripția.

Pentru suma rămasă restantă după plata parțială, dobânzile penalizatoare curg în continuare și pot fi acordate pe trei ani anteriori datei introducerii acțiunii, în consecință, în raport de cele reținute și de ÎCCJ prin Deciziile 7/2015 și 21/2015, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acțiunii.

Deși reclamanții din cauza de față au solicitat dobânzile pe 3 ani anterior introducerii acțiunii, titlul executoriu în baza căruia se solicită dobânzile a fost emis la data de 06.11.2013 astfel că nu s-ar putea acorda dobânzile înainte de data în care titlul a existat ci pot fi acordate de la momentul la care era executoriu.

Potrivit art. 1, alin. (3) din OG 13/2011, aplicabilă în anul 2013, dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare, art. 3, alin. (2) din același act normativ statuând că rata dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, la care se adaugă 4 puncte procentuale.

Instanța reține că, în calitate de instituție bugetară implicată în plata drepturilor salariale, pârâta este reprezentant ai statului, căruia îi este imputabilă, din punct de vedere delictual, executarea cu întârziere a creanțelor, emiterea unor acte normative care au susținut legal această executare cu întârziere, constatate constituționale și conforme cu CEDO, nefiind de natură de să îi priveze pe reclamanții de folosul neobținut prin neexecutarea integrală și la termen a debitelor.

Față de cele expuse mai sus, instanța va admite în parte acțiunea, potrivit dispozitivului, pentru plățile efectuate în perioada ulterioară datei de 06.11.2013 și până la data plății efective a debitelor rezultând din titlul executoriu invocat în cerere, pretențiile solicitate, reprezentând dobânzi ce urmează a fi calculate prin raportare la cuantumul dobânzii legale penalizatoare, conform OG nr. 13/2011, aplicabilă după data de 06.11.2013.

Instanța ia act că reclamanții nu au solicitat cheltuieli de judecată


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:


Admite în parte acțiunea formulată de reclamanții SEBEȘTIN D______ – CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____ P______ – CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____ L_____ – CNP xxxxxxxxxxxxx, A______ A______ – CNP xxxxxxxxxxxxx, D________ A______ – CNP xxxxxxxxxxxxx , C_____ G_______ CNP xxxxxxxxxxxxx , T____ A______ – CNP xxxxxxxxxxxxx , C_____ A___ – CNP xxxxxxxxxxxxx, O____ F____ – CNP xxxxxxxxxxxxxx, T____ (P_______) A_____ – CNP xxxxxxxxxxxxx , J_________ A______ – CNP xxxxxxxxxxxxx, J_________ M________ – CNPxxxxxxxxxxxx7 , B___ B____ C____ – CNP xxxxxxxxxxxxx , C______ S_____ E____ – CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ C_____ V_______ – CNP xxxxxxxxxxxxx, P_____ T______ M______ – CNP xxxxxxxxxxxxx , A______ R_____ A_____ – CNP xxxxxxxxxxxxx , C____ F______ – CNP xxxxxxxxxxxxx , A______ T_____ – CNP xxxxxxxxxxxxx , H______ C___ – CNP xxxxxxxxxxxxx, N____ M_____ - CNP xxxxxxxxxxxxx, Ț____ M______ – CNP xxxxxxxxxxxxx , S_______ M_____ - CNP xxxxxxxxxxxxx , B_____ A___ - CNP xxxxxxxxxxxxx, A__________ R_____ – CNP xxxxxxxxxxxxx, prin S_________ L____ din Învățământul Județului Bacău și obligă pârâta Școala G_________ Palanca să plătească acestora dobânda legală penalizatoare calculată conf. OG 13/2011 pentru sumele stabilite prin sentința civilă 1545/06.11.2013 pronunțată de Tribunalul Bacău și rămasă irevocabilă astfel:

-pentru sumele achitate conform tranșelor prevăzute de OUG nr. 71/2009 actualizată în intervalul 06.11.xxxxxxxxxxxxx16 dobânda legală se va calcula și se va plăti începând cu data de 06.11.2013 până la plata efectivă către reclamanți a tranșelor respective iar pentru sumele ce urmează a se plăti după data pronunțării prezentei, dobânda se va calcula și se plăti începând cu 06.11.2013 și până la data achitării integrale a tranșelor.

Executorie.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bacău, secția I civilă.

Pronunțată în ședința publică de la 20 Ianuarie 2016.


PREȘEDINTE,

O___ A____ D_____


Asistent judiciar,

C______ F______


Asistent judiciar,

V_______ M______


Grefier,

L______ D____Red./tehnored.s.c. MV/12.02.2016

Tehnored.s.c. DL/14.02.2016/4 ex.Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020