Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria CLUJ-NAPOCA
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
Număr hotarâre:
3678/2015 din 15 aprilie 2015
Sursa:
Rolii.ro

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____

CIVIL

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal 3185

Sentința civilă nr. 3678/2015

Ședința publică din data de 15 aprilie 2015

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: M____ - C_______ F_____

GREFIER: M____ M____

Pe rol fiind pronunțarea în cauza civilă privind pe petenta D___ A__ M____, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art. 52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ședința publică din data de 31.03.2015, mersul dezbaterilor si susținerile parților fiind consemnate în încheierea de ședința de la acea data ce face parte integranta din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 15.04.2015, când a hotărât următoarele.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj – N_____ la data de 23.01.2015, petenta D___ A__ M____, a formulat plângere împotriva încheierii de reexaminare nr. xxxxxx/22.12.2014 prin care s-a respins cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale în cărțile funciare nr. 5542 Cluj cu nr. top. 789 și xxxxx Cluj cu nr. top. 789/II solicitând desființarea încheierii de reexaminare precum și a încheierii nr. xxxxxx/07.11.2014 și îndreptarea erorii strecurate în CF Colectivă nr. 5542 Cluj în ceea ce privește înscrierile de sub B8, 10 și 11, precum și a erorii strecurate în C.F. Individuală nr. xxxxx Cluj, la foaia A.

În motivarea plângerii petenta a arătat că asupra imobilului situat în mun. Cluj-N_____, ____________________. 24, înscris în CF 5542 Cluj sub A+1 nr. top. 789, constând din casă cu etaj din cărămidă și piatră acoperită cu țiglă, având parter, subsol, pod și pivniță, cu părțile indivize comune: terenul, fundațiile, _______________________________ și grădina, apoi gardul și instalațiile de canalizare, apă și electricitate, cu mențiunea că terenul aferent imobilului și grădina are o suprafață totală de 1200 mp, au fost inițiali înscriși ca proprietari T____ (născută B___) E________ asupra cotei de 18/42 parte, T____ E________, asupra cotei de 7/42 parte, T____ Emeric, asupra cotei de 7/42 parte, T____ Ema asupra cotei de 7/42 parte și Biasini A________ asupra cotei de 3/42 parte. La data de 13.04.1951, în baza planului de împărțire pe apartamente, aprobat de Sfatul popular al orașului Cluj, s-a reînscris dreptul de proprietate asupra ____________, 3 și 4, înscrise sub ser. PI1, transcrise din CF 5542, în favoarea propriearilor T____ (născută B___) E________, T____ Emeric, T____ Ema și Biasini A________, în cotele menționate.

Anterior datei de 13.04.1951, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1925/13.12.1950 de către fosta Judecătorie Populară Urbană Cluj, coproprietarii T____ (născută B___) E________, T____ Emeric și T____ Ema au vândut numitei G______ A__ casa compusă din cameră, bucutărie și cămară de alimente, plus WC, cu un teren de 90stj pătrați. Apoi, prin contractul de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. 1978/23.12.1950 de către fosta Judecătorie Populară Urbană Cluj, vânzătorul Biasini A________ a vândut numitei G______ A__ cota sa de 3/42 parte din imobilul ____________ nr. top. 798/II din _____________________. 24.

Petenta a mai arătat că la data de 19.05.1951, s-a încheiat între G______ A__, în calitate de vânzătoare și antecesorii săi, D___ B___ și D___ I_____, născută Polifka, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 78/1951 de către BNP V____ L______ prin care s-a vândut casa compusă din o cameră, bucătărie cu dependințe, situată în Cluj-N_____, ____________________. 24, înscrisă în CF colectiv 5542 cu nr. top. de parcelă 789/II, __________________ în CF individuală nou înființată cu părți indivize comune de 6/100, iar la pct. 2 din contract s-a prevăzut că suprafața vândută este de 97 stj. pătrați. Petenta a susținut că la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1925/13.12.1950 și nr. 1978/23.12.1950 de către fosta Judecătorie Populară Urbană Cluj prin care numita G______ A__ a dobândit ____________ terenul în suprafață de 97 stj. pătrați, planul de împărțire pe _________________ de coproprietarii înscriși sub B 1-5, iar în CF 5542 nu era operată împărțirea pe __________________________>

A menționat petenta că eroarea ce se impune a fi îndreptată în ceea ce privește înscrierea de sub B8 din CF 5542 Cluj privește menționarea cotei de teren cumpărată de G______ A__ prin cele 2 contracte, și anume a cotei reale de 97/334 parte din terenul aferent imobilului. În ceea ce privește înscrierea din CF nr. xxxxx Cluj unde sub A+1 nr. top. 789/II figurează ____________ parter compus din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară, WC, __________________ dependințe, înscris în CF colectiv nr. 5542, cu părți indivize comune de 6/100, petenta a arătat că în baza celor două contracte de vânzare-cumpărare nu se puteau înscrie cote indivize comune întrucât la data încheierii contractelor imobilul nu era împărțit pe apartamente.

A susținut petenta că raportat la legislația în vigoare la data efectuării înscrierilor și la legislația în vigoare la data formulării cererii, înscrierile de carte funciară trebuie să corespundă drepturilor dobândite de cumpărători. Ori, prin cele două contracte de vânzare-cumpărare, cumpărătoarea G______ A__ a dobândit construcția separată așa cum este descrisă în cele două contracte și o cotă de 97/334 parte din terenul înscris în CF colectivă nr. 5542 Cluj. Apoi, din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 78/19.05.1951 reiese că vânzătoarea G______ A__ a înstrăinat antecesorilor săi D___ B___ și D___ I_____, aceeași construcție, devenită ulterior ____________ terenul nu suprafață de 97 stj. Pătrați. În luna mai 1951 a fost emisă autorizația nr. 6506 având ca anexă planul de împărțire în 4 apartamente, în care este menționată suprafața construită a fiecărui apartament și cota aferentă, raportat la întreaga suprafață construită. În același plan este cuprins și un tabel ce vizează părțile indivize comune și anume, intrare, curte, grădină, suprafață clădită, sala scări, iar cota aferentă _____________ aceste părți indivize comune este de 97/334 parte.

Petenta a susținut că planul este semnat de coproprietari la data de 09.03.1951 și în baza lui s-a deschis cartea funciară individuală nr. xxxxx Cluj, în care, la foaia A s-au înscris ca și cote părți din părțile indivize comune cotele aferente suprafeței construite și nu cotele-părți indivize stabilite convențional prin planul de împărțire pe apartamente. Eroarea se impune a fi îndreptată atât în CF colectivă 5542 Cluj atât la înscrierea de sub B8, cât și la cea de sub B10, 11 deoarece G______ A__ a vândut corpul de clădire devenit ulterior __________________ cota de 97/334 părți din terenul aferent, și nu cota de 6/100 pic. Pentru că aceste erori s-au perpetuat în cărțile funciare deschise ulterior, petenta a arătat că solicită îndreptarea erorilor materiale din CF colectivă xxxxx Cluj, în ceea ce privește înscrierea de sub B+6, 7 unde urmează a fi menționată și cota de 97/334 stj. pătrați din terenul aferent imobilului, precum și îndreptarea erorii materiale de la foaia A din CF individuală xxxxx Cluj, în sensul menționării cotei reale de 97/334 stj. pătrați în loc de cota de 6/100 parte din părțile indivize comune.

În dovedirea cererii petenta a depus la dosar copie carte de identitate (f. 8), încheierea atacată și dovada de comunicare a acesteia (fil. 15 – 16).

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 50 lei (f. 6, 13).

La dosarul cauzei, a fost atașata o copie a dosarului de carte funciara în care a fost pronunțată încheierea atacată (fil. 21 – 48).

Instanța a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile din dosar instanța reține următoarele:

Prin încheierea nr. xxxxxx pronunțată de OCPI Cluj – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj la 10.11.2014 (fil. 36) a fost respinsă cererea introdusă de petenta D___ A__ M____ având ca obiect îndreptarea erorii materiale în CF 5542 Cluj cu nr. top. 789 și xxxxx Cluj cu nr. topografic 789/II.

S-a reținut că CF 5542 Cluj și xxxxx Cluj au fost sistate cu încheierea 4950/1955. iar în conformitate cu prevederile art. 880 Cod civil, acestea nu pot fi redeschise pentru alte înscrieri. S-a mai arătat că, după apartamentarea construcției, în baza unor acte notariale, dreptul de proprietate a fost transmis succesiv, părțile comune individualizate în cuprinsul acestora fiind în cotă de 6/100 parte, prin urmare, la data înregistrării cererii, cartea funciară colectivă cu nr. xxxxx Cluj cu nr. topografic 789, precum și cartea funciară individuală xxxxx Cluj-N_____, cu nr. topografic 789/II pot fi doar rectificate conform art. 908 Cod civil.

Împotriva acestei încheieri în termen legal a formulat cerere de reexaminare petenta D___ A__ M____, cerere care a fost respinsă prin încheierea nr. xxxxxx/22.12.2014 a OCPI Cluj – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-N_____(fil. 27).

În motivarea acestei soluții, OCPI-BCPI Cluj a reținut că CF nr. 5542 Cluj-N_____ și xxxxx Cluj-N_____ sunt sistate, iar conform art. 880 alin. 2 Cod civil, dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri. Totodată, în conformitate cu prev. art. 907 și 908 din Codul civil, când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situația juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia.

Analizând încheierea contestată în baza înscrisurilor depuse la dosarul de carte funciara, prin prisma susținerilor petentei si a normelor legale incidente, instanța reține că plângerea este neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

La fil. 23 din dosar se află copia CF colectivă 5542, iar conform mențiunilor din partea a II-a nr. 13, imobilul a fost transcris în CF xxxxx, iar cartea funciară colectivă nr. 5542 a fost sistată.

De asemenea, la fila 25 se află copia CF xxxxx, iar conform înscrierilor din partea a II-a, pct. 4, imobilul a fost transcris în CF xxxxx, iar cartea funciară nr. xxxxx a fost sistată.

Prin urmare, instanța arată că în mod corect s-a reținut de către OCPI faptul că CF nr. 5542 și xxxxx Cluj-N_____ sunt sistate, iar raportat la prevederile art. 880 alin. 2 din Codul civil, dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri. Pe de altă parte, din înscrisurile de la dosar nu reiese care ar fi eroarea materială pentru că susținerile petentei constând în aceea că, cota de teren aferentă ______________ de 97/334 stj. și nu de 6/100 nu au fost dovedite, nefiind depuse contractele de vânzare-cumpărare menționate în cuprinsul cererii și din care să reiasă că antecesorii săi au dobândit cota de 97/334 stj.

Pentru considerentele de mai sus, instanța in temeiul art. 50 si 50¹ din Legea nr. 7/1996 va respinge plângerea formulată de petenta D___ A__ M____ împotriva încheierii de reexaminare nr. xxxxxx/22.12.2014 pronunțată de OCPI Cluj – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca neîntemeiată plângerea împotriva încheierii de reexaminare nr. xxxxxx/22.12.2014 formulată de petenta D___ A__ M____, cu domiciliul în Cluj-N_____, __________________ – 73, _____________, jud. Cluj, cu sediul procesual ales la cabinet de avocat B____ N_______ G_______ din Cluj-N_____, _____________________, _________________.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea pentru exercitarea căii de atac va fi introdusă la Judecătoria Cluj N_____.

Pronunțată în ședință publică azi, 15.04.2015.

JUDECĂTOR,GREFIER,

M____ C_______ FINTOCMARIA M____

Red./Dact./MCF/3 EX./11.08.2015

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 336/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 162/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 905/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 435/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 8020/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 4552/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 7/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 447/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 5918/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1096/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 388/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1744/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 1263/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 72/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Recurs
 • Hotărârea 2709/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 2337/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 280/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 7649/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 2/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 5793/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 180/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 1153/2014 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 604/2012 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Recurs
 • Hotărârea 677/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1126/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1410/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1145/2014 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1435/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 52/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 1288/2014 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Recurs
 • Hotărârea 269/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 5000/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 2922/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 398/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Recurs
 • Hotărârea 562/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 940/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 413/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 12281/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 5326/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 350/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 4780/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 7310/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 207/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 6871/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 2963/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 500/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 10805/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 463/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 3353/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 559/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1058/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 770/2016 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1808/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Recurs
 • Hotărârea 2339/2013 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 4925/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Hotărârea 1089/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 816/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 2310/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Apel
 • Hotărârea 769/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Revizuire - Apel
 • Hotărârea 1836/2015 - Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020