| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Documente utile » Dreptul transporturilor

Cerere de recuperare/evitare noua taxa de poluare

TRIBUNALUL :
RECLAMANT:
PARAT :
OBIECT: CONTESTATIE ACT ADMINISTRATIV

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata, ..........., cu domiciliul procesual ales la CA Coltuc Marius Vicentiu in Bucuresti, str Calea Rahovei, nr 266 – 268, cladirea 60, et 2, cam 8, sector 5, email avocat@coltuc.ro, telefon 0745 150 894, fax 031 425 93 85, formulez prezenta:

 

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

A ................................................prin care solicitam:

-    Anularea  actului administrativ Decizia de calcul nr.
-    Restituirea sumei  inscrise in actul administrativ contestat plus rata dobanzii de la momentul perceperii taxei si pana in momentul perceperii taxei pana la momentul restituirii ei .
-    Obligarea paratilor potrivit dispozitiilor art. 274 C. Proc. Civ la plata cheltuielilor de judecata (onorariu avocat, taxa de timbru, timbru judiciar).

ASPECTE PRELIMINARII
Luand in considerare caracterul litigiului dedus judecatii, si anume contencios administrativ, reclamanta si-a indeplinit obligatia prealabila potrivit Legii 554/2004 prin depunerea plangerilor prealabile catre Admnistratia Finantelor Publice ..... si catre Administratia Fondului de Mediu .
Prin plangerile prealabile am solicitat anularea actului Administrativ si restituirea sumei calculate ca fiind taxa pe emisiile poluante.
Ca raspuns la solicitarea noastra,.
Concluzionand va aducem la cunostiinta faptul ca procedura prealabila a fost indeplinita de catre reclamanta in spiritul Legii 554/2004, astfel ca orice alte aspecte legate de lipsa plangerii prealabile va rugam sa le considerati neintemeiate.
Obiectul cererii de chemare in judecata se supune prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004 prin care "Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila adresata autoritatii publice emitente sau daca nu a primit nici un raspuns in termenul prevazut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea, in tot sau in parte, a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii.”

MOTIVELE CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA

MOTIVE DE FAPT

In fapt, numitul  Moldovan Mircea a  platit in data de 19.11.2010 taxa de poluare in valoare de 2 461 RON pentru un autoturism marca Audi A4 tip  8E/lbpwf1/A4 Nr. de identificare WAUUZZZ8E08A032189, data primei inmatriculari 08.08.2008, an de fabricatie 2008, Seria carte auto H828441, conform  Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicole.

Autoturismul AUDI A4, are urmatoarele caracteristici: numar de identificare WAUUZZZ8E08A032189, an de fabricatie 2008.

MOTIVE DE DREPT
A.    CADRU LEGISLATIV NATIONAL
1.    Constitutia Romaniei
2.    Noul Cod Civil
3.    Codul de procedura fiscala

B.    CADRU LEGISLATIV INTERNATIONAL
•    Conventia Europeana ale Drepturilor Omului
•    Tratatul de Functionare a Uniunii Europene

APARARI DE FOND
Pe fondul cauzei, solicit admiterea cererii asa cum a fost formulata, obligarea paratelor la anularea deciziei de calcul si restituirea sumei  inscrise in actul administrativ contestat plus rata dobanzii de la momentul perceperii taxei si pana in momentul perceperii taxei pana la momentul restituirii ei .
Onorata Instanta va rugam sa aveti in vedere faptul ca sesizarea instantei de judecata justifica interes, in sensul ca la data introducerii cererii de chemare in judecata interesul reclamantei este legitim corespunzator cerintelor legii materiale si procesuale. Interesul este legitim atunci cand se urmareste afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege, respectiv a unui interes ocrotit de lege si potrivit scopului economic si social pentru care a fost recunoscut.
Interesul este personal si direct, adica folosul practice urmarit prin declansarea procedurii judiciare sa apartina celui care recurge la actiune. Si de asemenea interesul este nascut si actual, exista in momentul in care este formulata cererea. Prin stabilirea acestei taxe pe poluare legea incalca dreptul de proprietate, aparat atat de Constitutia Romaniei, cat si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Dreptul de proprietate, cel mai complet drept real, intruneste in mainile titularului toate atributele care, conform legii, il compun:dreptul de folosinta, dreptul de a culege fructele si dreptul de dispozitie, iar prin faptul ca se impune o taxa care este foarte mare il determina pe reclamant sa nu poata vinde autoturismul achizitionat  si dispune de acesta potrivit atributelor conferite.
1.    Potrivit art. 555 Dreptul de proprietate privata este definit ca fiind dreptul titularului de a poseda , folosi  si dispune  de un bun in mod exclusiv , absolut si perpetuu , in limitele stabilite de lege.” Insa prin stabilirea acestei taxe autoturismul este scos din circuitul civil , in mod indirect, avand in vedere ca proprietarul nu va mai fi capabil sa o vanda, stabilindu-se o suma foarte mare reprezentand taxa pe emisiile poluante.  Limitele stabilite dreptului de propritate nu inseamna ca pot sa scoata un bun din circuitul civil fara a exista un motiv bine intemeiat , iar poluare nu poate duce la scoaterea unui autovehicol din circuitul civil, ducandu-se pe aceasta cale la statica economica, astfel nerealizandu-se interesele de ordin economic atat la nicel particular , dar si la nivel national. Prin stabilirea unei taxe atat de mari pentru masinile vechi se realizeaza o discriminare intre proprietari de masini si societatile comerciale care se ocupa de comercializarea masinilor noi.
Circuitul civil este liber , iar prin stabilirea acestei limite se incalca si principiul liberei circulatii a marfurilor, art. 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
2.        In 2007, Comisia a actualizat comunicarea interpretativa privind procedurile pentru inmatricularea autovehiculelor originare din altestate membre147. Aceasta comunicare stabileste, in detaliu, condițiile minime care trebuie sa fie indeplinite de procedura de inmatricularea unui autoturism.In cazul autovehiculelor inregistrate anterior in alt stat membru, statul membru in care se faceinmatricularea poate sa solicite numai depunereaurmatoarelor documente:
(1) originalul sau o copie a certificatului de inmatriculare emis in alt stat membru: certificatul de inmatriculare armonizat emis de catre un stat membru trebuie sa fi e recunoscut de catre celelalte state membre in momentul reinmatricularii autovehiculului pe teritoriul acestuia.Cu toate acestea, multe dintre autovehiculele inmatriculate inainte de 2004 sunt insoțite in continuare de certificatul deinmatriculare nearmonizat;

(2) certificatul de conformitate CE sau național: toate autoturismele de serie aprobate incepand cu anul 1996 se supun, in principiu, omologarii CE de tip.Aceasta este o procedura prin care se confirma ca un tip de vehicul indeplinestetoate cerințele europene in vigoare legatede siguranța si de protecția mediului.Omologarea CE de tip este valabila in toate statele membre.

Producatorul, in calitatede deținator al omologarii CE de tip, emite un certificat de conformitate CE, care arata ca vehiculul a fost produs in conformitate cu tipul aprobat. Este posibil ca vehiculele carora li s-a acordat recent omologarea CEde tip insoțite de un certifi cat de conformitate valabil sa nu mai necesite o noua omologare a caracteristicilor tehnice sau sa se conformeze altor cerințe tehnicelegate de construcție si funcționare, in afara cazului in care aceste caracteristici au fost modificate dupa ce au parasit fabrica producatorului. Autovehiculele care nu au omologare CE de tip beneficiaza de proceduri naționale de omologare de tip sau de omologare naționala individuala. Anterior, procedurile naționale de omologare pentru autovehiculele care au obținut deja o omologare naționala intr-un alt stat membru si pentru autovehiculele care deja au fost inmatriculate intr-un alt stat membru se incadrau in domeniul de aplicare al articolelor 34 si 36 TFUE. In prezent, in conformitate cu noua Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip, procedurile naționale si individuale de omologare sunt armonizate. Desi validitatea omologarii este limitata la statul membru care a efectuatomologarea, un alt stat membru trebuie sa permita vanzarea, inmatricularea sau punerea in circulație a vehiculului, cu excepția cazurilor in care acesta deține suficiente probe pentru a considera ca normele tehnice utilizate pentru acordarea omologarii de tip nu sunt echivalente cu cele proprii. Autoritațile naționale pot sa nu solicite certificatul de conformitate CE pentru vehicule inmatriculate anterior intr-un alt stat membru, daca certificatul de inmatriculare anterior al vehiculului respecta intru totul modelul din Directiva1999/37/CE. Cu toate acestea,autoritațile naționale pot solicita certificatul deconformitate CE pentru vehiculele inmatriculate in prealabil in alt stat membru atunci cand certificatul de inmatriculare nearmonizat nu le permite sa identifice autovehiculul cu suficienta exactitate. Daca autovehiculul nu are un certificat deconformitate CE, autoritațile naționale pot solicita prezentarea unui certifi cat naționalde conformitate;
(3) dovada de plata a TVA, daca vehiculul este nou in sensul normelor privind TVA;
(4) un certificat de asigurare;
(5) un certificat de inspecție tehnica auto,daca inspecția tehnica auto este obligatorie pentru toate reinmatricularile autovehiculelor inmatriculate anteriorin acelasi stat membru sau in alt stat membru. Inspecția tehnica auto inainte de inmatriculare trebuie sa indeplineasca cel puțin aceleasi condiții de procedura ca si omologarea caracteristicilor tehnice ale autovehiculului. Intr-o hotarare recenta, Curtea a confirmat ca interdicțiile generale privind inmatricularea vehiculelor importate incalca articolul 34 TFUE.
Din aceasta enumerare rezulta ca nu este obligatorie plata unei taxe pe poluare, iar daca analizam lucrurile, nu atat de mare. Ceea ce inseamna ca impunerea unei astfel de legi nu tine cont de dispozitiile comunitare, referitoare la inmatricularea masinii.
Articolul 36 TFUE enumera elementele care pot fi utilizate de statele membre pentru a justifica masurile naționale care obstrucționeaza comerțul transfrontalier: "Dispozițiile articolelor 34 si 35 nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor la import, la export sau de tranzit, justificate pe motive de morala publica, de ordine publica, de siguranța publica, de protecție a sanatații si a vieții persoanelor si a animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu național cu valoare artistica, istorica sau arheologica sau de protecție a proprietații industriale si comerciale.”
Jurisprudența Curții prevede si existența asa-numitelor cerințe imperative (precum cele privind protecția mediului) pe care statele membre le pot utiliza pentru a justifica masuri naționale. Curtea de Justiție interpreteaza in mod restrictivlista de derogari prevazuta la articolul 36 TFUE, toate acestea referindu-se la interese neeconomice. In plus, orice masura trebuie sa respecte principiul proporționalitații. Sarcina probei pentru justificarea masurilor adoptate in conformitate cu articolul 36 TFUE revine statului membru dar, atunci cand un stat membru ofera o justificare convingatoare, Comisia este cea care trebuie sa demonstreze ca masurile adoptate nu sunt adecvate in acel caz specific. Iar avand in vedere ca masura luata de catre Guvern prin aplicarea acestor norme incalca principiul proportionalitatii , incalcand dispozitiile normelor comunitare .
3.         Avand in vedere ca Legea 9/2012, privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule , a fost promulgata si produce efecte directe , cu referire directa la Decizia 24 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din dosarul nr. 9/2011, raportat la Legea 24/2000  privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative , Constitutia Romaniei , Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale , Legislatia UE se pot constata urmatoarele :
•    Legea 9/2012 , privind taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule, incalca principiul poluatorul plateste , nu se paote aplica in forma promulgata fiind discriminatorie, abuziva si confuza.
Normele metodolgice de aplicare a Legii 9/2012 nu au relevanta atata timp cat acestea vor fi elaborate prin Hotarare de Guvern , ceea ce inseamna ca nu pot aduce modificari de substanta in contextul legii.
Elementele de discriminare sesizat de catre instantele de judecata nationale in numeroase hotarari, raportate la deciziile date de catre Instantele Europene , retinute in Hotararea data de Inalta Curte de Casatie si Justie , a ramas si produce aceleasi efecte in mod indirect , efecte care favoreaza autovehiculele deja inmatriculate pe Teritoriul Romaniei fata de cele ce urmeaza sa fie inmatriculate, respectiv importate.
•    Legea 9/2012 este in totala contradictie cu legislatia UE , dar si cu legislatia nationala in vigoare.
•    Art. 4 alin2 din Lege prevede: " Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei trascrieri  a dreptului de proprietate , in Romania , asupra unui atovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule  si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.”
Analizand textul acestui articol  se va observa ca unii sunt scutiti de plata taxei desi polueaza folosind autovehiculul, pentru o perioada nedefinita ba mai mult pot polua mai mult decat un autovehicul obisnuit, avem in vedere aici exemplul tractorului care desi poluaeaza foarte mult este exceptat de la plata taxei.
Tranzactiile cu autovehicule interne sunt favorizate fata de importuri atata timp cat cele interne care privesc sutovehicule pentru care nu s-a achitat nici o taxa pe poluare pot ocoli cu usurinta transferul "oficial de proprietate  astfel ca si taxa sa fie ocolita , in defavoarea autovehiculelor importate pentru care actele de trasfer de proprietate nu se pot ocoli in mod legal.
•    Un alt element de discriminare apare si fata de categoria de autovecule poluante la care face referire art. 14 din Codul Rutier , categorie necuprinsa in lege si care lasa loc de interpretari si abuzuri nejustificate , lasand Administratia locala in postura de a inregistra diferite tipuri de autovehicule pe baza de declarate , atata timp cat art. 3 si art. 8 din Legea 9/2012 nu defineste clar si aceasta categorie.
•    Art. 2 litera d contine un element de discriminare nejustificat si confuz prin precizarea " cu exceptia casarii si dezmem,brarii . Este de notorietateca un autovehicol casatsi /sau dezmembrat nu mai poate circula si , pe cale de consecinta este scos din parcul auto national.
•    Art. 2 litera h – definirea inmatricularii este diferita fata de notiunea prevazuta de Codul Rutier, ceea ce poate produce confuzii si interpretari diferite sau arbitrare.
•    Art. 2 litera j si K face trimitere la legi abrogate si ilegale, contrare UE, care nu mai produc efecte si care de drept nu mai exista ca referinta fata de legislatia noastra. Trimiterea la aceste acte normative pot produce confuzii, abuzuri si erori.
•    Art. 11 produce o confuzie si o deruta ca cetateanului si nu numai, prin trimiterea la instanta de contencios , urmata de specificatia "competenta potrivit legii” fara o precizare clara , imperativa . Norma este eliptica si lasa loc de interpretari mai laes din partea autoritatilor fata de cetatean.
•    Art. 12 alin. (2) prevede ca restituirea se va face platitorului taxei ceea ce este ilegal deoarece autovehiculul este purtatorul taxei si nu cetateanul. Daca acesta a instrainat autovehiculul intre timp , instrainarea s-a facut cu tot cu taxa , iara daca restituirea se va face celui ce a vandut autovehiculul, acesta este favorizat nejustificat fata de cumparator. Nu se justifica interventia acestei legi intr-un act de vanzare-cumparare prin favorizarea unei parti.
•    Art.12 alin 3 impune un termen de prescriptie care vine in contradictie cu hotararea pronuntata de Inalata Curte de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Europene.

APARARI PROCEDURALE
Notiunea de aparare, din punct de vedere procesual are cel putin doua intelesuri semnificative.
In sens larg, prin aparare se desemneaza toate mijloacele procesuale folosite de parti
pentru a-si atinge scopul lor procesual; prin urmare, pe parcursul unui proces nu numai paratul se apara, ci si reclamantul - toate actiunile sale incadrandu-se in apararea proprie, menita sa conduca, in final, la admiterea actiunii.
Sub aspectul probatoriului va rugam va ne incuviintati proba cu inscrisuri.
Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, facand aplicarea art. 242 alin. 2 C. proc. Civ.

DATA                                   SEMNATURA
Prin. Av. Coltuc Marius

Domnului Presedinte al Tribunalului

 

 

 

Av.COLTUC MARIUS VICENTIU

www.coltuc.ro

Click aici pentru a downloda modelul in format .doc

Discutii similare pe forum

Noua taxa de poluare - un esec! - scris de Craciun Razvan - 1 raspunsuri
Nu inteleg de ce autoturismul trebuie inmatriculat doar de catre proprietarul care a avut ghinionul de a avea in proprietate autoturismul la momentul aparitiei noii legi, si daca acesta vinde masina, ceilalti proprietari dupa el sunt scutiti de plata acestei taxe! Este discriminatorie aceasta lege!!!! Cum comentati? Cum credeti ca ar fi corect?
Taxa poluare masina noua - scris de king_k - 0 raspunsuri
Salutare! Am platit taxa de poluare in urma cu doi ani, cand am achizitionat un autoturism nou de la un dealer autorizat din Romania, si as vrea sa stiu daca exista posibilitatea sa o recuperez. Daca da, care este procedura, este aceeasi ca pentru masinile second hand, depun cerere la ANAF? Multumesc
Cerere restituire taxa poluare fara dobanda. - scris de wazzabi - 0 raspunsuri
Buna ziua! Cand am facut cererea de restituire a taxei de poluare nu am specificat ca vreau si dobanda. Am castigat procesul acum astept sa faca recurs. Ce vreau eu sa stiu: exista vreo sansa sa imi iau si dobanda chiar daca nu am specificat in prima cerere ? Multumesc anticipat!
Taxa platita mai mare decat taxa calculata prin noua lege - scris de Giorgy123 - 0 raspunsuri
Am studiat cu atentie Legea 9/2012, si din cate am inteles pentru autovehiculele pentru care s-a achitat taxa auto de poluare sau de prima inmatriculare, daca taxa platita rezulta ca este mai mare decat taxa calculata prin noua lege, se restituie diferenta dintre suma platita si taxa care s-ar plati daca as inmatricula acum masina. Am inteles bine? Multumesc
Taxa poluare - scris de JulianoTentz - 1 raspunsuri
Buna ziua, am primit astazi o notificare de la Administratia Finantelor Publice prin care mi s-a adus la cunostinta faptul ca taxa de poluare pe care am achitat-o anul trecut NU imi va fi restituita. Cum procedez mai departe?


HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013