Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Curtea de Apel BUCUREŞTI
Materie juridică:
Litigii cu profesioniştii
Stadiu procesual:
Apel
Obiect dosar:
Cereri în baza OUG 116/2009
Număr hotarâre:
958/2014 din 23 octombrie 2014
Sursa:
Rolii.ro

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA A V-A CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX (Număr în format vechi 1847/2014)

DECIZIA CIVILĂ NR. 958

Ședința publică de la 23 octombrie 2014

Curtea constituită din:

PREȘEDINTE - L_______ C_______ S_____

Judecător - A____ C_____

Grefier - M_____ A____ P________

********

Pe rol se află judecarea apelurilor declarate de apelanta intervenientă C_____________ G_______ M______ și de apelanta petentă _________________ împotriva încheierii nr. 566/17.06.2014 pronunțate de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns apelanta intervenientă C_____________ G_______ M______, prin avocat T____ G_____ – L________, cu împuternicire avocațială la fila 12 din dosar, substituit la acest termen de avocat B_______ G_______ M______-S____, cu delegație de substituire la fila 64 din dosar, precum și apelanta petentă _________________, prin administrator statutar P____ J___, având permis de ședere temporară RO0285328, eliberat la data de 12.09.2012, și asistat de avocat R___ C_______ V______, care depune la dosar împuternicire avocațială.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că apelanta petentă a depus la dosar răspuns la întâmpinare la apelul incident, după care,

Curtea dispune rectificarea în sistemul ECRIS, în sensul eliminării numelui apelantei interveniente C_____________ G_______ M______, care apare de două ori. De asemenea, observă că denumirea corectă a intimatei este _________________, iar calitatea acesteia este de apelantă-petentă.

Curtea comunică apelantei interveniente C_____________ G_______ M______ răspunsul la întâmpinarea la apelul incident formulat de apelanta petentă _________________.

Nefiind cereri prealabile de formulat, Curtea acordă părților cuvântul pentru a propune probe.

Apelanta intervenientă C_____________ G_______ M______, prin apărător, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile de la dosar. Precizează că nu are alte înscrisuri noi de depus.

Apelanta petentă _________________, prin apărător, solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, pe care le care le certifică pentru conformitate cu originalul și le depune la dosar, comunicându-le și părții adverse.

Apelanta intervenientă C_____________ G_______ M______, prin apărător, solicită acordarea unui termen scurt, având în vedere că au fost depuse foarte multe înscrisuri noi.

Apelanta petentă _________________, pe cererea de amânare, arată că nu se opune, însă susține că partea adversă are cunoștință de înscrisurile depuse la acest termen.

Curtea, deliberând, încuviințează pentru ambele părți proba cu înscrisuri, pe care o constată administrată prin depunerea acestora la dosar.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare formulată de apelanta intervenientă prin apărător pentru a lua cunoștință de înscrisurile depuse la dosar, observând că acestea sunt înscrisuri comune părților, referitoare la hotărâri judecătorești pronunțate în contradictoriu cu ambele părți. Dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru ca apelanta intervenientă să ia cunoștință de înscrisurile depuse la dosar.

Cauza se reia la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns apelanta intervenientă C_____________ G_______ M______, prin avocat T____ G_____ – L________, cu împuternicire avocațială la fila 12 din dosar, substituit la acest termen de avocat B_______ G_______ M______-S____, cu delegație de substituire la fila 64 din dosar, precum și apelanta petentă _________________, prin administrator statutar P____ J___, având permis de ședere temporară RO0285328, eliberat la data de 12.09.2012 și asistat de avocat R___ C_______ V______, care a depus la dosar împuternicire avocațială, la prima strigare a cauzei, după care,

Apărătorul apelantei interveniente arată că a luat cunoștință de înscrisurile comunicate în ședință și că nu mai solicită acordarea unui termen în acest sens.

Nemaifiind alte probe de administrat sau cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul părților pe apelul principal și pe apelul incident.

Apelanta intervenientă C_____________ G_______ M______, prin apărător, solicită admiterea apelului principal, astfel cum a fost formulat.

Astfel, consideră că în mod greșit instanța de fond a apreciat că se impune diminuarea onorariului cu 20%, având în vedere toate demersurile efectuate și toate diligențele depuse de către avocat. Menționează că în nicio lege sau statut nu există precizat un onorariu minim sau un onorariu maxim. Consideră că nu i se poate imputa cenzurarea onorariului, având în vedere demersurile efectuate.

Pe apelul incident, solicită respingerea acestuia. În acest sens, arată că lipsa de dosare nu are legătură cu prezentul dosar, că toate dosarele au fost respinse ca nule. Apreciază că primează interesul societății, iar toate dosarele au fost depuse în urma înregistrării la registrul comerțului. Cât privește modificarea actului constitutiv, opinează că aceasta poate opera, conform legii societăților comerciale, cu cvorumul total și nu cu acordul unui acționar majoritar.

Apelanta petentă _________________, prin apărător, având cuvântul pe apelul incident, solicită admiterea acestuia, astfel cum a fost formulat, și modificarea sentinței atacate în sensul, în principal, respingerii cererii de acordare de cheltuieli de judecată și, în subsidiar, al reducerii cuantumului cheltuielilor de judecată.

Astfel, arată că reclamanta a făcut demersuri la Registrul Comerțului în baza unei cereri de intervenție care a fost anulată, iar ulterior cererea de reexaminare respinsă. Mai mult, arată că, în baza aceluiași contract de asistență juridică, reclamanta face o nouă cerere de intervenție, care face obiectul prezentului dosar și care a fost admisă. Consideră că pe obiectul contractului de asistență juridică nu există identitate.

În subsidiar, apreciază că cererea de intervenție era oricum lipsită de interes, întrucât hotărârea A__ urma să fie înregistrată din oficiu la registrul comerțului. Cu privire la acest aspect, arată că, în ciuda faptului că a fost pronunțată o hotărâre judecătorească prin care s-a anulat hotărârea A__, reclamanta a continuat o cerere de intervenție la registrului comerțului prin care a solicitat respingerea înregistrării, care oricum a fost anulată.

Pe apelul principal, cu privire la art. 451 C__, învederează că valoarea cauzei este nulă, complexitatea cauzei minimă, iar în ceea ce privește activitatea avocatului, arată că a fost un singur termen de judecată, astfel încât apreciază că valoarea onorariului avocatului este nejustificată. Pentru aceste motive, solicită respingerea apelului formulat de intervenientă, ca nefondat. Totodată, solicită cheltuieli de judecată, constând în onorariul de avocat.

Curtea constată dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare.

C U R T E A

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la data de 14.05.2014, sub nr. xxxxxx, iar apoi trimisă spre competentă soluționare Tribunalului București, Secția a VI – a civilă, unde a fost înregistrată la data de 16.05.2014, sub nr. XXXXXXXXXXXX, intervenienta C_____________ G_______ M______ a formulat, în contradictoriu cu petenta _________________, cerere de intervenție, prin care a solicitat respingerea mențiunii nr. xxxxxx/27.11.2013 înregistrată pe rolul ORC-TB, vizând modificarea actului constitutiv al _________________, potrivit Hotărârii AGEA din data de 19.11.2013, precum și obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, intervenienta a arătat, în esență, că societatea petentă are doi asociați, intervenienta, care deține 20% din părțile sociale și __________________________ Inc, care deține 80% din părțile sociale. La data de 19.11.2013 a avut loc o adunare generală extraordinară a asociaților petentei, aflată la a doua convocare, pe a cărei ordine de zi figurau puncte vizând modificarea actului constitutiv al societății. Arată intervenienta că a votat împotrivă, iar celălalt asociat a votat pentru, iar administratorul societății a încercat să înregistreze această modificare la Registrul Comerțului, cererea primind nr. de înregistrare xxxxxx/27.11.2013. Susține că nu poate fi admisă cererea de înregistrare, întrucât hotărârea AGEA trebuia adoptată cu unanimitate, nefiind suficientă întrunirea majorității de voturi.

În drept, au fost invocate prevederile art. 7 indice 1 din OUG nr. 116/2009, art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Prin încheierea nr. 566 din 17.06.2014, pronunțată de către Tribunalul București, Secția a VI - a Civilă, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis în parte cererea de intervenție formulată de intervenienta C_____________ G_______ M______, în contradictoriu cu petenta _________________, s-a respins cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind actul constitutiv actualizat în baza hotărârii A__ din data de 19.11.2013, înregistrată la registrul comerțului sub nr. xxxxxx/27.11.2013, pentru petenta _________________ și a fost obligată petenta la plata către intervenientă a sumei de 5000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a dispune astfel, tribunalul a reținut că la data de 19.11.2013 a fost adoptată hotărârea adunării generale a asociaților _________________, existentă în copie la dosar, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social, prin care, cu votul asociatului majoritar __________________________ Inc, care deținea 80% din capitalul social, s-a decis modificarea actului constitutiv al societății.

La data de 27.11.2013, sub nr. xxxxxx, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cererea de înregistrare în registrul comerțului a acestei hotărâri și a mențiunilor corespunzătoare.

Împotriva acestei cereri de înregistrare, C_____________ G_______ M______, în calitate de asociat minoritar al societății petente, care deține 20% din capitalul social, a formulat cerere de intervenție, care face obiectul prezentului dosar.

A apreciat prima instanță că se impune un control al condițiilor formale de adoptare a actului, precum cvorumul sau majoritatea necesare. Din această perspectivă, instanța a constatat că prin hotărârea AGEA a cărei înregistrare se solicită s-a decis modificarea actului constitutiv al societății, printre aspectele avute în vedere fiind și cel al posibilității adoptării hotărârilor de modificare a actului constitutiv de către adunarea generală a asociaților, în prezența și cu votul reprezentând majoritatea absolută a părților sociale. Astfel cum s-a reținut în considerentele sentinței civile nr. 2199/06.05.2014 pronunțată de Tribunalul București - Secția a Vl-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2013 (f. 31), la data adoptării hotărârii AGEA respective, actul constitutiv al societății petente nu conținea o dispoziție derogatorie de la prevederile art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, conform cărora pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Așadar, în temeiul acestor dispoziții legale, având în vedere că actul constitutiv în varianta în vigoare la data adoptării hotărârii AGEA nu cuprindea mențiuni derogatorii, instanța a reținut că respectiva hotărâre, prin care s-a decis modificarea actului constitutiv, trebuia adoptată prin unanimitatea voturilor asociaților. Mai mult, se constată că hotărârea AGEA din data de 19.11.2013 a și fost declarată nulă absolut prin sentința civilă nr. 2199/06.05.2014 pronunțată de Tribunalul București - Secția a Vl-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2013 (f. 29-32).

Pentru aceste considerente, tribunalul a apreciat că se justifică admiterea cererii de intervenție și respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind actul constitutiv actualizat în baza hotărârii A__ din data de 19.11.2013, înregistrată la registrul comerțului sub nr. xxxxxx/27.11.2013, pentru petenta _________________.

Potrivit art. 453 alin. 1 NCPC, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Art. 454 NCPC prevede că pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile reclamantului, nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Intervenienta a solicitat obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecată. Pe de altă parte, petenta a solicitat exonerarea sa de la plata acestor cheltuieli, având în vedere că, la primul termen de judecată, s-a declarat de acord cu admiterea cererii.

Instanța a constatat că prezentul litigiu poartă între o societate comercială și un asociat al acesteia, fiind vorba, astfel, de raporturi juridice extracontractuale (contractul de societate existând între asociați, iar nu între aceștia și societate). Conform art. 1523 alin. 2 lit. e din Codul civil din 2009, debitorul se află de drept în întârziere atunci când obligația se naște din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale. Așadar, instanța a constatat că petenta era de drept în întârziere la data formulării cererii de intervenție, fapta sa ilicită constând în solicitarea de înregistrare a unei hotărâri AGEA lovită de nulitate absolută. Prin urmare, nu se justifică exonerarea sa de la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 454 NCPC.

Pe de altă parte, instanța a mai avut în vedere dispozițiile art. 451 alin. 2 NCPC, conform cărora instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

În prezenta cauză, intervenienta a solicitat un onorariu avocațial în cuantum de 8176,56 lei, justificat prin factura fiscală și chitanța depuse la dosar (f. 33). Instanța a apreciat însă că valoarea acestui onorariu avocațial este disproporționată în raport de valoarea cauzei și munca depusă de avocat. Se remarcă astfel că pricina a fost soluționată la primul termen de judecată, munca avocatului constând în formularea cererii de intervenție și susținerea acesteia în instanță. Nu a fost încuviințat și administrat un probatoriu complex, nu au fost puse în discuție aspecte procedurale deosebite, nu s-au invocat excepții. Dimpotrivă, petenta s-a declarat de acord cu admiterea cererii de intervenție. Mai mult chiar, în condițiile în care hotărârea AGEA a cărei înregistrare este contestată a fost deja constatată nulă de către o instanță judecătorească, soluția din prezentul dosar era și previzibilă, scăzând astfel considerabil gradul de complexitate al acestei cauze.

Nu în ultimul rând, instanța a constatat că onorariul de avocat solicitat de intervenientă în prezentul dosar, de 8176,56 lei, este superior în cuantum celui solicitat de aceasta în procesul având ca obiect constatarea nulității absolute a hotărârii A__. Astfel, din sentința civilă nr. 2199/06.05.2014 pronunțată de Tribunalul București - Secția a Vl-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2013 (f. 32) reiese că onorariul solicitat de reclamantă era în cuantum de 5579,63 lei. Or, este evident că gradul de complexitate al cauzei respective este mai ridicat decât al prezentei cauze.

Prin urmare, instanța a redus cuantumul cheltuielilor de judecată puse în sarcina petentei cu titlu de onorariu de avocat, de la suma de 8176,56 lei, la suma de 4900 lei. La această sumă se adaugă 100 lei contravaloarea taxei judiciare de timbru, rezultând suma totală de 5000 lei, acesta fiind motivul pentru care cererea de intervenție a fost admisă numai în parte.

Împotriva încheierii civile sus menționate, la 16.07.2014, a formulat apel intervenienta C_____________ G_______ M______.

Apelul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București, Secția a V - a Civilă, la 04.08.2014.

În motivarea apelului, s-au susținut, în principal, următoarele aspecte:

În mod greșit instanța de fond a apreciat că se impune diminuarea cu peste 40% a onorariului avocațial. Astfel, contrar celor consemnate de către prima instanța în sentinta atacata, volumul de munca prestat de avocat în aceasta cauza nu a fost nicidecum minim, avocatul desfășurând în interesul clientului și în stricta legătură cu acest dosar următoarele activități: trei deplasari la Registrul Comerțului, redactarea Adresei din data de 17.04.2014, deplasarea la Registratura Tribunalul București, Secția a VI-a, documentarea, redactarea și susținerea cererii de intervenție care a făcut obiectul prezentei cauze, asistarea intervenientei la termenul de judecata și susținerea concluziilor pe fondul cauzei.

Deși este adevărat că rezolvarea litigiului în fața primei instante nu a ocazionat decât acordarea unui singur termen de judecată, acest aspect s-a datorat în principal faptului că singura proba administrata - pentru ambele părți - a fost proba cu înscrisuri, dar acest lucru nu înseamna că aceasta cauza ar fi avut o complexitate minima. Complexitatea unei cauze nu trebuie apreciata exclusiv cantitativ (adică prin raportare exclusiv la numărul de termene care au fost acordate pentru soluționarea litigiului), ci cu precădere prin recurgerea la criteriul calitativ.

În acest sens, subliniază că în prezenta cauza, pe lângă apărările pe fondul cauzei, avocatul părții care a câștigat procesul a fost nevoit să realizeze numeroase demersuri în fața ORC-TB.

A mai precizat apelanta că în cauza de fața nu s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 453 alin. (2), așa cum ar putea pretinde intimata, ci instanța a aplicat art. 453 alin. (1), diminuarea onorariului avocațial realizandu-se în temeiul art. 451 alin. (2), iar nu în temeiul art. 453 alin. (2).

Cu privire la ceea ce a reținut prima instanța referitor la atitudinea părții adverse fața de soluționarea prezentului litigiu, respectiv faptul că „petenta s-a declarat de acord cu admiterea cererii de intervenție", acest aspect nu are nicio relevanță pentru soluționarea capătului de cerere vizând cheltuielile de judecata.

Prin recurgerea la criteriul comparației, în ceea ce privește cuantumul onorariului solicitat _________________ - chiar dacă aceea s-ar afla în strânsa legătură cu cauza de fața, prima instanța a procedat la aplicarea unei analogii nepermise de lege; în al doilea rând, art. 451 alin. (2) nu limitează sfera criteriilor în funcție de care ar putea fi diminuat onorariul de avocat exclusiv la complexitatea cauzei, ci dimpotrivă - instanța trebuie să ia în calcul și alte aspecte, cum ar fi volumul de munca prestat de avocat și activitățile desfășurate de acesta.

În drept, cererea de apel a fost întemeiată pe dispozițiile art. 451, art. 453 alin. (1), art. 466 și urm. Cod Pr. Civ..

În dovedire, apelanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

La data de 03.09.2014, petenta _________________ a formulat apel incident împotriva încheierii nr. 566/17.06.2014, pronunțate de Tribunalul București, Secția a VI-a civilă, solicitând modificarea hotărârii atacate, în principal în sensul respingerii cererii de acordare de cheltuieli de judecata și în subsidiar în sensul reducerii cuantumului cheltuielilor de judecata acordate, cu obligarea paratei-reclamante la suportarea cheltuielilor ocazionate de prezentul apel.

În motivarea apelului incident, petenta a arătat că în perioada 2009-2013, asociatul C_____________ G_______ M______ a pornit o cascada de acțiuni prin care a încercat fie să dizolve societatea, fie să se retragă din societate, fie să blocheze activitatea societății, iar cauza ce face obiectul prezentului dosar se circumscrie acestor acțiuni șicanatorii.

Cheltuielile de judecată au fost greșit acordate de instanța de fond pentru doua motive. Reclamanta nu a dovedit că suma solicitata cu titlu de cheltuieli de judecata este aferenta dosarului nr. XXXXXXXXXXXX. În susținerea cererii de acordare de cheltuieli de judecata, reclamanta a depus în fața instanței de fond trei acte:

-delegația avocațiala nr. xxxxxxx/17.04.2014 având că obiect - "Asistare și reprezentare, depunere, ridicare acte în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, emisa în baza Contractului de asistenta juridica nr. xxxxxx/04.12.2013",

-factura _________ nr. 1082/16.06.2014 având că obiect - "Onorariu avocat conform contract nr. xxxxxx/04.12.2013 Dosar nr. XXXXXXXXXXXX"

-chitanta GLT 649/16.06.2014 pentru suma de 8.175,56 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 1082/16.06.2014.

Aceste documente nu dovedesc faptul că suma de 8.175,56 lei solicitata de reclamanta este aferenta dosarului nr. XXXXXXXXXXXX. Același contract de asistenta juridica a fost folosit și în vederea prestării serviciilor de asistenta juridica în favoarea reclamantei, _____________________ cu prezentul, dar care a fost pierdut din culpa reclamantei și în fața Registrului Comerțului. În realitate, cheltuielile de judecata solicitate de reclamanta în prezentul dosar sunt aferente dosarului nr. xxxxx/3/2013 de pe rolul Tribunalului București, dosar în care acțiunea reclamantei a fost anulata.

În mod greșit a dispus instanța acordarea cheltuielilor de judecata întrucât cererea de intervenție este lipsita de interes; având în vedere că hotararea A__ din 19.11.2013 a fost anulata, aceasta hotărâre urma să fie înregistrată din oficiu la Registrul Comerțului.

În subsidiar, a susținut apelanta că se impune reducerea cheltuielilor de judecata acordate de instanța de fond. Suma de 4.900 lei acordata de instanța de fond cu titlu de cheltuieli de judecata pentru un dosar care nu a avut niciun interes legitim, care nu a presupus un efort avocațial substanțial și care a avut un singur termen de judecata este exagerat de mare.

Astfel, cauza nu are o valoare patrimoniala, având ca obiect o opoziție la înregistrarea unei Hotarari a Adunării Generale a Asociaților în Registrul Comerțului. De asemenea, cauza a avut o complexitate minimă, având în vedere faptul că Hotararea Adunării Generale a Asociaților din 19.11.2013 care făcea obiectul înregistrării la Registrul Comerțului a fost anulata prin Hotararea Tribunalului București, Secția a VI-a Civila. Activitatea avocatului a constat în redactarea și depunerea cererii de intervenție și asistenta juridica la un singur termen de judecata, iar circumstanțele spetei dovedesc inutilitatea demersului judiciar, prezenta acțiune fiind lipsita de interes legitim.

În drept, cererea de apel incident a fost întemeiată pe dispozițiile din Legea nr. 31/1990, art. 472, art. 451 și urm. din Noul cod de proc. civ..

În dovedire, apelanta petentă a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Ambele părți au formulat întâmpinare în cauză.

În apel s-a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului asupra apelurilor formulate, pe care Curtea le va analiza împreună, față de motivele invocate, se apreciază că acestea sunt nefondate, urmând a fi respinse, pentru următoarele considerente:

Conform prevederilor art. 453 alin. 1 NCPC, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 451 alin. 2 NCPC, instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

În vederea probării cheltuielilor de judecată – onorariu de avocat, intervenienta C_____________ G_______ M______ a depus la dosar împuternicirea avocațială nr. xxxxxxx/17.04.2014, prin care aceasta împuternicea pe avocații T____ G_____ și C____ C_______ ca în baza contractului de asistenta juridica nr. xxxxxx/04.12.2013 să asiste și să reprezinte clientul în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București ( fila 36, dosar ORC ), precum și împuternicirea avocațială nr. xxxxxxx/23.05.2014, prin care aceiași avocați, T____ G_____ L________ și C____ C_______ A______ au fost împuterniciți de către clientul C_____________ G_______ M______ ca în baza contractului de asistență juridică nr. xxxxxx/04.12.2013 să asiste și să reprezinte clientul în fața Tribunalului București, Secția a VI-a civilă, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX ( fila 10, dosar tribunal ).

Dovada plății onorariului avocațial în valoare de 8176,56 lei a fost făcută prin factura _________ nr. 1082/16.06.2014 privind "Onorariu avocat conform contract nr. xxxxxx/04.12.2013 Dosar nr. XXXXXXXXXXXX", factură în cuprinsul căreia sunt identificați Cabinet Avocat T____ G_____ L________ ( furnizor ) și C_____________ G_______ M____ ( cumpărător ), precum și prin chitanța _________ nr. 649/16.06.2014 emisă pentru plata sumei de 8.176,56 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 1082 _________ ( fila 33 dosar tribunal ).

Din toate aceste înscrisuri reiese, contrar susținerilor apelantei petente, că onorariul avocațial în valoare de 8.176,56 lei a privit activitatea juridică realizată în legătură cu cauza de față, declanșată, față de specificul procedurii, în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și continuată în fața instanței de judecată – Tribunalul București, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

Faptul că intervenienta C_____________ G_______ M______ ar fi exercitat un număr de acțiuni în contradictoriu cu _________________ nu este de natură a produce consecințe în ceea ce privește acordarea cheltuielilor de judecată, care este circumscrisă doar culpei procesuale a părții care a pierdut procesul.

Nu se poate aprecia că cererea de intervenție este lipsită de interes atâta vreme cât soluția primei instanțe contrazice această susținere, prin încheierea nr. 566 din 17.06.2014, pronunțată de către Tribunalul București, Secția a VI - a Civilă, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, fiind admisă în parte cererea de intervenție.

Onorariul de avocat acordat în primă instanță, în sumă de 4900 lei, este apreciat de Curte drept real, rezonabil și echitabil, observând înscrisurile anexate în probațiune, mai sus analizate și față de complexitatea pricinii și activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei.

În acest sens, în mod corect a reținut prima instanță pentru reducerea onorariului avocațial că pricina a fost soluționată la primul termen de judecată, munca avocatului constând în formularea cererii de intervenție și susținerea acesteia în instanță, că nu a fost încuviințat și administrat un probatoriu complex, nu au fost puse în discuție aspecte procedurale deosebite, nu s-au invocat excepții, că soluția din prezentul dosar era previzibilă, în condițiile în care hotărârea AGEA a cărei înregistrare este contestată a fost deja constatată nulă de către o instanță judecătorească, că onorariul de avocat solicitat de intervenientă în prezentul dosar, de 8176,56 lei, este superior în cuantum celui solicitat de aceasta în procesul având ca obiect constatarea nulității absolute a hotărârii A__, fiind evident că gradul de complexitate al cauzei respective este mai ridicat decât al prezentei cauze.

Prima instanță nu a apreciat că această cauză ar avea o complexitate minimă, recurgând în aprecierea valorii onorariului de avocat acordat, contrar afirmațiilor apelantei interveniente, atât la un criteriu cantitativ – numărul de termene acordate - cât și la unul calitativ, față de toate aspectele de mai sus care privesc munca depusă de apărător.

Criteriile cu caracter general instituite de prevederile art. 451 alin. 2 NCPC - complexitatea cauzei, activitatea desfășurată de avocat, circumstanțele cauzei – sunt și pot fi avute în vedere de către instanță prin intermediul tuturor elementelor, faptelor și situațiilor care le determină și le circumstanțiază în fiecare dosar, de la caz la caz, inclusiv valoarea onorariului de avocat solicitat într-o altă cauză, în legătură cu pricina de față.

Se mai constată, astfel cum reiese din motivarea primei instanțe, că aceasta s-a întemeiat pe dispozițiile art. 451 alin. 2 NCPC ( nu art. 453 alin. 2 ), aplicând în mod corect criteriile stabilite de aceste prevederi legale. În acest context, valoarea onorariului avocațial la care s-a oprit prima instanță este una echitabilă și rezonabilă, apreciind Curtea că onorariul nu se impune nici a fi mărit, nici redus mai mult.

Prima instanță a reținut aspectul că petenta s-a declarat de acord cu admiterea cererii de intervenție ca pe un element în aplicarea criteriilor stabilite de art. 451 alin. 2 NCPC ( complexitatea cauzei, activitatea desfășurată de avocat ), fiind evident că o astfel de poziție a părții adverse facilitează susținerea acțiunii.

Este de observat, raportat la criticile apelantei petente asupra acestui aspect, și că prima instanță a ținut seama, într-o manieră echilibrată, de complexitatea cauzei și activitatea avocatului; nu se poate reține nici inutilitatea demersului judiciar, atâta vreme cât chiar petenta a solicitat înregistrarea în Registrul Comerțului a hotărârii A__ din 19.11.2013, iar cererea de intervenție a fost admisă în parte, dispunându-se respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind actul constitutiv actualizat în baza hotărârii A__ din data de 19.11.2013, înregistrată la registrul comerțului sub nr. xxxxxx/27.11.2013, pentru petenta _________________, demersul judiciar, finalizat printr-o soluție nefavorabilă petentei, fiind util intervenientei.

Față de toate considerentele expuse, apreciind că hotărârea instanței de fond a fost adoptată cu aplicarea și interpretarea corectă a legii, în temeiul prevederilor art. 480 alin. 1 NCPC, Curtea va respinge atât apelul principal, cât și apelul incident, ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul principal formulat de apelanta intervenientă C_____________ G_______ - M______ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în București, ____________________. 30, _____________, _____________, sector 2 și cu domiciliul procesual ales la cab. av. T____ G_____ L________, în București, _________________________. 7, corp A, sector 2, împotriva încheierii nr. 566/17.06.2014, pronunțate de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, ca nefondat.

Respinge apelul incident formulat de apelanta petentă _________________ ( JXXXXXXXXXXXX, CUI RO xxxxxxx), cu sediul în București, ___________________. 102A, sector 2, împotriva încheierii nr. 566/17.06.2014, pronunțate de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 23.10.2014.

Președinte,

L_______ C_______ S_____

Judecător,

A____ C_____

Grefier,

M_____ A____ P________

Red. Jud. L.C.S./Thred. L.C.S./A.A./5 ex.

Tribunalul București, Secția a VI - a Civilă

Judecător fond: M______ M____ I____

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020