Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Apel
Obiect dosar:
Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004)
Număr hotarâre:
65/2016 din 05 februarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2016:007.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXDECIZIA PENALĂ Nr. 65/A

Ședința publică din 05 februarie 2016

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE I_____ C_________ B____

Judecător M______-R_____ C____

Grefier K____ P__Pe rol pronunțarea asupra apelului formulat de către apelantul-intimat V____ R____ împotriva sentinței penale nr.155 din 03 noiembrie 2015, pronunțată de Judecătoria Luduș, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților, precum și a reprezentantei Ministerului Public, doamna procuror V______ O_____, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg. M____.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților au fost consemnate în încheierea din 01 februarie 2016, când s-a amânat pronunțarea pentru 05 februarie 2016, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra prezentului apel:

La data de 03.11.2015, Judecătoria Luduș pronunță sentința penală nr.155 prin care, în baza art. 233 și urm. din Legea nr. 302/2004 republicată, a admis sesizarea formulată de Judecătoria Celje din Republica Slovenia și a dispuse recunoașterea hotărârii de condamnare nr. xxxxxxxxx din 22 septembrie 2013, emisă de Ministerul de interne de Poliție-PPP Celje, definitivă la data de 01.10.2013, referitor la intimatul V____ R____, născut la data de 02 iulie 1954, cu domiciliul în oraș Iernut, _____________________, jud. M____.

A dispus executarea pedepsei pecuniare la care a fost obligat intimatul V____ R____, și anume la plata sumei de 150 euro amendă penală, în echivalentul în lei, la cursul B.N.R. de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și comunicarea prezentei hotărâri Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Luduș, în vederea demarării procedurilor de executare.

În baza art. 247 din Legea 302/2002 a mai dispus comunicarea prezentei hotărâri, la rămânerea sa definitivă, către autoritatea Judecătoria Celje cu sediul în Republica Slovenia __________________________ 3000 Celje, Slovenia și conform art. 246 al. 2 din Legea 302/2004 cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Luduș la data de 07 octombrie 2015, Judecătoria Celje din Republica Slovenia a solicitat acestei instanțe recunoașterea și executarea unei hotărâri judecătorești, pronunțate de autoritățile slovene, împotriva intimatului V____ R____, cetățean român, în conformitate cu dispozițiile Deciziei cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor pecuniare.

În probațiune, a fost depus certificatul emis de autoritățile din Slovenia, la data de 29 mei 2015, în vederea punerii în executare a unei pedepse pecuniare în valoare totală de 150 Euro, în limbile slovenă și română.

Din actele dosarului a rezultat că, prin hotărârea nr. xxxxxxxxx din 22 septembrie 2013, emisă de Ministerul de interne de Poliție PPP Celje, intimatul V____ R____, născut la data de 02 iulie 1954, cu domiciliul în oraș Iernut, _____________________, jud. M____, a fost obligat la plata unei sancțiunii pecuniare în sumă de 150 Euro.

Pentru a hotărî în acest fel, autoritățile slovene au reținut că, la data de 22.09.2013 în jurul orelor 12,48, a intrat, în calitate de pieton, pe autostrada A1 în direcția Sentrupert - Sempetru.

Analizând sesizarea formulată, instanța a constatat că, în conformitate cu Decizia Cadru 2005/214/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, art. 6, „autoritățile competente din statul executant recunosc fără altă formalitate o decizie care a fost transmisă în conformitate cu art. 4 și iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea sa, cu excepția cazului în care autoritatea competentă decide să invoce unul dintre temeiurile de nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute la art. 7”, iar potrivit art. 240 alin. 1 al Legii 302/2004 „Autoritățile judiciare române de executare recunosc o hotărâre fără alte formalități și iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea acesteia, cu excepția cazului în care constată că este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute la art. 241”.

Astfel, instanța a constatat că erau îndeplinite condițiile legale de recunoaștere și executare a unor sancțiuni pecuniare, aplicate într-un stat membru al Uniunii Europene, astfel cum erau reglementate de art. 233 și următoarele din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Instanța a reținut că hotărârea prin care s-a stabilit condamnarea, la plata sumei de 150 euro amendă penală, a fost luată prin hotărârea nr. xxxxxxxxx din 22 septembrie 2013, emisă de Ministerul de interne de Poliție-PPP Celje, o autoritate a statului emitent, în legătură cu o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent, fiind îndeplinită condiția ca persoana respectivă să fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de o instanță competentă în materie penală.

Această sumă de bani avea înțelesul de pedeapsă pecuniară, astfel cum era definită de prevederile art. 233 alin. 2 pct. 1 lit. a din Legea nr. 302/2004, și anume, obligația de a plăti o sumă de bani, drept condamnare, pentru o infracțiune, pronunțată printr-o hotărâre.

Instanța a reținut, de asemenea, că fapta pentru care s-a aplicat sancțiunea pecuniară era aceea că, în data de la data de 22.09.2013, în jurul orelor 12,48, a intrat în calitate de pieton, pe autostrada A1 în direcția Sentrupert, contravenție care făcea parte dintre cele prevăzute de art. 239 din Legea nr. 302/2004, cu privire la care se putea recunoaște și executa hotărârea, chiar și fără a fi necesară verificarea dublei incriminări a faptei (pct. 38 al art. 239 din Legea 302/2004), dacă acea faptă se pedepsea în statul emitent, astfel cum era denumită de legislația statului emitent.

Potrivit art. 126 alin. 1 lit. c Cod penal, termenul de prescripție a executării pedepsei în cazul amenzii era de 3 ani și curgea de la data rămânerii definitive a hotărârii, respectiv 05.07.2014. Prin urmare, instanța a constatat că amenda penală astfel aplicată nu era prescrisă, potrivit legislației statului executant, nefiind incident niciun motiv care să se opună recunoașterii hotărârii penale străine, iar fapta pentru care s-a aplicat amenda este inclusă în enumerarea menționată la art. 239 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, în consecință nefiind necesară verificarea dublei încriminări.

Având în vedere aceste considerente, instanța, în baza art. 233 și urm. din Legea nr. 302/2004 republicată, a dispus în sensul anterior menționat.

Soluția astfel pronunțată, în termen legal, a fost apelată de către intimatul V____ R____, care a înțeles să solicite ca, în urma admiterii căii de atac astfel promovate și a reformării sentinței penale criticate, să fie respinsă sesizarea autorităților judiciare slovene și, pe cale de consecință, să fie exonerat de plata amenzii d 1500 euro, ce i-a fost aplicată. În dezvoltarea motivelor de apel intimatul a invederat că nu se făcea vinovat de săvârșirea faptei pentru care a fost amendat pe teritoriul Sloveniei, deoarece în anul 2013 plecând, împreună cu alte persoane, să-și caute de lucru în Spania, mașina cu care călătoreau, a rămas în pană pe autostrada A1 din Slovenia și, pe când încercau să ajungă la un refugiu al autostrăzii, împingând acel autoturism au fost interpelați de organele de poliție, care l-au amendat. Intimatul a invederat că nu are nicio vină în cauză, că nu are venituri care să-i permită achitarea amenzii aplicate, că stă în chirie și că o are în întreținere și pe mama sa, o persoană în vârstă de 81 de ani.

Analizând apelul astfel declarat cu stricta respectare a dispart.412, 416-419 Cod procedură penală cu referire la disp.art.233, 234/1, 239-240 din legea nr.302/2004 republicată se constată că acesta are caracter nefondat, deoarece:

Judecătoria Luduș, ca instanță competentă material și teritorial să soluționeze cereri venite, prin intermediul Ministerului Justiției Român, din partea autorităților judiciare străine, a reținut, în mod corect, faptul că sancțiunea pecuniară aplicată intimatului V____ R____ de către autoritățile slovene, trebuie executată pe teritoriul statului al cărui resortisant este acesta. Pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România, ca Stat Membru al Uniunii Europene, este necesar ca sancțiunile pecuniare, aplicate cetățenilor români pentru contravenții/infracțiuni săvârșite pe teritoriul altor S____ Membre, să fie executate în România, pentru a se respecta astfel dispozițiile Deciziei-cadru nr.214/2015/JAI a Consiliului Europei, dispozițiile transpuse în plan intern în prevederile legii nr.302/2004 modificată. Cum intimatului apelant i s-a aplicat de către autoritatea competentă a Statului Sloven o amendă, pentru săvârșirea, în data de 22.09.2013, pe teritoriul Sloveniei, a unei fapte penale, ce figurează la poziția 33 a primului alineat al art.239 din legea nr.302/2004 modificată, era necesar ca sancțiunea astfel aplicată, recunoscută fiind de instanța română competentă, să își producă efectele față de acesta (de intimat) în România. Respectând întocmai principiul recunoașterii reciproce a sancțiunilor pecuniare, aplicabil la nivelul Uniunii Europene și constatând că fapta comisă de intimat la data de 22.09.2013, în Slovenia, se circumscrie pe deplin disp.art.239 alin.1 pct.33 din legea nr.302/2004 modificată, cu referire la prev.art.233, 234 din aceeași lege, prima instanță a pronunțat o hotărâre judecătorească la adăpost de orice critică, ce se caracterizează prin legalitate și temeinicie.

Motivele cu caracter personal invocate de către intimat, în apelul promovat, nu au înrâurire în cauză, cât timp cel care aduce atingere ordinii de drept trebuie să suporte rigorile legii, cu atât mai mult cu cât nu a contestat, în termenul legal, sancțiunea pecuniară aplicată, de asemenea, aspectele expuse cu privire la starea de fapt ce a generat sancționarea pecuniară, în Slovenia, a apelantului constituiau, eventual, apărări la care acesta putea recurge în procedura ce trebuia a o iniția în Slovenia, potriva procedurilor acestui stat și în termenul prevăzut de legislația slovenă.

Cum în urma demersurilor inițiate de această instanța de control judiciar a reieșit că apelantul nu a achitat amenda, ce i-a fost aplicată în septembrie 2013 și cum, astfel cum s-a mai arătat, sentința penală criticată se caracterizează prin legalitate și temeinicie, urmează ca, în conformitate disp.art.421 pct.2 lit.b Cod procedură penală, să fie respins, ca nefondat, apelul promovat de către intimatul V____ R____ împotriva sentinței penale nr.155/03.11.2015 a Judecătoriei Luduș.

Dată fiind evidenta culpă procesuală exclusivă a inculpatului apelant, față de acesta devin incidente disp.art.275 alin.2 Cod procedură penală.


PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE


Respinge, ca nefondat apelul promovat de către intimatul V____ R____ (născut la 02.07.1954, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în _____________________, jud. M____) împotriva sentinței penale nr.155/03.11.2015 a Judecătoriei Luduș.

Obligă apelantul intimat să achite statului, cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 200 lei.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi 05.02.2016.Președinte Judecător

I_____ C_________ B____ M______-R_____ C____Grefier

K____ P__
Red.MRC/16.02.2016

Thnred./CC/3 exp./ 19.02.2016

Listat 22.02.2016

Jd.,fd. I.F.M____


Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 222/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 190/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 92/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 61/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Apel
 • Hotărârea 69/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 183/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 306/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1441/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 3/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 165/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 26/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Apel
 • Hotărârea 1194/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 3/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 520/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 47/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 15/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1732/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 8/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 978/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1561/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 341/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 274/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Recurs
 • Hotărârea 187/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1336/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 149/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 170/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 229/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 911/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1139/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 163/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 2206/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 126/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 575/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Apel
 • Hotărârea 921/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 2213/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 8/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 594/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 38/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1548/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 90/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 52/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1915/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 114/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1449/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 59/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 146/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Recurs
 • Hotărârea 228/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 23/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 6/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 11/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 180/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 43/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 13/2015 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 435/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 31/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 37/2016 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 156/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 2052/2014 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Hotărârea 1710/2013 - Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020