Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
« Inapoi la Legislatie
Reglementare privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere
Reglementare din 11 februarie 2003 privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 - actualizata la data de 16 iunie 2010


 

Sectiunea 1
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Obiect si domeniu de aplicare

1. Prezentele reglementari stabilesc:
a) procedura si conditiile tehnice pentru acordarea omologarii de tip a intregului vehicul;
b) procedura pentru acordarea numarului national de registru pentru vehiculele care detin omologare de tip a intregului vehicul;
c) procedura de eliberare a cartii de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordata omologarea de tip a intregului vehicul si numarul national de registru;
d) procedura si conditiile tehnice pentru acordarea omologarii de tip a vehiculelor (in ceea ce priveste produsele utilizate la acestea);
e) procedura si conditiile tehnice pentru acordarea omologarii de tip a produselor utilizate la vehicule.
2. Prezentele reglementari se aplica la acordarea omologarii de tip a intregului vehicul, la acordarea omologarii de tip a vehiculelor (in ceea ce priveste produsele utilizate la acestea), la acordarea numarului national de registru si la eliberarea cartii de identitate in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in Romania pentru urmatoarele categorii de vehicule noi:
2.1. autovehicule destinate utilizarii rutiere, avand cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, precum si pentru remorcile acestora, cu exceptia vehiculelor care se deplaseaza pe sine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a masinilor autopropulsate pentru lucrari si a cvadriciclurilor;
2.2. tractoare agricole sau forestiere cu roti sau senile, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructiva egala cu sau mai mare de 6 km/h, remorci agricole sau forestiere si utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiere.
2.3. autovehicule cu doua sau trei roti, avand roti jumelate sau nejumelate, destinate utilizarii rutiere, precum si pentru cvadricicluri, cu exceptia:
a) autovehiculelor avand o viteza maxima constructiva care nu depaseste 6 km/h;
b) autovehiculelor destinate sa fie conduse de un pieton;
c) autovehiculelor destinate sa fie utilizate de persoane cu handicap fizic;@
d) autovehiculelor destinate competitiilor sportive organizate pe drumurile publice sau in afara acestora;
e) autovehiculelor concepute in special pentru utilizarea in afara drumurilor publice si pentru activitati recreative, avand trei roti simetrice plasate una in fata si celelalte doua in spate;
f) bicicletelor cu pedalare asistata, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominala continua maxima de 0,25 kW, a carui alimentare este redusa progresiv si in final intrerupta atunci cand vehiculul atinge o viteza maxima de 25 km/h sau mai devreme, in cazul in care ciclistul se opreste din pedalat;
___________
@Lit. c) a fost modificata prin art. I, pct. 1 din Ordinul nr. 421/2010.

3. Prezentele reglementari se aplica, de asemenea, la omologarea de tip a produselor noi utilizate la vehiculele mentionate la pct. 2, in vederea introducerii pe piata, a comercializarii sau a punerii in exploatare.

CAPITOLUL II
Definitii si abrevieri

4. In sensul prezentelor reglementari si al actelor de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la sectiunea 2, anexa nr. 2 la sectiunea 3 si anexa nr. 2 la sectiunea 4, se aplica termenii definiti in Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si in Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 671/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
a) act de reglementare - o directiva CE/CEE individuala, un regulament (CE) individual sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit;
b) autoritate de omologare - Registrul Auto Roman sau autoritatea competenta a unui alt stat membru care este responsabila pentru toate aspectele omologarii de tip a unui vehicul sau produs ori pentru omologarea individuala a unui vehicul; pentru procesul de certificare a produselor (autorizare a produselor), pentru eliberarea si, dupa caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autoritatile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice si garantarea respectarii de catre producator a obligatiilor sale privind conformitatea productiei;
c) certificat de conformitate CE - documentul prevazut in anexa IX la Directiva 2007/46/CE, anexa IV la Directiva 2002/24/CE sau anexa III la Directiva 2003/37/CE, eliberat de producator si care certifica faptul ca, in momentul fabricarii, un vehicul apartinand seriei tipului omologat CE a respectat toate actele de reglementare referitoare la omologarea CE de tip a vehiculelor rutiere;
d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevazut in anexa VI la Directiva 2007/46/CE, anexa III la Directiva 2002/24/CE, anexa II la Directiva 2003/37/CE sau in anexa corespunzatoare la o directiva CE/CEE individuala sau la un regulament (CE) individual, comunicarea de omologare indicata in anexa relevanta la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate in tabelul 9 din anexa nr. 2 la sectiunea 2, in tabelul 2 din anexa nr. 2 la sectiunea 3 ori in tabelul din anexa nr. 2 la sectiunea 4 fiind considerata echivalentul sau;
e) certificat de omologare de tip - documentul prin care Registrul Auto Roman sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifica in mod oficial faptul ca un tip de vehicul sau produs este omologat;
f) componenta (piesa) - dispozitiv care trebuie sa corespunda cerintelor cuprinse intr-un act de reglementare si care este destinat sa constituie un element al unui vehicul, si care poate fi omologat independent de vehicul, atunci cand actul de reglementare cuprinde dispozitii exprese in acest sens;
g) directiva cadru - directiva care stabileste cadrul pentru omologarea vehiculelor, precum si a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate destinate acestora (2007/46/CE, 2003/37/CE, respectiv 2002/24/CE, in functie de categoria vehiculului);
h) directiva CEE/CE individuala (de baza, specifica) sau regulament (CE) individual - o directiva sau un regulament enumerate in anexa nr. 2 la sectiunea 2, anexa nr. 2 la sectiunea 3 si anexa nr. 2 la sectiunea 4. Acest termen include si actele de punere in aplicare ale acestora;
i) document informativ (fisa de informatii, lista cu informatii) - documentul prezentat in anexa I sau anexa III la Directiva 2007/46/CE, anexa II la Directiva 2002/24/CE, anexa I la Directiva 2003/37/CE ori in anexa corespunzatoare la o directiva individuala CE/CEE sau regulament individual (CE), in care sunt indicate informatiile pe care trebuie sa le prezinte solicitantul omologarii de tip, documentul informativ putand fi transmis si in format electronic;
j) dosar de omologare - dosarul informativ insotit de rapoartele de incercari si de toate celelalte documente adaugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ in cursul exercitarii atributiilor lor, dosarul de omologare putand fi transmis si in format electronic;
k) dosar informativ (dosarul producatorului) - dosarul complet, cuprinzand documentul informativ, fisierul, datele, schitele, fotografiile etc., furnizat de solicitantul omologarii de tip, dosarul informativ putand fi transmis si in format electronic;
l) masa maxima tehnic admisibila (masa totala maxima autorizata) - masa maxima a unui vehicul, in functie de constructia si performantele sale, si care este declarata de producatorul acestuia;
m) metoda de incercare virtuala - simulari pe computer, inclusiv calcule care demonstreaza daca un vehicul sau un produs indeplineste conditiile tehnice cuprinse intr-un act de reglementare. Pentru efectuarea incercarii, o metoda virtuala nu necesita folosirea unui vehicul sau produs ca atare;
n) numar national de registru - numar acordat de Registrul Auto Roman unui vehicul caruia i s-a acordat omologarea intregului vehicul, in functie de tip/varianta/versiune/configuratie a elementelor constructive mentionate in cartea de identitate a vehiculului in cadrul aceleiasi versiuni, daca este cazul. Numarul national de registru atesta luarea in evidenta in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in Romania;
o) omologare CE (comunitara) de tip - procedura prin care Registrul Auto Roman sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifica faptul ca un tip de vehicul, sistem, componenta sau unitate tehnica separata respecta dispozitiile administrative si cerintele tehnice aplicabile cuprinse in prezentele reglementari sau in actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la sectiunea 2, anexa nr. 2 la sectiunea 3 si in anexa nr. 2 la sectiunea 4;
p) omologare de tip - procedura prin care Registrul Auto Roman sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifica faptul ca un tip de vehicul sau produs respecta dispozitiile administrative si cerintele tehnice aplicabile;
q) omologarea de tip a intregului vehicul - omologare acordata unui vehicul in ansamblul sau de Registrul Auto Roman sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologarilor de tip existente ale vehiculului in ceea ce priveste produsele utilizate la acesta, in conformitate cu prevederile directivei cadru aplicabile;
r) omologare de tip in mai multe etape - procedura prin care Registrul Auto Roman sau autoritatea de omologare a unuia sau mai multor state membre certifica faptul ca, in functie de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet sau completat respecta dispozitiile administrative si cerintele tehnice aplicabile cuprinse in prezentele reglementari;
s) omologare de tip intr-o singura etapa - procedura constand in omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singura operatie;
t) omologare de tip mixta - procedura de omologare de tip treptata in cazul careia se realizeaza una sau mai multe omologari de sisteme in ultimul stadiu al omologarii vehiculului complet, fara a fi necesara eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective;
u) omologare de tip treptata - procedura de omologare a vehiculelor constand in colectarea treptata a intregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele si unitatile tehnice separate apartinand vehiculului si care duce, in ultima etapa, la omologarea vehiculului complet;
v) omologare individuala - procedura prin care Registrul Auto Roman sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifica faptul ca un anumit vehicul, unic sau nu, respecta dispozitiile administrative si cerintele tehnice aplicabile, valabilitatea omologarii fiind limitata la teritoriul statului membru care a acordat omologarea individuala;
w) omologare internationala (CEE-ONU) de tip - procedura prin care Registrul Auto Roman sau autoritatea competenta a unei alte parti contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit certifica faptul ca un tip de vehicul, echipament, componenta sau piesa respecta dispozitiile administrative si cerintele tehnice aplicabile cuprinse in regulamentele CEE-ONU anexate la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit;
x) omologare nationala de tip - procedura de omologare de tip prevazuta de legislatia interna a unui stat membru, valabilitatea omologarii fiind limitata la teritoriul statului membru care a acordat omologarea nationala de tip;
y) opisul dosarului de omologare - documentul care cuprinde intr-o lista continutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat in mod corespunzator, astfel incat sa identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentand o evidenta a etapelor succesive din gestionarea omologarii de tip, in special a datelor reviziilor si ale actualizarilor;
z) producator - persoana sau organismul responsabil in fata autoritatilor de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de certificare a produselor (de autorizare a produselor) si pentru garantarea conformitatii productiei. Aceasta persoana sau acest organism nu trebuie neaparat sa ia parte la toate etapele productiei vehiculului sau a produsului care face obiectul procesului de omologare;
aa) produs - un sistem, un echipament, o componenta, o piesa sau o unitate tehnica separata utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru inlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioara pe un vehicul omologat;
ab) produs de origine - produs fabricat potrivit specificatiilor si standardelor de productie prevazute de producatorul vehiculului pentru fabricarea unor produse pentru asamblarea vehiculului in cauza. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeasi linie de productie cu produsele in cauza. Se considera, daca nu se dovedeste contrariul, ca produsele sunt de origine, in cazul in care producatorul lor atesta faptul ca produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului in cauza si ca au fost fabricate potrivit specificatiilor si standardelor de productie ale producatorului vehiculului;
ac) reprezentantul producatorului - in cazul omologarii CE de tip, persoana fizica sau juridica stabilita in Comunitate, iar in cazul omologarii nationale de tip, persoana juridica romana, persoana care este desemnata in mod corespunzator de producator pentru a-l reprezenta in fata autoritatii de omologare si pentru a actiona in numele acestuia in domeniile reglementate de prezentele reglementari, iar in cazul in care se face referire la termenul "producator", acesta este inteles ca indicand fie producatorul, fie reprezentantul sau;
ad) serviciu tehnic - organizatia sau organismul desemnat de Registrul Auto Roman sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru drept laborator de incercari, in vederea efectuarii de incercari, sau drept organism de evaluare a conformitatii, in vederea efectuarii evaluarii initiale si a altor incercari sau inspectii, in numele autoritatii de omologare. Registrul Auto Roman, ca autoritate de omologare, poate indeplini el insasi aceste functii;
ae) sistem (echipament) - ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor functii specifice intr-un vehicul si care face obiectul cerintelor din oricare act de reglementare;
af) unitate tehnica separata (entitate tehnica) - dispozitiv care trebuie sa corespunda cerintelor cuprinse intr-un act de reglementare si care este destinat sa constituie un element al unui vehicul, si care poate fi omologat independent, dar numai in raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci cand actul de reglementare cuprinde dispozitii exprese in acest sens;
ag) vehicul complet - vehicul care nu trebuie sa fie completat pentru a indeplini cerintele tehnice aplicabile cuprinse in prezentele reglementari;
ah) vehicul completat - vehicul rezultat in urma procesului de omologare de tip in mai multe etape care indeplineste toate cerintele tehnice aplicabile cuprinse in prezentele reglementari;
ai) vehicul de baza - vehicul utilizat in etapa initiala a unui proces de omologare de tip in mai multe etape;
aj) vehicul incomplet - vehicul a carui finalizare necesita cel putin inca o etapa de fabricatie pentru a indeplini toate cerintele tehnice aplicabile cuprinse in prezentele reglementari;
ak) vehicul sfarsit de serie - vehicul care face parte dintr-un stoc si care nu poate fi inmatriculat, inregistrat sau comercializat, datorita intrarii in vigoare a unor noi cerinte tehnice in conformitate cu care nu a fost omologat.
41. In cadrul prezentelor reglementari, prin Conventie-cadru se intelege conventia incheiata intre Registrul Auto Roman - RA (RAR) si titularul omologarii nationale de tip sau titularul numarului national de registru, in vederea verificarii de catre RAR a procesului de completare, cu datele de identificare ale fiecarui vehicul, a cartii de identitate a vehiculului editate si completate de RAR cu datele generale despre vehicul obtinute in urma acordarii omologarii nationale de tip sau a numarului national de registru, precum si a respectarii la comercializare a specificatiei, documentatiei si normativelor ce au stat la baza acordarii omologarii nationale de tip sau a numarului national de registru si a normativelor in vigoare, pentru vehiculele comercializate in nume propriu sau prin distribuitori.@
___________
@Pct. 41 a fost introdus prin art. I, pct. 2 din Ordinul nr. 421/2010.

5. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerintele tehnice comune pentru omologarea de tip a intregului vehicul, pentru omologarea de tip a vehiculelor (in ceea ce priveste produsele utilizate la acestea) si pentru omologarea de tip a produselor.
6. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerintele tehnice comune pentru omologarea CE de tip si pentru omologarea nationala de tip.
7. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, prin referirea la un regulament (CE) individual sau la o directiva CE/CEE individuala se intelege forma actului de reglementare respectiv in versiunea care include toate modificarile si completarile ulterioare, pana la ultimul act de reglementare de modificare mentionat in text, inclusiv.
8. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se intelege forma acesteia in versiunea care include toate modificarile si completarile ulterioare pana la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 inclusiv.
Incepand cu data de 9 aprilie 2011, daca nu se specifica altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se intelege forma acesteia in versiunea care include toate modificarile si completarile ulterioare pana la Directiva 2010/19/UE inclusiv.
Regulamentele de modificare a Directivei 2007/46/CE adoptate ulterior intrarii in vigoare a prezentelor reglementari sunt obligatorii in toate elementele lor si se aplica in mod direct.@
___________
@Pct. 8 a fost modificat prin art. I, pct. 3 din Ordinul nr. 421/2010.

9. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se intelege forma acesteia in versiunea care include toate modificarile si completarile ulterioare pana la Regulamentul (CE) nr. 1.137/2008 inclusiv.
Incepand cu data de 1 mai 2011, daca nu se specifica altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se intelege forma acesteia in versiunea care include toate modificarile si completarile ulterioare pana la Directiva 2010/22/UE inclusiv.
Regulamentele de modificare a Directivei 2003/37/CE adoptate ulterior intrarii in vigoare a prezentelor reglementari sunt obligatorii in toate elementele lor si se aplica in mod direct.@
___________
@Pct. 9 a fost modificat prin art. I, pct. 4 din Ordinul nr. 421/2010.

10. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, prin referirea la Directiva 2002/24/CE se intelege forma acesteia in versiunea care include toate modificarile si completarile ulterioare pana la Regulamentul (CE) 1137/2008 inclusiv. Regulamentele (CE) de modificare a Directivei 2002/24/CE adoptate ulterior intrarii in vigoare a prezentelor reglementari sunt obligatorii in toate elementele lor si se aplica in mod direct.
11. In cadrul prezentelor reglementari, daca nu se specifica altfel, prin referirea la un Regulament CEE-ONU se intelege forma regulamentului respectiv in versiunea in vigoare, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicarii Acordului de la Geneva din 1958 revizuit.
12. In cadrul prezentelor reglementari, prin inmatriculare se intelege prima inmatriculare a unui vehicul nou, iar prin inregistrare se intelege prima inregistrare a unui vehicul nou.
13. In cuprinsul prezentelor reglementari se utilizeaza urmatoarele abrevieri:
CIV - cartea de identitate a vehiculului;
CoC - certificat de conformitate CE;
GNC - gaz natural comprimat;
GPL - gaz petrolier lichefiat;
MTI - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabila a unei defectiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate in memoria calculatorului autovehiculului);
RAR - Registrul Auto Roman - RA;
RNTR 7 - Reglementari privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere;
SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene;
VIN - numarul de identificare al unui vehicul, care reprezinta o combinatie structurala de caractere atribuite unui vehicul de catre producatorul sau ori de catre o autoritate competenta, in vederea identificarii respectivului vehicul;@
WMI - codul de identificare a producatorului unui vehicul.
___________
@Abrevierea VIN a fost modificata prin art. I, pct. 5 din Ordinul nr. 421/2010.

CAPITOLUL III
Prevederi generale

14. RAR elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unui vehicul, numai daca acesta detine omologare CE de tip a intregului vehicul valabila sau omologare nationala de tip a intregului vehicul valabila si a primit numar national de registru, in conformitate cu prevederile sectiunii 2, 3 sau 4, dupa caz.
15. RAR permite introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a unui produs utilizat la vehicule, numai daca acesta detine omologare CE/CEE de tip sau omologare CEE-ONU de tip, in conformitate cu prevederile sectiunii 2, 3 sau 4, dupa caz.
16. MTI poate acorda exceptari de la unele prevederi ale prezentelor reglementari, aplicabile la omologarea nationala de tip, cu conditia de a se impune respectarea unor conditii alternative, astfel incat sa nu fie afectate in mod semnificativ siguranta rutiera si protectia mediului.
In certificatul de omologare nationala de tip se vor mentiona derogarile acordate. De asemenea, in certificat se va mentiona un text care va fi preluat in CIV a fiecarui vehicul care apartine tipului respectiv si care va mentiona sintetic derogarile acordate.
17. Omologarile CE de tip acordate pe baza versiunilor anterioare ale actelor de reglementare mentionate in sectiunile 2, 3 si 4 raman valabile in scopul inmatricularii, inregistrarii sau al comercializarii vehiculelor noi, respectiv in scopul introducerii pe piata, comercializarii sau al punerii in exploatare a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate noi, in conformitate cu prevederile actelor de reglementare respective, cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel.
18. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum si la introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate noi, sunt considerate valabile si certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autoritatile competente din alte SM pe baza unor versiuni anterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementari, daca cerintele aplicabile sunt aceleasi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementari.
19. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum si la introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate noi, sunt considerate valabile si certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autoritatile competente din alte SM pe baza unor versiuni ulterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementari.
19.1. Data de la care se aplica aceasta prevedere este cea specificata prin actele de reglementare respective.
20. In cazul directivelor in care se impune in mod explicit aplicarea conditiilor tehnice din regulamentul CEE-ONU echivalent, se aplica conditiile tehnice din versiunea regulamentului CEE-ONU prevazuta in anexele nr. 2 la sectiunile 2, 3 sau 4, dupa caz (in conformitate cu directivele cadru corespunzatoare) sau in directiva CE/CEE ori regulamentul (CE) aplicabil. Daca aceasta versiune nu este prevazuta in mod expres, se aplica conditiile tehnice aplicabile din ultima versiune a regulamentului CEE-ONU respectiv in vigoare, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicarii Acordului de la Geneva din 1958, revizuit.
21. In cazul in care prin prezentele reglementari se impune in mod explicit respectarea prevederilor unor regulamente CEE-ONU, se aplica prevederile aplicabile din ultima versiune a regulamentului CEE-ONU respectiv in vigoare, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicarii Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.
22. Viteza maxima constructiva a vehiculelor rutiere, puterea neta a motorului si cilindreea motorului care se inscriu in CIV sunt cele indicate de producator in documentele prezentate in vederea omologarii de tip/acordarii numarului de registru.
22.1. Pentru autovehiculele din categoriile M si N, prevazute cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, in CIV se va inscrie viteza maxima care nu poate fi depasita constructiv, datorita limitatorului de viteza sau sistemului integrat de limitare a vitezei, si care este declarata de catre solicitantul omologarii de tip/acordarii numarului de registru in documentele prezentate in vederea omologarii de tip/acordarii numarului de registru.
22.2. In cazul constatarii unor neconcordante majore intre caracteristicile tehnice ale vehiculului si datele indicate de producator, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe baza de documente, rapoarte de incercare sau testare, dupa caz.
In cazul testarii, se vor aplica prevederile urmatoarelor acte de reglementare:
22.2.1. In cazul vitezei maxime constructive:
a) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru autovehicule din categoriile M1 si N1;
b) Directiva 74/152/CEE paragraful 1, modificata prin Directiva 98/89/CE, pentru tractoarele agricole sau forestiere, respectiv Directiva 2009/60/CE anexa I paragraful 1 incepand cu 1 ianuarie 2010;
c) Directiva 95/1/CEE, modificata prin Directiva 2006/27/CE, pentru autovehiculele cu doua sau trei roti.
22.2.2. In cazul puterii nete a motorului:
a) Directiva 80/1269/CEE, modificata prin Directiva 1999/99/CE, pentru autovehiculele din categoriile M si N, respectiv Regulamentul (CE) 595/2009 incepand cu 31 decembrie 2013.
b) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru tractoarele agricole sau forestiere;
c) Directiva 95/1/CEE, modificata prin Directiva 2006/27/CE, pentru autovehiculele cu doua sau trei roti.
23. Anul de fabricatie care se inscrie in CIV reprezinta anul codificat de producator in structura VIN sau, daca acesta nu este prevazut de producator, anul calendaristic in timpul caruia a fost fabricat vehiculul.
24. Caracteristicile si performantele care nu sunt reglementate prin reglementari nationale, directive CE/CEE individuale, regulamente (CE) individuale sau regulamente CEE-ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt precizate de prezentele reglementari nu se verifica de RAR si se inscriu in documentele eliberate de RAR, inclusiv in CIV, in conformitate cu datele declarate de solicitantul omologarii de tip/acordarii numarului de registru pe propria raspundere a acestuia. Orice consecinte de natura juridica, administrativa si/sau economica ce decurg din respectiva declaratie vor fi suportate de solicitantul omologarii de tip/acordarii numarului de registru.
25. Vehiculele complete, completate, carosate sau modificate pentru a fi utilizate de fortele armate, fortele de mentinere a ordinii publice (fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie sau politia de frontiera), serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor (pompieri) si alte servicii de urgenta (servicii de ambulanta si medicina, pentru acordarea ajutorului de urgenta sau servicii de descarcerare) se pot omologa national de catre RAR ca vehicule speciale.
Pentru aceste vehicule, MTI poate acorda derogari de la cerintele prevazute la omologarea nationala de tip, pentru elementele constructive specifice utilizarii speciale, atunci cand respectarea cerintelor tehnice este incompatibila cu utilizarea respectiva.
In vederea omologarii, solicitantul omologarii trebuie sa puna la dispozitia RAR un document emis de catre autoritatea competenta prin care sa fie precizate elementele constructive specifice utilizarii speciale, care justifica incadrarea vehiculului respectiv ca vehicul special si, dupa caz, a acordarii unor derogari de la cerintele prevazute la omologarea nationala de tip.
In certificatul de omologare nationala de tip se vor mentiona derogarile acordate. De asemenea, in certificat se va mentiona un text care va fi preluat in CIV a fiecarui vehicul care apartine tipului respectiv si care va mentiona sintetic derogarile acordate.
In CIV se va mentiona faptul ca vehiculul va putea fi utilizat cu o alta destinatie numai dupa reomologarea de catre RAR. La reomologare se vor aplica cerintele tehnice care erau in vigoare la data fabricatiei vehiculului respectiv.
26. In conformitate cu legislatia nationala privind circulatia pe drumurile publice din Romania, autovehiculele trebuie sa fie dotate la punerea in circulatie cu:
- trusa medicala, care sa respecte prevederile legale in vigoare;
- doua triunghiuri reflectorizante, omologate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE-ONU;
- stingator de incendiu, care sa respecte prevederile legale in vigoare.
Aceste dotari vor fi amplasate in autovehicul intr-un spatiu in care sa nu prezinte risc de ranire pentru conducatorul autovehiculului sau pentru pasageri in caz de impact ori franare brusca (de exemplu: spatiul destinat bagajelor, spatii prevazute cu sistem de inchidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spatii special amenajate etc.).

Sectiunea 2
Omologarea de tip a autovehiculelor si a remorcilor acestora,
precum si a produselor utilizate la acestea

CAPITOLUL I
Omologarea CE de tip a autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum
si a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice
separate utilizate la acestea

1. Obiectul
(1) Prezentul capitol cuprinde dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru omologarea CE de tip, acordarea numarului national de registru si pentru eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevazut la pct. 2, cu scopul de a facilita inmatricularea, inregistrarea, comercializarea sau punerea in circulatie a acestora in Romania ori in celelalte SM, precum si pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora in Romania ori in celelalte SM.
(2) Cerintele tehnice specifice privind fabricarea si functionarea vehiculelor, precum si a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate utilizate la acestea sunt prevazute in actele de reglementare a caror lista exhaustiva figureaza in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
2. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplica omologarii CE de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. f), concepute si fabricate intr-o singura etapa sau in mai multe etape in scopul utilizarii rutiere, precum si omologarii CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate concepute si fabricate pentru astfel de vehicule.
(2) Prezentul capitol nu se aplica pentru urmatoarele vehicule:
a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite in sectiunea 3;
b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite in sectiunea 4;
c) vehicule cu senile.
(3) Omologarea CE de tip in sensul prezentului capitol este optionala, la cererea producatorului, pentru urmatoarele vehicule:
a) vehicule concepute si fabricate pentru a fi folosite in principal in santiere, cariere, porturi sau aeroporturi;
b) vehicule concepute si fabricate pentru a fi folosite de catre fortele armate, serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor si fortele de mentinere a ordinii publice; si
c) masini autopropulsate pentru lucrari,
in masura in care aceste vehicule respecta cerintele prevazute in prezentul capitol. Astfel de omologari optionale nu aduc atingere aplicarii Directivei 2006/42/CE, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prezentul capitol nu se aplica omologarii individuale a vehiculelor prevazute la alin. (1).
3. Definitii
Suplimentar fata de definitiile prevazute la sectiunea 1 cap. II pct. 4, in sensul prezentului capitol si al actelor de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, se aplica definitiile din anexa nr. 1 la prezenta sectiune, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
a) autovehicul - vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplaseaza prin propriile sale mijloace, avand cel putin patru roti, cu o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h;
b) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel putin doua convertoare de energie diferite si doua sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;
c) remorca - vehicul cu roti fara autopropulsie, conceput si fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul;
d) tip de vehicul - vehiculele apartinand unei anumite categorii si care nu difera, cel putin din punctul de vedere al caracteristicilor esentiale specificate in partea B a anexei nr. 1 la prezenta sectiune. Un tip de vehicul poate cuprinde variante si versiuni, astfel cum sunt definite in partea B a anexei nr. 1 la prezenta sectiune;
e) masina autopropulsata pentru lucrari (utilaj autopropulsat pentru lucrari, utilaj mobil) - vehicul autopropulsat special conceput si construit pentru efectuarea de lucrari si care, datorita caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al marfurilor. Autovehiculele pe sasiul carora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate masini autopropulsate pentru lucrari;
f) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia, in sensul definitiilor de la lit. a) si c);
g) vehicul hibrid electric - autovehicul hibrid care, pentru a-si asigura propulsia mecanica, preia energie din doua surse de energie stocata, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.).
4. Obligatiile RAR
(1) RAR se asigura ca producatorii care solicita omologarea CE de tip isi respecta obligatiile care le revin in temeiul prezentului capitol.
(2) RAR va omologa numai acele vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate care respecta cerintele prezentului capitol.
(3) RAR va elibera CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai acelor vehicule care respecta cerintele prezentului capitol.
(4) Nu este permisa refuzarea eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor din motive legate de aspecte privind constructia sau functionarea lor reglementate de prezentul capitol, daca acestea respecta cerintele prezentului capitol.
(5) RAR va permite introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare numai a acelor sisteme, componente si unitati tehnice separate care respecta cerintele prezentului capitol.
(6) Nu este permisa interzicerea, limitarea sau impiedicarea introducerii pe piata, a comercializarii sau a punerii in exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unitatilor tehnice separate din motive legate de aspecte privind constructia sau functionarea lor reglementate de prezentul capitol, daca acestea respecta cerintele prezentului capitol.
(7) MTI va asigura notificarea catre Comisia Europeana a RAR ca autoritate pentru omologare.
(8) Documentul de notificare a RAR va cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronica si domeniul de competenta al RAR.
5. Obligatiile producatorilor
(1) Producatorul raspunde in fata RAR pentru toate aspectele procesului de omologare CE de tip si pentru asigurarea conformitatii productiei, indiferent daca este sau nu implicat direct in toate etapele fabricarii unui vehicul, sistem, componenta sau unitate tehnica separata.
(2) In cazul omologarii CE de tip in mai multe etape, fiecare producator este responsabil pentru omologarea si conformitatea productiei sistemelor, componentelor sau a unitatilor tehnice separate adaugate in cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupa.
(3) Producatorul care modifica sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate deja omologate in etapele anterioare este responsabil pentru omologarea si conformitatea productiei sistemelor, a componentelor si a unitatilor tehnice separate respective.
(4) In sensul prezentului capitol, un producator stabilit in afara Comunitatii Europene desemneaza un reprezentant stabilit in Comunitate pentru a-l reprezenta in fata RAR.
6. Proceduri care se aplica in cazul omologarii CE de tip a vehiculelor
(1) Producatorul poate alege una dintre urmatoarele proceduri:
a) omologarea CE de tip treptata;
b) omologarea CE de tip intr-o singura etapa;
c) omologarea CE de tip mixta.
(2) O cerere de omologare CE de tip treptata cuprinde dosarul informativ cu informatiile necesare in temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE si este insotita de setul complet de certificate de omologare CE de tip necesare, in temeiul fiecaruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune. In cazul omologarii CE de tip a unui sistem sau a unei unitati tehnice separate, in temeiul actelor de reglementare aplicabile, RAR va avea acces la dosarul de omologare corespunzator pana in momentul acordarii sau refuzarii omologarii.
(3) O cerere de omologare CE de tip intr-o singura etapa cuprinde dosarul informativ cu informatiile relevante necesare in temeiul anexei I la Directiva 2007/46/CE, in conformitate cu actele de reglementare specificate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune si, dupa caz, in anexa III partea II la Directiva 2007/46/CE.
(4) In cazul unei proceduri de omologare CE de tip mixte, RAR poate excepta un producator de la obligatia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu conditia ca dosarul informativ sa fie completat cu datele specificate in anexa I la Directiva 2007/46/CE, necesare pentru omologarea sistemelor respective in faza de omologare a vehiculului, caz in care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabila exceptarea este inlocuit cu un raport de incercare.
(5) Fara a aduce atingere alin. (2), (3) si (4), pentru omologarea CE de tip in mai multe etape trebuie furnizate urmatoarele informatii:
a) in prima etapa, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet si care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie a vehiculului de baza;
b) in cea de-a doua etapa si in cele ulterioare, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie curent, precum si o copie a certificatului de omologare CE de tip a intregului vehicul pentru vehiculul incomplet, emis in stadiul de fabricatie anterior; de asemenea, producatorul trebuie sa puna la dispozitie detalii complete privind orice modificare sau adaugire pe care a adus-o vehiculului.
Informatiile de la literele a) si b) pot fi furnizate in conformitate cu procedura de omologare CE de tip mixta, stabilita la alin. (4).
(6) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie sa fie inaintate de catre producator la RAR. Cu privire la un anumit tip de vehicul, poate fi depusa o singura cerere, cu conditia ca aceasta sa nu mai fi fost depusa si in alt SM. Pentru fiecare tip care urmeaza a fi omologat se depune o cerere separata.
(7) Printr-o cerere argumentata, RAR poate solicita producatorului sa furnizeze orice informatii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind incercarile necesare sau pentru facilitarea executarii incercarilor respective.
(8) Producatorul trebuie sa puna la dispozitia RAR atatea vehicule cate sunt necesare pentru a permite desfasurarea in conditii satisfacatoare a procedurii de omologare CE de tip.
7. Proceduri care se aplica in cazul omologarii CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate
(1) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie sa fie inaintate de catre producator la RAR. Pentru un anumit tip de sistem, componenta sau unitate tehnica separata poate fi depusa o singura cerere, cu conditia ca aceasta sa nu mai fi fost depusa si in alt SM. Pentru fiecare tip care urmeaza a fi omologat se depune o cerere separata.
(2) Cererea este insotita de dosarul informativ, al carui continut este specificat de directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale aplicabile.
(3) Printr-o cerere argumentata, RAR poate solicita producatorului sa furnizeze orice informatii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind incercarile necesare sau pentru facilitarea executarii incercarilor respective.
(4) Producatorul trebuie sa puna la dispozitia RAR atatea vehicule, componente sau unitati tehnice separate cate sunt necesare in temeiul directivelor CE/CEE sau al regulamentelor CE individuale aplicabile pentru a permite efectuarea incercarilor necesare.
8. Dispozitii generale privind acordarea omologarii CE de tip
(1) RAR nu poate acorda nicio omologare CE de tip inainte de a se asigura ca procedurile mentionate la pct. 12 au fost aplicate in mod corespunzator si satisfacator.
(2) RAR va acorda omologari CE de tip in conformitate cu pct. 9 si 10.
(3) RAR poate refuza, motivat temeinic, sa acorde omologarea CE de tip, in cazul in care constata ca un tip de vehicul, sistem, componenta sau unitate tehnica separata, desi se conformeaza reglementarilor aplicabile, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului inconjurator si/sau sanatatii publice. In acest caz, RAR trimite celorlalte SM si Comisiei un dosar detaliat in care explica motivele deciziei sale si prezinta dovezi in sprijinul constatarilor sale.
(4) Certificatele de omologare CE de tip se numeroteaza in conformitate cu metoda stabilita in anexa VII la Directiva 2007/46/CE.
(5) In termen de 20 de zile lucratoare, RAR va trimite autoritatilor de omologare ale celorlalte SM o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, insotita de anexe, pentru fiecare tip de vehicul caruia i-a acordat omologarea. Documentele tiparite pot fi inlocuite cu un fisier in format electronic.
(6) RAR va informa fara intarziere autoritatile de omologare ale celorlalte SM asupra refuzului sau retragerii omologarii oricarui vehicul, precizand motivele deciziei sale.
(7) La intervale de cate trei luni, RAR va trimite autoritatilor de omologare ale celorlalte SM o lista a omologarilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unitati tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras in intervalul precedent. Lista contine datele mentionate in anexa XIV la Directiva 2007/46/CE.
(8) La cererea unui alt SM, RAR va trimite, in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip in cauza, insotita de anexe. Documentele tiparite pot fi inlocuite cu un fisier in format electronic.
(9) RAR poate solicita autoritatii de omologare a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, insotita de anexe. Documentele tiparite pot fi inlocuite cu un fisier in format electronic.
(10) RAR gestioneaza datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea, modificarea, refuzul sau retragerea omologarilor CE de tip pentru vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate acordate de catre acestea.
9. Dispozitii speciale privind acordarea omologarii CE de tip pentru vehicule
(1) RAR va acorda omologarea CE de tip pentru:
a) un tip de vehicul care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune;
b) un tip de vehicul special care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
Se aplica procedurile stabilite in anexa V la Directiva 2007/46/CE.
(2) RAR acorda omologarea CE de tip in mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, tinand cont de stadiul de fabricatie al vehiculului.
Omologarea CE de tip in mai multe etape se aplica, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producator.
Se aplica procedurile stabilite in anexa XVII la Directiva 2007/46/CE.
(3) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua urmatoarele operatii:
a) va completa toate sectiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fisa anexata cu rezultatele incercarilor, in conformitate cu modelul din anexa VIII la Directiva 2007/46/CE;
b) va redacta sau va verifica opisul dosarului de omologare;
c) va elibera solicitantului fara intarziere nejustificata certificatul completat, insotit de anexele sale;
d) va acorda numarul national de registru.
(4) Daca pentru o anumita omologare CE de tip au fost impuse restrictii de valabilitate ori sau acordat derogari de la anumite dispozitii ale actelor de reglementare in conformitate cu pct. 20 sau pct. 21 sau cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, certificatul de omologare CE de tip mentioneaza restrictiile sau derogarile respective.
(5) In cazul in care datele din dosarul informativ prevad dispozitii pentru vehiculele speciale, in conformitate cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, certificatul de omologare CE de tip mentioneaza dispozitiile respective.
(6) In cazul in care producatorul opteaza pentru procedura de omologare CE de tip mixta, RAR va completa, in partea III a documentului informativ, al carui model este prezentat in anexa III la Directiva 2007/46/CE, referintele pentru rapoartele de incercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu exista niciun certificat de omologare CE de tip.
(7) In cazul in care producatorul opteaza pentru procedura de omologare CE de tip intr-o singura etapa, RAR va elabora lista actelor de reglementare aplicabile, al carei format este prezentat in apendicele la anexa VI la Directiva 2007/46/CE si va anexa respectiva lista la certificatul de omologare CE de tip.
10. Dispozitii speciale privind acordarea omologarii CE de tip pentru sisteme, componente sau unitati tehnice separate
(1) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru un sistem care respecta datele din dosarul informativ si respecta cerintele tehnice prevazute in directiva CEE/CE individuala sau regulamentul CE individual aplicabil, dupa cum se specifica in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(2) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru o componenta sau o unitate tehnica separata care respecta datele din dosarul informativ si respecta cerintele tehnice prevazute in directiva CEE/CE individuala sau regulamentul (CE) individual aplicabil, dupa cum se specifica in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(3) In cazul in care componentele sau unitatile tehnice separate, indiferent daca sunt sau nu destinate pentru reparatii, service sau intretinere, fac la randul lor obiectul unei omologari CE de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesara omologarea suplimentara a componentelor sau a unitatilor tehnice separate, daca nu se specifica altfel in actul de reglementare aplicabil.
(4) In cazul in care o componenta sau unitate tehnica separata isi indeplineste functia sau prezinta o caracteristica specifica numai impreuna cu alte parti ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerinte poate fi verificata numai cand componenta sau unitatea tehnica separata respectiva functioneaza impreuna cu alte parti ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologarii CE de tip a componentei sau a unitatii tehnice separate este limitat in consecinta. In astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifica orice restrictie de utilizare si indica conditiile speciale de montaj. In cazul in care o astfel de componenta sau unitate tehnica separata este montata de producatorul vehiculului, in momentul omologarii vehiculului se verifica respectarea tuturor restrictiilor de utilizare aplicabile sau a conditiilor de montaj aplicabile.
11. Incercarile necesare pentru omologarea CE de tip
(1) Respectarea cerintelor tehnice prevazute de prezentul capitol si de actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune este demonstrata prin intermediul unor incercari adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate.
(2) Incercarile necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor si a unitatilor tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmeaza a fi omologat.
Cu toate acestea, producatorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul, un sistem, o componenta sau o unitate tehnica separata care, desi nu este reprezentativ/reprezentativa pentru tipul care urmeaza a fi omologat, intruneste mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanta prevazut. Pot fi folosite metode de incercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor in timpul procesului de selectie.
(3) Ca alternative la procedurile de incercare mentionate la alin. (1) si cu acordul RAR, pot fi folosite metode de incercare virtuale la cererea producatorului, in conformitate cu actele de reglementare enumerate in anexa XVI la Directiva 2007/46/CE.
(4) Conditiile generale care trebuie indeplinite de metodele de incercare virtuala sunt stabilite in apendicele 1 la anexa XVI la Directiva 2007/46/CE.
Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI la directiva 2007/46/CE, conditiile de incercare specifice si dispozitiile administrative conexe sunt specificate in apendicele 2 la anexa respectiva.
12. Masuri de asigurare a conformitatii productiei
(1) Pentru omologarile CE de tip acordate, RAR trebuie sa adopte toate masurile necesare in conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica, daca este necesar, in cooperare cu autoritatile de omologare ale celorlalte SM, daca au fost luate masurile necesare pentru a garanta conformitatea productiei vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unitatilor tehnice separate, dupa caz, cu tipul omologat.
(2) Pentru omologarile CE de tip acordate, RAR trebuie sa ia toate masurile necesare cu privire la omologarea respectiva, in conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica, daca este necesar, in cooperare cu autoritatile de omologare ale celorlalte SM, daca masurile prevazute la alin. (1) continua sa fie adecvate si daca productia vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unitatilor tehnice separate, dupa caz, continua sa fie conforma cu tipul omologat.
Verificarea in vederea garantarii conformitatii produselor cu tipul omologat se limiteaza la procedurile stabilite in anexa X la Directiva 2007/46/CE si in actele de reglementare care cuprind cerinte specifice. In acest scop, pentru omologarile CE de tip acordate, RAR poate efectua oricare dintre verificarile sau incercarile mentionate in oricare dintre actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune asupra unor esantioane prelevate de la sediul producatorului, inclusiv de la instalatiile de productie.
(3) Daca, pentru omologarile CE de tip acordate, RAR constata ca masurile mentionate la alin. (1) nu se aplica, se abat semnificativ de la masurile sau planurile de control convenite sau au incetat sa mai fie aplicate, desi productia nu a fost intrerupta, RAR va lua masurile necesare, inclusiv retragerea omologarii CE de tip, pentru a se asigura ca procedura de asigurare a conformitatii productiei este urmata corect.
13. Dispozitii generale privind modificarea omologarilor CE de tip
(1) Producatorul trebuie sa informeze fara intarziere RAR, pentru omologarile CE de tip acordate de RAR, asupra oricarei modificari a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, in conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmata. In cazul in care este necesar, RAR va decide, in urma consultarii cu producatorul, ca o noua omologare CE de tip trebuie sa fie acordata.
(2) O cerere de modificare a unei omologari CE de tip este inaintata RAR, numai daca RAR a acordat omologarea CE de tip initiala.
(3) In cazul in care constata ca pentru efectuarea unei modificari sunt necesare inspectii sau incercari noi, RAR va informa producatorul in consecinta. Procedurile mentionate la pct. 14 si 15 se aplica numai dupa incheierea cu succes a noilor inspectii sau incercari necesare.
14. Dispozitii speciale privind modificarea omologarilor CE de tip pentru vehicule
(1) In cazul modificarii datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerata "revizuire".
In astfel de cazuri, RAR va emite pagina revizuita in consecinta din dosarul de omologare, marcand fiecare pagina revizuita pentru a indica in mod clar natura modificarii si data noii eliberari. De asemenea, aceasta cerinta se considera indeplinita si de o versiune consolidata, actualizata, a dosarului de omologare, insotita de o descriere detaliata a modificarii.
(2) O revizuire este considerata "extindere" in cazul in care, pe langa dispozitiile din alin. (1):
a) sunt necesare noi inspectii sau incercari;
b) s-a modificat orice informatie din certificatul de omologare CE de tip, cu exceptia anexelor;
c) intra in vigoare noi cerinte pe baza oricarui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.
In astfel de cazuri, RAR va elibera un certificat de omologare CE de tip revizuit, insotit de un numar de extindere, care creste in functie de numarul de extinderi succesive deja acordate.
Certificatul de omologare CE specifica in mod clar motivul extinderii si data noii eliberari.
(3) Ori de cate ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidata si actualizata, opisul dosarului de omologare care se anexeaza la certificatul de omologare se modifica in consecinta, astfel incat sa indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidari a versiunii actualizate.
(4) Nu este necesara nicio modificare a omologarii unui anumit tip de vehicul in cazul in care noile cerinte prevazute la alin. (2) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se refera la alte categorii de vehicule decat cea din care face parte tipul in cauza.
15. Dispozitii speciale privind modificarea omologarilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unitati tehnice separate
(1) In cazul modificarii datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerata "revizuire".
In astfel de cazuri, RAR emite paginile revizuite in consecinta din dosarul de omologare, marcand fiecare pagina revizuita pentru a indica in mod clar natura modificarii si data noii eliberari. De asemenea, aceasta cerinta se considera indeplinita si de o versiune consolidata, actualizata, a dosarului de omologare, insotita de o descriere detaliata a modificarii.
(2) O revizuire este considerata "extindere" in cazul in care, pe langa dispozitiile din alin. (1):
a) sunt necesare noi inspectii sau incercari;
b) s-a modificat orice informatie din certificatul de omologare CE de tip, cu exceptia anexelor;
c) intra in vigoare noi cerinte pe baza oricarui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componenta sau unitate tehnica separata omologate.
In astfel de cazuri, RAR emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, insotit de un numar de extindere, care creste in functie de numarul de extinderi succesive deja acordate. In cazul in care modificarea se impune in urma aplicarii alin. (2) lit. (c), se actualizeaza cea de-a treia sectiune a numarului de omologare.
Certificatul de omologare specifica in mod clar motivul extinderii si data noii emiteri.
(3) Ori de cate ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidata si actualizata, opisul dosarului de omologare care se anexeaza la certificatul de omologare CE se modifica in consecinta, astfel incat sa indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidari a versiunii actualizate.
16. Emiterea si notificarea modificarilor omologarilor CE de tip
(1) In cazul unei extinderi, RAR va actualiza toate sectiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale si opisul dosarului de omologare. Certificatul actualizat si anexele sale vor fi puse la dispozitia solicitantului fara intarzieri nejustificate.
(2) In cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, dupa caz, versiunea consolidata sau actualizata, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, vor fi puse de catre RAR la dispozitia solicitantului fara intarzieri nejustificate.
(3) RAR va notifica autoritatilor de omologare ale celorlalte SM orice modificare adusa omologarilor CE de tip, in conformitate cu procedurile mentionate la pct. 8 si va gestiona informatiile primite de la autoritatile de omologare ale celorlalte SM cu privire la modificarile acordate.
17. Incetarea valabilitatii omologarii CE de tip
(1) O omologare CE de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre cazurile urmatoare:
a) noi cerinte in orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizata in consecinta;
b) productia vehiculului omologat este intrerupta definitiv, in mod voluntar;
c) valabilitatea omologarii expira datorita unei restrictii speciale.
(2) In cazul in care o singura varianta a unui tip sau o singura versiune a unei variante isi inceteaza valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv isi pierde valabilitatea doar in cazul variantei sau al versiunii respective.
(3) Atunci cand productia unui anumit tip de vehicul este intrerupta definitiv, producatorul trebuie sa notifice acest fapt RAR, in cazul in care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificarii in acest sens, RAR va informa autoritatile de omologare ale celorlalte SM asupra acestui fapt in termen de 20 de zile lucratoare. RAR va gestiona informatiile primite de la autoritatile de omologare ale celorlalte SM cu privire la incetarea productiei.
Prevederile pct. 24 se aplica numai in cazul intreruperii efectuate in conditiile mentionate la alin. (1) lit. a).
(4) Fara a aduce atingere alin. (3), in cazurile in care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale sa isi inceteze valabilitatea, producatorul trebuie sa notifice acest fapt RAR, in cazul in care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv.
RAR va comunica fara intarziere nejustificata toate informatiile relevante autoritatilor de omologare ale celorlalte SM pentru a permite aplicarea, dupa caz, a pct. 24. Comunicarea va specifica in special data productiei si numarul de identificare al ultimului vehicul produs. RAR va gestiona informatiile primite de la autoritatile de omologare ale celorlalte SM cu privire la cazurile in care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale sa isi inceteze valabilitatea.
18. Certificatul de conformitate
(1) In calitate de detinator al unei omologari CE de tip a intregului vehicul pentru un vehicul, producatorul va trebui sa emita un CoC care va insoti fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs in conformitate cu tipul de vehicul omologat.
In cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producatorul trebuie sa completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a CoC care au fost adaugate sau modificate in stadiul actual al omologarii si, dupa caz, va anexa la certificatul de omologare toate CoC emise in etapele anterioare.
(2) CoC trebuie redactat intr-una dintre limbile oficiale ale Comunitatii.
(3) CoC se intocmeste astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de falsificare. In acest scop, hartia folosita trebuie sa fie protejata fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producatorului.
(4) CoC trebuie sa fie completat integral si sa nu contina restrictii de utilizare a vehiculului diferite de cele prevazute de un act de reglementare.
(5) CoC stabilit in partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate in conformitate cu dispozitiile pct. 20 alin. (2) trebuie sa contina in titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip in conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)".
(6) CoC, astfel cum este descris in partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate de tip in conformitate cu pct. 21, trebuie sa contina in titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate omologate de tip in serii mici", iar in imediata sa apropiere trebuie sa fie indicat anul de productie, urmat de un numar secvential cuprins intre 1 si limita indicata in tabelul 1 partea A din anexa nr. 3 la prezenta sectiune, specificand, pentru fiecare an de productie, pozitia vehiculului in cadrul productiei alocate pentru anul respectiv.
(7) Fara sa aduca atingere dispozitiilor alin. (1), producatorul poate transmite in format electronic autoritatii competente date sau informatii cuprinse in CoC.
(8) Un duplicat al CoC poate fi eliberat numai de catre producator. Cuvantul "duplicat" trebuie sa fie perfect vizibil pe fata oricarui duplicat al certificatului.
(9) In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 385/2009, pana la 29 aprilie 2010, producatorii pot elibera certificate de conformitate care sunt conforme cu modelul prevazut in anexa IX la Directiva 70/156/CEE.
19. Marca de omologare CE de tip
(1) Producatorul unei componente sau al unei unitati tehnice separate, care face sau nu parte dintr-un sistem, trebuie sa aplice fiecarei componente sau unitati tehnice separate produse in conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusa de directiva CEE/CE individuala sau de regulamentul CE individual relevant.
(2) In cazul in care nu este prevazuta aplicarea marcii de omologare CE de tip, producatorul aplica cel putin denumirea sa comerciala sau marca producatorului, numarul tipului si/sau un numar de identificare.
(3) Marca de omologare CE de tip este conforma cu apendicele la anexa VII la Directiva 2007/46/CE.
20. Derogarile pentru tehnologiile si conceptele noi
(1) La solicitarea producatorului, RAR poate acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componenta sau unitate tehnica separata care incorporeaza tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare mentionate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, sub rezerva acordarii unei autorizatii din partea Comisiei in conformitate cu procedura mentionata la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE.
(2) In asteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizatiei, RAR poate acorda o omologare provizorie, valabila doar pe teritoriul Romaniei, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogarii cerute, cu conditia ca RAR sa informeze fara intarziere Comisia si celelalte SM cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar continand urmatoarele elemente:
a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele in cauza determina incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnica separata si cerintele impuse;
b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranta si mediul, precum si a masurilor luate;
c) o descriere a incercarilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care sa demonstreze ca, in comparatie cu cerintele pentru care este solicitata derogarea, este asigurat un nivel cel putin echivalent de siguranta si protectie a mediului.
(3) In conformitate cu procedura mentionata la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE, Comisia va decide daca autorizeaza sau nu RAR sa acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.
Dupa caz, decizia va preciza, de asemenea, daca valabilitatea sa este conditionata de vreo restrictie, precum un termen de valabilitate limitat. In toate cazurile, valabilitatea omologarii nu este mai scurta de 36 de luni.
In cazul in care Comisia decide sa refuze acordarea autorizatiei, RAR va informa de indata pe detinatorul omologarii de tip provizorii mentionate la alin. (2) ca omologarea provizorie va fi revocata in termen de sase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse in conformitate cu omologarea provizorie inainte de revocarea acesteia pot fi inmatriculate, inregistrate, comercializate sau puse in exploatare in Romania si in oricare dintre SM care a acceptat omologarea provizorie.
(4) RAR poate decide sa accepte pe teritoriul Romaniei o omologare provizorie, acordata de un alt SM.
(5) Prezentul punct nu se aplica in cazul in care un sistem, o componenta sau o unitate tehnica separata respecta dispozitiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea.
(6) In cazul in care actele de reglementare vizate de derogare au fost modificate in mod corespunzator, orice restrictie legata de derogare este ridicata imediat.
Daca nu au fost luate masurile necesare adaptarii actelor de reglementare vizate de derogare, valabilitate unei derogari poate fi prelungita la cererea RAR de catre Comisie printr-o alta decizie.
21. Omologarea CE de tip pentru seriile mici
(1) La solicitarea producatorului si in limitele cantitative stabilite in primul tabel 1 partea A din anexa nr. 3 la prezenta sectiune, RAR acorda, in conformitate cu procedura mentionata la pct. 6 alin. (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul care respecta cel putin cerintele enumerate in tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(2) Alin. (1) nu se aplica vehiculelor speciale.
(3) Certificatele de omologare CE de tip se numeroteaza in conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.
22. Dispozitii speciale privind omologarea individuala a vehiculelor
(1) In conformitate cu prevederile OG nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile prevazute de ordonanta respectiva, vehiculele noi pot fi supuse si procedurii de omologare individuala, in urma careia RAR acorda un certificat de omologare individuala, document prin care RAR certifica in mod oficial faptul ca un anumit vehicul este omologat individual.
Formatul certificatului de omologare individuala este stabilit dupa modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE si contine cel putin informatiile necesare completarii certificatului de inmatriculare prevazute in Directiva 1999/37/CE.
Certificatele de omologare individuala nu poarta titlul "Omologare CE a vehiculului."
Un certificat de omologare individuala poarta numarul de identificare al vehiculului in cauza.
(2) Omologarea individuala a vehiculelor se efectueaza in conformitate cu prevederile RNTR 7, editia in vigoare.
(3) Omologarea individuala se poate aplica in cazul vehiculelor prevazute la pct. 2 alin. (1).
(4) Omologarea individuala se poate aplica, in mod optional, pentru vehiculele prevazute la pct. 2 alin. (3).
(5) De asemenea, omologarea individuala se poate aplica, in mod optional, pentru urmatoarele vehicule:
(a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;
(b) prototipuri de vehicule folosite in circulatia rutiera, pe raspunderea unui producator, pentru a efectua un program de incercari specific, cu conditia sa fi fost special concepute si fabricate in acest scop.
(6) Procedura de omologare individuala se poate aplica si in cazul vehiculelor care au primit omologarea CE de tip in conformitate cu prezentul capitol si care au fost modificate inainte de inmatriculare, inregistrare sau comercializare.
(7) Procedura de omologare individuala se poate aplica in cazul unui anumit vehicul, si in timpul etapelor succesive ale fabricarii sale, in conformitate cu o procedura de omologare CE de tip in mai multe etape.
(8) Procedura de omologare individuala nu poate inlocui o etapa intermediara in derularea normala a unei proceduri de omologare CE de tip in mai multe etape si nu se poate aplica pentru obtinerea omologarii etapei initiale a unui vehicul.
(9) Cererea de omologare individuala este inaintata de catre persoana care prezinta vehiculul la omologare. Daca aceasta persoana nu este producatorul sau proprietarul vehiculului, ea trebuie sa fie stabilita pe teritoriul Comunitatii.
(10) In cadrul procedurii de omologare individuala, RAR nu efectueaza incercari distructive. RAR va folosi orice informatie relevanta care stabileste conformitatea cu cerintele alternative prevazute in RNTR 7, furnizata de catre solicitant.
(11) In locul cerintelor alternative, RAR accepta orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unitati tehnice separate acordata in conformitate cu prevederile prezentului capitol.
(12) RAR acorda o omologare individuala, daca vehiculul corespunde descrierii anexate solicitarii si daca respecta cerintele tehnice aplicabile prevazute in RNTR 7, editia in vigoare si emite fara intarziere nejustificata certificatul de omologare individuala mentionat la alin. (1).
(13) In cazul in care un solicitant doreste sa comercializeze, sa inmatriculeze sau sa puna in circulatie intr-un alt stat membru un vehicul caruia RAR i-a acordat o omologare individuala, RAR ii furnizeaza solicitantului, la cerere, o declaratie privind dispozitiile tehnice pe baza carora vehiculul a fost omologat.
(14) In cazul in care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de catre RAR, urmeaza a fi inmatriculat intr-un alt stat membru, RAR va furniza, la solicitarea autoritatii de omologare din statul membru respectiv, orice informatii suplimentare detaliate privind natura cerintelor tehnice indeplinite de vehiculul in cauza.
In cazul in care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de catre autoritatea de omologare a unui alt stat membru, se prezinta in vederea omologarii individuale si eliberarii CIV, RAR va putea solicita autoritatii de omologare care a acordat omologarea individuala orice informatii suplimentare detaliate privind natura cerintelor tehnice indeplinite de vehiculul in cauza.
(15) In ceea ce priveste vehiculul caruia i-a fost acordata o omologare individuala de catre un stat membru, RAR va omologa vehiculul respectiv si va elibera CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau a comercializarii, cu exceptia cazului in care dispozitiile tehnice pe baza carora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu cerintele prevazute in RNTR 7.
(16) In cazul unui vehicul omologat individual de un alt stat membru si care este conform cu dispozitiile Directivei 2007/46/CE si cu actele de reglementare enumerate in anexa IV sau anexa XI la Directiva 2007/46/CE, RAR va elibera CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau a comercializarii fara efectuarea altor incercari.
23. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor pct. 26 si 27, vehiculele pot fi inmatriculate, inregistrate sau comercializate numai daca sunt insotite de o CIV valabila.
RAR va emite, la cererea producatorului sau a reprezentantului acestuia, dupa caz, numarul solicitat de CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor numai daca acestea au fost omologate CE de tip si li s-a acordat numarul national de registru.
RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai pentru vehiculele care sunt insotite de un CoC valabil, emis in conformitate cu pct. 18 alin. (1).
Atunci cand o omologare CE de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre situatiile prevazute la pct. 17 alin. (1), CoC isi pierde valabilitatea in scopul inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii si RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in baza numarului national de registru acordat pentru omologarea CE de tip respectiva, decat in conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfarsit de serie conform pct. 24.
Datele din CIV referitoare la vehicul se inscriu de catre RAR si, dupa caz, de catre detinatorul omologarii CE de tip.
In cazul vehiculelor de baza sau incomplete, nu se aplica folia de securizare pe CIV.
(2) Pentru vehiculele omologate CE de tip de catre RAR, acordarea numarului de registru este inclusa in procedura de acordare a omologarii CE de tip, in conformitate cu prevederile pct. 9 alin. (3).
(3) Pentru vehiculele omologate CE de tip de alt SM, in vederea acordarii numarului national de registru, trebuie prezentate:
a) cererea de inregistrare nationala de tip;
b) o copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al solicitantului acordarii numarului national de registru;
c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a intregului vehicul in baza caruia a fost emis CoC (in functie de cat de relevant este certificatul in cauza se pot solicita si anumite extensii anterioare ale certificatului in cauza);
d) un CoC, in original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea/configuratia CIV pentru care se solicita acordarea numarului national de registru;
e) fisa tehnica a tipului/variantei/versiunii/configuratiei CIV a vehiculului pentru care se solicita acordarea numarului de registru (semnata si stampilata de solicitant).
Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordarii numarului national de registru, RAR poate cere prezentarea vehiculului in cauza pentru identificare si/sau masuratori dimensionale/masice.
In vederea acordarii numarului national de registru in cazul in care solicitarea/solicitarile producatorului sau reprezentantului acestuia se refera la un tip de vehicul cu mai multe variante si versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numarul de registru variaza intr-un interval de valori ce iese din toleranta prevazuta de actele normative la care se face referire in prezentele reglementari sau la care solicitantul cere inscrierea unor valori ce difera de media intervalului de variatie, RAR va efectua verificari de conformitate pentru vehiculul in cauza (in cazul unei solicitari pentru o singura varianta/versiune) sau pentru vehicule reprezentative apartinand tipului respectiv, in cazul solicitarilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/vehiculele va/vor fi stabilit(e) de comun acord cu producatorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformitatii se va face in raport cu informatiile din dosarul de omologare CE de tip si CoC al vehiculului respectiv.@
Verificarea conformitatii la acordarea numarului national de registru poate fi extinsa la mai multe versiuni si variante ale unui tip de vehicul in cazul in care in cadrul procesului de supraveghere pe piata, pentru marca respectiva, sunt identificate neconformitati intre caracteristicile vehiculelor comercializate si caracteristicile prevazute in dosarul de omologare CE de tip si/sau CoC.
(4) Vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea eliberarii unui CoC (vehicule omologate national) li se elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii daca respecta prevederile cap. II din prezenta sectiune.
(5) In ceea ce priveste vehiculele produse in serii mici, numarul vehiculelor carora li se elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in cursul unui singur an nu trebuie sa depaseasca numarul de unitati mentionate in partea A din anexa nr. 3 la prezenta sectiune.
___________
@Paragraful 3 al alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 6 din Ordinul nr. 421/2010.

24. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor sfarsit de serie
(1) Sub rezerva limitelor fixate in partea B din anexa nr. 3 la prezenta sectiune si doar pentru o perioada limitata de timp, RAR poate elibera CIV si/sau aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a carui omologare CE de tip nu mai este valabila.
Primul paragraf se aplica numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Comunitatii Europene carora li s-a acordat o omologare CE de tip valabila in momentul fabricarii, dar care nu au fost inmatriculate sau inregistrate inainte de expirarea valabilitatii omologarii CE de tip.
(2) Optiunea prevazuta la alin. (1) este valabila, in cazul vehiculelor complete, pentru o perioada de 12 luni de la data expirarii valabilitatii omologarii CE de tip si, in cazul vehiculelor completate, pentru o perioada de 18 luni de la data respectiva.
(3) Producatorul care doreste sa beneficieze de prevederile alin. (1) trebuie sa inainteze o cerere RAR daca se doreste inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea in Romania a vehiculului respectiv. Cererea trebuie sa specifice orice motive tehnice sau economice care impiedica vehiculele respective sa fie conforme noilor cerinte tehnice.
RAR va decide in termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri daca va elibera CIV si/sau va aplica folia de securizare pe CIV existente, in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor in Romania si in ce cantitate.
(4) Alin. (1), (2) si (3) se aplica "mutatis mutandis" vehiculelor carora le-a fost acordata o omologare de tip nationala, dar care nu au fost inmatriculate sau inregistrate inainte de expirarea valabilitatii omologarii vizate, in temeiul pct. 37, din cauza punerii in aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip.
(5) RAR va aplica masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca numarul de vehicule ce vor fi inmatriculate sau inregistrate in cadrul procedurii stabilite de prezentul punct este controlat eficient.
25. Introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a componentelor si a unitatilor tehnice separate
(1) RAR va permite introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a componentelor sau a unitatilor tehnice separate numai daca acestea sunt conforme cerintelor actelor de reglementare aplicabile si sunt marcate corespunzator, in conformitate cu pct. 19.
(2) Alin. (1) nu se aplica in cazul componentelor sau al unitatilor tehnice separate special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta sectiune.
(3) Prin derogare de la alin. (1), RAR poate permite introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a componentelor sau a unitatilor tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispozitii ale unui act de reglementare privind componenta sau unitatea tehnica separata vizata, in temeiul pct. 20 sau care sunt destinate instalarii pe vehiculele care beneficiaza de omologarile privind componenta sau unitatea tehnica respectiva acordate in cadrul procedurilor de omologare CE de tip de serie mica, omologare nationala de tip de serie mica sau omologare individuala.
(4) Prin derogare de la alin. (1) si daca nu se prevede altfel in vreun act de reglementare, este permisa introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a componentelor sau a unitatilor tehnice separate care sunt destinate instalarii pe vehicule pentru care, la data punerii in circulatie, nu li s-a solicitat sa detina omologare de tip.
26. Clauza de salvgardare pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate conforme prezentelor reglementari
(1) Daca R.A.R. considera ca anumite vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate noi care detin omologare comunitara (CE) de tip acordata de un alt SM, fiind conforme cerintelor aplicabile sau marcate corespunzator, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului inconjurator si/sau sanatatii publice, R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, pentru o perioada de maximum sase luni, eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor ori poate refuza introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unitatilor tehnice separate. In acest caz, R.A.R. va informa de indata producatorul, celelalte SM si Comisia Europeana, specificand motivele refuzului, in special, daca acesta este rezultatul lacunelor din reglementarile relevante sau al aplicarii incorecte a cerintelor relevante.
(2) RAR va aplica in aceste cazuri decizia Comisiei, adoptata ca urmare a consultarii partilor interesate.
27. Masuri aplicabile pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate neconforme cu tipul omologat
(1) Daca RAR, pentru omologarile CE de tip acordate, constata ca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate noi insotite de un CoC sau purtand o marca de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua masurile necesare, inclusiv, dupa caz, retragerea omologarii CE de tip, pentru a se asigura ca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate fabricate, dupa caz, sunt aduse in conformitate cu tipul omologat. RAR va notifica masurile luate autoritatilor de omologare din celelalte SM.
RAR va tine evidenta masurilor notificate de autoritatile de omologare ale celorlalte SM.
(2) In sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse in certificatul de omologare CE de tip sau in dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.
Nu trebuie considerat ca un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci cand sunt permise anumite tolerante prin actele de reglementare relevante si cand aceste tolerante sunt respectate.
(3) Daca RAR demonstreaza ca vehiculele, componentele sau unitatile tehnice separate noi insotite de un CoC sau purtand o marca de omologare nu se conformeaza tipului omologat, RAR poate solicita SM care a acordat omologarea de tip sa verifice daca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate in curs de fabricatie se conformeaza in continuare tipului omologat.
In cazul in care RAR primeste o solicitare referitoare la vehiculele, componentele sau unitatile tehnice separate pe care le-a omologat, din partea unui SM, va lua masurile care se impun in cel mai scurt timp posibil si, in orice caz, in termen de sase luni de la data solicitarii.
(4) RAR va cere SM care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unitatii tehnice separate sau vehiculului incomplet sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca vehiculele in curs de fabricatie sunt din nou conforme cu tipul omologat in cazurile urmatoare:
a) in raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, in cazul in care neconformitatea unui vehicul este atribuibila exclusiv neconformitatii unui sistem, componente sau unitati tehnice separate;
b) in raport cu o omologare CE de tip in mai multe etape, in cazul in care neconformitatea unui vehicul completat este atribuibila exclusiv neconformitatii unui sistem, componente sau unitati tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformitatii vehiculului incomplet.
La primirea unei solicitari din partea unui alt SM, pentru omologarile CE de tip acordate, RAR va lua masurile care se impun, in cooperare cu SM solicitant, dupa caz, in cel mai scurt timp posibil si, in orice caz, in termen sase luni de la data solicitarii. In cazul in care se constata o lipsa de conformitate, RAR, in calitate de autoritate competenta care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei, unitatii tehnice separate sau vehiculului incomplet, va lua masurile mentionate la alin. (1).
(5) RAR va gestiona activitatile de informare reciproca cu autoritatile de omologare ale celorlalte SM privind orice retragere a omologarii CE de tip si motivele care au determinat-o, termenul de informare in acest scop fiind de 20 de zile lucratoare.
(6) Daca RAR, pentru omologarile CE de tip acordate, sau SM care a acordat omologarea CE de tip si care a fost notificat de catre RAR, contesta neconformitatea, RAR si SM in cauza depun eforturi pentru solutionarea diferendului. Comisia este informata si organizeaza, atunci cand este necesar, consultari adecvate in vederea ajungerii la o intelegere.
28. Rechemarea vehiculelor
(1) In cazul in care un producator care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, in scopul punerii in aplicare a dispozitiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, sa recheme o serie de vehicule deja inmatriculate, inregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unitati tehnice separate instalate pe vehicul, fie ca au fost omologate corespunzator sau nu in conformitate cu prevederile prezentului capitol, prezinta un risc important pentru siguranta rutiera, sanatatea publica si/sau protectia mediului inconjurator, acesta trebuie sa informeze imediat RAR, daca RAR a acordat omologarea vehiculului.
(2) Producatorul trebuie sa propuna RAR un ansamblu de solutii adecvate pentru a neutraliza riscul mentionat la alin. (1). RAR va comunica fara intarziere autoritatilor competente ale celorlalte SM masurile propuse.
Daca RAR considera ca masurile propuse sunt insuficiente sau ca nu au fost puse in aplicare suficient de repede ori RAR este informat de autoritatile competente ale celorlalte SM in acest sens, RAR il va informa pe producator.
In acest caz, RAR va lua toate masurile de protectie necesare, inclusiv retragerea omologarii CE de tip a vehiculelor, in cazul in care producatorul nu propune si nu pune in practica masuri corective eficiente. In cazul retragerii omologarii CE de tip a vehiculelor, RAR va informa asupra acestui fapt prin scrisoare recomandata sau mijloace electronice echivalente producatorul, autoritatile de omologare ale celorlalte SM si Comisia, in termen de 20 de zile lucratoare.
(3) In cazul in care RAR este informat de autoritatea de omologare a altui SM despre ansamblul de solutii adecvate pentru a neutraliza riscul mentionat la alin. (1) propuse de producatorul unui vehicul omologat de respectiva autoritate de omologare, RAR se va asigura ca masurile sunt puse in practica eficient pe teritoriul Romaniei.
Daca RAR considera ca masurile sunt insuficiente sau ca nu au fost puse in aplicare suficient de repede, va informa fara intarziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.
RAR va gestiona informatiile primite de la autoritatile de omologare ale celorlalte SM referitoare la retragerea omologarii CE de tip a vehiculelor de catre aceste autoritati.
(4) Prezentul punct se aplica, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerinte in temeiul vreunui act de reglementare.
29. Notificarea deciziilor si a cailor de atac disponibile
Toate deciziile luate in temeiul dispozitiilor adoptate in scopul punerii in aplicare a prezentului capitol, precum si toate deciziile privind refuzul acordarii unei omologari CE de tip, retragerea acesteia, refuzul eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii ori a comercializarii unui tip de vehicul ori interzicerea introducerii pe piata, a comercializarii si punerii in exploatare a unui tip de sistem, componenta ori unitate tehnica separata trebuie sa expuna in detaliu motivele pe care se intemeiaza.
Aceste decizii vor fi transmise partii interesate, cu precizarea cailor de atac de care aceasta dispune in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si a termenelor in care acestea pot fi exercitate.
30. Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip
(1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea si care sunt enumerate in tabelele 1 si 4-8 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor in aceleasi conditii ca directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale. Acestea se aplica categoriilor de vehicule enumerate in coloanele corespondente din tabelele 1 si 4-8 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(2) In cazul in care Comunitatea a decis sa aplice in mod obligatoriu un regulament CEE-ONU in scopul omologarii CE de tip a vehiculelor, se va abroga sau adapta orice dispozitie legislativa nationala care este incompatibila cu regulamentul CEE-ONU in cauza.
(3) In cazul in care un astfel de regulament CEE-ONU inlocuieste o directiva CEE/CE individuala sau un regulament (CE) individual existent, se va abroga orice dispozitie legislativa nationala adoptata pentru transpunerea directivei respective.
31. Echivalenta regulamentelor CEE-ONU cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)
(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate in tabelul 9 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE) individuale corespondente, in masura in care au acelasi domeniu de aplicare si acelasi obiect.
(2) RAR va accepta omologarile acordate in conformitate cu regulamentele CEE-ONU si, dupa caz, marcile de omologare corespunzatoare, in locul omologarilor si marcilor de omologare echivalente acordate in conformitate cu directiva CEE/CE individuala sau regulamentul (CE) individual echivalente.
32. Informatii destinate utilizatorilor
(1) Producatorul nu poate comunica informatii tehnice legate de datele prevazute de prezentele reglementari sau de actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune care sa contravina datelor omologate de RAR sau de autoritatile de omologare ale celorlalte SM.
(2) In cazul in care un act de reglementare contine astfel de dispozitii, producatorul trebuie sa puna la dispozitia utilizatorilor toate informatiile relevante, precum si instructiunile necesare care descriu orice conditii speciale sau restrictii privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unitati tehnice separate.
Pentru utilizatorii din Romania, aceste informatii trebuie sa fie comunicate in limba romana. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de intretinere.
33. Informatii destinate producatorilor de componente sau de unitati tehnice separate
(1) Producatorul vehiculului trebuie sa puna la dispozitia producatorilor de componente sau de unitati tehnice separate toate datele, inclusiv, dupa caz, schitele care figureaza in anexa sau apendicele la un act de reglementare si care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unitatilor tehnice separate.
Producatorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producatorilor de componente sau unitati tehnice separate pentru a proteja confidentialitatea oricaror informatii care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuala.
(2) Producatorul componentelor sau al unitatilor tehnice separate, in calitatea sa de detinator al unui certificat de omologare CE de tip care, in conformitate cu pct. 10 alin. (4), include restrictii de utilizare, conditii speciale de montaj sau ambele, trebuie sa furnizeze producatorului vehiculului toate informatiile detaliate relevante.
In cazul in care un act de reglementare contine astfel de prevederi, producatorul componentelor sau al unitatilor tehnice separate furnizeaza, odata cu componentele sau unitatile tehnice separate produse, instructiuni privind restrictiile de utilizare sau conditiile speciale de montare sau ambele.
34. Desemnarea serviciilor tehnice
(1) RAR, ca autoritate de omologare si serviciu tehnic desemnat conform legislatiei in vigoare, poate desemna alte servicii tehnice, in baza evaluarii efectuate conform pct. 35.
In vederea desemnarii, un serviciu tehnic trebuie sa se conformeze dispozitiilor prezentului punct.
(2) Serviciile tehnice efectueaza propriile incercari sau supravegheaza incercarile necesare omologarii sau inspectiile specificate in prezentul capitol sau intr-un act de reglementare enumerat la anexa nr. 2 la prezenta sectiune, cu exceptia cazului in sunt permise in mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua incercari sau inspectii pentru care nu au fost notificate in mod corespunzator.
(3) Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre urmatoarele categorii de activitati, in functie de domeniul lor de competenta:
a) categoria A, serviciile tehnice care efectueaza in cadrul propriilor lor unitati incercarile la care se face referire in prezentul capitol si in actele de reglementare enumerate la anexa nr. 2;
b) categoria B, serviciile tehnice care supravegheaza incercarile la care se face referire in prezenta sectiune si in actele de reglementare mentionate in anexa nr. 2 si care au loc in cadrul unitatilor producatorului sau ale unei parti terte;
c) categoria C, serviciile tehnice care evalueaza si monitorizeaza cu regularitate procedurile producatorului de control al conformitatii productiei;
d) categoria D, serviciile tehnice care supravegheaza sau efectueaza incercari sau inspectii in cadrul supravegherii conformitatii productiei.
(4) Serviciile tehnice trebuie sa faca dovada faptului ca poseda competentele necesare, cunostintele tehnice specifice si experienta dovedita in domeniile specifice reglementate de prezentul capitol si de actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
De asemenea, serviciile tehnice trebuie sa se conformeze acelor standarde mentionate in apendicele 1 la anexa V la Directiva 2007/46/CE care sunt relevante pentru activitatile pe care le efectueaza. Cu toate acestea, aceasta cerinta nu se aplica ultimei etape a unei proceduri de omologare CE de tip in mai multe etape, astfel cum este mentionata la pct. 22 alin. (2).
(5) RAR poate actiona in calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activitatile mentionate la alin. (3).
(6) Un producator sau o parte subcontractanta care actioneaza in numele acestuia poate fi desemnata drept serviciu tehnic pentru activitatile din categoria A in ceea ce priveste actele de reglementare enumerate in anexa XV la Directiva 2007/46/CE.
(7) Entitatile mentionate la alin. (5) si (6) se conformeaza dispozitiilor din prezentul punct.
(8) Serviciile tehnice diferite de cele desemnate in conformitate cu alin. (6) si apartinand unei tari terte pot fi notificate in intelesul pct. 36 numai in cadrul unui acord bilateral intre Comunitate si tara terta in cauza.
35. Evaluarea competentelor serviciilor tehnice
(1) Competentele mentionate la pct. 34 trebuie sa fie demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de RAR. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare.
(2) Evaluarea pe care se bazeaza raportul mentionat la alin. (1) trebuie realizata in conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V la Directiva 2007/46/CE.
Raportul de evaluare este revizuit dupa o perioada de maximum 3 ani.
(3) Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere.
(4) Atunci cand actioneaza in calitate de serviciu tehnic, RAR trebuie sa isi demonstreze conformitatea prin documente justificative.
Acestea vor include o evaluare realizata de auditori RAR independenti de activitatea supusa evaluarii si care sunt administrati in mod autonom fata de personalul implicat in activitatea evaluata.
(5) Producatorul sau partea subcontractanta care actioneaza in numele acestuia, desemnata ca serviciu tehnic, trebuie sa respecte dispozitiile relevante ale prezentului punct.
36. Procedurile de notificare a serviciilor tehnice
(1) MTI asigura notificarea RAR in calitate de serviciu tehnic si a celorlalte servicii tehnice desemnate de catre RAR. Aceasta notificare trebuie sa includa informatii cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronica, persoanele responsabile si categoria de activitati ale fiecarui serviciu tehnic desemnat.
MTI va informa Comisia cu privire la orice modificare ulterioara adusa acestora.
Actul de notificare va mentiona actele de reglementare cu privire la care au fost desemnate serviciile tehnice.
(2) Un serviciu tehnic isi poate exercita activitatile descrise la pct. 34 privind omologarea CE de tip numai daca a fost notificat in prealabil Comisiei.
(3) Acelasi serviciu tehnic poate fi desemnat si notificat de mai multe SM, indiferent de categoria de activitati pe care acesta le exercita.
(4) In cazul in care, in aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnata o organizatie specifica sau un organism competent a carui activitate nu este inclusa in activitatile mentionate la pct. 34, notificarea se face in conformitate cu dispozitiile prezentului punct.
37. Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip
(1) In ceea ce priveste omologarea CE de tip, RAR va acorda omologarea CE noilor tipuri de vehicule incepand cu datele specificate in anexa nr. 4 la prezenta sectiune.
(2) La solicitarea producatorului, RAR poate acorda o omologare CE noilor tipuri de vehicule si inainte de datele specificate in anexa nr. 4 la prezenta sectiune.
(3) Pana la datele mentionate in a patra coloana a tabelului de la anexa nr. 4 la prezenta sectiune, pct. 23 alin. (1) al treilea paragraf nu se va aplica vehiculelor noi pentru care a fost acordata o omologare nationala de tip inaintea datelor specificate in a treia coloana a tabelului sau vehiculelor pentru care nu s-a aplicat procedura omologarii de tip.
(4) La cererea producatorului si pana la datele specificate in tabelul din anexa nr. 4 la prezenta sectiune, coloana 3, randurile 6 si 9, RAR va continua sa acorde omologari nationale de tip, ca o alternativa la omologarea CE de tip, pentru vehiculele din categoria M2 sau M3, cu conditia ca respectivele vehicule, sistemele lor, componentele si unitatile tehnice separate sa fi fost omologate de tip in conformitate cu actele de reglementare enumerate in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(5) Prevederile din prezentul capitol nu anuleaza nicio omologare CE de tip acordata vehiculelor din categoria M1 anterior si nici nu impiedica extinderea omologarilor respective.
(6) In ceea ce priveste omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unitati tehnice separate, RAR va aplica prevederile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
Prevederile din prezentul capitol nu anuleaza nicio omologare CE de tip acordata sistemelor, componentelor sau entitatilor tehnice anterior si nici nu impiedica extinderea omologarilor respective.
38. Evaluarea aplicarii Directivei 2007/46/CE
Cel tarziu la 29 aprilie 2011, MTI va informa Comisia cu privire la punerea in aplicare a procedurilor de omologare CE de tip prevazute de Directiva 2007/46/CE si, in special, a procedurii de omologare de tip in mai multe etape.
39. Prevederi finale
Referirile la Directiva 70/156/CEE, cu modificarile ulterioare, abrogata de la 29 aprilie 2009, se interpreteaza ca referiri la Directiva 2007/46/CEE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa XXI la Directiva 2007/46/CE.

CAPITOLUL II
Omologarea nationala de tip a intregului vehicul a
autovehiculelor si a remorcilor acestora

1. Obiectul
(1) Prezentul capitol cuprinde dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru omologarea nationala de tip, acordarea numarului national de registru si pentru eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevazut la pct. 2, cu scopul de a facilita inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea acestora in Romania.
(2) RAR va acorda omologari nationale de tip pentru categoriile de vehicule altele decat cele din categoria M1 pana la expirarea perioadelor tranzitorii prevazute in anexa nr. 4 la prezenta sectiune, cu conditia ca aceste omologari sa se bazeze pe cerintele tehnice specifice privind fabricarea si functionarea vehiculelor prevazute in actele de reglementare a caror lista exhaustiva figureaza in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
2. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplica omologarii nationale de tip a vehiculelor definite la pct. 3 alin. (1) lit. d), concepute si fabricate intr-o singura etapa sau in mai multe etape in scopul utilizarii rutiere.
(2) Prezentul capitol nu se aplica pentru urmatoarele vehicule:
a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite in sectiunea 3;
b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite in sectiunea 4;
c) vehicule cu senile.
(3) Omologarea nationala de tip in sensul prezentului capitol este optionala, la cererea producatorului, pentru urmatoarele vehicule:
a) vehicule concepute si fabricate pentru a fi folosite in principal in santiere, cariere, porturi sau aeroporturi;
b) vehicule concepute si fabricate pentru a fi folosite de catre fortele armate, serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor si fortele de mentinere a ordinii publice; si
c) masini autopropulsate pentru lucrari, in masura in care aceste vehicule respecta cerintele prevazute in prezentul capitol. Astfel de omologari optionale nu aduc atingere aplicarii Directivei 2006/42/CE, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prezentul capitol nu se aplica omologarii individuale a vehiculelor prevazute la alin. (1).
3. Definitii
(1) Suplimentar fata de definitiile prevazute la sectiunea 1 cap. II pct. 4 si sectiunea 2 cap. I pct. 3, in sensul prezentului capitol si al actelor de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, se aplica definitiile din anexa nr. 1 la prezenta sectiune, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
a) Abrogat.@
b) chemarea vehiculelor - notificarea detinatorilor vehiculelor in vederea prezentarii acestora pentru remedierea, pe cheltuiala producatorului, reprezentantului acestuia sau a importatorului, a neconformitatilor sistematice si majore referitoare la caracteristicile de omologare constatate la vehiculele comercializate;
c) importator - orice persoana juridica romana care comercializeaza vehicule noi fabricate in afara Comunitatii si care poate pune la dispozitia RAR documentele necesare omologarii nationale de tip;
d) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia.
(2) In cadrul prezentului capitol, prin omologare nationala de tip se intelege omologarea nationala de tip a intregului vehicul.
___________
@Lit. a) a alin. (1) a fost abrogata prin art. I, pct. 7 din Ordinul nr. 421/2010.

4. Obligatiile RAR
(1) RAR se asigura ca producatorii care solicita omologarea nationala de tip isi respecta obligatiile care le revin in temeiul prezentului capitol.
(2) RAR va omologa numai acele vehicule care respecta cerintele prezentului capitol.
(3) RAR elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai acelor vehicule care respecta cerintele prezentului capitol.
(4) Nu este permisa refuzarea eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor din motive legate de aspecte privind constructia sau functionarea lor reglementate de prezentul capitol, daca acestea respecta cerintele prezentului capitol.
5. Obligatiile producatorilor
(1) Producatorul raspunde in fata RAR pentru toate aspectele procesului de omologare nationala de tip si pentru asigurarea conformitatii productiei, indiferent daca este sau nu implicat direct in toate etapele fabricarii unui vehicul.
(2) In cazul omologarii nationale de tip in mai multe etape, fiecare producator este responsabil pentru omologarea si conformitatea productiei sistemelor, componentelor sau a unitatilor tehnice separate adaugate in cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupa.
(3) Producatorul care modifica componentele sau sistemele deja omologate in etapele anterioare este responsabil pentru omologarea si conformitatea productiei componentelor si a sistemelor respective.
6. Proceduri care se aplica in cazul omologarii nationale de tip a vehiculelor
(1) Producatorul poate alege una dintre urmatoarele proceduri:
a) omologarea nationala de tip treptata;
b) omologarea nationala de tip intr-o singura etapa;
c) omologarea nationala de tip mixta.
(2) Cererea pentru acordarea omologarii nationale de tip va fi inaintata RAR de catre producatorul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator, persoana juridica romana. Cererea trebuie sa fie insotita de dosarul informativ.
Pentru fiecare tip de vehicul va fi inaintata RAR cate o cerere de omologare nationala de tip separata.
(3) Dosarul informativ trebuie sa contina, pe langa documentatia tehnica necesara, dupa caz:
a) copia de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al solicitantului omologarii nationale de tip;
b) copia de pe documentul prin care producatorul, daca este cazul, imputerniceste solicitantul omologarii nationale de tip;
c) copia de pe certificatul sistemului de urmarire a calitatii sistemului de productie (in cazul in care nu exista, se va completa un chestionar de evaluare preliminara a calitatii sistemului de productie, in baza caruia RAR va efectua un audit de produs);
d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU acordate in baza actelor de reglementare prevazute in anexa nr. 2 la prezenta sectiune pentru vehiculul ce se doreste a fi omologat;
e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU acordate in baza actelor de reglementare prevazute in anexa nr. 2 la prezenta sectiune pentru vehiculul respectiv (in forma completa: certificat omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de incercari, specificatie tehnica si desene, dupa caz);
f) desenul placutei producatorului vehiculului cu explicitarea datelor inscriptionate, explicitarea semnificatiei caracterelor din numarul de identificare a vehiculului (VIN), desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare.
g) specificatia tehnica in limba romana a vehiculului ce se doreste a fi omologat de tip;
i) manualul de utilizare in limba romana.
(4) In cazul unei proceduri de omologare nationala de tip mixta, RAR poate excepta un producator de la obligatia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicari de omologare CEE-ONU, caz in care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU pentru care este valabila exceptarea este inlocuit cu un raport de incercare.
(5) In cazul unei omologari nationale de tip in mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind:
a) in prima etapa, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie a vehiculului de baza;
b) in cea de-a doua etapa si in cele ulterioare, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie curent, precum si o copie a certificatului de omologare CE de tip a intregului vehicul eliberat in stadiul de fabricatie anterior; de asemenea, producatorul trebuie sa puna la dispozitie detalii complete privind orice modificare sau adaugire pe care a adus-o vehiculului.
In plus, producatorul va furniza lista completa a modificarilor si completarilor pe care le-a adus vehiculului de baza sau incomplet, desenele specifice completarilor/modificarilor efectuate in aceasta etapa, precum si manualul de carosare/transformare al producatorului vehiculului de baza sau incomplet, cu informatii privind materialele folosite (in locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producatorului vehiculului de baza sau incomplet).
Informatiile de la literele a) si b) pot fi furnizate in conformitate cu procedura de omologare nationala de tip mixta, stabilita la alin. (4).
Vehiculele completate nu pot fi supuse omologarii nationale de tip multietapa daca nu exista o omologare nationala de tip acordata de RAR sau o omologarea CE de tip valabila pentru vehiculul de baza.
(6) In cazul solicitarii omologarii nationale de tip pentru mai multe variante/versiuni ale aceluiasi tip de vehicul, dosarul informativ trebuie sa cumuleze toate caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective, din care sa reiasa clar diferentele dintre acestea in ceea ce priveste datele ce se inscriu in CIV. In vederea omologarii, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi prezentate la verificari si va acorda numar de omologare nationala de tip a intregului vehicul pentru fiecare varianta/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea.
(7) Printr-o cerere argumentata, RAR poate solicita producatorului sa furnizeze orice informatii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind incercarile necesare sau pentru facilitarea executarii incercarilor respective.
(8) Producatorul trebuie sa puna la dispozitia RAR atatea vehicule cate sunt necesare pentru a permite desfasurarea in conditii satisfacatoare a procedurii de omologare nationala de tip.
7. Dispozitii privind acordarea omologarii nationale de tip
(1) RAR nu poate acorda nicio omologare nationala de tip inainte de a se asigura ca procedurile mentionate la pct. 9 au fost aplicate in mod corespunzator si satisfacator.
(2) Omologarea nationala de tip se acorda numai persoanelor juridice romane, in calitate de producator, reprezentant al acestuia sau importator.
(3) R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, sa acorde omologarea nationala de tip, in cazul in care constata ca un tip de vehicul, desi se conformeaza reglementarilor aplicabile, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului inconjurator si/sau sanatatii publice.
(4) RAR va acorda omologarea nationala de tip pentru:
a) un tip de vehicul pentru care se aplica omologarea nationala de tip in conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta sectiune si care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
b) un tip de vehicul special pentru care se aplica omologarea nationala de tip in conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta sectiune si care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(5) RAR acorda omologarea nationala de tip in mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat pentru care se aplica omologarea nationala de tip in conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta sectiune si care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, tinand cont de stadiul de fabricatie al vehiculului.
Omologarea nationala de tip in mai multe etape se aplica, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producator.
Se aplica procedurile stabilite in anexa XVII la Directiva 2007/46/CE.
(6) Documentele pe baza carora se acorda omologarea nationala de tip sunt:
a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autoritatile competente din SM pe baza fiecarei directive CEE/CE individuale si/sau fiecarui regulament (CE) precizate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune; sau
b) comunicarile de omologare CEE-ONU eliberate de autoritatile competente din statele care sunt parti contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecarui regulament CEE-ONU precizat in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(7) In functie de certificatele de omologare de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU prezentate la RAR de solicitantul omologarii nationale de tip si de continutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista incercarilor si a verificarilor la care va fi supus vehiculul ce se doreste a fi omologat.
(8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua urmatoarele operatii:
a) va elibera solicitantului certificatul de omologare nationala de tip completat, insotit de anexele sale;
b) va acorda numarul national de registru.
(9) Daca pentru o anumita omologare nationala de tip au fost impuse restrictii de valabilitate ori s-au acordat derogari de la anumite dispozitii ale actelor de reglementare in conformitate cu procedura de derogare pentru tehnologiile si conceptele noi sau cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, certificatul de omologare nationala de tip mentioneaza restrictiile sau derogarile respective.
(10) In cazul in care datele din dosarul informativ prevad dispozitii pentru vehiculele speciale, in conformitate cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, certificatul de omologare nationala de tip mentioneaza dispozitiile respective.
(11) RAR acorda cod WMI numai acelor producatori care produc structura portanta a vehiculului, dupa cum urmeaza:
a) caroserie autoportanta;
b) sasiu;
c) sasiu, in cazul remorcilor (in functie de tipul constructiv al acestora).
Acordarea codului WMI se realizeaza numai dupa efectuarea unui audit de catre RAR prin care sa se verifice implementarea efectiva la producatorul respectiv a tehnologiilor de fabricare a structurii portante a vehiculului.
(12) Pentru omologarea nationala de tip a vehiculelor in temeiul prezentului punct, RAR accepta sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate care sunt omologate de tip in conformitate cu actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(13) Valabilitatea omologarii nationale de tip este limitata la teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, la solicitarea producatorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica, o copie a certificatului de omologare nationala de tip si a anexelor acestuia autoritatilor de omologare ale SM desemnate de producator.
8. Incercarile necesare pentru omologarea nationala de tip
(1) Respectarea cerintelor tehnice prevazute de prezentul capitol si de actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune trebuie sa fie demonstrata prin intermediul unor incercari adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice evaluate de RAR.
(2) Incercarile necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmeaza a fi omologat.
Cu toate acestea, producatorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul care, desi nu este reprezentativ pentru tipul care urmeaza a fi omologat, intruneste mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanta prevazut. Pot fi folosite metode de incercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor in timpul procesului de selectie.
9. Masuri de asigurare a conformitatii productiei
(1) RAR nu va acorda omologarea nationala de tip daca se constata ca producatorul nu are stabilite conditiile pentru asigurarea repetabilitatii in productia de serie a caracteristicilor si a performantelor vehiculului prezentat la omologare.
(2) RAR trebuie sa adopte toate masurile necesare in conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a garanta conformitatea productiei vehiculelor cu tipul omologat.
(3) RAR trebuie sa ia toate masurile necesare cu privire la omologarea acordata, in conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica daca masurile prevazute la alin. (1) continua sa fie adecvate si daca productia vehiculelor continua sa fie conforma cu tipul omologat.
Verificarea in vederea garantarii conformitatii produselor cu tipul omologat se limiteaza la procedurile stabilite in anexa X la Directiva 2007/46/CE si in actele de reglementare care cuprind cerinte specifice. In acest scop, RAR poate efectua oricare dintre verificarile sau incercarile mentionate in oricare dintre actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune asupra unor esantioane prelevate de la sediul producatorului, inclusiv de la instalatiile de productie.
(4) Daca RAR constata ca masurile mentionate la alin. (1) nu se aplica, se abat semnificativ de la masurile sau planurile de control convenite sau au incetat sa mai fie aplicate, desi productia nu a fost intrerupta, RAR va lua masurile necesare, inclusiv retragerea omologarii nationale de tip, pentru a se asigura ca procedura de asigurare a conformitatii productiei este urmata corect.
10. Dispozitii privind modificarea omologarilor nationale de tip
(1) Producatorul trebuie sa informeze fara intarziere RAR asupra oricarei modificari a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, in conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmata. In cazul in care este necesar, RAR va decide, in urma consultarii cu producatorul, ca o noua omologare nationala de tip trebuie sa fie acordata.
(2) O cerere de modificare a unei omologari nationale de tip este inaintata RAR, numai daca RAR a acordat omologarea nationala de tip initiala.
(3) In cazul in care constata ca pentru efectuarea unei modificari sunt necesare inspectii sau incercari noi, RAR va informa producatorul in consecinta.
(4) In cazul modificarii datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerata "revizuire", iar RAR va modifica in mod corespunzator dosarul de omologare.
(5) O revizuire este considerata "extindere" in cazul in care, pe langa dispozitiile din alin. (4):
a) sunt necesare noi inspectii sau incercari;
b) s-a modificat orice informatie din certificatul de omologare nationala de tip, cu exceptia anexelor;
c) intra in vigoare noi cerinte pe baza oricarui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.
In astfel de cazuri, daca rezultatele inspectiilor sau incercarilor sunt satisfacatoare, RAR va elibera un certificat de omologare nationala de tip revizuit.
Certificatul de omologare nationala specifica in mod clar motivul extinderii si data noii eliberari.
(6) Nu este necesara nicio modificare a omologarii unui anumit tip de vehicul in cazul in care noile cerinte prevazute la alin. (5) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se refera la alte categorii de vehicule decat cea din care face parte tipul in cauza.
(7) In cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare nationala de tip si anexele sale. Certificatul actualizat si anexele sale vor fi puse la dispozitia solicitantului.
(8) In cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, dupa caz, versiunea consolidata sau actualizata, vor fi puse la dispozitia solicitantului de catre RAR.
11. Incetarea valabilitatii omologarii nationale de tip
(1) O omologare nationala de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre cazurile urmatoare:
a) de la datele prevazute in coloana 4 a anexei nr. 4 la prezenta sectiune;
b) noi cerinte in orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizata in consecinta.
c) productia vehiculului omologat este intrerupta definitiv, in mod voluntar;
d) valabilitatea omologarii expira datorita unei restrictii speciale.
(2) In cazul in care o singura varianta a unui tip sau o singura versiune a unei variante isi inceteaza valabilitatea, omologarea nationala de tip a vehiculului respectiv isi pierde valabilitatea doar in cazul variantei sau al versiunii respective.
(3) Atunci cand productia unui anumit tip de vehicul omologat national de tip de catre RAR este intrerupta definitiv, producatorul trebuie sa notifice acest fapt RAR.
Prevederile pct. 14. se aplica numai in cazul intreruperii efectuate in conditiile mentionate la alin. (1) lit. a) sau b).
(4) Fara a aduce atingere alin. (3), in cazurile in care o omologare nationala de tip acordata de RAR pentru un vehicul este pe cale sa isi inceteze valabilitatea, producatorul trebuie sa notifice acest fapt RAR.
12. Eliberarea CIV
(1) Producatorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, in calitatea sa de detinator al unei omologari nationale de tip a intregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare nationala de tip, care va insoti fiecare vehicul complet, de baza, incomplet sau completat, prin care certifica conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat.
(2) RAR va emite, la cererea producatorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, numarul solicitat de CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor numai daca acestea au fost omologate national de tip si li s-a acordat numarul national de registru.
RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai pentru vehiculele care sunt insotite de o copie de pe certificatul de omologare nationala de tip valabila emisa in conformitate cu alin. (1).
Atunci cand o omologare nationala de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre cazurile prevazute la pct. 11 alin. (1), copia de pe certificatul de omologare nationala de tip isi pierde valabilitatea in scopul inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii si RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in baza numarului national de registru acordat pentru omologarea nationala de tip respectiva, decat in conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfarsit de serie conform pct. 14.
Datele din CIV referitoare la vehicul se inscriu de catre RAR si, dupa caz, de catre detinatorul omologarii nationale de tip.
In cazul vehiculelor de baza sau incomplete, nu se aplica folia de securizare pe CIV.
Daca o alta persoana juridica romana, importator pentru acelasi tip de vehicul, importa mai mult de 10 bucati de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridica detinatoare a omologarii nationale de tip a intregului vehicul, sa primeasca CIV.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), solicitantul omologarii nationale de tip a intregului vehicul pentru un vehicul care necesita verificarea conformitatii si/sau efectuarea de incercari poate cere acordarea unui numar limitat de CIV anterior obtinerii omologarii nationale de tip. Acestea vor putea fi eliberate dupa maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii verificarii de catre RAR a conformitatii vehiculului cu datele ce se inscriu in CIV si care au fost puse la dispozitie de catre solicitantul omologarii de tip.
Daca se constata neconformitati ale tipului de vehicul, se vor efectua verificari suplimentare pentru atestarea incadrarii caracteristicilor vehiculului in cerintele prezentelor reglementari. In cazul in care neconformitatile constatate sunt remediate de solicitantul omologarii de tip, pentru a se putea obtine certificatul de omologare nationala de tip, solicitantul omologarii va fi obligat sa rezolve totodata si neconformitatile constatate la vehiculele pentru care a obtinut un numar limitat de CIV si sa elimine posibilitatea aparitiei acestor neconformitati la vehiculele ce vor fi comercializate in continuare. In acest caz, in vederea eliberarii in continuare a altor CIV, solicitantul omologarii trebuie sa prezinte la RAR documentele care sa ateste chemarea vehiculelor de la clienti pentru remedierile impuse.
13. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor
Vehiculele pot fi inmatriculate, inregistrate sau comercializate numai daca sunt insotite de o CIV valabila, emisa potrivit pct. 12 alin. (2).
14. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor sfarsit de serie
(1) Sub rezerva limitelor fixate in partea B din anexa nr. 3 la prezenta sectiune si doar pentru o perioada limitata de timp, RAR poate elibera CIV si/sau aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a carui omologare nationala de tip nu mai este valabila.
Primul paragraf se aplica numai acelor vehicule carora li s-a acordat o omologare nationala de tip valabila in momentul fabricarii, dar care nu au fost inmatriculate sau inregistrate inainte de expirarea valabilitatii omologarii nationale de tip.
Prin exceptie de la prevederile primului paragraf, RAR poate acorda omologare nationala de tip si elibera CIV pentru vehiculele care apartin unui tip care nu a fost omologat national de tip pana la data la care au devenit obligatorii noi cerinte pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, numai in conditiile in care producatorul respectiv, reprezentantul sau autorizat sau importatorul sa fi obtinut, pana la data precizata, cel putin o omologare nationala de tip pentru un tip de vehicul care face parte din aceeasi categorie de omologare.
(2) Optiunea prevazuta la alin. (1) este valabila, in cazul vehiculelor complete, pentru o perioada de 12 luni de la data expirarii valabilitatii omologarii nationale de tip si, in cazul vehiculelor completate, pentru o perioada de 18 luni de la data respectiva.
(3) Detinatorul omologarii nationale de tip care doreste sa beneficieze de prevederile alin. (1) trebuie sa inainteze o cerere RAR daca se doreste inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea in Romania a vehiculului respectiv. Cererea trebuie sa specifice orice motive tehnice sau economice care impiedica vehiculele respective sa fie conforme noilor cerinte tehnice.
RAR va decide in termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri daca va permite eliberarea CIV si/sau aplicarea foliilor de securizare pe CIV existente, in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor in Romania si in ce cantitate.
(4) RAR va aplica masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca numarul de vehicule ce vor fi inmatriculate sau inregistrate in cadrul procedurii stabilite de prezentul punct este controlat eficient.
15. Masuri aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat
(1) Daca RAR constata ca vehiculele omologate, insotite de documentele care atesta omologarea nationala de tip, nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua masurile necesare, inclusiv, dupa caz, retragerea omologarii nationale de tip, pentru a se asigura ca vehiculele sunt aduse in conformitate cu tipul omologat.
(2) In sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse in certificatul de omologare nationala de tip sau in dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.
Nu trebuie considerat ca un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci cand sunt permise anumite tolerante prin actele de reglementare relevante si cand aceste tolerante sunt respectate.
(3) In cazul in care la controlul efectuat la producator sau la comerciant, in baza prevederilor legale in vigoare, se constata neconformitati, RAR poate impune detinatorului omologarii nationale de tip masuri privind sistarea comercializarii si/sau retragerea lotului respectiv, cu interdictia comercializarii sau a folosirii pana la remediere ori retragerea din circulatie sau de pe piata a vehiculului ori produsului.
(4) Atunci cand exista informatii ca unele tipuri de vehicule nu isi mentin in exploatare caracteristicile si performantele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranta rutiera sau protectia mediului, RAR poate efectua probe de anduranta in conditii corespunzatoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare in vederea restabilirii conformitatii.
(5) Pe durata valabilitatii certificatului de omologare nationala de tip sau a numarului national de registru, RAR efectueaza verificarile prevazute prin Conventia-cadru definita la sectiunea 1 cap. II pct. 41.@
___________
@Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 8 din Ordinul nr. 421/2010.

16. Rechemarea vehiculelor
(1) In cazul in care un producator, reprezentant al acestuia sau importator care a primit o omologare nationala de tip pentru un tip de vehicul este obligat, in scopul punerii in aplicare a dispozitiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, sa recheme o serie de vehicule deja inmatriculate, inregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unitati tehnice separate instalate pe vehicul, fie ca au fost omologate corespunzator sau nu in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni, prezinta un risc important pentru siguranta rutiera, sanatatea publica si/sau protectia mediului inconjurator, acesta trebuie sa informeze imediat RAR.
(2) Detinatorul omologarii nationale de tip trebuie sa propuna RAR un ansamblu de solutii adecvate pentru a neutraliza riscul mentionat la alin. (1). RAR se va asigura ca masurile sunt puse in practica eficient.
(3) Daca RAR considera ca masurile propuse sunt insuficiente sau ca nu au fost puse in aplicare suficient de repede, il va informa pe detinatorul omologarii nationale de tip.
Daca RAR nu este satisfacut de masurile luate de producator, va lua toate masurile de protectie necesare, inclusiv retragerea omologarii nationale de tip a vehiculelor. In cazul retragerii omologarii nationale de tip, RAR va informa producatorul asupra acestui fapt prin scrisoare recomandata sau mijloace electronice echivalente in termen de 20 de zile lucratoare.
17. Notificarea deciziilor si a cailor de atac disponibile
Toate deciziile luate in temeiul dispozitiilor adoptate in scopul punerii in aplicare a prezentului capitol, precum si toate deciziile privind refuzul acordarii unei omologari nationale de tip, retragerea acesteia sau refuzul eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii ori a comercializarii vor expune in detaliu motivele pe care se intemeiaza.
Aceste decizii vor fi transmise partii interesate, cu precizarea cailor de atac de care aceasta dispune in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si a termenelor in care acestea pot fi exercitate.
18. Recunoasterea omologarilor echivalente
(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate in tabelul 9 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE) individuale corespondente, in masura in care au acelasi domeniu de aplicare si acelasi obiect.
(2) RAR va accepta omologarile acordate in conformitate cu regulamentele CEE-ONU si, dupa caz, marcile de omologare corespunzatoare, in locul omologarilor si marcilor de omologare echivalente acordate in conformitate cu directiva CEE/CE individuala sau regulamentul (CE) individual echivalente.
19. Informatiile destinate utilizatorilor
(1) Producatorul nu poate comunica informatii tehnice legate de datele prevazute de prezentele reglementari sau de actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune care sa contravina datelor omologate de RAR.
(2) In cazul in care un act de reglementare contine astfel de dispozitii, producatorul trebuie sa puna la dispozitia utilizatorilor toate informatiile relevante, precum si instructiunile necesare care descriu orice conditii speciale sau restrictii privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unitati tehnice separate.
Aceste informatii trebuie sa fie comunicate in limba romana. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de intretinere.
20. Informatii destinate producatorilor de componente sau de unitati tehnice separate
(1) Producatorul vehiculului trebuie sa puna la dispozitia producatorilor de componente sau de unitati tehnice separate toate datele, inclusiv, dupa caz, schitele care figureaza in anexa sau apendicele la un act de reglementare si care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unitatilor tehnice separate.
(2) Producatorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producatorilor de componente sau unitati tehnice separate pentru a proteja confidentialitatea oricaror informatii care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuala.
21. Omologarea nationala de tip pentru seriile mici
(1) Prevederile administrative referitoare la omologarea nationala de tip pentru serii nelimitate se aplica si pentru omologarea nationala de tip pentru serii mici, cu exceptia prevederilor specifice mentionate le prezentul punct.
(2) In cazul vehiculelor produse in limitele cantitative stabilite in al doilea tabel partea A din anexa nr. 3 la prezenta sectiune, se aplica prevederile corespunzatoare omologarii nationale de tip pentru seriile mici prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(3) Pentru omologarea nationala de tip pentru seriile mici in temeiul prezentului punct, RAR accepta sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate care sunt omologate de tip in conformitate cu actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(4) Certificatul de omologare de tip trebuie sa precizeze natura derogarilor acordate in raport cu cerintele aplicabile la omologarea CE de tip pentru serii nelimitate. Certificatul de omologare de tip, al carui model este stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE, nu poarta titlul "Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor". Cu toate acestea, certificatele de omologare de tip se numeroteaza in conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.
(5) Valabilitatea omologarii de tip este limitata la teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, la solicitarea producatorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica, o copie a certificatului de omologare nationala de tip si a anexelor acestuia autoritatilor de omologare ale SM desemnate de producator.
RAR va raspunde autoritatilor de omologare ale altor SM in cazul in care acestea solicita acceptarea unei omologari nationale de tip acordate de respectivele SM. Decizia privind acceptarea omologarii acordate de un alt SM va fi luata de RAR in termen de 60 de la primirea solicitarii.
RAR nu poate refuza omologarea nationala de tip acordata de un alt SM decat daca are motive justificate de a crede ca dispozitiile tehnice pe baza carora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozitiile din prezentul punct.
(6) La cererea unui solicitant care doreste sa inmatriculeze, sa inregistreze sau sa puna in circulatie in alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR ii va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare nationala de tip, inclusiv a dosarului de omologare.

CAPITOLUL III
Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule si
remorci si care nu sunt reglementate de directive CE/CEE
sau de regulamente (CE)

La omologarea de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a a produselor utilizate la autovehicule si remorci mentionate in tabelul urmator, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzator.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│            Obiectul omologarii            │ Regulament CEE-ONU  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Triunghiuri de presemnalizare                  │      27      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Stergatoare pentru faruri                    │      45      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Componente pentru instalatii de alimentare cu GPL        │      67      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Placi de identificare spate vehicule lente            │      69      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Placi de identificare spate vehicule grele si/sau lungi     │      70      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Garnituri de frana de inlocuire                 │      90      │
│                                 │(M1 > 3,5 t, M2 > 3,5 t,│
│                                 │ M3, N2, N3, O3, O4, L) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Marcaje reflectorizante                     │     104      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Anvelope resapate pentru autoturisme si remorcile lor      │     108      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Anvelope resapate pentru autovehicule comerciale si remorcile lor│     109      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Componente pentru instalatii de alimentare cu GNC        │     110      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Faruri cu fascicul de intalnire simetric             │     113      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Airbag de inlocuire si volan de inlocuire            │     114      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Sisteme speciale de adaptare a autovehiculelor pentru alimentarea│     115      │
│cu GPL sau GNC                          │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Faruri de viraj                         │     119      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Sisteme adaptabile pentru iluminare frontala (AFS)        │     123      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Roti de schimb                          │     124      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Sisteme despartitoare pentru protectie pasagerilor impotriva   │     126      │
│deplasarii bagajelor si care nu fac parte din dotarea de origine │            │
│a vehiculului                          │            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 

ANEXA Nr. 1
la Sectiunea 2

Definirea categoriilor si tipurilor de vehicule

A. Definirea categoriilor de omologare

Categoriile de omologare sunt definite dupa cum urmeaza:
1. Categoria M - Autovehicule avand cel putin 4 roti, proiectate si fabricate pentru transportul de persoane (pasageri)
1.1. Categoria M1 - Vehicule proiectate si fabricate pentru transportul de persoane, care au cel mult opt locuri pe scaune, in afara scaunului conducatorului.
1.2. Categoria M2 - Vehicule proiectate si fabricate pentru transportul de persoane, care au, in afara scaunului conducatorului, mai mult de opt locuri pe scaune si o masa maxima ce nu depaseste 5 tone.
1.3. Categoria M3 - Vehicule proiectate si fabricate pentru transportul de persoane, care au, in afara scaunului conducatorului, mai mult de opt locuri pe scaune si o masa maxima ce depaseste 5 tone.
1.4. Tipurile de caroserie si codificarile care privesc vehiculele din categoria M sunt definite in partea C, punctul 1 (vehicule din categoria M1) si punctul 2 (vehicule din categoriile M2 si M3).
1.5. Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de transport mai mare de 22 de persoane, exclusiv conducatorul, se definesc urmatoarele trei clase:
a) clasa I: vehicule prevazute cu suprafete destinate persoanelor in picioare si permitand deplasari frecvente ale persoanelor.
b) clasa II: vehiculele destinate in principal transportului de persoane asezate pe scaune si concepute pentru a permite transportul de persoane in picioare pe culoar si/sau intr-un spatiu care nu este mai mare decat cel prevazut pentru doua scaune duble;
c) clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul persoanelor asezate pe scaune.
Un tip de vehicul poate apartine mai multor clase, caz in care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea.
1.6. Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, exclusiv conducatorul, se definesc urmatoarele doua clase:
a) clasa A: vehicule concepute pentru transportul persoanelor in picioare; vehiculele din aceasta clasa sunt echipate cu scaune si au spatii pentru persoane in picioare.
b) clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta persoane in picioare; vehiculele din aceasta clasa nu au spatii pentru a transporta persoane in picioare.
2. Categoria N - - Autovehicule avand cel putin 4 roti, proiectate si fabricate pentru transportul de marfuri
2.1. Categoria N1 - vehicule proiectate si fabricate pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3,5 t.
2.2. Categoria N2 - vehicule proiectate si fabricate pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 3,5 t, dar care nu depaseste 12 t.
2.3. Categoria N3 - vehicule proiectate si fabricate pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 12 t.
2.4. In cazul unui vehicul tractor destinat sa tracteze o semiremorca sau o remorca cu axa centrala, masa care se ia in considerare la clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adauga masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime cu care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca vehiculul tractor si, eventual, masa maxima a incarcaturii proprii a vehiculului tractor.
2.5. Tipurile de caroserii si codificarile privind vehiculele din categoria N sunt definite in partea C pct. 3.
3. Categoria O - Remorci (inclusiv semiremorci)
3.1. Categoria O1 - remorci avand o masa maxima care nu depaseste 0,75 tone.
3.2. Categoria O2 - remorci avand o masa maxima care depaseste 0,75 tone, dar care nu depaseste 3,5 t.
3.3. Categoria O3 - remorci avand o masa maxima care depaseste 3,5 tone, dar care nu depaseste 10 t.
3.4. Categoria O4 - remorci avand o masa maxima care depaseste 10 t.
3.5. In cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axa centrala, masa maxima care se ia in considerare pentru clasificarea remorcii corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol de catre axa/axele semiremorcii sau remorcii cu axa centrala, cand este cuplata la vehiculul tractor si incarcata cu sarcina maxima.
3.6. Tipurile de caroserii si codificarile privind vehiculele din categoria O sunt definite in partea C pct. 4.
4. Vehicule de teren (simbol G)
4.1. Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce nu depaseste 2 tone, precum si vehiculele din categoria M1 sunt considerate vehicule de teren daca:
a) au cel putin o axa fata si cel putin o axa spate, concepute pentru a fi axe motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplata,
b) au cel putin un mecanism de blocare a diferentialului sau un mecanism care asigura un efect similar si daca pot urca o rampa de 30%, calculata numai pentru vehiculul fara remorca.
In plus ele trebuie sa indeplineasca cel putin cinci din urmatoarele sase conditii:
a) unghiul de atac trebuie sa fie de cel putin 25°;
b) unghiul de degajare trebuie sa fie de cel putin 20°;
c) unghiul de rampa trebuie sa fie de cel putin 20°;
d) garda la sol sub axa fata trebuie sa fie de cel putin 180 mm;
e) gard la sol sub axa spate trebuie sa fie de cel putin 180 mm;
f) garda la sol intre axe trebuie sa fie de cel putin 200 mm.
4.2. Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce depaseste 2 t sau vehiculele din categoriile N2, M2 ori M3, avand o masa maxima care nu depaseste 12 t, sunt considerate vehicule de teren fie daca toate rotile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv daca una dintre axe poate fi decuplata, fie daca indeplinesc cerintele urmatoare:
a) sa aiba cel putin o axa fata si cel putin o axa spate concepute pentru a fi simultan axe motoare, inclusiv daca una dintre axe poate fi decuplata;
b) sa fie echipate cel putin cu un mecanism de blocare a diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;
c) sa poata urca o rampa de 25%, calculata numai pentru vehiculul fara remorca.
4.3. Vehiculele din categoria M3 avand o masa maxima care depaseste 12 t si vehiculele din categoria N3 sunt considerate vehicule de teren fie daca toate rotile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv daca una dintre axe poate fi decuplata, fie daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) cel putin jumatate din roti sa fie motoare;
b) sa fie echipate cel putin cu un mecanism de blocare a diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;
c) sa poata urca o rampa de 25%, calculata numai pentru vehiculul fara remorca;
d) sa indeplineasca cel putin patru din urmatoarele sase conditii:
- unghiul de atac trebuie sa fie de cel putin 25°;
- unghiul de degajare trebuie sa fie de cel putin 25°;
- unghiul de rampa trebuie sa fie de cel putin 25°;
- sub axa fata garda la sol trebuie sa fie de cel putin 250 mm;
- garda la sol intre axe trebuie sa fie de cel putin 300 mm;
- garda la sol sub axa spate trebuie sa fie de cel putin 250 mm.
4.4. Conditii de incarcare si de verificare
4.4.1. Vehiculele din categoria N1 avand o masa maxima care nu depaseste 2 t si vehiculele din categoria M1 trebuie sa fie in stare de exploatare, adica sa aiba lichid de racire, lubrifianti, combustibil, scule, roata de rezerva si un conducator*)
4.4.2. Autovehiculele, altele decat cele mentionate la pct. 4.4.1, trebuie sa fie incarcate la masa maxima tehnic admisibila, declarata de producator.
4.4.3. Capacitatea de urcare a rampelor cerute (25% si 30%) se verifica prin calcule simple. In cazuri exceptionale, serviciul tehnic poate solicita ca un vehicul de tipul respectiv sa i se puna la dispozitie pentru o incercare practica.
4.4.4. La masurarea unghiurilor de atac, de degajare si de rampa, dispozitivele de protectie antiimpanare nu sunt luate in considerare.
4.5. Definitii si schite pentru garda la sol
4.5.1. Prin garda la sol intre axe se intelege cea mai mica distanta intre planul de sprijin pe sol si punctul fix cel mai coborat al vehiculului. Axele multiple se considera ca fiind cu o singura axa.
 
4. 5.2 Prin garda la sol sub o axa se intelege distanta determinata de punctul cel mai inalt al arcului de cerc care trece prin mijlocul punctelor de contact ale rotilor unei axe (a rotilor interioare in cazul pneurilor jumelate) si care atinge punctul fix cel mai coborat al vehiculului intre roti.
Nici o parte rigida a vehiculului nu trebuie sa patrunda in zona hasurata a graficului. Daca este cazul se va indica garda la sol a mai multor axe, in ordinea amplasarii acestora, de exemplu 280/250/250.
 
__________
*) Masa conducatorului este evaluata la 75 kg (repartizata astfel: 68 kg pentru masa ocupantului si 7 kg pentru masa bagajelor, conform normei ISO 2416:1992). Rezervorul este umplut la 90% iar alte componente care contin lichide (cu exceptia celor destinate apelor uzate) la 100% din capacitatea declarata de catre producator.

4.6. Simbolizarea combinata
Simbolurile G se combina cu simbolurile M si N. Astfel, un vehicul din categoria N1, adaptat ca vehicul de teren va fi simbolizat N1 G.
5. Vehicule speciale (vehicule cu destinatie speciala)
Se intelege prin vehicul special, un vehicul destinat indeplinirii unei functii specifice ce necesita adaptari speciale ale caroseriei si/sau echipamente speciale. Aceasta categorie include si vehiculele accesibile scaunelor rulante.
5.1. autorulota - vehicul special din categoria M care include facilitati pentru locuit care contine cel putin urmatoarele echipamente:
a) scaune si o masa;
b) paturi obtinute eventual prin rabaterea scaunelor;
c) facilitati pentru bucatarie;
d) facilitati pentru depozitare.
Aceste echipamente trebuie bine fixate; totusi masa poate fi conceputa pentru a fi usor pliata.
5.2. vehicul blindat - vehicul conceput pentru protectia persoanelor si/sau a marfurilor pe care le transporta si care satisface exigentele aplicabile blindajelor antiglont.
5.3. ambulanta - autovehicul din categoria M care serveste transportului de persoane bolnavei sau ranite si dotat cu echipamente speciale in acest scop.
5.4. autovehicul funerar - autovehicul din categoria M destinat transportului de persoane decedate si echipat special in acest scop.
5.5. vehicul accesibil scaunelor rulante - vehicul din categoria M1, construit sau modificat astfel incat in el sa incapa una sau mai multe persoane asezate in scaunele lor rulante atunci cand vehiculul se afla in miscare pe drum.
5.6. rulota - a se vedea ISO 3833-77, punctul 3.2.1.3.
5.7. automacara mobila - autovehicul special din categoria N3 care nu este echipat pentru transportul de marfuri si care este dotat cu o macara al carei moment de ridicare este mai mare sau egal cu 400 kNm.
5.8. Se intelege prin alt vehicul special vehiculul definit la pct. 5, cu exceptia celor mentionate la subpct. 5.1 - 5.7.
5.9. Codificarile de utilizat pentru vehiculele speciale sunt definite in partea C pct. 5.

B. Definirea tipurilor, variantelor si versiunilor de omologare

1. In ceea ce priveste categoria M1, se intelege prin:
1.1. tip: vehicule care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
a) producatorul;
b) desemnarea tipului de catre producator;
c) caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
- sasiul/podeaua (diferente evidente si fundamentale);
- motorul (cu ardere interna/electric/hibrid).
1.2. varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
a) tipul de caroserie (de exemplu, berlina, berlina cu hayon, cupeu, cabriolet, break, vehicul cu utilizare multipla);
b) motorul:
- principiul de functionare (pct. 3.2.1.1 din anexa III la Directiva 2007/46/CEE);
- numarul si dispunerea cilindrilor;
- pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai mari de 30% (cea mai ridicata putere este de cel mult 1,3 ori mai mare decat cea mai scazuta putere);
- pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica cilindree);
c) axe motoare (numar, pozitie, interconectare);
d) axe directoare (numar si pozitie);
1.3. versiune a unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici) care figureaza in dosarul de omologare de tip si care trebuie sa corespunda cerintelor anexei VIII din Directiva 2007/46/CEE.
Nu se admit combinatii de valori diferite pentru urmatorii parametri in cadrul unei anumite versiuni:
a) masa maxima tehnic admisibila;
b) cilindreea;
c) puterea neta maxima;
d) tipul de cutie de viteze si numarul de trepte;
e) numarul maxim de locuri pe scaune conform definitiei din prezenta anexa, partea C.
2. In ceea ce priveste categoriile M2 si M3, se intelege prin:
2.1. tip: vehicule care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
a) producatorul;
b) desemnarea tipului de catre producator;
c) categoria vehiculului;
d) caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
- sasiu/caroserie cu structura autoportanta, cu/fara etaj, articulat/nearticulat (diferente evidente si fundamentale);
- numarul de axe;
- motorul (cu ardere interna/electric/hibrid).
2.2. varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
a) clasa definita la partea A pct. 1.5 si 1.6 (numai pentru vehiculele complete),
b) stadiul fabricatiei (complet/incomplet),
c) motorul:
- principiul de functionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 2007/46/CEE),
- numarul si dispunerea cilindrilor,
- pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicata putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decat cea mai scazuta putere);
- pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decat cea mai mica cilindree).
- amplasare (fata, centru, spate).
d) pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa)
e) axe motoare (numar, pozitie, interconectare),
f) axe directoare (numar si pozitie).
2.3. versiunea unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici) care figureaza in dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerintelor anexei VIII din Directiva 2007/46/CEE.
3. In ceea ce priveste categoria N1, N2 si N3 se intelege prin:
3.1. tip: vehicule care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
a) producatorul;
b) desemnarea tipului de catre producator;
c) categoria vehiculului;
d) caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
- sasiu/podea (diferente evidente si fundamentale);
- numarul de axe;
- motorul (cu ardere interna/electric/hibrid).
3.2. varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
a) structura caroseriei (de exemplu cu platforma/bena basculanta/cisterna/vehicul tractor pentru semiremorca) (numai pentru vehiculele complete),
b) stadiul fabricatiei (complet/incomplet),
c) motorul:
- principiul de functionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 2007/46/CEE),
- numarul si dispunerea cilindrilor,
- pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicata putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decat cea mai scazuta putere);
- pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decat cea mai mica cilindree).
d) pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa)
e) axe motoare (numar, pozitie, interconectare),
f) axe directoare (numar si pozitie),
3.3. versiunea unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici) care figureaza in dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerintelor anexei VIII la Directiva 2007/46/CEE.
4. In ceea ce priveste categoria O1, O2, O3, O4 se intelege prin:
4.1. tip: vehicule care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
- producatorul;
- desemnarea tipului de catre producator;
- categoria vehiculului;
- caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
- sasiu/structura autoportanta (diferente evidente si fundamentale),
- numar de axe,
- remorca cu protap/semiremorca/remorca cu axa centrala,
- tipul sistemului de franare: (de exemplu, fara frane/franare prin inertie/franare asistata);
4.2. varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care nu difera intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
- stadiul fabricatiei (complet/incomplet),
- tipul de caroserie (de exemplu rulota/platforma/cisterna) (numai pentru vehicule complete/completate).
- pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa),
- axe directoare (numar si pozitie).
4.3. versiunea unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici) care figureaza in dosarul de omologare de tip.
5. Pentru toate categoriile M, N si O:
Identificarea completa a vehiculului pornind numai de la desemnarea tipului, a variantei si a versiunii trebuie sa corespunda unei definiri precise si unice a tuturor caracteristicilor necesare pentru introducerea in exploatare a vehiculului.

C. Definirea tipurilor de caroserii
(numai pentru vehicule complete/completate)

Tipul de caroserie este indicat prin codificarea de mai jos:
1. Autoturisme (M1):
AA berlina: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.1, dar incluzand si vehiculele care au mai mult de patru ferestre laterale;
AB autoturism cu usa spate rabatabila (hayon): Berlina (AA) echipata cu un hayon in partea din spate a vehiculului;
AC break: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.4 (combi);
AD cupeu: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.5;
AE cabriolet: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.6;
AF vehicule cu utilizare multipla: autovehicule, altele decat cele mentionate la AA-AE, care sunt utilizate pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora sau de marfuri intr-un singur compartiment. Totusi, daca un astfel de vehicul indeplineste cele doua conditii de mai jos, el nu este considerat vehicul din categoria M1:
a) numarul de locuri pe scaune, cu exceptia locului conducatorului, nu depaseste sase;
Se considera ca exista un loc pe scaun daca vehiculul este prevazut cu ancoraje accesibile pentru scaun.
Sunt considerate ca ancoraje accesibile, ancorajele care pot fi utilizate. Pentru ca un ancoraj sa nu fie accesibil, producatorul trebuie sa impiedice in mod fizic utilizarea lor, de exemplu, prin sudarea de placi peste ancoraje sau prin instalarea unor dispozitive permanente care nu pot fi inlaturate cu sculele disponibile in mod curent
si
b) P - (M + N x 68) > N x 68
P = masa maxima tehnic admisibila (in kg)
M = masa proprie (in kg)
N = numarul de locuri pe scaune, fara cel al conducatorului.
2. Autovehicule din categoria M2 si M3
2. 1 Vehicule din clasa I (vezi partea A, pct. 1.5)
CA - fara etaj
CB - cu etaj
CC - articulate fara etaj
CD - articulate cu etaj
CE - cu podea coborata fara etaj
CF - cu podea coborata cu etaj
CG - articulat cu podea coborata fara etaj
CH - articulat cu podea coborata cu etaj
2.2. Vehicule din clasa II (vezi partea A, pct. 1.5)
CI - fara etaj
CJ - cu etaj
CK - articulate fara etaj
CL - articulate cu etaj
CM - cu podea coborata fara etaj
CN - cu podea coborata cu etaj
CO - articulat cu podea coborata fara etaj
CP - articulat cu podea coborata cu etaj
2.3. Vehicule din clasa III (vezi partea A, pct. 1.5)
CQ - fara etaj
CR - cu etaj
CS - articulate fara etaj
CT - articulate cu etaj
2.4. Vehicule din clasa A (vezi partea A, pct. 1.6)
CU - fara etaj
CV - cu podea coborata fara etaj
2.5. Vehicule din clasa B (vezi partea A, pct. 1.6)
CW - fara etaj
3. Autovehicule din categoria N
BA - Camion: autovehicul care prin conceptie si constructie este destinat exclusiv sau in principal transportului de marfuri. Acesta poate tracta si o remorca.
BB - Van: camion la care cabina este integrata in caroserie
BC - Vehicul tractor pentru semiremorca (autotractor): autovehicul care prin conceptie si constructie este destinat exclusiv sau in principal tractarii de semiremorci
BD - Vehicul tractor pentru remorca (autoremorcher): autovehicul care prin conceptie si constructie este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci altele decat semiremorcile. Acesta poate avea o platforma de incarcare.
Totusi, daca un vehicul definit ca BB, a carui masa maxima tehnic admisibila nu depaseste 3500 kg:
a) are mai mult de 6 locuri pe scaune, cu exceptia locului conducatorului, sau
b) indeplineste ambele conditii urmatoare:
- numarul de locuri pe scaune, cu exceptia locului conducatorului, nu depaseste 6, si
- P - (M + N x 68) < N x 68
acest vehicul nu este considerat ca apartinand categoriei N.
Totusi, daca un vehicul definit ca BA, BB a carui masa maxima tehnic admisibila depaseste 3500 kg, BC sau BD indeplineste cel putin una dintre conditiile urmatoare:
a) numarul de locuri pe scaune, cu exceptia locului conducatorului depaseste 8, sau
b) P - (M + N x 68) < N x 68
acest vehicul nu este considerat ca apartinand categoriei N.
Pentru definirea unui loc pe scaun precum si a termenilor P, M si N se va lua in considerare pct. 1 din partea C.
4. Vehicule din categoria O
DA - Semiremorca: vehicul tractat conceput pentru a fi tractat de un vehicul tractor pentru semiremorca sau de o axa de tractare si care transmite o sarcina statica verticala importanta vehiculului tractor sau axei de tractare
DB - Remorca cu protap articulat: vehicul tractat cu cel putin doua axe dintre care cel putin una este axa directoare si care:
a) este echipat cu un dispozitiv de cuplare care are o mobilitate verticala (in raport cu remorca);
b) nu transmite o sarcina importanta vehiculului tractor (mai putin de 100 daN).
O semiremorca cuplata la o axa de tractare este considerata remorca cu protap articulat.
DC - Remorca cu axa centrala: remorca cu protap rigid a carei axa (axe) este (sunt) situata(e) in apropierea centrului de greutate al vehiculului (atunci cand sarcina este uniform repartizata) astfel incat se transmite vehicului tractor o sarcina statica verticala redusa de cel mult 10% din masa maxima a remorcii sau o sarcina de cel mult 1000 daN (se va lua in considerare valoarea cea mai mica).
5. Vehicule speciale:
SA - Autorulote (vezi partea A pct. 5.1)
SB - Vehicule blindate (vezi partea A pct. 5.2)
SC - Ambulante (vezi partea A pct. 5.3)
SD - Autovehicule funerare (vezi partea A pct. 5.4)
SE - Rulote(vezi partea A pct. 5.6)
SF - Automacarale mobile (vezi partea A pct. 5.7)
SG - Alte vehicule speciale (vezi partea A pct. 5.8)
SH - Vehicul accesibil scaunelor rulante (a se vedea partea A pct. 5.5)

D. Definirea categoriilor de folosinta

1. autoturism - autovehicul din categoria M1, cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
2. autobuz - autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau in picioare si care are, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune;
2.1. autobuz cu etaj - autobuz ale carui compartimente destinate pasagerilor sunt dispuse, cel putin partial, pe doua nivele suprapuse si al carui etaj superior nu este conceput pentru transportul de pasageri in picioare;
2.2. autobuz cu podea coborata - autobuz din clasa I, II sau A, in care cel putin 35% din suprafata disponibila pentru pasagerii in picioare (in sectiunea fata in cazul unui autovehicul articulat sau primul nivel in cazul unui autovehicul cu etaj) formeaza un spatiu fara nici o treapta si care permite accesul la cel putin o usa de serviciu;
2.3. autobuz articulat - autobuz constituit din cel putin doua sectiuni rigide, articulate una in raport cu cealalta si la care compartimentele pentru pasageri ale fiecarei sectiuni comunica intre ele, astfel incat pasagerii pot sa se deplaseze dintr-un compartiment in altul. Sectiunile rigide sunt legate intre ele in mod permanent, astfel incat sa nu poata fi separate decat cu ajutorul unor echipamente care, in mod normal, nu sunt disponibile decat intr-un atelier;
2.4. autobuz articulat cu etaj - autobuz constituit din doua sau mai multe sectiuni rigide, articulate una in raport cu cealalta si la care compartimentele pentru pasageri ale fiecarei sectiuni comunica intre ele cel putin la un etaj, astfel incat pasagerii pot sa se deplaseze dintr-un compartiment in altul. Sectiunile rigide sunt legate intre ele in mod permanent, astfel incat sa nu poata fi separate decat cu ajutorul unor echipamente care, in mod normal, nu sunt disponibile decat intr-un atelier;
2.5. troleibuz - autobuz cu alimentare electrica prin fire electrice exterioare;
2.6. microbuz - autobuz din categoria M2 sau M3, care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri pe scaune sau in picioare, in afara scaunului conducatorului;
3. autoutilitara (autovehicul transport marfa) - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de marfuri si care poate tracta o remorca.
Autovehiculul tractor este autovehiculul din categoria N1, N2 sau N3, care prin conceptie si constructie este destinat exclusiv sau in principal tractarii de (semi)remorci;
3.1. autoremorcher - autovehicul tractor care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci, altele decat semiremorcile. El poate fi echipat cu o platforma de lestare;
3.2. autotractor - autovehicul tractor care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal, tractarii de semiremorci;
4. (semi)remorca (vehicul tractat) - vehicul fara motor din categoria O1, O2, O3 sau O4, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
4.1. semiremorca - vezi sectiunea C pct. DA;
4.2. remorca cu protap - vezi sectiunea C pct. DB;
4.3. remorca cu axa centrala - vezi sectiunea C pct. DC;
5. vehicul special - a se vedea partea A pct. 5.
Autovehiculele complete sau completate din categoria N, care nu sunt nici autoutilitare si nici autovehicule tractoare sunt considerate autovehicule speciale (de ex. automacaralele).
Autovehiculele din categoriile M2 si M3, altele decat autobuzele si microbuzele, sunt considerate autovehicule speciale (de ex. ambulantele).
6. masina autopropulsata pentru lucrari - vezi cap. 1 pct. 3 lit. e);
Nota:
1. Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.
2. Prin loc pe scaun se intelege un element component al unui vehicul pe care o persoana se poate aseza, termenul desemnand atat un scaun individual, cat si partea unei banchete corespunzatoare unui loc de asezare pentru o persoana.

ANEXA Nr. 2
la Sectiunea 2

Lista actelor de reglementare
prin care se stabilesc cerintele aplicabile la omologarea de tip a
vehiculelor, sistemelor, componentelor si a entitatilor tehnice

Tabelul 1 - Omologarea CE de tip si omologarea nationala de tip a vehiculelor fabricate in serii nelimitate
┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│                    │  Act de   │ Categoriile de vehicule la care se aplica  │
│     Obiectul omologarii      │ reglementare ├────┬────┬───┬───────┬────┬───┬───┬────┬───┬──┤
│                    │ individual  │ M1 │ M2 │M3 │ N1  │ N2 │N3 │O1 │ O2 │O3 │O4│
│                    │  CEE/CE   │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│1. Nivel sonor             │  70/157   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│2. Emisii poluante           │  70/220   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6)    │R (CE) 715/2007│ X │ X │  │  X  │ X │  │  │  │  │ │
│vehicule usoare/Acces la informatii   │        │(9) │(9) │  │ (9) │(9) │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│3. Rezervoare combustibil/ Dispozitive │  70/221   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│protectie spate             │        │(5) │(5) │(5)│ (5) │(5) │(5)│  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│4. Spatiu placa numar inmatriculare   │  70/222   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│spate                  │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│5. Efort actionare directie       │  70/311   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│6. Incuietori si balamale usi      │  70/387   │ X │  │  │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│7. Avertizor sonor           │  70/388   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│8. Dispozitive vizibilitate indirecta  │  2003/97  │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│9. Sistem franare            │  71/320   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│10. Compatibilitate electromagnetica  │  72/245   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│11. Emisii poluante vizibile motoare  │  72/306   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│diesel                 │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│12. Amenajari interioare        │   74/60   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva │   74/61   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│utilizarii neautorizate, dispozitive de │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
│imobilizare, sisteme de alarma     │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│14. Comportare dispozitiv de comanda  │  74/297   │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
│a directiei in caz de impact      │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│15. Rezistenta scaune          │  74/408   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│16. Proeminente exterioare       │  74/483   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│17. Vitezometru si mers inapoi     │  75/443   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│18. Placa producator          │  76/114   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│19. Puncte ancorare centuri de     │  76/115   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│siguranta                │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│20. Instalare dispozitive iluminare si │  76/756   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│semnalizare luminoasa          │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│21. Catadioptri             │  76/757   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie fata, │  76/758   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│de pozitie spate, de franare, de pozitie│        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
│laterale si faruri pentru circulatie  │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
│diurna                 │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│23. Lampi semnalizare directie     │  76/759   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│24. Lampi iluminare placa numar     │  76/760   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│inmatriculare spate           │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)      │  76/761   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│26. Faruri ceata fata          │  76/762   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│27. Dispozitive de remorcare      │  77/389   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│28. Lampi ceata spate          │  77/538   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│29. Lampi mers inapoi          │  77/539   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│30. Lampi parcare            │  77/540   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│31. Centuri de siguranta si sisteme de │  77/541   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│retinere                │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│32. Camp de vizibilitate spre inainte  │  77/649   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│33. Identificare comenzi, martori si  │  78/316   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│indicatoare               │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│34. Degivrare/Dezaburire        │  78/317   │ X │(1) │(1)│ (1) │(1) │(1)│  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│35. Stergatoare/spalatoare de parbriz  │  78/318   │ X │(2) │(2)│ (2) │(2) │(2)│  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│36. Sisteme de incalzire        │  2001/56  │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│37. Aparatoare roti           │  78/549   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│38. Rezematoare de cap (tetiere)    │  78/932   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│39. Emisii de CO2/Consum de combustibil │  80/1268  │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│40. Putere motor            │  80/1269  │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│41. Emisii (Euro IV si V) vehicule   │  2005/55  │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│grele                  │  2005/78  │(10)│(10)│  │ (10) │(10)│  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/  │R (CE) 595/2009│ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
│Acces la informatii           │        │(12)│(12)│  │ (12) │(12)│  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│42. Protectie laterala         │  89/297   │  │  │  │    │ X │ X │  │  │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│43.@ Dispozitive de protectie la    │  91/226   │  │  │  │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│improscare               │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│44. Mase si dimensiuni (autoturisme)  │   92/21   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│45. Geamuri de securitate        │   92/22   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│46. Anvelope              │   92/23   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│47. Limitatoare de viteza        │   92/24   │  │ X │ X │    │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│48. Mase si dimensiuni (alte vehicule  │   97/27   │  │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│decat autoturismele)          │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│49. Proeminente exterioare ale cabinei │  92/114   │  │  │  │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│50. Dispozitive de cuplare       │   94/20   │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│                    │        │(3) │(3) │(3)│ (3) │(3) │(3)│  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│51. Inflamabilitate           │   95/28   │  │  │ X │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│52. Autobuze si autocare        │  2001/85  │  │ X │ X │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│53. Impact frontal           │   96/79   │ X │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
│                    │        │(6) │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│54. Impact lateral           │   96/27   │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
│                    │        │(11)│  │  │ (11) │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│56. Vehicule destinate transportului de │   98/91   │  │  │  │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│marfuri periculoase           │        │  │  │  │ (4) │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4│
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│57. Protectie anti-impanare fata    │  2000/40  │  │  │  │    │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│58. Protectie pietoni          │  2003/102  │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
│                    │        │(6) │  │  │(6) (7)│  │  │  │  │  │ │
│                    │R (CE) 78/2009 │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│59. Reciclabilitate           │  2005/64  │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│60. Sisteme de protectie frontala    │  2005/66  │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│61. Sisteme aer conditionat       │  2006/40  │ X │  │  │  X  │  │  │  │  │  │ │
│                    │        │  │  │  │ (8) │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│62. Sisteme care utilizeaza hidrogen  │R (CE) 79/2009 │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│62. Siguranta generala         │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│N1. Conditii tehnice de securitate   │    -    │  │ X │ X │    │  │  │  │  │  │ │
│troleibuze               │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│N2. Placi identificare spate vehicule  │    -    │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │ X │ X │ X │X │
│lente                  │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│N3. Placi identificare spate vehicule  │    -    │  │ X │ X │    │  │ X │ X │ X │ X │X │
│grele si lungi             │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│N4. Aparat de control (tahograf)    │    -    │ X │ X │ X │  X  │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│N5. Dispozitive limitare viteza     │    -    │  │ X │ X │    │ X │ X │  │  │  │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼───┼───────┼────┼───┼───┼────┼───┼──┤
│N6. Protectia ocupantilor        │    -    │  │  │  │  X  │ X │  │  │  │  │ │
│autovehiculelor contra deplasarii    │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
│marfurilor (incarcaturii)        │        │  │  │  │    │  │  │  │  │  │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴────┴────┴───┴───────┴────┴───┴───┴────┴───┴──┘
 

___________
@Pozitia 43 a fost modificata prin art. I, pct. 9 din Ordinul nr. 421/2010.

X Act de reglementare aplicabil (pentru detalii a se vedea actul de reglementare respectiv)
(1) Vehiculele din aceasta categorie trebuie echipate cu dispozitive adecvate de degivrare si dezaburire a parbrizului.
(2) Vehiculele din aceasta categorie trebuie echipate cu dispozitive adecvate de spalare si stergere a parbrizului.
(3) Cerintele directivei 94/20/CE se aplica numai vehiculelor echipate cu dispozitive de cuplare.
(4) Cerintele directivei 98/91/CE se aplica numai in cazul in care producatorul solicita omologarea de tip a unui vehicul destinat transportului de marfuri periculoase.
(5) In cazul autovehiculelor echipate cu sisteme de alimentare cu GPL si GNC, pana la adoptarea modificarilor relevante ale Directivei 70/221/CEE, pentru a include rezervoarele GPL si GNC, este necesara omologarea potrivit Regulamentului CEE-ONU nr. 67, astfel cum a fost modificat prin seria de amendamente 01 sau potrivit Regulamentului CEE-ONU nr. 110.
(6) A caror masa maxima tehnic admisibila nu depaseste 2,5 tone.
(7) Care provin din autovehicule din categoria M1.
(8) Numai pentru autovehiculele din categoria N1, clasa I, potrivit definitiei din primul tabel de la pct. 5.3.1.4 din anexa I la Directiva 70/220/CEE.
(9) Pentru autovehiculele cu o masa de referinta de cel mult 2610 kg. La cererea producatorului, se poate aplica si autovehiculelor cu o masa de referinta de cel mult 2840 kg.
(10) Pentru autovehiculele cu o masa de referinta care depaseste 2610 kg si pentru care nu se aplica posibilitatea prevazuta la nota de subsol (9).
(11) Aplicabil numai autovehiculelor pentru care punctul de referinta pentru locurile pe scaune (punctul "R") al celui mai jos scaun se afla la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului. Punctul "R" este definit in Directiva 77/649/CEE.
(12) Pentru vehicule cu o masa de referinta mai mare de 2610 kg care nu sunt omologate (la cererea producatorului si cu conditia ca masa de referinta sa nu depaseasca 2840 kg) in conformitate cu Regulamentul (CE) 715/2007.

Tabelul 2 - Omologarea CE de tip a autovehiculelor din categoria M1 fabricate in serii mici (se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────┐
│                            │   Act de  │Cerinte│
│          Obiectul omologarii         │ reglementare │ M1  │
│                            │  CEE (CE)  │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Nivel sonor                     │   70/157  │  A  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Emisii poluante, cu exceptia intregului set de    │   70/220  │  A  │
│cerinte privind OBD                   │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6) vehicule usoare, cu  │R (CE) 715/2007│  A  │
│exceptia intregului set de cerinte privind OBD si    │        │    │
│accesul la informatii                  │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protectie spate  │   70/221  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│4. Spatiu placa numar inmatriculare spate        │   70/222  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│5. Efort actionare directie               │   70/311  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│6. Incuietori si balamale usi              │   70/387  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│7. Avertizor sonor                   │   70/388  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│8. Dispozitive vizibilitate indirecta          │  2003/97  │ X (2) │
│                            │        │ B (4) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│9. Sistem franare                    │   71/320  │  A  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│10. Compatibilitate electromagnetica          │   72/245  │ A (1) │
│                            │        │ C (3) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│11. Emisii poluante vizibile motoare diesel       │   72/306  │  A  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│12. Amenajari interioare                │   74/60   │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva utilizarii    │   74/61   │  A  │
│neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de  │        │    │
│alarma                         │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│14. Comportare dispozitiv de comanda a directiei in caz │   74/297  │  C  │
│de impact                        │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│15. Rezistenta scaune                  │   74/408  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│16. Proeminente exterioare               │   74/483  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│17. Vitezometru si mers inapoi             │   75/443  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│18. Placa producator                  │   76/114  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│19. Puncte ancorare centuri de siguranta        │   76/115  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│20. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare   │   76/756  │  B  │
│luminoasa                        │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│21. Catadioptri                     │   76/757  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate,│   76/758  │  X  │
│de franare, de pozitie laterale si faruri pentru    │        │    │
│circulatie diurna                    │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│23. Lampi semnalizare directie             │   76/759  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│24. Lampi iluminare placa numar inmatriculare spate   │   76/760  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)              │   76/761  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│26. Faruri ceata fata                  │   76/762  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│27. Dispozitive de remorcare              │   77/389  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│28. Lampi ceata spate                  │   77/538  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│29. Lampi mers inapoi                  │   77/539  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│30. Lampi parcare                    │   77/540  │  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│31. Centuri de siguranta si dispozitive de retinere   │   77/541  │ A (2) │
│                            │        │ B (4) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│32. Camp de vizibilitate spre inainte          │   77/649  │  A  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│33. Identificare comenzi, martori si indicatoare    │   78/316  │  A  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│34. Degivrare/Dezaburire                │   78/317  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│35. Stergatoare/spalatoare de parbriz          │   78/318  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│36. Sisteme de incalzire                │  2001/56  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│37. Aparatoare roti                   │   78/549  │  B  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│39. Emisii CO2/Consum de combustibil          │  80/1268  │  A  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│40. Putere motor                    │  80/1269  │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│41. Emisii (Euro IV si V) vehicule grele, cu exceptia  │  2005/55  │  A  │
│intregului set de cerinte privind OBD          │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele, cu exceptia    │R (CE) 595/2009│  A  │
│intregului set de cerinte privind OBD si accesul la   │        │    │
│informatii                       │        │    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│44. Mase si dimensiuni (autoturisme)          │   92/21   │  C  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│45. Geamuri de securitate                │   92/22   │ X (2) │
│                            │        │ B (4) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│46. Anvelope                      │   92/23   │ X (2) │
│                            │        │ B (4) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│50. Dispozitive de cuplare               │   94/20   │ X (2) │
│                            │        │ A (4) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│53. Impact frontal                   │   96/79   │ NA  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│54. Impact lateral                   │   96/27   │ NA  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│58. Protectie pietoni                  │  2003/102  │ NA  │
│                            │ R (CE) 78/2009│ NA*) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│59. Reciclabilitate                   │  2005/64  │NA (5) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│60. Sisteme de protectie frontala            │  2005/66  │ X (2) │
│                            │        │ A (4) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│61. Sisteme aer conditionat               │  2006/40  │ X (2) │
│                            │        │ B (3) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│62. Sisteme care utilizeaza hidrogen          │ R (CE) 79/2009│  X  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│63. Siguranta generala                 │R (CE) 661/2009│ PA  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│N4. Aparat de control (tahograf)            │    -    │  X  │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────┘
 

(1) Subansamblu electronic
(2) Componenta
(3) Vehicul
(4) Cerinte de instalare
(5) Se aplica totusi art. 7 din Directiva 2005/64/CE
*) Orice sistem de protectie frontala furnizat odata cu vehiculul trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, sa fie prevazut cu un numar de omologare de tip si sa fie marcat in consecinta.
X: Trebuie eliberat un certificat de omologare CE de tip; trebuie asigurata conformitatea productiei.
A: Nu sunt permise alte exceptii in afara celor mentionate in actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip si marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele de incercare trebuie intocmite de un serviciu tehnic notificat.
B: Trebuie indeplinite cerintele tehnice ale actului de reglementare. Incercarile prevazute de actul de reglementare trebuie efectuate in totalitate; sub rezerva acordului autoritatii de omologare, acestea pot fi intreprinse chiar de producator; acestuia i se poate permite sa emita raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip si nu este necesara o omologare de tip.
C: Producatorul trebuie sa demonstreze autoritatii de omologare ca cerintele esentiale ale actului de reglementare sunt indeplinite.
NA: Nu se aplica acest act de reglementare (nu exista niciun fel de cerinte).
PA: Acest regulament este aplicabil partial. Obiectivul precis al aplicarii este stabilit prin masurile de punere in aplicare a regulamentului.

Tabelul 3 - Omologarea nationala de tip a vehiculelor fabricate in serii mici (se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
┌───────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  │  Act de   │     Categoriile de vehicule la care se aplica     │
│     Obiectul omologarii   │ reglementare ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                  │ individual  │ M1 │ M2 │ M3 │ N1 │ N2 │ N3 │ O1 │ O2 │ O3 │ O4 │
│                  │  CEE (CE)  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Nivel sonor           │  70/157   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Emisii poluante, cu exceptia  │  70/220   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│intregului set de cerinte privind │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│OBD                │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6) │R (CE) 715/2007│ A │ A │   │ A │ A │   │   │   │   │   │
│vehicule usoare, cu exceptia    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│intregului set de cerinte privind │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│OBD                │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3. Rezervoare combustibil/     │  70/221   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │
│Dispozitive protectie spate    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4. Spatiu placa numar       │  70/222   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │
│inmatriculare spate        │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5. Efort actionare directie    │  70/311   │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6. Incuietori si balamale usi   │  70/387   │ C │   │   │ C │ C │ C │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7. Avertizor sonor         │  70/388   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8. Dispozitive vizibilitate    │  2003/97  │X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│   │   │   │   │
│indirecta             │        │B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│9. Sistem franare         │  71/320   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10. Compatibilitate        │  72/245   │A (1)│A (1)│A (1)│A (1)│A (1)│A (1)│ NA │ NA │ NA │ NA │
│electromagnetica          │        │C (3)│C (3)│C (3)│ NA │ NA │ NA │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11. Emisii poluante vizibile    │  72/306   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│motoare diesel           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│12. Amenajari interioare      │   74/60   │ C │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13. Dispozitive de protectie    │   74/61   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│impotriva utilizarii neautorizate, │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│dispozitive de imobilizare,    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│sisteme de alarma         │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│14. Comportare dispozitiv de    │  74/297   │ C │   │   │ C │   │   │   │   │   │   │
│comanda a directiei in caz de   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│impact               │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15. Rezistenta scaune       │  74/408   │A (1)│A (1)│A (1)│A (1)│ C │ C │   │   │   │   │
│                  │        │C (2)│C (2)│C (2)│C (2)│   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│16. Proeminente exterioare     │  74/483   │ C │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│17. Vitezometru si mers inapoi   │  75/443   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18. Placa producator        │  76/114   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19. Puncte ancorare centuri de   │  76/115   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │   │   │   │   │
│siguranta             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│20. Instalare dispozitive     │  76/756   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │
│iluminare si semnalizare      │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│luminoasa             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21. Catadioptri          │  76/757   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie  │  76/758   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│fata, de pozitie spate, de franare,│        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│de pozitie laterale si faruri   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│pentru circulatie diurna      │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│23. Lampi semnalizare directie   │  76/759   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│24. Lampi iluminare placa     │  76/760   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│numar inmatriculare spate     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)    │  76/761   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│26. Faruri ceata fata       │  76/762   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│27. Dispozitive de remorcare    │  77/389   │ B │ B │ B │ B │ B │ B │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│28. Lampi ceata spate       │  77/538   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│29. Lampi mers inapoi       │  77/539   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│30. Lampi parcare         │  77/540   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│31. Centuri de siguranta si    │  77/541   │X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│   │   │   │   │
│dispozitive de retinere      │        │B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│32. Camp de vizibilitate spre   │  77/649   │ A │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│inainte              │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│33. Identificare comenzi, martori │  78/316   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│si indicatoare           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│34. Degivrare/Dezaburire      │  78/317   │ C │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│35. Stergatoare/spalatoare de   │  78/318   │ C │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│parbriz              │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│36. Sisteme de incalzire      │  2001/56  │A (2)│A (2)│A (2)│A (2)│A (2)│A (2)│ C │ C │ C │ C │
│                  │        │C (4)│C (4)│C (4)│C (4)│C (4)│C (4)│   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│37. Aparatoare roti        │  78/549   │ B │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│38. Rezematoare de cap (tetiere)  │  78/932   │ C │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│39. Emisii de CO2/Consum de    │  80/1268  │ A │   │   │ A │   │   │   │   │   │   │
│combustibil            │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│40. Putere motor          │  80/1269  │ C │ C │ C │ C │ C │ C │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41. Emisii (Euro IV si V)     │  2005/55  │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│vehicule grele           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule   │R (CE) 595/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│grele, cu exceptia intregului set │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│de cerinte privind OBD si     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│accesul la informatii       │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│42. Protectie laterala       │  89/297   │   │   │   │   │ A │ A │   │   │ A │ A │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│43.@ Dispozitive de protectie la  │  91/226   │   │   │   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │
│improscare             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│44. Mase si dimensiuni       │   92/21   │ A │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(autoturisme)           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│45. Geamuri de securitate     │   92/22   │X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│
│                  │        │B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│46. Anvelope            │   92/23   │X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│
│                  │        │B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│B (4)│
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│47. Limitatoare de viteza     │   92/24   │   │ A │ A │   │ A │ A │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│48. Mase si dimensiuni (alte    │   97/27   │   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │
│vehicule decat autoturismele)   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│49. Proeminente exterioare ale   │  92/114   │   │   │   │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│cabinei              │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│50. Dispozitive de cuplare     │   94/20   │X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│X (2)│
│                  │        │A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│A (4)│
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│51. Inflamabilitate        │   95/28   │   │   │ B │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│52. Autobuze si autocare      │  2001/85  │   │ A │ A │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│53. Impact frontal         │   96/79   │ NA │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│54. Impact lateral         │   96/27   │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│56. Vehicule destinate       │   98/91   │   │   │   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │
│transportului de marfuri      │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│periculoase            │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│57. Protectie anti-impanare fata  │  2000/40  │   │   │   │   │ A │ A │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│58. Protectie pietoni       │  2003/102  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
│                  │R (CE) 78/2009 │NA*) │   │   │NA*) │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│59. Reciclabilitate        │  2005/64  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│60. Sisteme de protectie frontala │  2005/66  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│61. Sisteme aer conditionat    │  2006/40  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│62. Sisteme care utilizeaza    │R (CE) 79/2009 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│hidrogen              │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│63. Siguranta generala       │R (CE) 661/2009│ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N1. Conditii tehnice de      │    -    │   │ X │ X │   │   │   │   │   │   │   │
│securitate troleibuze       │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N2. Placi identificare spate    │    -    │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│vehicule lente           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N3. Placi identificare spate    │    -    │   │ X │ X │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │
│vehicule grele si lungi      │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N4. Aparat de control (tahograf)  │    -    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N5. Dispozitive limitare viteza  │    -    │   │ X │ X │   │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N6. Protectia ocupantilor     │    -    │   │   │   │ X │ X │   │   │   │   │   │
│autovehiculelor contra deplasarii │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│marfurilor (incarcaturii)     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└───────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 

___________
@Pozitia 43 a fost modificata prin art. I, pct. 10 din Ordinul nr. 421/2010.

(1) Subansamblu electronic
(2) Componenta
(3) Vehicul
(4) Cerinte de instalare
*) Orice sistem de protectie frontala furnizat odata cu vehiculul trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, sa fie prevazut cu un numar de omologare de tip si sa fie marcat in consecinta.
X: Trebuie eliberat un certificat de omologare CE de tip; trebuie asigurata conformitatea productiei.
A: Nu sunt permise alte exceptii in afara celor mentionate in actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip si marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra incercarilor trebuie intocmite de un serviciu tehnic notificat.
B: Trebuie indeplinite cerintele tehnice ale actului de reglementare. Incercarile prevazute de actul de reglementare trebuie efectuate in totalitate; sub rezerva acordului autoritatii de omologare, acestea pot fi intreprinse chiar de producator; acestuia i se poate permite sa emita raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip si nu este necesara o omologare de tip.
C: Producatorul trebuie sa demonstreze autoritatii de omologare ca cerintele esentiale ale actului de reglementare sunt indeplinite.
NA: Nu se aplica acest act de reglementare (nu exista niciun fel de cerinte).
PA: Acest regulament este aplicabil partial. Obiectivul precis al aplicarii este stabilit prin masurile de punere in aplicare a regulamentului.

Tabelul 4 - Omologarea CE de tip si omologarea nationala de tip a vehiculelor speciale: ambulante, autorulote si autovehicule funerare
(Se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
┌───────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│                │  Act de   │   M1    │   M1   │       │       │
│   Obiectul omologarii   │ reglementare │<= 2.500 kg (1)│> 2.500 kg (1)│   M2   │   M3   │
│                │ individual  │        │       │       │       │
│                │  CEE (CE)  │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1. Nivel sonor         │  70/157   │    H    │  G + H   │  G + H  │  G + H  │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. Emisii poluante       │  70/220   │    Q    │  G + Q   │  G + Q  │  G + Q  │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si │R (CE) 715/2007│    Q    │  G + Q   │  G + Q  │       │
│6) vehicule usoare/Acces la  │        │        │       │       │       │
│informatii           │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3. Rezervoare combustibil/   │  70/221   │    F    │   F    │   F   │   F   │
│Dispozitive protectie spate  │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4. Spatiu placa numar     │  70/222   │    X    │   X    │   X   │   X   │
│inmatriculare spate      │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5. Efort actionare directie  │  70/311   │    X    │   G    │   G   │   G   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│6. Incuietori si balamale usi │  70/387   │    B    │  G + B   │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│7. Avertizor sonor       │  70/388   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│8. Dispozitive vizibilitate  │  2003/97  │    X    │   G    │   G   │   G   │
│indirecta           │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│9. Sistem franare       │  71/320   │    X    │   G    │   G   │   G   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│10. Compatibilitate      │  72/245   │    X    │   X    │   X   │   X   │
│electromagnetica        │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│11. Emisii poluante vizibile  │  72/306   │    H    │   H    │   H   │   H   │
│motoare diesel         │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│12. Amenajari interioare    │   74/60   │    C    │  G + C   │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│13. Dispozitive de protectie  │   74/61   │    X    │   G    │   G   │   G   │
│impotriva utilizarii      │        │        │       │       │       │
│neautorizate, de dispozitive  │        │        │       │       │       │
│imobilizare, sisteme de alarma │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│14. Comportare dispozitiv de  │  74/297   │    X    │   G    │       │       │
│comanda a directiei in caz de │        │        │       │       │       │
│impact             │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│15. Rezistenta scaune     │  74/408   │    D    │  G + D   │  G + D  │  G + D  │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│16. Proeminente exterioare   │  74/483   │ X pt. cabina │ G pt. cabina │       │       │
│                │        │  A in rest  │ A in rest  │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│17. Vitezometru si mers inapoi │  75/443   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│18. Placa producator      │  76/114   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│19. Puncte ancorare centuri de │  76/115   │    D    │  G + L   │  G + L  │  G + L  │
│siguranta           │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│20. Instalare dispozitive   │  76/756   │   A + N   │A + G + N pt. │A + G + N pt.│A + G + N pt.│
│iluminare si semnalizare    │        │        │  cabina  │  cabina  │  cabina  │
│luminoasa           │        │        │A + N in rest │A + N in rest│A + N in rest│
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│21. Catadioptri        │  76/757   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│22. Lampi de gabarit, de    │  76/758   │    X    │   X    │   X   │   X   │
│pozitie fata, de pozitie spate,│        │        │       │       │       │
│de franare, de pozitie laterale│        │        │       │       │       │
│si faruri pentru circulatie  │        │        │       │       │       │
│diurna             │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│23. Lampi semnalizare directie │  76/759   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│24. Lampi iluminare placa   │  76/760   │    X    │   X    │   X   │   X   │
│numar inmatriculare spate   │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)  │  76/761   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│26. Faruri ceata fata     │  76/762   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│27. Dispozitive de remorcare  │  77/389   │    E    │   E    │   E   │   E   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│28. Lampi ceata spate     │  77/538   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│29. Lampi mers inapoi     │  77/539   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│30. Lampi parcare       │  77/540   │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│31. Centuri de siguranta si  │  77/541   │    D    │  G + M   │  G + M  │  G + M  │
│dispozitive de retinere    │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│32. Camp de vizibilitate spre │  77/649   │    X    │   G    │       │       │
│inainte            │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│33. Identificare comenzi,   │  78/316   │    X    │   X    │   X   │   X   │
│martori si indicatoare     │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│34. Degivrare/Dezaburire    │  78/317   │    X    │  G + O   │   O   │   O   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│35. Stergatoare/spalatoare de │  78/318   │    X    │  G + O   │   O   │   O   │
│parbriz            │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│36. Sisteme de incalzire    │  2001/56  │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│37. Aparatoare roti      │  78/549   │    X    │   G    │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│38. Rezematoare de cap     │  78/932   │    D    │  G + D   │       │       │
│(tetiere)           │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│39. Emisii de CO2/Consum    │  80/1268  │   NA    │   NA   │       │       │
│de combustibil         │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│40. Putere motor        │  80/1269  │    X    │   X    │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│41. Emisii (Euro IV si V)   │  2005/55  │    H    │  G + H   │  G + H  │  G + H  │
│vehicule grele         │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule │R (CE) 595/2009│   G + H   │  G + H   │  G + H  │  G + H  │
│grele/Acces la informatii   │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│44. Mase si dimensiuni     │   92/21   │    X    │   X    │       │       │
│(autoturisme)         │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│45. Geamuri de securitate   │   92/22   │    J    │  G + J   │  G + J  │  G + J  │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│46. Anvelope          │   92/23   │    X    │   G    │   G   │   G   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│47. Limitatoare de viteza   │   92/24   │        │       │   X   │   X   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│48. Mase si dimensiuni (alte  │   97/27   │        │       │   X   │   X   │
│vehicule decat autoturismele) │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│50. Dispozitive de cuplare   │   94/20   │    X    │   G    │   G   │   G   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│51. Inflamabilitate      │   95/28   │        │       │       │G pt. cabina │
│                │        │        │       │       │ X in rest │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│52 Autobuze si autocare    │  2001/85  │        │       │   A   │   A   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│53. Impact frontal       │   96/79   │   NA    │   NA   │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│54. Impact lateral       │   96/27   │   NA    │   NA   │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│58. Protectie pietoni     │  2003/102  │    X    │   NA*)   │       │       │
│                │R (CE) 78/2009 │    X    │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│59. Reciclabilitate      │  2005/64  │   NA    │   NA   │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│60. Sisteme de protectie    │  2005/66  │    X    │  X (2)   │       │       │
│frontala            │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│61. Sisteme aer conditionat  │  2006/40  │    X    │   X    │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│62. Sisteme care utilizeaza  │R (CE) 79/2009 │    Q    │  G + Q   │  G + Q  │  G + Q  │
│hidrogen            │        │        │       │       │       │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│63. Siguranta generala     │R (CE) 661/2009│   PA    │   PA   │   PA   │   PA   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│N4. Aparat de control     │    -    │    X    │   X    │   X   │   X   │
│(tahograf)           │        │        │       │       │       │
└───────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘
 

(1) masa maxima tehnic admisibila
(2) care nu depasesc masa maxima tehnic admisibila de 3,5 tone.
*) Orice sistem de protectie frontala furnizat odata cu vehiculul trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, sa fie prevazut cu un numar de omologare de tip si sa fie marcat in consecinta.

Tabelul 5 - Omologarea CE de tip si omologarea nationala de tip a vehiculelor speciale: vehicule blindate
(Se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    │  Act de   │     Categoriile de vehicule la care se aplica     │
│     Obiectul omologarii      │ reglementare ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                    │ individual  │ M1 │ M2 │ M3 │ N1 │ N2 │ N3 │ O1 │ O2 │ O3 │ O4 │
│                    │  CEE (CE)  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Nivel sonor             │  70/157   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Emisii poluante           │  70/220   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6)    │R (CE) 715/2007│ A │ A │   │ A │ A │   │   │   │   │   │
│vehicule usoare/Acces la informatii   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3. Rezervoare combustibil/Dispozitive  │  70/221   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│protectie spate             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4. Spatiu placa numar inmatriculare   │  70/222   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│spate                  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5. Efort actionare directie       │  70/311   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6. Incuietori si balamale usi      │  70/387   │ X │   │   │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7. Avertizor sonor           │  70/388   │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │   │   │   │   │
│                    │        │ K │ K │ K │ K │ K │ K │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8. Dispozitive vizibilitate indirecta  │  2003/97  │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│9. Sistem franare            │  71/320   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10. Compatibilitate electromagnetica  │  72/245   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11. Emisii poluante vizibile motoare  │  72/306   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│diesel                 │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│12. Amenajari interioare        │   74/60   │ A │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva │   74/61   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│utilizarii neautorizate, dispozitive  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│de imobilizare, sisteme de alarma    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│14. Comportare dispozitiv de comanda  │  74/297   │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
│a directiei in caz de impact      │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15. Rezistenta scaune          │  74/408   │ X │ D │ D │ D │ D │ D │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│16. Proeminente exterioare       │  74/483   │ A │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│17. Vitezometru si mers inapoi     │  75/443   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18. Placa producator          │  76/114   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19. Puncte ancorare centuri de siguranta│  76/115   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│20. Instalare dispozitive iluminare si │  76/756   │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │
│semnalizare luminoasa          │        │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21. Catadioptri             │  76/757   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie fata, │  76/758   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│de pozitie spate, de franare, de    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│pozitie laterale si faruri pentru    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│circulatie diurna            │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│23. Lampi semnalizare directie     │  76/759   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│24. Lampi iluminare placa numar     │  76/760   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│inmatriculare spate           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)      │  76/761   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│26. Faruri ceata fata          │  76/762   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│27. Dispozitive de remorcare      │  77/389   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│28. Lampi ceata spate          │  77/538   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│29. Lampi mers inapoi          │  77/539   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│30. Lampi parcare            │  77/540   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│31. Centuri de siguranta si dispozitive │  77/541   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
│de retinere               │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│32. Camp de vizibilitate spre inainte  │  77/649   │ S │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│33. Identificare comenzi, martori si  │  78/316   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│indicatoare               │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│34. Degivrare/Dezaburire        │  78/317   │ A │ O │ O │ O │ O │ O │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│35. Stergatoare/spalatoare de parbriz  │  78/318   │ A │ O │ O │ O │ O │ O │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│36. Sisteme de incalzire        │  2001/56  │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│37. Aparatoare roti           │  78/549   │ X │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│38. Rezematoare de cap (tetiere)    │  78/932   │ X │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│39. Emisii de CO2/Consum de       │  80/1268  │ NA │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│combustibil               │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│40. Putere motor            │  80/1269  │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41. Emisii (Euro IV si V) vehicule grele│  2005/55  │ A │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/  │R (CE) 595/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│Acces la informatii           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│42. Protectie laterala         │  89/297   │   │   │   │   │ X │ X │   │   │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│43.@ Dispozitive de protectie la    │  91/226   │   │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│improscare               │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│44. Mase si dimensiuni (autoturisme)  │   92/21   │ X │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│45. Geamuri de securitate        │   92/22   │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│46. Anvelope              │   92/23   │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│47. Limitatoare de viteza        │   92/24   │   │ X │ X │   │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│48. Mase si dimensiuni (alte vehicule  │   97/27   │   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│decat autoturismele)          │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│49. Proeminente exterioare ale cabinei │  92/114   │   │   │   │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│50. Dispozitive de cuplare       │   94/20   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│51. Inflamabilitate           │   95/28   │   │   │ X │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│52 Autobuze si autocare         │  2001/85  │   │ A │ A │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│53. Impact frontal           │   96/79   │ NA │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│54. Impact lateral           │   96/27   │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│56. Vehicule destinate transportului de │   98/91   │   │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│marfuri periculoase           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│57. Protectie anti-impanare fata    │  2000/40  │   │   │   │   │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│58. Protectie pietoni          │  2003/102  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
│                    │R (CE) 78/2009 │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│59. Reciclabilitate           │  2005/64  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│60. Sisteme de protectie frontala    │  2005/66  │ NA │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│61. Sisteme aer conditionat       │  2006/40  │ X │   │   │ Z │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│62. Sisteme care utilizeaza hidrogen  │R (CE) 79/2009 │ A │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│63. Siguranta generala         │R (CE) 661/2009│ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N2. Placi identificare spate vehicule  │    -    │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│lente                  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N3. Placi identificare spate vehicule  │    -    │   │ X │ X │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │
│grele si lungi             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N4. Aparat de control (tahograf)    │    -    │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N5. Dispozitive limitare viteza     │    -    │   │ X │ X │   │ X │ X │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N6. Protectia ocupantilor        │    -    │   │   │   │ X │ X │   │   │   │   │   │
│autovehiculelor contra deplasarii    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│marfurilor (incarcaturii)        │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 

___________
@Pozitia 43 a fost modificata prin art. I, pct. 9 din Ordinul nr. 421/2010.

Tabelul 6 - Omologarea CE de tip a vehiculelor speciale: vehicule accesibile pentru scaune rulante
(Se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────┐
│                              │   Act de  │    │
│          Obiectul omologarii          │ reglementare │ M1  │
│                              │  individual │    │
│                              │  CEE (CE)  │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Nivel sonor                       │   70/157  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Emisii poluante                     │   70/220  │G + W1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6) vehicule usoare/Acces  │R (CE) 715/2007│G + W1 │
│la informatii                       │        │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protectie spate   │   70/221  │X + W2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│4. Spatiu placa numar inmatriculare spate         │   70/222  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│5. Efort actionare directie                │   70/311  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│6. Incuietori si balamale usi               │   70/387  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│7. Avertizor sonor                     │   70/388  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│8. Dispozitive vizibilitate indirecta           │  2003/97  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│9. Sistem franare                     │   71/320  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│10. Compatibilitate electromagnetica            │   72/245  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│11. Emisii poluante vizibile motoare diesel        │   72/306  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│12. Amenajari interioare                  │   74/60   │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva utilizarii     │   74/61   │  X  │
│neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de    │        │    │
│alarma                           │        │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│14. Comportare dispozitiv de comanda a directiei in caz  │   74/297  │  X  │
│de impact                         │        │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│15. Rezistenta scaune                   │   74/408  │X + W3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│16. Proeminente exterioare                 │   74/483  │X + W4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│17. Vitezometru si mers inapoi               │   75/443  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│18. Placa producator                    │   76/114  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│19. Puncte ancorare centuri de siguranta          │   76/115  │X + W5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│20. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare     │   76/756  │  X  │
│luminoasa                         │        │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│21. Catadioptri                      │   76/757  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de│   76/758  │  X  │
│franare, de pozitie laterale si faruri pentru circulatie  │        │    │
│diurna                           │        │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│23. Lampi semnalizare directie               │   76/759  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│24. Lampi iluminare placa numar inmatriculare spate    │   76/760  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)                │   76/761  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│26. Faruri ceata fata                   │   76/762  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│27. Dispozitive de remorcare                │   77/389  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│28. Lampi ceata spate                   │   77/538  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│29. Lampi mers inapoi                   │   77/539  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│30. Lampi parcare                     │   77/540  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│31. Centuri de siguranta si dispozitive de retinere    │   77/541  │X + W6 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│32. Camp de vizibilitate spre inainte           │   77/649  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│33. Identificare comenzi, martori si indicatoare      │   78/316  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│34. Degivrare/Dezaburire                  │   78/317  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│35. Stergatoare/spalatoare de parbriz           │   78/318  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│36. Sisteme de incalzire                  │  2001/56  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│37. Aparatoare roti                    │   78/549  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│39. Emisii de CO2/Consum de combustibil          │  80/1268  │X + W7 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│40. Putere motor                      │  80/1269  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│41. Emisii (Euro IV si V) vehicule grele          │  2005/55  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule utilitare grele/Acces la  │R (CE) 595/2009│  X  │
│informatii                         │        │    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│44. Mase si dimensiuni (autoturisme)            │   92/21   │X + W8 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│45. Geamuri de securitate                 │   92/22   │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│46. Anvelope                        │   92/23   │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│50. Dispozitive de cuplare                 │   94/20   │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│53. Impact frontal                     │   96/79   │X + W9 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│54. Impact lateral                     │   96/27   │X + W10│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│58. Protectie pietoni                   │  2003/102  │  X  │
│                              │ R (CE) 78/2009│  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│59. Reciclabilitate                    │  2005/64  │ NA  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│60. Sisteme de protectie frontala             │  2005/66  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│61. Sisteme aer conditionat                │  2006/40  │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│62. Sisteme care utilizeaza hidrogen            │ R (CE) 79/2009│  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│63. Siguranta generala                   │R (CE) 661/2009│ PA  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│N2. Placi identificare spate vehicule lente        │    -    │  X  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┤
│N4. Aparat de control (tahograf)              │    -    │  X  │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────┘
 

Tabelul 7 - Omologarea CE de tip si omologarea nationala de tip a vehiculelor speciale: alte vehicule speciale (inclusiv remorci tip rulota)
(Se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
Aplicarea derogarilor este permisa numai in cazul in care producatorul demonstreaza autoritatii de omologare ca, data fiind constructia speciala a vehiculului, acesta nu poate respecta toate cerintele.
┌───────────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│                │  Act de   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   Obiectul omologarii   │ reglementare │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ individual  │ M2 │ M3 │ N1 │ N2 │ N3 │ O1 │ O2 │ O3 │ O4 │
│                │  CEE (CE)  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Nivel sonor         │  70/157   │ H │ H │ H │ H │ H │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Emisii poluante       │  70/220   │ Q │ Q │ Q │ Q │ Q │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si │R (CE) 715/2007│ Q │   │ Q │ Q │   │   │   │   │   │
│6) vehicule usoare/Acces la  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│informatii           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3. Rezervoare combustibil/   │  70/221   │ F │ F │ F │ F │ F │ F │ F │ F │ F │
│Dispozitive protectie spate  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4. Spatiu placa numar     │  70/222   │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │
│inmatriculare spate      │        │ R │ R │ R │ R │ R │ R │ R │ R │ R │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5. Efort actionare directie  │  70/311   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6. Incuietori si balamale usi │  70/387   │   │   │ B │ B │ B │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7. Avertizor sonor       │  70/388   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8. Dispozitive vizibilitate  │  2003/97  │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│indirecta           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│9. Sistem franare       │  71/320   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10. Compatibilitate      │  72/245   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│electromagnetica        │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11. Emisii poluante vizibile  │  72/306   │ H │ H │ H │ H │ H │   │   │   │   │
│motoare diesel         │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13. Dispozitive de protectie  │   74/61   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│impotriva utilizarii      │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│neautorizate, dispozitive   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│de imobilizare, sisteme de   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│alarma             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│14. Comportare dispozitiv de  │  74/297   │   │   │ X │   │   │   │   │   │   │
│comanda a directiei in caz de │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│impact             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15. Rezistenta scaune     │  74/408   │ D │ D │ D │ D │ D │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│17. Vitezometru si mers    │  75/443   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│inapoi             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18. Placa producator      │  76/114   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19. Puncte ancorare centuri  │  76/115   │ D │ D │ D │ D │ D │   │   │   │   │
│de siguranta          │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│20. Instalare dispozitive   │  76/756   │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │ A + │
│iluminare si semnalizare    │        │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │ N │
│luminoasa           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21. Catadioptri        │  76/757   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22. Lampi de gabarit, de    │  76/758   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│pozitie fata, de pozitie spate,│        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│de franare, de pozitie laterale│        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│si faruri pentru circulatie  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│diurna             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│23. Lampi semnalizare     │  76/759   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│directie            │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│24. Lampi iluminare placa   │  76/760   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│numar inmatriculare spate   │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)  │  76/761   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│26. Faruri ceata fata     │  76/762   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│27. Dispozitive de remorcare  │  77/389   │ A │ A │ A │ A │ A │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│28. Lampi ceata spate     │  77/538   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│29. Lampi mers inapoi     │  77/539   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│30. Lampi parcare       │  77/540   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│31. Centuri de siguranta si  │  77/541   │ D │ D │ D │ D │ D │   │   │   │   │
│dispozitive de retinere    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│33. Identificare comenzi,   │  78/316   │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│martori si indicatoare     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│34. Degivrare/Dezaburire    │  78/317   │ O │ O │ O │ O │ O │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│35. Stergatoare/spalatoare   │  78/318   │ O │ O │ O │ O │ O │   │   │   │   │
│de parbriz           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│36. Sisteme de incalzire    │  2001/56  │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│40. Putere motor        │  80/1269  │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41. Emisii (Euro IV si V)   │  2005/55  │ H │ H │ H │ H │ H │   │   │   │   │
│vehicule grele         │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41a. Emisii (Euro VI)     │R (CE) 595/2009│ H │ H │ H │ H │ H │   │   │   │   │
│vehicule grele/ Acces la    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│informatii           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│42. Protectie laterala     │  89/297   │   │   │   │ X │ X │   │   │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│43.@ Dispozitive de protectie │  91/226   │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│la improscare         │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│45. Geamuri de securitate   │   92/22   │ J │ J │ J │ J │ J │ J │ J │ J │ J │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│46. Anvelope          │   92/23   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│47. Limitatoare de viteza   │   92/24   │ X │ X │   │ X │ X │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│48. Mase si dimensiuni (alte  │   97/27   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│vehicule decat autoturismele) │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│49. Proeminente exterioare   │  92/114   │   │   │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│ale cabinei          │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│50. Dispozitive de cuplare   │   94/20   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│51. Inflamabilitate      │   95/28   │   │ X │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│52. Autobuze si autocare    │  2001/85  │ X │ X │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│54. Impact lateral       │   96/27   │   │   │ A │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│56. Vehicule destinate     │   98/91   │   │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│transportului de marfuri    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│periculoase          │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│57. Protectie anti-impanare  │  2000/40  │   │   │   │ X │ X │   │   │   │   │
│fata              │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│58. Protectie pietoni     │  2003/102  │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
│                │R (CE) 78/2009 │   │   │NA*) │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│59. Reciclabilitate      │  2005/64  │   │   │ NA │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│60. Sisteme de protectie    │  2005/66  │   │   │ A │   │   │   │   │   │   │
│frontala            │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│61. Sisteme de climatizare   │  2006/40  │   │   │ Z │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│62. Sisteme care utilizeaza  │R (CE) 79/2009 │ Q │ Q │ Q │ Q │ Q │   │   │   │   │
│hidrogen            │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│63. Siguranta generala     │R (CE) 661/2009│ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N1. Conditii tehnice de    │    -    │ X │ X │   │   │   │   │   │   │   │
│securitate troleibuze     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N2. Placi identificare spate  │    -    │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
│vehicule lente         │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N3. Placi identificare spate  │    -    │ X │ X │   │   │ X │ X │ X │ X │ X │
│vehicule grele si lungi    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N4. Aparat de control     │    -    │ X │ X │ X │ X │ X │   │   │   │   │
│(tahograf)           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N5. Dispozitive limitare    │    -    │ X │ X │   │ X │ X │   │   │   │   │
│viteza             │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│N6. Protectia ocupantilor   │    -    │   │   │ X │ X │   │   │   │   │   │
│autovehiculelor contra     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│deplasarii marfurilor     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(incarcaturii)         │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└───────────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 

___________
@Pozitia 43 a fost modificata prin art. I, pct. 9 din Ordinul nr. 421/2010.

*) Orice sistem de protectie frontala furnizat odata cu vehiculul trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, sa fie prevazut cu un numar de omologare de tip si sa fie marcat in consecinta.

Tabelul 8 - Omologarea CE de tip si omologarea nationala de tip a vehiculelor speciale: macarale mobile
(Se iau in considerare elementele specifice de aplicare mentionate in Tabelul 1)
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│                          │Act de reglementare│  Macarale  │
│        Obiectul omologarii         │  individual   │ mobile din │
│                          │   CEE (CE)   │ categoria N3 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│1. Nivel sonor                   │   70/157    │   T    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│2. Emisii poluante                 │   70/220    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6) vehicule usoare/ │ R (CE) 715/2007 │   NA   │
│Acces la informatii                 │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protectie   │   70/221    │   X    │
│spate                        │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│4. Spatiu placa numar inmatriculare spate      │   70/222    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│5. Efort actionare directie             │   70/311    │X directie tip│
│                          │          │"crab" permisa│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│6. Incuietori si balamale usi            │   70/387    │   A    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│7. Avertizor sonor                 │   70/388    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│8. Dispozitive vizibilitate indirecta        │   2003/97   │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│9. Sistem franare                  │   71/320    │   U    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│10. Compatibilitate electromagnetica        │   72/245    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│11. Emisii poluante vizibile motoare diesel     │   72/306    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│12. Amenajari interioare              │    74/60    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva utilizarii  │    74/61    │   X    │
│neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme  │          │       │
│de alarma                      │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│15. Rezistenta scaune                │   74/408    │   D    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│17. Vitezometru si mers inapoi           │   75/443    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│18. Placa producator                │   76/114    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│19. Puncte ancorare centuri de siguranta      │   76/115    │   D    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│20. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare │   76/756    │  A + Y   │
│luminoasa                      │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│21. Catadioptri                   │   76/757    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie  │   76/758    │   X    │
│spate, de franare, de pozitie laterale si faruri  │          │       │
│pentru circulatie diurna              │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│23. Lampi semnalizare directie           │   76/759    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│24. Lampi iluminare placa numar inmatriculare    │   76/760    │   X    │
│spate                        │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri (inclusiv becuri)            │   76/761    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│26. Faruri ceata fata                │   76/762    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│27. Dispozitive de remorcare            │   77/389    │   A    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│28. Lampi ceata spate                │   77/538    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│29. Lampi mers inapoi                │   77/539    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│30. Lampi parcare                  │   77/540    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│31. Centuri de siguranta si dispozitive de retinere │   77/541    │   D    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│33. Identificare comenzi, martori si indicatoare  │   78/316    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│34. Degivrare/Dezaburire              │   78/317    │   O    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│35. Stergatoare/spalatoare de parbriz        │   78/318    │   O    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│36. Sisteme de incalzire              │   2001/56   │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│40. Putere motor                  │   80/1269   │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│41. Emisii (Euro IV si V) vehicule grele      │   2005/55   │   V    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/Acces la    │ R (CE) 595/2009 │   V    │
│informatii                     │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│42. Protectie laterala               │   89/297    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│43. Dispozitive de protectie la improscare     │   91/226    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│45. Geamuri de securitate              │    92/22    │   J    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│46. Anvelope                    │    92/23    │A (cu conditia│
│                          │          │ respectarii │
│                          │          │ cerintelor │
│                          │          │din ISO 10571-│
│                          │          │ 1995 sau din │
│                          │          │ Manualul de │
│                          │          │ standarde  │
│                          │          │  ETRTO)  │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│47. Limitatoare de viteza              │    92/24    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│48. Mase si dimensiuni (alte vehicule decat     │    97/27    │   X    │
│autoturismele)                   │          │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│49. Proeminente exterioare ale cabinei       │   92/114    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│50. Dispozitive de cuplare             │    94/20    │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│57. Protectie anti-impanare fata          │   2000/40   │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│62. Sisteme care utilizeaza hidrogen        │ R (CE) 79/2009  │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│63. Siguranta generala               │ R (CE) 661/2009 │   PA   │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│N2. Placi identificare spate vehicule lente     │     -     │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│N3. Placi identificare spate vehicule grele si lungi│     -     │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│N4. Aparat de control (tahograf)          │     -     │   X    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│N5. Dispozitive limitare viteza           │     -     │   X    │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┘
 

X - Nu sunt permise alte exceptii in afara celor mentionate in actul de reglementare.
NA - Actul de reglementare nu este aplicabil acestui vehicul (fara cerinte).
PA - Acest act reglementar este aplicabil partial. Obiectivul precis al aplicarii este stabilit prin masurile de punere in aplicare a regulamentului.
A - Derogarea este permisa in cazul in care utilizarea speciala face imposibila respectarea in intregime a cerintelor. Producatorul trebuie sa demonstreze autoritatii de omologare ca, data fiind utilizarea speciala a acestuia, vehiculul nu poate indeplini cerintele.
B - Aplicare limitata la usile de acces catre scaunele proiectate pentru uz normal cand vehiculul ruleaza pe drum si la care distanta dintre punctul R al scaunului si planul mediu al suprafetei usii, masurata perpendicular fata de planul mediu longitudinal al vehiculului, nu depaseste 500 mm.
C - Aplicare limitata la acea parte a vehiculului situata anterior fata de cel mai retras scaun proiectat pentru uz normal cand vehiculul ruleaza pe drum si, de asemenea, limitata la zona de impact a capului, astfel cum este definita in Directiva 74/60/CEE.
D - Aplicare limitata la scaunele proiectate pentru uz normal cand vehiculul ruleaza pe drum. Scaunele care nu sunt proiectate in vederea utilizarii cand vehiculul ruleaza pe drum trebuie identificate intr-un mod usor de inteles de catre utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care sa contina un text corespunzator.
E - Doar partea din fata.
F - Se accepta modificarea pozitiei si lungimii traseului de alimentare cu combustibil si mutarea locului rezervorului in vehicul.
G - Cerinte corespunzatoare cu categoria vehiculului de baza/incomplet (al carui sasiu a fost utilizat la constructia vehiculului special). In cazul vehiculelor incomplete/completate, se accepta indeplinirea cerintelor pentru vehiculele categoriei N corespunzatoare (pe baza masei maxime).
H - Se accepta, fara incercari suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare dupa ultimul amortizor de zgomot, cu conditia ca aceasta modificare sa nu depaseasca 2 m.
J - Pentru intregul vitraj, excluzand pe cel al cabinei conducatorului (parbriz si geamuri laterale), materialul utilizat poate fi geam de securitate sau plastic rigid.
K - Se accepta dispozitive de alarma de urgenta suplimentare.
L - Aplicare limitata la scaunele proiectate pentru uz normal cand vehiculul ruleaza pe drum. Scaunele din spate trebuie sa fie echipate cel putin cu puncte de ancorare pentru centuri de siguranta abdominale. Scaunele care sunt proiectate in vederea utilizarii cand vehiculul ruleaza pe drum trebuie identificate intr-un mod usor de inteles de catre utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care sa contina un text corespunzator.
M - Aplicare limitata la scaunele proiectate pentru uz normal cand vehiculul ruleaza pe drum. Toate scaunele din spate trebuie sa fie echipate cel putin cu centuri de siguranta abdominale. Scaunele care nu sunt proiectate in vederea utilizarii cand vehiculul ruleaza pe drum trebuie identificate intr-un mod usor de inteles de catre utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care sa contina un text corespunzator.
N - Cu conditia ca toate dispozitivele de iluminare sa fie montate si ca vizibilitatea geometrica sa nu fie afectata.
O - Vehiculul trebuie sa fie dotat cu un sistem corespunzator in partea frontala.
Q - Se accepta, fara incercari suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare dupa ultimul amortizor de zgomot, daca aceasta modificare nu depaseste 2 m. Omologarea CE de tip emisa pentru vehiculul de baza cel mai reprezentativ ramane valabila indiferent de schimbarea masei de referinta.
R - Cu conditia ca placile de inmatriculare ale oricarui SM sa poata fi montate si sa ramana vizibile.
S - Factorul de transmisie a luminii este de cel putin 60%, iar unghiul de obturare a stalpului ½A» nu depaseste 10°.
T - Incercare ce trebuie executata numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculul poate fi incercat in conformitate cu Directiva 70/157/CEE, astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva 1999/101/CE. In ceea ce priveste punctul 5.2.2.1 din anexa I la Directiva 70/157/CEE, se aplica urmatoarele valori-limita:
a) 81 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mica de 75 kW;
b) 83 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare de 75 kW, dar mai mica de 150 kW;
c) 84 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare sau egala cu 150 kW.
U - Incercare ce trebuie executata numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculele cu pana la patru axe se vor conforma tuturor cerintelor stabilite in Directiva 71/320/CEE. Se accepta derogari pentru vehiculele cu mai mult de 4 axe cu conditia ca:
a) aceste derogari sa fie justificate de particularitatea constructiei;
b) sa fie indeplinite toate cerintele referitoare la franarea de stationare, la franarea de serviciu si la franarea de securitate, stabilite in Directiva 71/320/CEE.
V - Se accepta conformitatea cu Directiva 97/68/CE.
W1 - Trebuie respectate cerintele, insa se accepta modificarea sistemului de evacuare, fara incercari suplimentare, cu conditia ca sistemul de control al emisiilor, inclusiv filtrele de particule (daca exista), sa nu fie afectate. Nu se impun noi incercari privind emisiile evaporative pentru vehiculul modificat, cu conditia ca dispozitivele de control al evaporarii sa fie pastrate astfel cum au fost montate de producatorul vehiculului de baza. Omologarea CE de tip emisa pentru vehiculul de baza cel mai reprezentativ ramane valabila indiferent de schimbarea masei de referinta.
W2 - Trebuie respectate cerintele, insa se accepta modificarea traseului si a lungimii conductei de alimentare cu combustibil, a furtunurilor pentru combustibil si a tevilor pentru vaporii de combustibil. Se accepta reamplasarea rezervorului original de combustibil.
W3 - Spatiul pentru scaunul rulant se considera ca un loc de asezare pe un scaun. Pentru fiecare scaun rulant trebuie prevazut suficient spatiu. Planul longitudinal al acestui spatiu special rezervat trebuie sa fie paralel cu planul longitudinal al vehiculului. Proprietarul vehiculului trebuie sa fie informat in mod adecvat cu privire la faptul ca un scaun rulant utilizat ca un loc de asezare pe un scaun in vehicul trebuie sa poata rezista fortelor transmise de mecanismul de ancorare in diverse conditii de circulatie. Scaunele vehiculului pot fi modificate in mod adecvat, cu conditia ca punctele de ancorare, mecanismele si tetierele sa asigure nivelul de performanta prevazut in prezenta directiva.
W4 - Dispozitiile directivei trebuie respectate in ceea ce priveste dispozitivele de ajutor la urcare si la coborare atunci cand acestea nu sunt utilizate.
W5 - Orice spatiu rezervat pentru scaune rulante trebuie echipat cu un dispozitiv integrat de retinere, care este compus dintr-un dispozitiv de retinere pentru scaunul rulant si un dispozitiv de retinere pentru utilizatorul acestuia. Punctele de ancorare pentru dispozitivele de retinere trebuie sa poata rezista actiunii fortelor, in conformitate cu specificatiile din Directiva 76/115/CEE si din Standardul ISO 10542-1: 2001. Chingile si dispozitivele menite sa garanteze securitatea scaunelor rulante (mecanismele de ancorare) trebuie sa respecte cerintele Directivei 77/541/CEE si partea corespunzatoare din Standardul ISO 10542. Incercarile sunt efectuate de serviciul tehnic care a fost desemnat pentru testarea si verificarea conformitatii cu directivele mentionate mai sus. Criteriile sunt cele cuprinse in textele respectivelor directive. Se vor efectua incercari cu modelul de scaun rulant descris in standardul ISO 10542.
W6 - In cazul in care, in urma modificarii vehiculului, punctele de ancorare pentru centurile de siguranta trebuie mutate in afara suprafetei determinate de tolerantele prevazute la punctul 2.7.8.1 din anexa II la Directiva 77/541/CEE, serviciul tehnic trebuie sa verifice daca modificarea reprezinta sau nu un caz defavorabil in raport cu starea initiala. In acest caz, se efectueaza incercarea prevazuta in anexa VII la Directiva 77/541/CEE. Nu este necesara emiterea unei extinderi a omologarii de tip.
W7 - Nu este necesara o noua masurare a nivelului de emisii de CO2 atunci cand, prin aplicarea dispozitiilor de la litera W1, nu mai trebuie efectuate alte incercari cu privire la gazele la teava de evacuare.
W8 - In scopul efectuarii calculelor, se considera ca masa scaunului rulant, inclusiv masa utilizatorului, este de 100 de kg. Masa este concentrata in punctul H al dispozitivului tridimensional. Serviciul tehnic trebuie sa ia, de asemenea, in considerare posibilitatea utilizarii scaunelor rulante cu motor electric, a caror masa, care include masa utilizatorului, se considera a fi de 250 de kg. Orice limitare a numarului de pasageri datorata utilizarii unuia sau mai multor scaune rulante cu motor electric trebuie mentionata in certificatul de omologare de tip, iar un avertisment in acest sens trebuie consemnat si in certificatul de conformitate.
W9 - Nu este necesara nicio alta incercare pentru vehiculul modificat, cu conditia ca partea frontala a sasiului, situata in fata punctului R al conducatorului auto, sa nu fie afectata de modificarea vehiculului si ca niciuna dintre partile dispozitivului suplimentar de retinere [airbag(uri)] sa nu fie inlaturata sau dezactivata.
W10 - Nu este necesara nicio alta incercare pentru vehiculul modificat, cu conditia ca ranforsarile laterale sa nu fie modificate si niciuna dintre partile sistemului suplimentar de retinere [airbag(uri) lateral(e)] sa nu fie inlaturata sau dezactivata.
Y - Cu conditia ca toate dispozitivele de iluminat sa fie montate.
Z - Numai pentru vehiculele din categoria N1, clasa I, in conformitate cu descrierea din primul tabel de la punctul 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE.

Tabelul 9 - Lista Regulamentelor CEE-ONU recunoscute ca alternative la Directivele sau Regulamentele (CE) mentionate in Tabelele 1 - 8
Atunci cand se face trimitere la o directiva CEE/CE individuala sau un regulament CE individual, omologarea facuta in baza regulamentelor CEE-ONU urmatoare (luand in considerare domeniul de aplicare (1) si modificarile fiecaruia dintre regulamentele CEE-ONU enumerate mai jos) trebuie recunoscuta ca echivalenta la omologarea CE de tip acordata in baza Directivei individuale sau Regulamentului (CE) individual corespunzatoare.
De asemenea, orice modificare ulterioara a Regulamentelor CEE-ONU enumerate mai jos trebuie considerata de asemenea echivalenta, conform Deciziei 97/836/CE (2).
(1) In cazul in care Directivele sau Regulamentele (CE) individuale contin cerinte privind montajul, acestea se aplica si componentelor si unitatilor tehnice separate omologate conform Regulamentelor CEE-ONU.
(2) Pentru modificarile ulterioare, a se vedea ultima modificare a documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343.
┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│       Obiectul omologarii       │  Regulament  │  Seria de  │
│                       │ CEE-ONU de baza │ amendamente │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│1. Nivel sonor                │    51    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│1. Sisteme de evacuare            │    59    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│2. Emisii poluante              │    83    │   05   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│2. Catalizatori de inlocuire         │    103    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│3. Rezervoare combustibil          │    34    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│3. Rezervoare pentru GPL           │    67    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│3. Rezervoare pentru GNC           │    110    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│3. Dispozitive protectie spate        │    58    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│5. Efort actionare directie         │    79    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│6. Incuietori si balamale usi        │    11    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│7. Avertizor sonor              │    28    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│8. Dispozitive vizibilitate indirecta    │    46    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│9. Sistem franare              │    13    │   10   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│9. Sistem franare              │   13 H    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│9. Garnituri de frane de inlocuire      │    90    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│10. Compatibilitate electromagnetica     │    10    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│11. Emisii poluante vizibile motoare     │    24    │   03   │
│diesel                    │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│12. Amenajari interioare           │    21    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva    │    18    │   03   │
│utilizarii neautorizate           │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│13. Dispozitive de protectie impotriva    │    116    │   00   │
│utilizarii neautorizate si dispozitive de  │         │       │
│imobilizare                 │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│13. Sisteme de alarma            │    97    │   01   │
│                       │    116    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│14. Comportare dispozitiv de comanda     │    12    │   03   │
│a directiei in caz de impact         │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│15. Rezistenta scaune            │    17    │   07   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│15. Rezistenta scaune (autobuze,       │    80    │   01   │
│autocare)                  │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│16. Proeminente exterioare          │    26    │   03   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│17. Vitezometru si mersul inapoi       │    39    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│19. Puncte ancorare centuri de        │    14    │   06   │
│siguranta                  │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│20. Instalare dispozitive iluminare si    │    48    │   03   │
│semnalizare luminoasa            │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│21. Catadioptri               │    3    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│22. Lampi de gabarit, de pozitie fata,    │    7    │   02   │
│de pozitie spate, de franare         │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│22. Faruri pentru circulatie diurna     │    87    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│22. Lampi de pozitie laterale        │    91    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│23. Lampi semnalizare directie        │    6    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│24. Lampi iluminare placa numar       │    4    │   00   │
│inmatriculare spate             │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri R2 si HS1             │    1    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri capsulate (sealed beam)      │    5    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7     │    8    │   05   │
│si/sau H8, H9, HIR1, HIR2 si/sau H11)    │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri (H4)               │    20    │   03   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri capsulate cu halogen       │    31    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Becuri cu incandescenta destinate    │    37    │   03   │
│utilizarii la echipamente de iluminat    │         │       │
│omologate                  │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri echipate cu surse luminoase    │    98    │   00   │
│cu descarcare in gaz             │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Surse luminoase cu descarcare in     │    99    │   00   │
│gaz destinate utilizarii la echipamente   │         │       │
│de iluminat omologate            │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Faruri (faza de intalnire asimetrica)  │    112    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│25. Sisteme de iluminare fata adaptive    │    123    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│26. Faruri ceata fata            │    19    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│28. Lampi ceata spate            │    38    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│29. Lampi mers inapoi            │    23    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│30. Lampi parcare              │    77    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│31. Centuri de siguranta si sisteme de    │    16    │   04   │
│retinere                   │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│31. Sisteme de retinere pentru copii     │    44    │   04   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│32. Camp de vizibilitate spre inainte    │    125    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│33. Identificarea comenzilor, a       │    121    │   00   │
│martorilor si a indicatoarelor        │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│36. Sisteme de incalzire           │    122    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│38. Rezematoare de cap integrate in     │    17    │   07   │
│scaun                    │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│38. Rezematoare de cap            │    25    │   04   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│39. Emisii de CO2/Consum de         │    101    │   00   │
│combustibil                 │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│40. Putere motor               │    85    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│41. Emisii (Euro IV si V) vehicule      │    49    │   04   │
│grele                    │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│42. Protectie laterala            │    73    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│45. Geamuri de securitate          │    43    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│46. Anvelope, autovehicule si remorci    │    30    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│46. Anvelope, autovehicule comerciale    │    54    │   00   │
│si remorci                  │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│46. Roti/anvelope de rezerva de uz      │    64    │   01   │
│temporar                   │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│46. Zgomot de rulare             │    117    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│47. Limitatoare de viteza          │    89    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│49. Proeminente exterioare ale cabinei    │    61    │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│50. Dispozitive de cuplare          │    55    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│50. Dispozitive de cuplare scurte      │    102    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│51. Inflamabilitate             │    118    │   00   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│52 Autobuze si autocare           │    107    │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│52. Rezistenta suprastructurii        │    66    │   00   │
│(autobuze si autocare)            │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│53. Impact frontal              │    94    │   01   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│54. Impact lateral              │    95    │   02   │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│56. Vehicule destinate transportului de   │    105    │   04   │
│marfuri periculoase             │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│57. Protectie anti-impanare fata       │    93    │   00   │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
 

1. Nivel sonor
1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificata prin Directiva 2007/34/CE.
1.1.2. Pana la 6 iulie 2010, vehiculul ce urmeaza a fi omologat de tip trebuie supus incercarii stabilite in anexa 10 la Regulamentul CEE-ONU nr. 51, numai in scopul monitorizarii. Rezultatele incercarii mentionate anterior trebuie adaugate la documentele prevazute in apendicele 1 si 2 din anexa I la Directiva 70/157/CEE, modificata prin Directiva 2007/34/CE, in conformitate cu anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 51. RAR va trimite aceste documente informative Comisiei Europene. Aceste obligatii nu aduc atingere cazurilor de extindere a omologarilor existente in conformitate cu Directiva 70/157/CEE. In cadrul procedurii de monitorizare mentionate anterior, un vehicul nu este considerat a fi de un tip nou daca difera numai din punct de vedere al prevederilor prevazute la punctele 2.2.1 si 2.2.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 51.
1.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de evacuare (ca produs de schimb) trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificata prin Directiva 2007/34/CE.
1.2.1. Fara a aduce atingere prevederilor pct. 1.2. este permisa in continuare acordarea omologarii CE de tip a sistemelor de evacuare (ca produs de schimb), precum si introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a acestora, in conditiile in care indeplinesc prevederile versiunilor precedente ale directivei 70/157/CEE, cu conditia ca aceste sisteme de evacuare:
- sa fie destinate vehiculelor deja in uz, si
- sa fie in conformitate cu cerintele directivei in vigoare in momentul inregistrarii vehiculelor respective.
2. Emisii poluante
2.1. Vehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie din categoriile M si N, precum si vehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare din categoriile M1 si N1 trebuie sa respecte urmatoarele cerinte privind emisiile poluante (cu exceptia mentionata la subpct. 2.2.):
2.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, trebuie respectate prevederile Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva 2003/76/CE. In ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 de la anexa I a directivei 70/220/CEE, modificata de directiva 98/69/CE (EURO 4);
2.1.2. La inmatriculare, inregistrare si comercializare, trebuie respectate prevederile Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva 2002/80/CE. In ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 de la anexa I a directivei 70/220/CEE, modificata de directiva 98/69/CE (EURO 4);
2.2. Prevederile prezentului pct. 2.1. nu se aplica autovehiculelor din categoria N1 echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare care au fost omologate conform prevederilor directivei 88/77/CEE.
2.3. Catalizatoarele (ca produse de schimb) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
2.3.1. La omologarea CE de tip trebuie respectate prevederile Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva 2003/76/CE.
2.3.2. La introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare trebuie respectate prevederile Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva 2002/80/CE.
2.3.3. Prin exceptie de la prevederile pct. 2.3.2. este admisa introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a catalizatoarelor (ca produse de schimb) omologate ca entitate tehnica anterior intrarii in vigoare a prevederilor Directivei 2002/80/CE si care urmeaza a fi utilizate la vehiculele in circulatie.
2.3.4. Producatorii de catalizatoare (ca produse de schimb) care au fost introduse pe piata inainte de aplicarea Directivei 2002/80/CE si care nu sunt conforme cu conditiile tehnice prevazute de Directiva 98/77/CE trebuie sa ia masuri pentru a furniza fie direct la punctele de comercializare, fie distribuitorilor, informatiile suplimentare prevazute in sectiunea 7, anexa XIII la Directiva 70/220/CE, modificata prin Directiva 2002/80/CE.
2.4. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 715/2007, Directiva 70/220/CEE, cu modificarile ulterioare, se abroga incepand cu 2 ianuarie 2013.
2.4.1. Trimiterile la Directiva 70/220/CEE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 715/2007.
2a. Emisii poluante (Euro 5 si 6) vehicule usoare/Acces la informatii
2a.1. Regulamentul (CE) 715/2007, modificat prin Regulamentul (CE) 595/2009, si Regulamentul (CE) 692/2008 de punere in aplicare si de modificare a Regulamentului (CE) 715/2007, sunt obligatorii in toate elementele lor si se aplica in mod direct.
2a.1.1. Regulamentul se aplica in cazul vehiculelor din categoriile M1, M2, N1 si N2, cu o masa de referinta de cel mult 2610 kg.
2a.1.1.1. Prin masa de referinta se intelege masa proprie a vehiculului din care se scade masa conducatorului auto de 75 kg si la care se adauga o masa uniforma de 100 kg.
2a.1.1.1. Prin masa proprie se intelege masa vehiculului carosat, in ordine de mers, si in cazul unui vehicul tractor din alta categorie in afara de M1, cu dispozitiv de cuplare, daca este montat de catre producator, sau masa sasiului sau a sasiului cu cabina, fara caroserie si/sau dispozitivul de cuplare, daca producatorul nu monteaza caroseria si/sau dispozitivul de cuplare (inclusiv lichide, scule, roata de rezerva, daca este cazul, conducatorul auto, iar pentru autobuze si autocare, insotitorul, daca vehiculul este prevazut cu scaun pentru acesta) (masa conducatorului auto si, dupa caz, masa membrului echipajului este evaluata la 75 kg, divizata in 68 kg masa personala si 7 kg masa bagajului, in conformitate cu Standardul ISO 2416-1992, rezervorul de combustibil este considerat plin in proportie de 90%, iar celelalte sisteme care contin lichide, cu exceptia celor pentru apa reziduala, combustibil sunt considerate plin in proportie de 100% fata de capacitatea indicata de producator).
2a.1.2. La cererea producatorului, omologarea de tip poate fi acordata in baza Regulamentului (CE) 715/2007 si vehiculelor din categoriile M1, M2, N1 si N2 cu o masa de referinta de cel mult 2840 kg si care indeplinesc conditiile prevazute de regulament si de masurile sale de punere in aplicare.
2a.1.3. In conformitate cu art. 10 din regulament:
2a.1.3.1. La cererea producatorului, RAR nu poate refuza, din motive privind emisiile poluante sau consumul de combustibil, acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, dupa caz, unui tip nou de vehicul si nu poate refuza eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unui vehicul nou, in cazul in care vehiculul respectiv respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare si, in special, valorile limita Euro 5 prevazute in tabelul 1 din anexa I la regulament sau valorile limita Euro 6 prevazute in tabelul 2 din anexa I la regulament.
2a.1.3.2. (nivelul Euro 5) In cazul vehiculelor din categoria M1, M2 si N1 clasa I, respectiv incepand cu 1 septembrie 2010 in cazul vehiculelor din categoria N1 clasele II si III si din categoria N2, RAR refuza, din motive privind emisiile poluante sau consumul de combustibil, acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru tipurile noi de vehicule care nu respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare si, in special ale anexelor la regulament, cu exceptia valorilor limita Euro 6 prevazute in tabelul 2 din anexa I la regulament. Pentru incercarea privind emisiile la teava de evacuare, valorile limita care se aplica vehiculelor concepute pentru a indeplini nevoi sociale specifice sunt aceleasi ca si valorile limita pentru vehiculele din categoria N1 clasa III.
2a.1.3.2.1. Prin vehicule concepute pentru a indeplini nevoi sociale specifice se inteleg vehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare din categoria M1, care pot fi unul din urmatoarele:
a) vehicule speciale, cu o masa de referinta mai mare de 2000 kg;
b) vehicule cu o masa de referinta mai mare de 2000 kg si concepute pentru transportul a 7 sau mai multe persoane, inclusiv conducatorul auto, cu exceptia, de la 1 septembrie 2012, a vehiculelor din categoria M1G;
c) vehicule cu o masa de referinta mai mare de 1760 kg, construite in mod special pentru scopuri comerciale si care permit utilizarea de scaune rulante pentru persoane cu handicap fizic in interiorul vehiculului.
2a.1.3.3. (nivelul Euro 5) Incepand cu 1 ianuarie 2011 in cazul vehiculelor din categoria M1, M2 si N1 clasa I, respectiv cu 1 ianuarie 2012 in cazul vehiculelor din categoria N1 clasele II si III, din categoria N2 si al vehiculelor concepute pentru a indeplini nevoi sociale specifice, pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare si, in special, ale anexelor la regulament, cu exceptia valorilor limita Euro 6 prevazute in tabelul 2 din anexa I la regulament, certificatele de conformitate nu mai sunt valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si, pe motive privind emisiile sau consumul de combustibil, RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestor vehicule. Pentru incercarea privind emisiile la teava de evacuare, valorile limita care se aplica vehiculelor concepute pentru a indeplini nevoi sociale specifice sunt aceleasi ca si valorile limita pentru vehiculele din categoria N1 clasa III.
2a.1.3.4. (nivelul Euro 6) Incepand cu 1 septembrie 2014 in cazul vehiculelor din categoria M1, M2 si N1 clasa I, respectiv cu 1 septembrie 2015 in cazul vehiculelor din categoria N1 clasele II si III si din categoria N2, RAR refuza, din motive privind emisiile sau consumul de combustibil, acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare si, in special, valorile limita Euro 6 prevazute in tabelul 2 din anexa I la regulament.
2a.1.3.5. (nivelul Euro 6) Incepand cu 1 septembrie 2015 in cazul vehiculelor din categoria M1, M2 si N1 clasa I, respectiv cu 1 septembrie 2016 in cazul vehiculelor din categoria N1 clasele II si III si din categoria N2, pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare si, in special, valorile limita Euro 6 prevazute in tabelul 2 din anexa I la regulament, certificatele de conformitate nu mai sunt valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si, din motive privind emisiile sau consumul de combustibil, RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestor vehicule.
2a.1.3.6. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 692/2008, valoarea limita de emisii de 5 mg/km pentru masa de particule prevazuta in tabelele 1 si 2 din anexa I la regulament se aplica de la datele prevazute la pct. 2a1.3.1., 2a1.3.2. si 2a.1.3.3. Valoarea limita de emisii de 4,5 mg/km pentru masa de particule si valoarea limita pentru numarul de particule, prevazute in tabelele 1 si 2 din anexa I la regulament se aplica incepand cu 1 septembrie 2011 pentru omologarea de tip a noilor tipuri de vehicule si incepand cu 1 ianuarie 2013 in cazul vehiculelor noi inmatriculate, comercializate sau puse in circulatie in cadrul Comunitatii.
2a.1.4. In conformitate cu art. 11 din regulament:
2a.1.4.1. In cazul dispozitivelor noi de schimb pentru controlul poluarii concepute pentru a fi montate pe vehiculele omologate in conformitate cu Regulamentul (CE) 715/2007, RAR interzice introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare, daca acestea nu apartin unui tip caruia i s-a acordat omologarea de tip in conformitate cu regulamentul si cu masurile sale de punere in aplicare.
2a.1.4.2. RAR poate continua sa acorde extinderi pentru omologarea CE de tip in cazul dispozitivelor de schimb pentru controlul poluarii, concepute conform reglementarilor anterioare regulamentului, in conditiile care se aplicau initial. RAR interzice introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a unor astfel de dispozitive de schimb pentru controlul poluarii, cu exceptia cazului in care acestea apartin unui tip caruia i s-a acordat o omologare de tip relevanta.
2a.1.4.3. Dispozitivele de schimb pentru controlul poluarii concepute pentru a fi montate pe vehicule care au primit omologarea de tip inainte de adoptarea cerintelor in materie de omologare de tip a componentelor sunt exceptate de la cerintele prevazute la pct. 2a.1.4.1. si 2a.1.4.2.
3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protectie spate
3.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste rezervoarele de combustibil, trebuie respectate Directivei 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2000/8/CE.
3.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste rezervoarele de combustibil, trebuie respectate Directivei 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2000/8/CE.
3.3. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste dispozitivele de protectie spate, trebuie respectate Directivei 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2006/20/CE.
3.4. Incepand cu 11 martie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste dispozitivele de protectie spate, trebuie respectate Directivei 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2006/20/CE.
3.5. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de protectie spate trebuie respectate Directivei 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2006/20/CE.
3.6. Incepand cu 11 martie 2010, la introducerea pe piata, comercializarea sau punere in exploatare a dispozitivelor de protectie spate noi trebuie respectate Directivei 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2006/20/CE.
4. Spatiu placa numar inmatriculare spate
4.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 70/222/CEE.
4.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculele noi trebuie respectate prevederile Directivei 70/222/CEE.
5. Efort actionare directie
5.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 70/311/CEE, modificata prin Directiva 1999/7/CEE.
5.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria M2, M3, N2 sau N3, prevazute cu echipament de directie auxiliar, trebuie respectate prevederile Directivei 70/311/CEE, modificata prin Directiva 1999/7/CEE.
6. Incuietori si balamale usi
6.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 70/387/CEE, modificata prin Directiva 2001/31/CEE.
7. Avertizor sonor
7.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 70/388/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CEE.
7.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de avertizoare sonore trebuie respectate prevederile Directivei 70/388/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CEE.
8. Dispozitive vizibilitate indirecta
8.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 2003/97/CE, modificata prin Directiva 2005/27/CE.
8.2. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 8.1., se poate acorda omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul articulat din categoriile M2 si M3, clasa I, constituit din cel putin 3 parti rigide articulate, care nu satisface prevederile Directivei 2003/97/CE, modificata prin Directiva 2005/27/CE, cu conditia de a fi respectate prevederile referitoare la campul de vizibilitate al conducatorului, prevazute in anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE, modificata prin Directiva 2005/27/CE.
8.3. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria M2, M3, N2 sau N3 si incepand cu 26 ianuarie 2010 la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria M1 sau N1 trebuie respectate prevederile Directivei 2003/97/CE.
8.4. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive pentru vizibilitate indirecta trebuie respectate prevederile Directivei 2003/97/CE.
8.5. La introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a dispozitivelor pentru vizibilitate indirecta noi pentru vehiculele din categoria M2, M3, N2 sau N3 si incepand cu 26 ianuarie 2010 a dispozitivelor pentru vizibilitate indirecta pentru autovehiculele din categoria M1 sau N1 trebuie respectate prevederile Directivei 2003/97/CE.
8.6. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 8.4. si 8.5., sunt admise omologarea CE de tip si extinderea omologarii CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a componentelor si unitatilor tehnice separate noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate inainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea prevederilor Directivei 71/127/CEE.
9. Sistem franare
9.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 98/12/CE.
9.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 98/12/CE.
9.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de garnituri de frana (ca produse de schimb) pentru vehiculele din categoriile M1 < 3,5 t, M2 < 3,5 t, N1, O1 si O2 trebuie respectate prevederile Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 2002/78/CE.
9.4. La introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a garniturilor de frana noi (ca produse de schimb) pentru vehiculele din categoriile M1 < 3,5 t, M2 < 3,5 t, N1, O1 si O2 trebuie respectate prevederile Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 2002/78/CE..
9.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 9.4., sunt admise introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a garniturilor de frana (ca produse de schimb) destinate a fi montate la tipurile de vehicule omologate inainte de intrarea in vigoare a Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 98/12/CE, cu conditia ca aceste seturi de garnituri de frana sa fie conforme dispozitiilor versiunii precedente a Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 98/12/CE si care era aplicabila la punerea in circulatie a vehiculelor.
9.6. Garniturile de frana nu trebuie sa contina azbest.
10. Compatibilitate electromagnetica
10.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 72/245/CEE, modificata prin 2009/19/CE.
10.1.1. Omologarile existente pentru vehiculele care nu sunt echipate cu sisteme radar cu raza scurta de actiune ce utilizeaza banda de frecventa de 24 GHz sau de 79 GHz raman nemodificate.
10.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 72/245/CEE, modificata prin Directiva 2005/49/CE.
10.2.1. Incepand cu 1 iulie 2013, se interzice eliberarea CIV si aplicarea foliei de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii si comercializarii vehiculelor noi echipate cu sisteme radar cu raza scurta de actiune ce utilizeaza banda de frecventa de 24 Ghz.
10.2.1.1. In cazul in care data de referinta de 1 iulie 2013 stabilita prin Decizia 2005/50/CE este modificata conform prevederilor respectivei decizii, interzicerea eliberarii CIV si a aplicarii foliei de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii si comercializarii vehiculelor echipate cu sisteme radar cu raza scurta de actiune ce utilizeaza banda de frecventa de 24 Ghz se va aplica de la noua data de referinta.
10.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de subansamble electrice si electronice trebuie respectate prevederile Directivei 72/245/CEE, modificata prin Directiva 2009/19/CE.
10.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a subansamblurilor electrice si electronice noi, ca si componente si entitati tehnice, trebuie respectate prevederile Directivei 72/245/CEE, modificata prin Directiva 2004/104/CE.
11. Emisii poluante vizibile motoare diesel
11.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 72/306/CEE, modificata prin Directiva 2005/21/CE.
11.2. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 715/2007, Directiva 72/306/CEE, cu modificarile ulterioare, se abroga incepand cu 02 ianuarie 2013.
11.2.1. Trimiterile la Directiva 72/306/CEE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 715/2007.
12. Amenajari interioare
12.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/60/CEE, modificata prin Directiva 78/632/CEE.
12.2. Prin exceptie de la prevederile pct. 12.1., la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu geamuri, panouri mobile ale acoperisului si/sau panouri despartitoare cu actionare electrica, trebuie respectate prevederile Directivei 74/60/CEE, modificata prin Directiva 2000/4/CE;
12.3. Prevederile pct. 12.2. nu anuleaza omologarile acordate anterior unui tip de vehicul care nu este echipat cu geamuri, panouri mobile ale acoperisului si/sau panouri despartitoare cu actionare electrica si nu interzice extinderea acestor omologari in conformitate cu directiva in virtutea careia au fost initial acordate.
13. Dispozitive de protectie impotriva utilizarii neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarma
13.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/61/CEE, modificata prin Directiva 95/56/CE.
13.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 74/61/CEE, modificata prin Directiva 95/56/CE.
13.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de protectie impotriva utilizarii neautorizate, de dispozitive de imobilizare si de sisteme de alarma trebuie respectate prevederile Directivei 74/61/CEE, modificata prin Directiva 95/56/CE.
13.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor de protectie impotriva utilizarii neautorizate noi, a dispozitivelor de imobilizare noi si a sistemelor de alarma noi trebuie respectate prevederile Directivei 74/61/CEE, modificata prin Directiva 95/56/CE.
14. Comportare dispozitiv de comanda a directiei in caz de impact
14.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/297/CEE, modificata prin Directiva 91/662/CEE.
14.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 74/297/CEE, modificata prin Directiva 91/662/CEE.
14.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de comanda a directiei trebuie respectate prevederile Directivei 74/297/CEE, modificata prin Directiva 91/662/CEE.
14.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor de comanda a directiei noi trebuie respectate prevederile Directivei 74/297/CEE, modificata prin Directiva 91/662/CEE.
15. Rezistenta scaune
15.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste scaunele, ancorajele lor si rezematoarele de cap, trebuie respectate prevederile Directivei 74/408/CEE, modificata prin Directiva 2005/39/CE.
15.1.1. Prevederile Directivei 74/408/CEE, modificata prin Directiva 2005/39/CE nu se aplica scaunelor orientate catre inapoi;
15.1.2. Instalarea scaunelor orientate catre lateral este interzisa in autovehiculele din categoriile M1, N1, M2 (din clasa III sau clasa B) si M3 (din clasa III sau clasa B).
15.1.3. Prevederile pct. 15.1.2. nu se aplica ambulantelor si vehiculelor folosite de catre fortele armate, serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor si fortele de mentinere a ordinii publice.
15.1.4. Prevederile pct. 15.1.2. nu se aplica pana la 20 octombrie 2010 autovehiculelor din categoria M3 (din clasa III sau clasa B) cu masa maxima tehnic admisibila mai mare de 10 tone si in care scaunele orientate catre lateral sunt grupate in spatele autovehiculului, astfel incat sa constituie un salon integrat cu pana la 10 scaune. Scaunele astfel orientate trebuie echipate cel putin cu o rezematoare de cap si cu o centura de siguranta in 2 puncte echipata cu retractor de un tip omologat in conformitate cu Directiva 77/541/CEE. Ancorajele centurilor de siguranta trebuie sa respecte prevederile Directivei 76/115/CEE.
15.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste scaunele, ancorajele lor si rezematoarele de cap, trebuie respectate prevederile Directivei 74/408/CEE, modificata prin Directiva 2005/39/CE.
15.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de scaune pentru vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/408/CEE, modificata prin Directiva 96/37/CE.
15.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a scaunelor noi pentru vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/408/CEE, modificata prin Directiva 96/37/CE.
16. Proeminente exterioare
16.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/483/CEE, modificata prin Directiva 2007/15/CE;
16.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de portbagaje, portschiuri, antene radio sau radiotelefonice trebuie respectate prevederile Directivei 74/483/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CEE.
17. Vitezometru si mers inapoi
17.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 75/443/CEE, modificata prin Directiva 97/39/CE;
18. Placa producator
18.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/114/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CE.
19. Puncte ancorare centuri de siguranta
19.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/115/CEE, modificata prin Directiva 2005/41/CE.
19.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/115/CEE, modificata prin Directiva 2005/41/CE.
19.3. Autovehiculele din categoriile M1, M2 (din clasa III sau clasa B), M3 (din clasa III sau clasa B) si N trebuie echipate cu ancoraje pentru centurile de siguranta care respecta prevederile prezentelor reglementari.
19.4. Scaunele destinate a fi utilizate numai cand autovehiculul este oprit, precum si scaunele pentru autovehiculele care nu fac obiectul pct. 4.3.1 - 4.35 din anexa I la Directiva 76/115/CEE, modificata prin Directiva 2005/41/CE, nu trebuie echipate cu ancoraje pentru centuri de siguranta. Daca vehiculul este echipat cu ancoraje pentru centuri de siguranta, aceste ancoraje trebuie sa respecte prevederile prezentelor reglementari.
20. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare luminoasa
20.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/756/CEE, modificata prin Directiva 2007/35/CE.
20.2. Incepand cu 7 februarie 2011, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule din categoria M1 sau N1 trebuie respectate prevederile Directivei 76/756/CEE, modificata prin Directiva 2008/89/CE.
20.3. Incepand cu 7 august 2012, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule din categoria M2, M3, N2, N3 si O trebuie respectate prevederile Directivei 76/756/CEE, modificata prin Directiva 2008/89/CE.
20.4. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/756/CEE, modificata prin Directiva 97/28/CE.
20.5. Incepand cu 10 iulie 2011, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/756/CEE, modificata prin Directiva 2007/35/CE.
21. Catadioptri
21.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste catadioptrii, trebuie respectate prevederile Directivei 76/757/CEE, modificata prin Directiva 97/29/CE.
21.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste catadioptrii, trebuie respectate prevederile Directivei 76/757/CEE, modificata prin Directiva 97/29/CE.
21.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de catadioptri pentru vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/757/CEE, modificata prin Directiva 97/29/CE.
21.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a catadioptrilor noi pentru vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/757/CEE, modificata prin Directiva 97/29/CE.
21.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 21.3. si 21.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a catadioptrilor pentru vehicule (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 76/757/CEE cu conditia ca acesti catadioptri:
21.5.1. sa fie destinati montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
21.5.2. sa fie conformi cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
22. Lampi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si faruri pentru circulatie diurna
22.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste lampile de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si farurile pentru circulatie diurna, trebuie respectate prevederile Directivei 76/758/CEE, modificata prin Directiva 97/30/CE.
22.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste lampile de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si farurile pentru circulatie diurna, trebuie respectate prevederile Directivei 76/758/CEE, modificata prin Directiva 97/30/CE.
22.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de lampi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si de faruri pentru circulatie diurna, trebuie respectate prevederile Directivei 76/758/CEE, modificata prin Directiva 97/30/CE.
22.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a lampilor noi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si a farurilor noi pentru circulatie diurna, trebuie respectate prevederile Directivei 76/758/CEE, modificata prin Directiva 97/30/CE.
22.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 22.3. si 22.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a lampilor de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si a farurilor pentru circulatie diurna (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 76/758/CEE cu conditia ca aceste lampi de gabarit, de pozitie fata, de pozitie spate, de franare, de pozitie laterale si faruri pentru circulatie diurna:
22.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
22.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
23. Lampi semnalizare directie
23.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste lampile semnalizare directie, trebuie respectate prevederile Directivei 76/759/CEE, modificata prin Directiva 1999/15/CE.
23.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste lampile semnalizare directie, trebuie respectate prevederile Directivei 76/759/CEE, modificata prin Directiva 1999/15/CE.
23.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de lampi semnalizare directie, trebuie respectate prevederile Directivei 76/759/CEE, modificata prin Directiva 1999/15/CE.
23.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a lampilor semnalizare directie noi, trebuie respectate prevederile Directivei 76/758/CEE, modificata prin Directiva 97/30/CE.
23.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 23.3. si 23.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a lampilor semnalizare directie (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 76/759/CEE cu conditia ca aceste lampi:
23.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
23.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
24. Lampi iluminare placa numar inmatriculare spate
24.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste lampile iluminare placa numar inmatriculare spate, trebuie respectate prevederile Directivei 76/760/CEE, modificata prin Directiva 97/31/CE.
24.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste lampile iluminare placa numar inmatriculare spate, trebuie respectate prevederile Directivei 76/760/CEE, modificata prin Directiva 97/31/CE.
24.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de lampi iluminare placa numar inmatriculare spate, trebuie respectate prevederile Directivei 76/760/CEE, modificata prin Directiva 97/31/CE.
24.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a lampilor iluminare placa numar inmatriculare spate noi, trebuie respectate prevederile Directivei 76/760/CEE, modificata prin Directiva 97/31/CE.
24.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 24.3. si 24.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a lampilor iluminare placa numar inmatriculare spate (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 76/760/CEE cu conditia ca aceste lampi:
24.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
24.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
25. Faruri (inclusiv becuri)
25.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste farurile si becurile cu incandescenta pentru acestea, trebuie respectate prevederile Directivei 76/761/CEE, modificata prin Directiva 1999/17/CE.
25.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste farurile si becurile cu incandescenta pentru acestea, trebuie respectate prevederile Directivei 76/761/CEE, modificata prin Directiva 1999/17/CE.
25.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de faruri si becuri cu incandescenta pentru acestea, trebuie respectate prevederile Directivei 76/761/CEE, modificata prin Directiva 1999/17/CE.
25.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a farurilor noi si a becurilor cu incandescenta noi pentru acestea, trebuie respectate prevederile Directivei 76/761/CEE, modificata prin Directiva 1999/17/CE.
25.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 25.3. si 25.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a farurilor si a becurilor cu incandescenta pentru acestea (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 76/761/CEE cu conditia ca aceste faruri si becuri cu incandescenta pentru acestea:
25.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
25.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
26. Faruri ceata fata
26.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste farurile ceata fata, trebuie respectate prevederile Directivei 76/762/CEE, modificata prin Directiva 1999/18/CE.
26.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste farurile ceata fata trebuie respectate prevederile Directivei 76/762/CEE, modificata prin Directiva 1999/18/CE.
26.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de faruri ceata fata trebuie respectate prevederile Directivei 76/762/CEE, modificata prin Directiva 1999/18/CE..
26.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a farurilor ceata fata noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/762/CEE, modificata prin Directiva 1999/18/CE.
26.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 26.3. si 26.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a farurilor ceata fata (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 76/762/CEE cu conditia ca aceste faruri:
26.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
26.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
27. Dispozitive de remorcare
26.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 77/389/CEE, modificata prin Directiva 96/64/CE.
28. Lampi ceata spate
28.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste lampile ceata spate, trebuie respectate prevederile Directivei 77/538/CEE, modificata prin Directiva 1999/14/CE.
28.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste lampile ceata spate trebuie respectate prevederile Directivei 77/538/CEE, modificata prin Directiva 1999/14/CE.
28.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de lampi ceata spate trebuie respectate prevederile Directivei 77/538/CEE, modificata prin Directiva 1999/14/CE.
28.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a lampilor ceata spate noi trebuie respectate prevederile Directivei 77/538/CEE, modificata prin Directiva 1999/14/CE.
28.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 28.3. si 28.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a lampilor ceata spate (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 77/538/CEE cu conditia ca aceste lampi:
28.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
28.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
29. Lampi mers inapoi
29.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste lampile mers inapoi, trebuie respectate prevederile Directivei 77/539/CEE, modificata prin Directiva 97/32/CE.
29.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste lampile mers inapoi trebuie respectate prevederile Directivei 77/539/CEE, modificata prin Directiva 97/32/CE.
29.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de lampi mers inapoi trebuie respectate prevederile Directivei 77/539/CEE, modificata prin Directiva 97/32/CE.
29.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a lampilor mers inapoi noi trebuie respectate prevederile Directivei 77/539/CEE, modificata prin Directiva 97/32/CE.
29.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 29.3. si 29.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a lampilor mers inapoi (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 77/539/CEE cu conditia ca aceste lampi:
29.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
29.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
30. Lampi parcare
30.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste lampile parcare, trebuie respectate prevederile Directivei 77/540/CEE, modificata prin Directiva 1999/16/CE.
30.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi in ceea ce priveste lampile parcare trebuie respectate prevederile Directivei 77/540/CEE, modificata prin Directiva 1999/16/CE.
30.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de lampi parcare trebuie respectate prevederile Directivei 77/540/CEE, modificata prin Directiva 1999/16/CE.
30.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a lampilor parcare noi trebuie respectate prevederile Directivei 77/540/CEE, modificata prin Directiva 1999/16/CE.
30.5. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 30.3. si 30.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a lampilor parcare (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 77/5540/CEE cu conditia ca aceste lampi:
30.5.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
30.5.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
31. Centuri de siguranta si sisteme de retinere
31.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste instalarea centurilor de siguranta si a sistemelor de retinere, trebuie respectate prevederile Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2005/40/CE.
31.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste instalarea centurilor de siguranta si a sistemelor de retinere, trebuie respectate prevederile Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2005/40/CE.
31.3. Cu exceptia scaunelor destinate a fi utilizate numai cand autovehiculul este oprit, scaunele autovehiculelor din categoriile M1, M2 (din clasa III sau clasa B), M3 (din clasa III sau clasa B) si N trebuie echipate cu centuri de siguranta si/sau sisteme de retinere care respecta prevederile prezentelor reglementari.
31.4. Autovehiculele din categoriile M2 sau M3 (din clasa I, clasa II sau clasa A) pot fi echipate cu centuri de siguranta si/sau sisteme de retinere cu conditia sa respecte prevederile prezentelor reglementari.
31.5. Prin exceptie de la prevederile subpct. 31.1. si 31.2. este permisa instalarea de centuri de siguranta sau sisteme de retinere altele decat cele care fac obiectul de aplicare a prezentelor reglementari, cu conditia ca acestea sa fie destinate persoanelor cu handicap.
In acest caz, centurile de siguranta sau sistemele de retinere trebuie sa prezinte un nivel de siguranta echivalent cu cel prevazut la subpct. 31.1. si 31.2..
31.6. Prin exceptie de la prevederile subpct. 31.1. si 31.2. este permisa instalarea de sisteme de retinere care nu respecta prevederile prezentelor reglementari, in cazul in care aceste sisteme sunt concepute sa asigure respectarea Cerintelor privind dispozitivele tehnice destinate sa faciliteze accesul pasagerilor cu mobilitate redusa prevazute in Anexa VII la Directiva 2001/85/CE.
31.7. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de centuri de siguranta si de sisteme de retinere trebuie respectate prevederile Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2000/3/CE.
31.8. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a centurilor de siguranta noi si a sistemelor de retinere noi trebuie respectate prevederile Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2000/3/CE.
31.9. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 31.3. si 31.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a centurilor de siguranta si a sistemelor de retinere (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 77/541/CEE cu conditia ca aceste centuri de siguranta si sisteme de retinere:
31.9.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
31.9.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
32. Camp de vizibilitate spre inainte
32.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 77/649/CEE, modificata prin Directiva 90/630/CEE.
33. Identificare comenzi, martori si indicatoare
33.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 78/316/CEE, modificata prin Directiva 94/53/CEE.
34. Degivrare/Dezaburire
34.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 78/317/CEE.
35. Stergatoare/spalatoare de parbriz
35.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste dispozitivele de stergere si dispozitivele de spalare a parbrizului, trebuie respectate prevederile Directivei 78/318/CEE, modificata prin Directiva 94/68/CEE.
35.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de stergere si dispozitive de spalare a parbrizului trebuie respectate prevederile Directivei 78/318/CEE, modificata prin Directiva 94/68/CEE.
35.3. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 35.2., este admisa in continuare omologarea CE de tip a dispozitivelor de stergere si a dispozitivelor de spalare a parbrizului (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 78/318/CEE cu conditia ca aceste dispozitive:
35.3.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
35.3.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
36. Sisteme de incalzire
36.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste incalzirea habitaclului, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE.
36.2. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste incalzirea habitaclului cu sisteme de incalzire care utilizeaza GPL, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE, modificata prin Directiva 2006/119/CE.
36.3. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste incalzirea habitaclului, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE.
36.4. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste incalzirea habitaclului cu sisteme de incalzire care utilizeaza GPL, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE, modificata prin Directiva 2004/78/CE.
36.5. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de incalzire trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE.
36.6. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de incalzire care utilizeaza GPL, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE, modificata prin Directiva 2006/119/CE.
36.7. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a sistemelor de incalzire noi trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE.
36.8. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a sistemelor de incalzire noi care utilizeaza GPL, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/56/CE, modificata prin Directiva 2004/78/CE.
37. Aparatoare roti
37.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 78/549/CEE, modificata prin Directiva 94/78/CEE.
38. Rezematoare de cap (tetiere)
38.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste rezematoarele de cap, trebuie respectate prevederile Directivei 78/932/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CEE.
38.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de rezematoare de cap trebuie respectate prevederile Directivei 78/932/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CEE.
39. Emisii de CO2/Consum de combustibil
39.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule din categoria M1, trebuie respectate prevederile Directivei 80/1268/CEE, modificata prin Directiva 1999/100/CE.
39.2. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, din categoria N1, trebuie respectate prevederile Directivei 80/1268/CEE, modificata prin Directiva 2004/3/CE.
39.3. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria M1 trebuie respectate prevederile Directivei 80/1268/CEE, modificata prin Directiva 1999/100/CE.
39.4. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria N1 trebuie respectate prevederile Directivei 80/1268/CEE, modificata prin Directiva 2004/3/CE.
39.5. Atunci cand un autovehicul din categoria N1, fabricat de catre un carosier specializat, corespunde criteriilor unei familii de vehicule din modelul de baza al fabricantului, carosierul poate utiliza datele referitoare la randamentul energetic si emisiile de CO2, furnizate de respectivul fabricant.
39.6. Prevederile subpct. 39.2. si 39.4. nu se aplica unui tip de autovehicul din categoria N1, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii:
- tipul de motor ce echipeaza acest tip de autovehicul a facut obiectul unei omologari de tip in conformitate cu Directiva 88/77/CEE; si
- productia mondiala totala de autovehicule din categoria N1 a fabricantului este mai mica de 2000 de unitati pe an.
39.7. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 715/2007, Directiva 80/1268/CEE, cu modificarile ulterioare, se abroga incepand cu 2 ianuarie 2013.
39.7.1. Trimiterile la Directiva 80/1268/CEE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 715/2007.
40. Putere motor
40.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 80/1269/CEE, modificata prin Directiva 1999/99/CE.
40.2. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 595/2009, Directiva 80/1269/CEE, cu modificarile ulterioare, se abroga incepand cu 31 decembrie 2013.
40.2.1. Trimiterile la Directiva 80/1269/CEE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 595/2009.
41. Emisii (Euro IV si V) vehicule grele
41.1. Motoarele pentru autovehiculele din categoriile M si N cu o masa de referinta mai mare de 2610 kg, precum si autovehiculele din categoriile M si N cu o masa de referinta mai mare de 2610 kg echipate cu astfel de motoare, trebuie sa respecte urmatoarele cerinte privind emisiile poluante (cu exceptiile mentionate la subpct. 41.1.12 si 41.1.13):
41.1.1. Daca prevederile subpct. 41.1.6. - 41.1.10 si ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusa in aplicare si modificata prin Directiva 2005/78/CE, precum si ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2008/74/CE, precum si valorile-limita optionale pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE (EEV), sunt respectate, RAR nu poate refuza:
41.1.1.1. acordarea omologarii nationale sau omologarii CE de tip, dupa caz, pentru tipurile noi de vehicule;
41.1.1.2. acordarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi;
41.1.1.3. acordarea omologarii CE de tip pentru tipurile noi de motoare;
41.1.1.4. introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a motoarelor noi.
41.1.2. Omologarea CE de tip a tipurilor noi de motoare, precum si omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu astfel de motoare se acorda numai daca se respecta prevederile subpct. 41.1.6. - 41.1.10 si ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusa in aplicare si modificata prin Directiva 2005/78/CE, precum si ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
41.1.3. La inmatriculare, inregistrare si la comercializare, vehiculele noi (cu exceptia celor destinate exportului in tari terte) trebuie sa respecte prevederile subpct. 41.1.6. - 41.1.10 si ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusa in aplicare si modificata prin Directiva 2005/78/CE, precum si ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
41.1.4. La introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare, motoarele noi (cu exceptia motoarelor destinate exportului in tari terte sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate in circulatie) trebuie sa respecte prevederile subpct. 41.1.6. - 41.1.10 si ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusa in aplicare si modificata prin Directiva 2005/78/CE, precum si ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V);
41.1.5. Motoarele care respecta prevederile subpct. 41.1.6. - 41.1.10 si ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusa in aplicare si modificata prin Directiva 2005/78/CE, precum si ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2008/74/CE si care respecta valorile-limita precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EEV), se considera ca respecta si cerintele prevazute la subpct. 41.1.2. - 41.1.4.
41.1.6. Atat pentru noile omologari de tip, cat si pentru toate omologarile de tip, producatorul trebuie sa demonstreze ca un motor cu aprindere prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scanteie care functioneaza cu GPL sau GNC omologat in conformitate cu valorile-limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor precizate la liniile B1, B2 sau C ale tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, respecta valorile-limita mentionate pentru o durata de viata de:
a) 100.000 km sau 5 ani de utilizare, luandu-se in considerare prima conditie indeplinita, in cazul motoarelor destinate vehiculelor din categoriile N1 si M2;
b) 200.000 km sau 6 ani de utilizare, luandu-se in considerare prima conditie indeplinita, in cazul motoarelor destinate vehiculelor din categoriile N2, N3 cu masa maxima tehnic admisibila care nu depaseste 16 tone si M3 din clasele I, II si A, precum si din clasa B cu masa maxima tehnic admisibila care nu depaseste 7,5 tone;
c) 500.000 km sau 7 ani de utilizare, luandu-se in considerare prima conditie indeplinita, in cazul motoarelor destinate vehiculelor din categoriile N3 cu masa maxima tehnic admisibila care depaseste 16 tone si M3 din clasa III, precum si din clasa B cu masa maxima tehnic admisibila care depaseste 7,5 tone.
41.1.7. Omologarile acordate vehiculelor trebuie sa ateste si buna functionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viata normala a autovehiculului in conditii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor in circulatie corect intretinute si utilizate).
41.1.8. Atat pentru noile omologari de tip, cat si pentru toate omologarile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scanteie care functioneaza cu GPL sau GNC omologate in conformitate cu valorile-limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor precizate la linia B2 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum si vehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care semnaleaza conducatorului auto existenta unei functionari necorespunzatoare atunci cand sunt depasite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B2 sau la linia C precizate la subpct. 41.1.9.
41.1.8.1. Sistemul OBD trebuie sa includa, de asemenea, o interfata intre unitatea de control electronic a motorului (EECU) si orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau al autovehiculului care realizeaza un schimb de date cu EECU si care actioneaza asupra bunei functionari a sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfata intre EECU si o unitate de control electronic al transmisiei.
41.1.9. Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt urmatoarele:
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│               │ Motoare cu aprindere prin comprimare │
│      Linia      ├─────────────────────┬─────────────────┤
│               │Masa oxizilor de azot│Masa particulelor│
│               │  [NO(x)] g/kWh  │  (PT) g/kWh  │
├─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│B2 (2008)          │     7,0     │    0,1    │
├─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│C (EEV)           │     7,0     │    0,1    │
└─────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘
 

41.1.10. Accesul complet si standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat in scopul inspectiei, diagnosticarii, intretinerii si reparatiilor in conformitate cu dispozitiile relevante din Directiva 70/220/CEE si cu prescriptiile referitoare la piesele de schimb care asigura compatibilitatea cu sistemele OBD.
41.1.11. Referintele din reglementarile existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX, partea A, la Directiva 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind facute la Directiva 2005/55/CE si se vor citi conform tabelului de corespondenta din anexa X la Directiva 2005/55/CE.
41.1.12. Prevederile subpct. 41.1. nu se aplica autovehiculelor din categoriile M1, N1, N2 si M2 in cazul in care aceste autovehicule au fost omologate de tip in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.
41.1.13. Pana la termenele specificate la subpct. 2a.1.3.2. (art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007) pentru noi omologari si la subpct. 2a.1.3.3 (art. 10 alin. (3) din respectivul regulament pentru extinderi), omologarile de tip pot fi acordate in continuare conform Directivei 2005/55/CE, pusa in aplicare si modificata prin Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2008/74/CE, pentru vehicule din categoriile N1, N2 si M2 cu masa de referinta sub 2610 kg.
41.2. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 595/2009, Directivele 2005/55/CE si 2005/78/CE, cu modificarile ulterioare, se abroga incepand cu 31 decembrie 2013.
41.2.1. Trimiterile la Directivele 2005/55/CE si 2005/78/CE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 595/2009.
41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/Acces la informatii
41a.1. Regulamentul (CE) 595/2009 este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica in mod direct incepand cu 31 decembrie 2012, in conformitate cu prevederile art. 18 din regulament..
41a.1.1. Regulamentul se aplica in cazul vehiculelor din categoriile M1, M2, N1 si N2 cu o masa de referinta mai mare de 2610 kg, precum si tuturor autovehiculelor din categoriile M3 si N3.
41a.1.1.1. Pentru masa de referinta se utilizeaza definitia de la subpct. 2a.1.1.1.
41a.1.2. Regulamentul se aplica fara a aduce atingere pct. 2a.1.2. (art. 2 alin. (2) din Regulamentul nr. 715/2007).
41a.1.3. La cererea producatorului, omologarea de tip a unui vehicul complet acordata conform regulamentului si a masurilor sale de punere in aplicare este valabila si pentru vehiculul incomplet respectiv cu o masa de referinta de pana la 2610 kg. Omologarile de tip respective sunt valabile daca producatorul poate demonstra ca toate combinatiile de caroserii care se vor monta pe vehiculul incomplet vor mari masa de referinta a vehiculului peste 2610 kg.
41a.1.4. La cererea producatorului, omologarea de tip a unui vehicul acordata conform regulamentului si a masurilor sale de punere in aplicare este valabila si pentru variantele si versiunile sale cu o masa de referinta de peste 2380 kg, cu conditia ca vehiculul sa respecte si cerintele privind masurarea emisiilor de gaze cu efect de sera si consumul de combustibil prevazute in Regulamentul 715/2007 si in masurile sale de punere in aplicare.
41a.1.5. In conformitate cu art. 8 din regulament:
41a.1.5.1. Incepand cu 31 decembrie 2012, RAR refuza acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, din motive legate de emisiile poluante, pentru tipurile noi de vehicule sau motoare care nu respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare.
Certificatele de omologare de tip care corespund etapelor anterioare etapei Euro VI privind emisiile poluante pot fi acordate vehiculelor si motoarelor destinate exportului in tari terte, cu conditia ca aceste certificate sa precizeze clar ca vehiculele si motoarele vizate nu pot fi introduse pe piata comunitara.
41a.1.5.2. Incepand cu 31 decembrie 2013, in cazul vehiculelor noi care nu respecta prevederile prezentului regulament si masurile sale de punere in aplicare, RAR nu mai considera valabile certificatele de conformitate, in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si, din motive privind emisiile poluante, nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor astfel de vehicule.
De la aceeasi data si cu exceptia cazului motoarelor de schimb pentru vehiculele aflate in circulatie, RAR interzice introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a noilor motoare care nu sunt conforme cu prevederile regulamentului si cu masurile sale de punere in aplicare.
41a.1.5.3. Fara a aduce atingere pct. 4a.1.5.1. si 4a.1.5.2. si sub rezerva intrarii in vigoare a masurilor de punere in aplicare mentionate la art. 4 alin. (3), la art. 5 alin. (4) si la primul paragraf din art. 6 alin. (2) din regulament, la solicitarea producatorului, RAR nu poate, din motive privind emisiile poluante provenite de la vehicule, sa refuze acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, pentru un nou tip de vehicul sau motor sau sa refuze eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unui vehicul nou ori sa refuze introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a noilor motoare, atunci cand vehiculul sau motoarele respective respecta prevederile regulamentului si masurile sale de punere in aplicare.
41a.1.6. In conformitate cu art. 9 din regulament:
41a.1.6.1. In cazul dispozitivelor noi de schimb pentru controlul poluarii concepute pentru a fi montate pe vehiculele omologate in conformitate cu regulamentul si cu masurile sale de punere in aplicare, se interzice introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare, daca acestea nu apartin unui tip caruia i s-a acordat omologarea de tip in conformitate cu regulamentul si cu masurile sale de punere in aplicare.
42. Protectie laterala
42.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 89/297/CEE.
42.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 89/297/CEE.
43. Dispozitive de protectie la improscare
43.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste instalarea dispozitivelor de protectie la improscare, trebuie respectate prevederile Directivei 91/226/CEE.
43.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste instalarea sistemelor anti-improscare, trebuie respectate prevederile Directivei 91/226/CEE.
43.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de protectie la improscare trebuie respectate prevederile Directivei 91/226/CEE.
43.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a dispozitivelor de protectie la improscare trebuie respectate prevederile Directivei 91/226/CEE.
43.5. Din motive referitoare la dispozitivele de protectie la improscare (sistemele antiimproscare) ale vehiculelor, incepand cu data de 9 aprilie 2011:
43.5.1. RAR nu refuza acordarea omologarii CE de tip sau a omologarii nationale de tip unui vehicul si unei componente care respecta cerintele prevazute in Directiva 91/226/CEE, modificata prin Directiva 2010/19/UE;
43.5.2. RAR refuza acordarea omologarii CE de tip sau a omologarii nationale de tip unui vehicul si unei componente care nu respecta cerintele prevazute in Directiva 91/226/CEE, modificata prin Directiva 2010/19/UE;
43.5.3. Cand se inainteaza cererea de omologare de tip pentru intregul vehicul in temeiul Directivei 2007/46/CE, tipurile de vehicule carora le-a fost acordata omologarea CE sau omologarea nationala de tip privind dispozitivele de protectie la improscare nu trebuie sa indeplineasca cerintele privind dispozitivele de protectie la improscare stabilite in Directiva 91/226/CEE.@
___________
@Pct. 43.5 a fost introdus prin art. I, pct. 11 din Ordinul nr. 421/2010.

44. Mase si dimensiuni (autoturisme)
44.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 92/21/CEE, modificata prin Directiva 95/48/CE.
45. Geamuri de securitate
45.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste geamurile de securitate si materialele pentru geamuri, trebuie respectate prevederile Directivei 92/22/CEE, modificata prin Directiva 2001/92/CE.
45.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de geamuri de securitate si de materiale pentru geamurile vehiculelor trebuie respectate prevederile Directivei 92/22/CEE, modificata prin Directiva 2001/92/CE.
45.3. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a tip a geamurilor de securitate noi si a materialelor noi pentru geamurile vehiculelor trebuie respectate prevederile Directivei 92/22/CEE, modificata prin Directiva 2001/92/CE.
45.4. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 45.3. si 45.4., sunt admise in continuare omologarea CE de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a geamurilor de securitate si a materialelor pentru geamurile vehiculelor (ca produse de schimb), in conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 92/22/CEE cu conditia ca aceste geamuri si materiale pentru geamurile vehiculelor:
45.4.1. sa fie destinate montarii pe vehiculele aflate deja in circulatie;
45.4.2. sa fie conforme cu cerintele directivei respective care era in vigoare la prima inmatriculare a vehiculelor.
46. Anvelope
46.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste anvelopele si montarea acestora, trebuie respectate prevederile Directivei 92/23/CEE, modificata prin Directiva 2001/43/CE.
46.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste anvelopele si montarea acestora, trebuie respectate prevederile Directivei 92/23/CEE, modificata prin Directiva 2001/43/CE.
46.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de anvelope trebuie respectate prevederile Directivei 92/23/CEE, modificata prin Directiva 2001/43/CE.
46.3.1. In conformitate cu prevederile Directivei 2005/11/CE de modificare a Directivei 92/23/CEE, la omologarea CE de tip a anvelopelor, RAR poate accepta ca serviciu tehnic producatorul de anvelope.
46.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a anvelopelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 92/23/CEE, modificata prin Directiva 2001/43/CE. Fac exceptie anvelopele din clasele C1d si C1e in cazul carora aceasta cerinta se aplica de la 1 octombrie 2010 si respectiv 1 octombrie 2011.
46.5. Vehiculele prevazute de catre producator din constructie cu roata de rezerva sau cu un dispozitiv echivalent, trebuie sa fie prezentate la omologare echipate cu roata de rezerva sau cu dispozitivul echivalent respectiv. Roata de rezerva sau dispozitivul echivalent, dupa caz, trebuie sa fie conform cu dispozitiile Directivei 92/23/CEE, modificata prin Directiva 2001/43/CE.
47. Limitatoare de viteza
47.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste dispozitivele sau sistemele de limitare a vitezei, trebuie respectate prevederile Directivei 92/24/CEE, modificata prin Directiva 2004/11/CE.
47.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste dispozitivele sau sistemele de limitare a vitezei, trebuie respectate prevederile Directivei 92/24/CEE, modificata prin Directiva 2004/11/CE.
47.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive si sisteme de limitare a vitezei trebuie respectate prevederile Directivei 92/24/CEE, modificata prin Directiva 2004/11/CE.
47.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor noi si a sistemelor noi de limitare a vitezei trebuie respectate prevederile Directivei 92/24/CEE, modificata prin Directiva 2004/11/CE.
48. Mase si dimensiuni (alte vehicule decat autoturismele)
48.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 97/27/CE, modificata prin Directiva 2003/19/CE.
48.1.1. Aplicarea Directivei 2003/19/CE nu anuleaza nicio omologare acordata in conformitate cu Directiva 97/27/CE, nici nu impiedica extinderea acestor omologari conform directivei in temeiul careia au fost acordate initial.
48.1.2. Prin derogare de la prevederile subpct. 48.1., se poate acorda omologarea nationala de tip pentru vehiculele rutiere care depasesc dimensiunile maxime impuse, in cazul vehiculelor speciale cu adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale care nu permit incadrarea in aceste dimensiuni ori in cazul vehiculelor destinate efectuarii de transporturi pentru incarcaturi indivizibile.
48.1.2.1. Prin incarcatura indivizibila se intelege incarcatura care, in vederea transportarii cu mijloace rutiere, nu poate sa fie divizata in doua sau mai multe parti decat cu cheltuieli exagerate si care nu se justifica ori comporta riscuri de deteriorare si care nu poate, din motive privind masa si dimensiunile sale, sa fie transportata de catre un autovehicul, o remorca, un autotren rutier sau un autovehicul articulat, care corespunde cerintelor prezentelor reglementari;
48.1.3. Producatorul final al vehiculului (carosierul) poate modifica masa maxima tehnic admisibila a vehiculului de baza sau incomplet declarata de producatorul vehiculului de baza sau incomplet (producator initial) cu o anumita valoare, daca se constata ca prin constructie vehiculul nu poate depasi, indiferent de modul de incarcare, acea valoare (de exemplu, vehicule speciale laborator, vehicule speciale macara mobila etc).
De asemenea, masa maxima tehnic admisibila poate fi modificata de producatorul initial sau de cel final si din alte ratiuni (o mai mare siguranta in exploatare, accesul in zone cu restrictie de tonaj etc.) daca noua valoare declarata are acoperire din punct de vedere tehnic prin certificatele de omologare ale vehiculului in cauza sau prin incercari efectuate conform prezentelor reglementari.
Orice modificare a masei maxime tehnic admisibile trebuie sa fie confirmata de producatorul initial sau final, dupa caz, prin aplicarea pe vehicul a unei noi placi producator, care sa includa modificarea efectuata.
49. Proeminente exterioare ale cabinei
49.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 92/114/CEE.
50. Dispozitive de cuplare
50.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste dispozitivele mecanice de cuplare, trebuie respectate prevederile Directivei 94/20/CEE.
50.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste dispozitivele mecanice de cuplare, trebuie respectate prevederile Directivei 94/20/CEE.
50.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive mecanice de cuplare trebuie respectate prevederile Directivei 94/20/CEE.
50.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor mecanice de cuplare noi trebuie respectate prevederile Directivei 94/20/CEE.
51. Inflamabilitate
51.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioara, trebuie respectate prevederile Directivei 95/28/CEE.
51.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioara, trebuie respectate prevederile Directivei 95/28/CEE.
51.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de componente utilizate la amenajarea interioara a unui vehicul, in ceea ce priveste comportarea la foc a materialelor utilizate pentru fabricarea acestor componente, trebuie respectate prevederile Directivei 95/28/CEE.
51.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a componentelor noi utilizate la amenajarea interioara a unui vehicul, in ceea ce priveste comportarea la foc a materialelor utilizate pentru fabricarea acestor componente, trebuie respectate prevederile Directivei 95/28/CEE.
52. Autobuze si autocare
52.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste amenajarea interioara, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/85/CE.
52.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste amenajarea interioara, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/85/CE.
52.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de caroserii pentru autobuze si autocare, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/85/CE.
52.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a caroseriilor noi pentru autobuze si autocare, trebuie respectate prevederile Directivei 2001/85/CE.
53. Impact frontal
53.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 96/79/CE, modificata prin Directiva 1999/98/CE.
53.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 96/79/CE.
54. Impact lateral
54.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 96/27/CE.
54.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 96/27/CE.
56. Vehicule destinate transportului de marfuri periculoase
56.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 98/91/CE.
56.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 98/91/CE.
57. Protectie anti-impanare fata
57.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste protectia anti-impanare fata, trebuie respectate prevederile Directivei 2000/40/CE.
57.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste protectia anti-impanare fata, trebuie respectate prevederile Directivei 2000/40/CE.
57.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive pentru protectia anti-impanare fata trebuie respectate prevederile Directivei 2000/40/CE.
57.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor pentru protectia anti-impanare fata noi trebuie respectate prevederile Directivei 2000/40/CE.
58. Protectie pietoni
58.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 2003/102/CE, cu respectarea conditiilor tehnice privind protectia pietonilor prevazute la sectiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
58.1.1. Aceste cerinte nu se aplica vehiculelor care nu difera, in ceea ce priveste elementele esentiale de constructie si conceptie ale caroseriei, situate inainte de montantii A, pentru tipurile de vehicule care au obtinut omologarea nationala inainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE inainte de 1 octombrie 2005 si care nu au fost omologate conform cerintelor Directivei 2003/102/CE.
58.2. Prescriptiile tehnice necesare pentru efectuarea incercarilor specificate la sectiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele prevazute in Decizia 2004/90/CE.
58.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, Directiva 2003/102/CE se abroga incepand cu 24 noiembrie 2009.
58.3.1. Trimiterile la Directiva 2003/102/CE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 78/2009.
58.4. Regulamentul (CE) 78/2009, care se aplica incepand cu 24 noiembrie 2009, in conformitate cu prevederile art. 16 din regulament, si Regulamentul (CE) 631/2009 de stabilire a unor prevederi detaliate de punere in aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) 78/2009 sunt obligatorii in toate elementele lor si se aplica in mod direct.
58.4.1. In conformitate cu art. 9 din regulament:
58.4.1.1. Incepand 24 noiembrie 2009, RAR refuza acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, dupa caz, din motive legate de protectia pietonilor, pentru urmatoarele tipuri noi de vehicule:
a) vehiculele din categoria M1 care nu indeplinesc prevederile tehnice prevazute in sectiunea 4 a anexei I la regulament;
b) vehiculele din categoria M1 a caror MTMA nu depaseste 2500 kg care nu indeplinesc prevederile tehnice prevazute in sectiunea 2 sau 3 a anexei I la regulament;
c) vehiculele din categoria N1 derivate din categoria M1 si a caror MTMA nu depaseste 2500 kg, care nu indeplinesc prevederile tehnice prevazute in sectiunile 2 si 4 sau in sectiunile 3 si 4 ale anexei I la regulament.
58.4.1.2. Incepand cu 24 februarie 2011, RAR, din motive legate de protectia pietonilor, considera certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii urmatoarelor vehicule noi care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 4 a anexei I la regulament:
a) vehiculele din categoria M1;
b) vehiculele din categoria N1 derivate din categoria M1 si a caror MTMA nu depaseste 2500 kg.
58.4.1.3. Incepand cu 24 februarie 2013, RAR refuza acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, din motive legate de protectia pietonilor, pentru urmatoarele tipuri noi de vehicule:
a) vehiculele din categoria M1 a caror MTMA nu depaseste 2500 kg si care nu indeplinesc prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament;
b) vehiculele din categoria N1 derivate din categoria M1 si a caror MTMA nu depaseste 2500 kg, care nu indeplinesc prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament.
58.4.1.4. Incepand cu 31 decembrie 2012, RAR, din motive legate de protectia pietonilor, considera certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii urmatoarelor vehicule noi care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 2 sau in sectiunea 3 a anexei I la regulament:
a) vehiculele din categoria M1 a caror MTMA nu depaseste 2500 kg;
b) vehiculele din categoria N1 derivate din categoria M1 si a caror MTMA nu depaseste 2500 kg.
58.4.1.5. Incepand cu 24 februarie 2015, RAR refuza, din motive legate de protectia pietonilor, acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, pentru urmatoarele tipuri noi de vehicule:
a) vehiculele din categoria M1 a caror MTMA depaseste 2500 kg si care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament;
b) vehiculele din categoria N1 care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunile 3 si 4 ale anexei I la regulament.
58.4.1.6. Incepand cu 24 august 2015, RAR, din motive legate de protectia pietonilor, considera certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi de categoria N1 care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 4 a anexei I la regulament.
58.4.1.7. Incepand cu 24 februarie 2018, RAR, din motive legate de protectia pietonilor, considera certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii urmatoarelor vehicule noi:
a) vehiculele din categoria M1 a caror MTMA nu depaseste 2500 kg, care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament;
b) vehiculele din categoria N1 derivate din categoria M1 si a caror MTMA nu depaseste 2500 kg, care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament.
58.4.1.8. Incepand cu 24 august 2019, RAR, din motive legate de protectia pietonilor, considera certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii urmatoarelor vehicule noi:
a) vehiculele din categoria M1 a caror masa maxima depaseste 2500 kg, care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament;
b) vehiculele din categoria N1 care nu respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 a anexei I la regulament.
58.4.1.9. Fara a aduce atingere prevederilor pct. 58.4.1.1. - 58.4.1.8., la solicitarea producatorului si cu conditia intrarii in vigoare a masurilor prevazute la art. 4 alin. (6) din regulament, RAR nu poate, din motive legate de protectia pietonilor, sa refuze acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip pentru un tip nou de vehicul sau sa refuze eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unui nou vehicul, daca vehiculul in cauza respecta prevederile tehnice prevazute in sectiunea 3 sau 4 a anexei I la regulament.
58.4.1.10. Prin MTMA se intelege masa maxima tehnic admisibila (masa totala maxima autorizata) a vehiculului.
58.4.2. In conformitate cu art. 10 din regulament:
58.4.2.1. RAR refuza acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip pentru un tip nou de vehicul in ceea ce priveste echiparea acestuia cu un sistem de protectie frontala sau omologarea CE de tip a unei unitati tehnice separate pentru un tip nou de sistem de protectie frontala, care nu respecta cerintele prevazute in sectiunile 5 si 6 din anexa I la regulament.
58.4.2.2. RAR, din motive legate de sistemele de protectie frontala, considera certificatele de conformitate ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi care nu respecta cerintele prevazute in sectiunile 5 si 6 din anexa I la regulament.
58.4.2.3. Cerintele stabilite in sectiunile 5 si 6 din anexa I la regulament se aplica, in sensul cap. I pct. 25 (art. 28 din Directiva 2007/46/CE), sistemelor de protectie frontala furnizate ca unitati tehnice separate (la introducerea pe piata, comercializare si punerea in exploatare).
59. Reciclabilitate
59.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 2005/64/CE.
59.2. Incepand cu 4 februarie 2010, RAR nu poate, din motive motive legate de reutilizarea, reciclarea si recuperarea autovehiculelor, sa refuze:
a) acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi, in cazul in care vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/1/CE.
59.3. Incepand cu 1 ianuarie 2012, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, trebuie respectate prevederile Directivei 2005/64/CE, modificata prin Directiva 2009/1/CE.
59.4. Incepand cu 15 iulie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2005/64/CE.
60. Sisteme de protectie frontala
60.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, in ceea ce priveste sistemele de protectie frontala, trebuie respectate prevederile Directivei 2005/66/CE.
60.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, in ceea ce priveste sistemele de protectie frontala, trebuie respectate prevederile Directivei 2005/66/CE.
60.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de protectie frontala trebuie respectate prevederile Directivei 2005/66/CE.
60.4. La introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a sistemelor de protectie frontala noi trebuie respectate prevederile Directivei 2005/66/CE.
60.5. Prescriptiile tehnice necesare pentru efectuarea incercarilor specificate in Directiva 2005/66/CE sunt cele prevazute in Decizia 2006/368/CE.
60.6. Prevederile pct. 60.1. si 60.2. se aplica numai vehiculelor echipate cu sisteme de protectie frontala.
60.7. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, Directiva 2005/66/CE se abroga incepand cu 24 noiembrie 2009.
60.7.1. Trimiterile la Directiva 2005/66/CE se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 78/2009.
61. Sisteme aer conditionat
61.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire globala este mai mare de 150, cu exceptia cazului cand pierderile anuale de gaze din sistem nu depasesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.
61.2. Incepand cu 1 ianuarie 2011, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire globala este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.
61.3. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire globala este mai mare de 150, cu exceptia cazului cand pierderile anuale de gaze din sistem nu depasesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.
61.4. Incepand cu 1 ianuarie 2017, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire globala este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.
61.5. Incepand cu 1 ianuarie 2011, nu se mai admite echiparea ulterioara cu sisteme de climatizare concepute pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire este mai mare de 150 a vehiculelor omologate de tip incepand cu aceasta data. Incepand cu 1 ianuarie 2017, nu se mai admite echiparea ulterioara cu astfel de sisteme pentru nici un vehicul.
61.6. Sistemele de climatizare care vor echipa vehiculele omologate incepand cu 1 ianuarie 2011 nu vor trebui sa contina gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire este mai mare de 150. Incepand cu 1 ianuarie 2017, sistemele de climatizare ale tuturor vehiculelor nu vor mai trebui sa contina gaze cu efect de sera cu fluor al caror potential de incalzire globala este mai mare de 150, cu exceptia reumplerii sistemelor de climatizare ce contin astfel de gaze care au fost montate pe vehicule inainte de aceasta data.
61.7. Operatorii economici care intretin sau repara sisteme de climatizare ce contin gaze cu efect de sera cu fluor nu vor mai reumple aceste sisteme cu astfel de gaze in cazul in care s-a constatat o pierdere anormala de gaze decat dupa repararea corespunzatoare a sistemului.
61.8. Regulamentul (CE) nr. 706/2007 de stabilire a dispozitiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor si a unui test armonizat pentru masurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica in mod direct.
62. Sisteme care utilizeaza hidrogen
62.1. Regulamentul (CE) 79/2009 este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica in mod direct incepand cu 24 februarie 2011, in conformitate cu prevederile art. 16 din regulament.
62.1.1. In conformitate cu art. 11 din regulament:
62.1.1.1. Incepand cu 24 februarie 2011, RAR refuza acordarea:
a) omologarii CE sau a omologarii nationale de tip in ceea ce priveste noile tipuri de vehicule din motive legate de propulsia pe baza de hidrogen, in cazul in care vehiculele respective nu respecta cerintele prevazute prin regulament sau prin masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) omologarii CE de tip in ceea ce priveste noile tipuri de componente sau sisteme care utilizeaza hidrogen, in cazul in care componentele sau sistemele respective nu respecta cerintele prevazute prin regulament sau prin masurile de punere in aplicare a acestuia.
62.1.1.2. Incepand cu 24 februarie 2012, RAR:
a) considera, din motive privind propulsia pe baza de hidrogen, certificatele de conformitate pentru noile vehicule ca nemaifiind valabile in sensul cap. I pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii pentru noile vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta cerintele prevazute prin regulament sau prin masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) interzice introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a noilor componente sau sisteme care utilizeaza hidrogen, in cazul in care componentele sau sistemele respective nu respecta cerintele prevazute prin regulament sau prin masurile de punere in aplicare a acestuia.
62.1.1.3. Fara a aduce atingere alineatelor pct. 62.1.1.1. si 62.1.1.2. si sub rezerva intrarii in vigoare a masurilor adoptate in temeiul art. 12 alin. (1) din regulament, la solicitarea producatorului, RAR nu poate:
a) sa refuze, din motive legate de propulsia pe baza de hidrogen, acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul sau a omologarii CE de tip pentru noi tipuri de componente sau sisteme care utilizeaza hidrogen, in cazul in care vehiculele, componentele sau sistemele respective respecta cerintele prevazute prin regulament si prin masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) sa refuze eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor noi vehicule, precum si sa refuze introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a unor noi componente sau sisteme care utilizeaza hidrogen, in cazul in care vehiculele, componentele sau sistemele respective respecta cerintele stabilite prin regulament si prin masurile de punere in aplicare a acestuia.
63. Siguranta generala
63.1. Regulamentul (CE) 661/2009 este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica in mod direct incepand cu 01 noiembrie 2011, in conformitate cu prevederile art. 20 din regulament.
63.1.1. In conformitate cu art. 13 din regulament:
63.1.1.1. Incepand cu 1 noiembrie 2011, RAR refuza, din motive legate de sistemele electronice de control al stabilitatii, sa acorde omologarea CE sau omologarea nationala de tip in cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M1 si N1, care nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
In conformitate cu datele prevazute in tabelul de la pct. 63.1.1.16. (tabelul 1 din anexa V la regulament), RAR refuza, din motive legate de sistemele electronice de control al stabilitatii, sa acorde omologarea CE sau omologarea nationala de tip in cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M2, M3, N2, N3, O3 si O4 care nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.2. Incepand cu 1 noiembrie 2012, RAR refuza, din motive legate de aspectele privind siguranta vehiculelor si anvelopele cuprinse in art. 5-8, art. 9 alin. (2) si art. 11 din regulament, sa acorde:
a) omologarea CE sau omologare nationala de tip in cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile specificate in articolele respective si in masurile de punere in aplicare a acestora, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) omologarea CE de tip pentru componente/unitati tehnice separate pentru noile tipuri de componente sau unitati tehnice separate destinate pentru astfel de vehicule, in cazul in care respectivele componente sau unitati tehnice separate nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.3. Incepand cu 1 noiembrie 2012, RAR refuza, din motive legate de aspectele privind anvelopele cuprinse in art. 9 alin. (1) si alin. (3)-(7) din regulament, precum si in anexa II la regulament, cu exceptia valorilor limita de rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament, sa acorde omologarea CE de tip pentru componente/unitati tehnice separate in cazul noilor tipuri de anvelope care nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
Incepand cu 1 noiembrie 2013, RAR refuza, din motive legate de aspectele privind anvelopele cuprinse in art. 9 alin. (1) si alin. (3)-(7) din regulament, precum si in anexa II la regulament, cu exceptia valorilor limita de rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament, sa acorde omologarea CE sau omologarea nationala de tip in cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M, N si O care nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.4. In conformitate cu datele prevazute in tabelul de la pct. 63.1.1.17. (tabelul 2 din anexa V la regulament), RAR, din motive legate de sistemele electronice de control al stabilitatii, considera ca certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile M2, M3, N2, N3, O3 si O4 nu mai sunt valabile in sensul cap. I. pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor astfel de vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.5. Incepand cu 1 noiembrie 2014, RAR, din motive legate de aspectele privind siguranta vehiculelor si anvelopele cuprinse in art. 5, 6, 7 si 8, art. 9 alin. (1)-(4), art. 11, art. 12 alin. (1) din regulament si partile A si B ale anexei II la regulament, cu exceptia valorilor limita pentru rezistenta la rulare pentru anvelopele C3 si a valorilor limita pentru rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament:
a) considera ca certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile specificate in articolele respective nu mai sunt valabile in sensul cap. I. pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor astfel de vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) interzice introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a noilor componente sau unitati tehnice separate destinate pentru astfel de vehicule, in cazul in care respectivele componente sau unitati tehnice separate nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.6. Incepand cu 1 noiembrie 2016, RAR, din motive legate de zgomotul de rulare al anvelopelor si, in cazul anvelopelor C3, din motive legate, de asemenea, de rezistenta de rulare a anvelopelor, cu exceptia valorilor limita pentru rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament:
a) considera ca certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile M, N si O nu mai sunt valabile in sensul cap. I. pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor astfel de vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) interzice introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a noilor anvelope destinate pentru astfel de vehicule, in cazul in care anvelopele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.7. Incepand cu 1 noiembrie 2016, RAR refuza, din motive legate de rezistenta de rulare a anvelopelor, sa acorde omologarea CE de tip pentru componente/unitati tehnice separate pentru noile tipuri de anvelope care nu respecta valorile limita de rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament.
63.1.1.8. Incepand cu 1 noiembrie 2017, RAR refuza, din motive legate de rezistenta de rulare a anvelopelor, sa acorde omologarea CE sau omologarea nationala de tip in cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M, N si O, care nu respecta valorile limita de rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament.
63.1.1.9. Incepand cu 1 noiembrie 2018, RAR:
a) din motive legate de valorile limita ale rezistentei de rulare a anvelopelor C1 si C2 stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament, considera ca certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile M, N si O nu mai sunt valabile in sensul cap. I. pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii a unor astfel de vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) interzice introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a noilor anvelope destinate pentru astfel de vehicule, in cazul in care anvelopele respective nu respecta valorile limita de rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament.
63.1.1.10. Incepand cu 1 noiembrie 2020, RAR:
a) din motive legate de valorile limita ale rezistentei de rulare a anvelopelor C3 stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament, considera, ca certificatele de conformitate ale vehiculelor noi din categoriile M, N si O nu mai sunt valabile in sensul cap. I. pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor astfel de vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) interzice introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a noilor anvelope destinate unor astfel de vehicule, in cazul in care anvelopele respective nu respecta valorile limita de rezistenta la rulare stabilite in tabelul 2 din partea B a anexei II la regulament.
63.1.1.11. Anvelopele C1, C2 si C3 fabricate inainte de datele stabilite la pct. 63.1.1.5., 63.1.1.6., 63.1.1.9. si 63.1.1.10. si care nu respecta cerintele din anexa II la regulament pot fi comercializate pe o perioada nu mai mare de 30 de luni de la datele respective.
63.1.1.12. Incepand cu 1 noiembrie 2013, RAR refuza, din motive legate de aspectele privind siguranta vehiculelor cuprinse in art. 10 la regulament, sa acorde omologarea CE sau omologarea nationala de tip in cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M2, M3, N2 si N3 care nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.13. Incepand de la 1 noiembrie 2015, RAR considera, din motive legate de aspecte privind siguranta vehiculelor, cuprinse in art. 10 la regulament, ca certificatele de conformitate ale vehiculelor noi din categoriile M2, M3, N2 si N3 nu mai sunt valabile in sensul cap. I. pct. 23 din prezenta sectiune (art. 26 din Directiva 2007/46/CE) si nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii unor astfel de vehicule, in cazul in care vehiculele respective nu respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.14. RAR elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor si permite introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a componentelor si a unitatilor tehnice separate omologate anterior datelor mentionate la pct. 63.1.1.1., 63.1.1.2. si 63.1.1.3. si continua sa acorde extinderi de omologare acestor vehicule, componente si unitati tehnice separate in termenii actului de reglementare conform caruia au primit initial aceasta omologare de tip, cu exceptia cazului in care cerintele aplicabile unor astfel de vehicule, componente sau unitati tehnice separate au fost modificate si/sau au fost adaugate noi cerinte prin regulament si prin masurile de punere in aplicare a acestuia.
RAR permite introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare si continua sa acorde extinderi de omologare CE de tip pentru componente si unitati tehnice separate de schimb, cu exceptia anvelopelor de schimb, destinate pentru vehicule omologate anterior datelor mentionate la pct. 63.1.1.1., 63.1.1.2. si 63.1.1.3., in conformitate cu prevederile actului de reglementare in baza careia au primit initial aceasta omologare de tip.
63.1.1.15. Fara a aduce atingere alineatelor 63.1.1.1.-63.1.1.14. si sub rezerva intrarii in vigoare a masurilor de punere in aplicare mentionate la art. 14 din regulament, in cazul in care un producator solicita acest lucru, RAR nu poate, din motive legate de aspectele privind siguranta vehiculelor si anvelopele cuprinse in art. 5-12 din regulament:
a) sa refuze sa acorde omologarea CE sau omologarea nationala de tip pentru un nou tip de vehicul sau sa acorde omologarea CE de tip pentru componente/unitati tehnice separate pentru un nou tip de componenta sau unitate tehnica separata, in cazul in care vehiculul, componenta sau unitatea tehnica separata respectiva respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia;
b) sa refuze eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii a unui nou vehicul sau sa interzica introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a unei noi componente sau unitati tehnice separate, daca vehiculul, componenta sau unitatea tehnica separata respectiva respecta regulamentul si masurile de punere in aplicare a acestuia.
63.1.1.16. Datele de punere in aplicare ale cerintelor privind sistemele electronice de control al stabilitatii pentru vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3, O3 si O4 - Datele de punere in aplicare pentru noile tipuri de vehicule (pct. 63.1.1.1. al doilea paragraf):
┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│        Categoria vehiculului         │Data punerii in aplicare│
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│M 2                          │11 iulie 2013      │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│M 3 (Clasa III)                    │1 noiembrie 2011    │
│M 3 < 16 tone (sistem pneumatic de franare)      │1 noiembrie 2011    │
│M 3 (Clasele II si B) (sistem hidraulic de franare)  │11 iulie 2013      │
│M 3 (Clasa III) (sistem hidraulic de franare)     │11 iulie 2013      │
│M 3 (Clasa III) (sistem hidraulic de franare cu    │11 iulie 2014      │
│comanda pneumatica)                  │            │
│M 3 (Clasa II) (sistem hidraulic de franare cu comanda│11 iulie 2014      │
│pneumatica)                      │            │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│M 3 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2011    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 2 (sistem hidraulic de franare)           │11 iulie 2013      │
│N 2 (sistem hidraulic de franare cu comanda      │11 iulie 2014      │
│pneumatica)                      │            │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 2 (altele decat cele mai sus mentionate)      │11 iulie 2012      │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 3 (autotractoare cu 2 axe pentru semiremorci)    │1 noiembrie 2011    │
│N 3 (autotractoare cu 2 axe pentru semiremorci cu   │1 noiembrie 2011    │
│comanda pneumatica sistem franare (ABS))       │            │
│N 3 (3 axe cu comanda electronica sistem franare   │1 noiembrie 2011    │
│(EBS))                        │            │
│N 3 (2 si 3 axe cu comanda pneumatica sistem franare │11 iulie 2012      │
│(ABS))                        │            │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 3 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2011    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│O 3 (incarcare combinata pe axe intre 3,5 si 7,5 tone)│11 iulie 2012      │
│O 3 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2011    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│O 4                          │1 noiembrie 2011    │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 

63.1.1.17. Datele de punere in aplicare ale cerintelor privind sistemele electronice de control al stabilitatii pentru vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3, O3 si O4 - Datele de punere in aplicare pentru vehicule noi (pct. 63.1.1.4.):
┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│        Categoria vehiculului         │Data punerii in aplicare│
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│M 2                          │11 iulie 2015      │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│M 3 (Clasa III)                    │1 noiembrie 2014    │
│M 3 < 16 tone (sistem pneumatic de franare)      │1 noiembrie 2014    │
│M 3 (Clasele II si B) (sistem hidraulic de franare)  │11 iulie 2015      │
│M 3 (Clasa III) (sistem hidraulic de franare)     │11 iulie 2015      │
│M 3 (Clasa III) (sistem hidraulic de franare cu    │11 iulie 2016      │
│comanda pneumatica)                  │            │
│M 3 (Clasa II) (sistem hidraulic de franare cu comanda│11 iulie 2016      │
│pneumatica)                      │            │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│M 3 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2014    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 2 (sistem hidraulic de franare)           │11 iulie 2015      │
│N 2 (sistem hidraulic de franare cu comanda      │11 iulie 2016      │
│pneumatica)                      │            │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 2 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2014    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 3 (autotractoare cu 2 axe pentru semiremorci)    │1 noiembrie 2014    │
│N 3 (autotractoare cu 2 axe pentru semiremorci cu   │1 noiembrie 2014    │
│comanda pneumatica sistem franare (ABS))       │            │
│N 3 (3 axe cu comanda electronica sistem franare   │1 noiembrie 2014    │
│(EBS))                        │            │
│N 3 (2 si 3 axe cu comanda pneumatica sistem franare │1 noiembrie 2014    │
│(ABS))                        │            │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│N 3 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2014    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│O 3 (incarcare combinata pe axe intre 3,5 si 7,5 tone)│1 noiembrie 2014    │
│O 3 (altele decat cele mai sus mentionate)      │1 noiembrie 2014    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│O 4                          │1 noiembrie 2014    │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 

63.2. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 661/2009, Directivele 70/221/CEE, 70/222/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 74/297/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 75/443/CEE, 76/114/CEE, 76/115/CEE, 76/756/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/389/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 77/649/CEE, 78/316/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 78/932/CEE, 89/297/CEE, 91/226/CEE, 92/21/CEE, 92/22/CEE, 92/24/CEE, 92/114/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 96/27/CE, 96/79/CE, 97/27/CE, 98/91/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2003/97/CE, cu modificarile ulterioare, se abroga de la 01 noiembrie 2014.
63.2.1. Trimiterile la directivele abrogate se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 661/2009.
63.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 661/2009, Directiva 92/23/CEE, cu modificarile ulterioare, se abroga de la 01 noiembrie 2017.
63.3.1. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (CE) 661/2009.
N1. Conditii tehnice de securitate troleibuze
La omologarea nationala de tip a troleibuzelor trebuie respectate conditiile tehnice de securitate prevazute in anexa 12 la Regulamentul CEE-ONU nr. 107.
N2. Placi de identificare spate vehicule lente
La omologarea nationala de tip a vehiculelor care au o viteza maxima constructiva ce nu depaseste 40 km/h, acestea trebuie sa fie echipate cu placi de identificare spate omologate conform Regulamentului nr. 69 CEE-ONU.
N3. Placi identificare spate vehicule grele si lungi
La omologarea nationala de tip a vehiculelor grele si lungi, acestea trebuie sa fie echipate cu placi de identificare spate omologate conform Regulamentului nr. 70 CEE-ONU.
Prevederile prezentului punct se aplica pentru:
a) vehiculele articulate din categoria M, clasele II si III;
b) vehiculele din categoria N3, cu exceptia autotractoarelor pentru semiremorci;
c) vehiculele din categoriile O1, O2 si O3, cu o lungime care depaseste 8 m;
d) vehiculele din categoria O4.
N4. Aparat de control (tahograf)
Omologarea nationala de tip se acorda pentru un tip de vehicul din categoriile M si N care este echipat cu aparat de control (tahograf), numai daca aparatul de control (tahograful) este omologat in conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CE) 3821/85, cu modificarile ulterioare (tahograf digital).
N5. Dispozitive limitare viteza
Omologarea nationala de tip se acorda pentru un tip de vehicul din categoriile N2, N3, M2 si M3 numai daca acesta este echipat cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, omologat conform legislatiei in vigoare.
Viteza limitata pentru fiecare categorie de vehicule trebuie sa fie fixata la valorile stabilite prin legislatia in vigoare.
Sunt exceptate de la cerinta echiparii cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei:
a) vehicule concepute si fabricate pentru a fi folosite de catre fortele armate, serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor si alte servicii de urgenta si fortele de mentinere a ordinii publice;
b) vehiculele a caror viteza maxima constructiva nu poate depasi viteza prevazuta prin legislatia in vigoare referitoare la echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteza sau cu sisteme integrate de limitare a vitezei;
c) vehiculele utilizate pentru teste rutiere in scopuri stiintifice;
d) vehiculele utilizate numai pentru servicii publice in mediu urban.
N6. Protectia ocupantilor autovehiculelor contra deplasarii marfurilor (incarcaturii)
Pentru omologarea vehiculelor din categoria N1 sau N2 provenite din modificarea vehiculelor din categoria M1 sau M2 trebuie respectate prevederile din anexa nr. 6 la prezenta sectiune.
La omologarea CE de tip acordata in baza Directivelor 70/157/CEE, 70/220/CEE, 70/221/CEE, 70/388/CEE, 71/127/CEE, 71/316/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/61/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 76/114/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 78/318/CEE, 78/932/CEE, 91/226/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2003/97/CE se vor aplica prevederile administrative prevazute de Directiva 2006/96/CE.

ANEXA Nr. 3
la Sectiunea 2

Limite pentru serii mici si sfarsit de serie

A. Limite pentru serii mici
1. Numarul de unitati apartinand unui tip de vehicul care urmeaza sa fie inmatriculate, inregistrate comercializate sau puse in exploatare, pe an, in cadrul Comunitatii, prin aplicarea pct. 21 din capitolul I nu poate depasi valorile de mai jos pentru categoria de vehicule corespunzatoare:
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│          Categorie           │     Numar      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│            M1            │      1000      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           M2, M3           │      0       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│            N1            │      0       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           N2, N3           │      0       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           O1, O2           │      0       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           O3, O4           │      0       │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
 

2. Numarul de unitati apartinand unui tip de vehicul carora li se poate elibera CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in Romania prin aplicarea pct. 21 din capitolul II nu poate depasi valorile de mai jos pentru categoria de vehicule corespunzatoare (anual):
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│          Categorie           │     Numar      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│            M1            │      75      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           M2, M3           │      250      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│            N1            │      500      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           N2, N3           │      250      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           O1, O2           │      500      │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│           O3, O4           │      250      │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
 

B. Limite pentru vehicule de sfarsit de serie
Numarul maxim de vehicule de unul sau mai multe tipuri complete sau completate carora li se poate elibera CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in Romania in baza procedurii "sfarsit de serie" nu poate depasi 10% in cazul categoriei M1, iar in cazul celorlalte categorii, 30% din numarul vehiculelor de toate tipurile considerate inmatriculate in anul anterior. In cazul in care 10% sau 30% reprezinta mai putin de 100 de vehicule, atunci se poate elibera CIV pentru cel mult 100 de vehicule.

ANEXA Nr. 4
la Sectiunea 2

Calendarul de punere in aplicare a omologarii CE de tip
a intregului vehicul
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│              │       Datele de punere in aplicare       │
│  Categoriile avute in  ├─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┤
│     vedere      │  Noi tipuri  │  Noi tipuri  │Tipuri de vehicule│
│              │  de vehicule  │  de vehicule  │  existente   │
│              │  Optional   │  Obligatoriu  │  Obligatoriu  │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│M1             │    NA    │29 aprilie 2009 │    NA    │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule speciale din   │ 29 aprilie 2009 │29 aprilie 2011 │ 29 aprilie 2012 │
│categoria M1        │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule incomplete si   │ 29 aprilie 2009 │29 octombrie 2010│29 octombrie 2011 │
│complete din categoria N1 │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule completate    │ 29 aprilie 2009 │29 octombrie 2011│ 29 aprilie 2013 │
│din categoria N1      │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule incomplete si   │ 29 aprilie 2009 │29 octombrie 2010│29 octombrie 2012 │
│complete din categoriile  │         │         │         │
│N2, N3, O1, O2, O3, O4   │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule incomplete si   │ 29 aprilie 2009 │29 aprilie 20091)│29 octombrie 2010 │
│complete din        │         │         │         │
│categoriile M2, M3     │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule speciale din   │ 29 aprilie 2009 │29 octombrie 2012│29 octombrie 2014 │
│categoriile N1, N2, N3,  │         │         │         │
│M2, M3, O1, O2, O3, O4   │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule completate    │ 29 aprilie 2009 │29 octombrie 2012│29 octombrie 2014 │
│din categoriile N2, N3   │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule completate    │ 29 aprilie 2009 │29 aprilie 20101)│29 octombrie 2011 │
│din categoriile M2, M3   │         │         │         │
├───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule completate din  │ 29 aprilie 2009 │29 octombrie 2011│29 octombrie 2013 │
│categoriile O1, O2, O3, O4 │         │         │         │
└───────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘
 

NA - Nu se aplica.
1) In scopul aplicarii capitolul I pct. 37 alin. (4) aceste date sunt amanate cu 12 luni.

ANEXA Nr. 5
la sectiunea 2

Conditii privind echivalenta dintre anumite suspensii
nepneumatice si suspensiile pneumatice pentru axa
sau axele motoare ale autovehiculelor

1. DEFINITIA NOTIUNII DE SUSPENSIE PNEUMATICA
Un sistem de suspensie se numeste pneumatic atunci cand efectul de arc este asigurat in proportie de cel putin 75% de un dispozitiv pneumatic.
2. ECHIVALENTA
Pentru a fi recunoscuta echivalenta cu o suspensie pneumatica, suspensia trebuie sa corespunda urmatoarelor criterii:
2.1. atunci cand masa suspendata pe o axa motoare sau o axa cuplata este supusa temporar unei oscilatii verticale libere de joasa frecventa, frecventa si amortizarea, masurate atunci cand dispozitivul de suspensie suporta sarcina maxima, trebuie sa se situeze in limitele definite la punctele 2.2 la 2.5;
2.2. fiecare axa trebuie sa fie echipata cu amortizoare hidraulice. Pe axele tandem, amortizoarele hidraulice trebuie astfel pozitionate incat sa reduca la minimum oscilatiile axelor cuplate;
2.3. coeficientul mediu de amortizare D trebuie sa fie mai mare de 20% din amortizarea critica pentru o suspensie echipata cu amortizoare hidraulice, in stare normala de functionare;
2.4. nivelul maxim de amortizare al suspensiei, dupa eliminarea sau neutralizarea tuturor amortizoarelor hidraulice, nu trebuie sa depaseasca 50% din coeficientul mediu de amortizare D;
2.5. frecventa maxima a masei suspendate pe axa motoare sau axa cuplata, in timpul unei oscilatii verticale libere si temporare, nu trebuie sa depaseasca 2 Hz;
2.6. frecventa si amortizarea suspensiei sunt definite la punctul 3. Procedurile de incercare pentru masurarea frecventei si amortizarii sunt descrise la punctul 4.
3. DEFINIREA FRECVENTEI SI AMORTIZARII
In aceasta definitie se considera o masa suspendata M (kg) pe o axa motoare sau cuplata. Axa are, intre suprafata drumului si masa suspendata, o rigiditate verticala totala de K newtoni/metru (Ns/m) si un coeficient de amortizare total de C newtoni/metru pe secunda (Ns/m), Z fiind deplasarea verticala a masei suspendate. Ecuatia miscarii de oscilatie libera a masei suspendate este:
 d2Z   dZ
M ─── + C ── + kZ = 0
 dt2   dt
 

Frecventa oscilatiei masei suspendate F (rad/s) este:
   ┌───────────
   │ K  C2
F = │ ─── - ───
  │ M  4M2
 

Amortizarea este critica atunci cand: C = C0,
unde:
    ┌────
C0 = 2 │ KM
 

Factorul de amortizare, ca fractie a amortizarii critice este C/C0.
In timpul oscilatiei libere si temporare a masei suspendate, miscarea verticala a masei va urma o curba sinusoidala amortizata (figura 2). Frecventa se poate evalua masurand timpul, atata vreme cat ciclurile oscilatiei sunt observabile. Amortizarea se poate evalua masurand inaltimea varfurilor oscilatiilor succesive care se produc in aceeasi directie. Presupunand ca amplitudinile varfurilor primului si celui de al doilea ciclu de oscilatii sunt A1 si A2, coeficientul de amortizare D este:
  C   1   A1
D = ── = ─── ln ──
  C0  2pi  A2
 

ln fiind logaritmul natural al coeficientului de amplitudine.

4. PROCEDURA DE INCERCARE
Pentru a determina experimental coeficientul de amortizare D, factorul de amortizare dupa eliminarea amortizoarelor hidraulice si frecventa F a suspensiei, vehiculul incarcat trebuie:
a) sa coboare cu viteza redusa (5 km/h + 1 km/h) o treapta de 80 mm avand profilul indicat in figura 1. Oscilatiile temporare de analizat in ceea ce priveste frecventa si amortizarea se produc dupa ce rotile axei motoare au depasit treapta sau
b) sa fie apasata de sasiu astfel incat sarcina pe axa motoare sa fie de 1,5 ori fata de valoarea sa statica maxima. Imediat dupa eliberarea vehiculului se analizeaza oscilatia rezultanta sau
c) sa fie ridicata de sasiu astfel incat masa suspendata sa fie ridicata cu 80 mm in raport cu axa motoare. Imediat dupa eliberarea vehiculului se analizeaza oscilatia rezultanta sau
d) sa fie supus altor proceduri, in masura in care echivalenta acestora a fost demonstrata de catre producator si acceptata de serviciul tehnic.
Vehiculul trebuie echipat cu un traductor de deplasare verticala, montat intre axa motoare si sasiu, chiar deasupra axei motoare. Citirea traseului permite, pe de o parte, masurarea timpului scurs intre varfurile primei si celei de a doua comprimari, pentru a se obtine frecventa F si, pe de alta parte, masurarea coeficientului de amplitudine pentru obtinerea amortizarii. Pentru axele motoare duble, se monteaza traductoare intre fiecare axa si sasiu chiar deasupra axelor.


Treapta pentru testarea suspensiei

Figura 2
Raspunsul amortizarii tranzitorii

ANEXA Nr. 6
la sectiunea 2

Protectia ocupantilor autovehiculelor contra deplasarii
marfurilor (incarcaturii)

1. Amenajarea autovehiculelor trebuie sa reduca riscurile la care se expun conducatorul auto si ceilalti ocupanti ai autovehiculului, in cazul unei deplasari a incarcaturii spre inainte, in cazul unei franari bruste.
2. Pe aceste autovehicule ocupantii trebuie sa fie protejati de o structura de protectie sau de un perete capabil sa reziste fara sa se rupa la o forta statica uniform repartizata, de 800 daN pe tona de incarcatura utila autorizata, orientata orizontal si paralel cu planul longitudinal median al autovehiculului. Acest element de protectie poate fi amovibil.
3. Latimea elementului de protectie (masurata perpendicular pe axa longitudinala mediana a autovehiculului) trebuie sa fie cel putin egala cu latimea spatiului prevazut pentru ocupanti; in cazul unei cabine independente latimea sa trebuie sa fie cel putin egala cu latimea acestei cabine.
4. Inaltimea elementului de protectie trebuie sa fie de cel putin 800 mm deasupra platformei pentru incarcatura in cazul unei cabine independente sau egala cu inaltimea totala a compartimentului pentru incarcatura daca nu exista cabina independenta.
5. Elementul de protectie trebuie sa fie fixat direct pe sasiu, pe platforma pentru incarcatura sau, eventual, pe structura. Ancorarea acestei platforme pe sasiu trebuie sa fie in masura sa reziste socului transmis. Atunci cand cabina este integrata caroseriei, elementul de protectie poate fi fixat la caroserie sau sa faca parte integranta din aceasta. In cazul unui autotractor cu sa nu este necesar un element de protectie pe acesta, dar un asemenea element trebuie montat in mod obligatoriu in fata platformei pentru incarcatura a semiremorcii.
6. In afara de acesta, atunci cand autovehiculul sau semiremorca este incarcata cu stalpi, tuburi, grinzi, foi de tabla sau incarcaturi similare care pot, in cazul slabirii ancorajului, sa patrunda in mod periculos in cabina autovehiculului sub efectul unei franari bruste, elementul de protectie trebuie sa aiba o rezistenta cel putin egala cu cea a unei table de otel de o grosime minima de 3 mm.
7. Atunci cand un autovehicul este echipat cu o rama sau o traversa asezata in spatele cabinei pentru a suporta sarcini lungi, precum grinzi, stalpi, aceasta trebuie sa fie in masura sa reziste efectului combinat a doua forte, fiecare de 580 daN pe tona de sarcina utila autorizata, exercitata spre inainte si in jos pe marginea ramei.
8. Aceste prescriptii nu sunt obligatorii pentru autoturisme, chiar atunci cand ele transporta marfuri, si nici pentru autovehiculele cisterna specializate si vehiculele speciale destinate transportului de containere sau pentru vehiculele speciale destinate transportului de obiecte indivizibile, daca aceste vehicule si circulatia lor fac obiectul unei reglementari speciale.
9. La autovehiculele din categoria N1 geamul cabinei poate fi protejat cu o plasa metalica.

Sectiunea 3
Omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor
agricole sau forestiere, a utilajelor remorcate interschimbabile
agricole sau forestiere, precum si a produselor utilizate la acestea

CAPITOLUL I
Omologarea CE de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor
agricole sau forestiere, a utilajelor remorcate interschimbabile
agricole sau forestiere, precum si a sistemelor, componentelor
si a unitatilor tehnice separate tehnice utilizate la acestea

1. Obiectul
(1) Prezentul capitol cuprinde dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru omologarea CE de tip, acordarea numarului national de registru si pentru eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevazut la pct. 2, cu scopul de a facilita inmatricularea, inregistrarea, comercializarea sau punerea in circulatie a acestora in Romania ori in celelalte SM, precum si pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora in Romania ori in celelalte SM.
(2) Cerintele tehnice specifice privind fabricarea si functionarea vehiculelor, precum si a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate utilizate la acestea sunt prevazute in actele de reglementare a caror lista exhaustiva figureaza in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
2. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplica omologarii CE de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. e), care au o viteza maxima constructiva de cel putin 6 km/h, concepute si fabricate intr-o singura etapa sau in mai multe etape, precum si omologarii CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate concepute si fabricate pentru astfel de vehicule.
(2) Prezentul capitol nu se aplica:
a) omologarii individuale a vehiculelor prevazute la alin. (1);
b) utilajelor care au fost proiectate special pentru utilizare forestiera, cum ar fi troliurile de corhanit si transportoarele, definite in standardul ISO 6814:2000;
c) utilajelor forestiere montate pe sasiuri pentru echipamente de realizare a terasamentelor, definite in standardul ISO 6165:2001;
d) utilajelor interschimbabile care se ridica complet de la sol in cazul in care vehiculul la care sunt atasate este in functiune pe drum.
3. Definitii
Suplimentar fata de definitiile prevazute la sectiunea 1 cap. II pct. 4, in sensul prezentului capitol si al actelor de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, se aplica definitiile din anexa nr. 1 la prezenta sectiune, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
a) punere in circulatie - prima utilizare in scopul pentru care este destinat, in cadrul Comunitatii, a oricarui vehicul care nu necesita nici o instalare sau ajustare de catre producator sau o terta parte desemnata de acesta inainte de prima sa utilizare; data la care vehiculul este inmatriculat, inregistrat sau introdus pe piata pentru prima data este considerata data punerii in circulatie;
b) remorca agricola sau forestiera - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 2;
c) tractor agricol sau forestier - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 1;
d) utilaj remorcat interschimbabil agricol sau forestier - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 3;
e) vehicul - orice tractor agricol sau forestier, remorca agricola sau forestiera sau utilaj remorcat interschimbabil agricol sau forestier, indiferent daca este complet, incomplet sau completat, destinat utilizarii in activitati agricole sau forestiere.
4. Cererea pentru omologarea CE de tip
(1) Producatorul trebuie sa prezinte RAR o cerere privind omologarea CE de tip a unui vehicul. Cererea trebuie insotita de un dosar informativ continand informatiile solicitate in anexa I la Directiva 2003/37/CE.
Cu privire la omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate, dosarul informativ este, de asemenea, pus la dispozitia RAR pana cand omologarea CE de tip este acordata sau refuzata.
(2) In cazul omologarii CE de tip in mai multe etape, informatiile care trebuie furnizate sunt urmatoarele:
a) in prima etapa, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet si care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie a vehiculului de baza;
b) in cea de-a doua etapa si in cele ulterioare, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie curent, precum si o copie a certificatului de omologare CE de tip a intregului vehicul pentru vehiculul incomplet, emis in stadiul de fabricatie anterior; de asemenea, producatorul trebuie sa puna la dispozitie detalii complete privind orice modificare sau adaugire pe care a adus-o vehiculului incomplet.
(3) Pentru omologarea CE de tip a unui sistem, a unei componente sau a unei unitati tehnice separate, producatorul trebuie sa prezinte o cerere RAR. Cererea este insotita de un dosar informativ, conform cerintelor din actul de reglementare aplicabil.
(4) Cererile pentru omologarea CE de tip a unui tip de vehicul, sistem, componenta sau unitate tehnica separata pot fi prezentate RAR, daca cererea nu a mai fost prezentata altui SM. Pentru fiecare tip care urmeaza a fi omologat se prezinta o cerere separata.
5. Dispozitii privind acordarea omologarii CE de tip
(1) RAR va acorda:
a) omologarea CE de tip pentru un tip de vehicul care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune;
b) omologarea CE de tip in mai multe etape pentru un tip de vehicul de baza, incomplet sau completat, care respecta datele din dosarul informativ si cerintele tehnice specificate in actele de reglementare aplicabile enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune;
c) omologarea CE de tip a unui sistem, componente sau a unei unitati tehnice separate pentru toate tipurile de sisteme, componente sau unitati tehnice separate care respecta datele din dosarul informativ si respecta cerintele tehnice prevazute in directiva CEE/CE individuala aplicabila, dupa cum se specifica in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
In cazul acordarii omologarii CE de tip a intregului vehicul conform prevederilor lit. a) si b), RAR va acorda de asemenea numarul national de registru.
In cazul in care sistemul, componenta sau unitatea tehnica separata ce urmeaza a fi omologat(a) isi indeplineste functia sau realizeaza o caracteristica specifica numai impreuna cu alte componente ale vehiculului si, din acest motiv, conformitatea cu una sau mai multe cerinte poate fi verificata numai in cazul in care sistemul, componenta sau unitatea tehnica separata ce urmeaza a fi omologat(a) functioneaza impreuna cu alte componente ale vehiculului, reale sau simulate, domeniul de aplicare al omologarii CE de tip a sistemului, componentei sau unitatii tehnice separate trebuie limitat in consecinta.
In acest caz, certificatul de omologare CE de tip pentru un astfel de sistem, o astfel componenta sau de unitate tehnica separata va indica orice restrictie privind utilizarea sa si orice conditie de montare a sa. Respectarea acestor restrictii si conditii este verificata la data omologarii CE de tip a vehiculului.
(2) In cazul in care RAR constata ca un vehicul, un sistem, o componenta sau o unitate tehnica separata care respecta dispozitiile alin. (1) reprezinta totusi un risc grav pentru siguranta rutiera, pentru calitatea mediului inconjurator sau pentru securitatea la locul de munca, RAR poate refuza acordarea omologarii CE de tip. RAR va transmite de indata o notificare celorlalte SM si Comisiei in legatura cu aceasta, mentionand motivele care au stat la baza deciziei sale.
(3) Pentru fiecare tip de vehicul la care a acordat omologarea CE de tip, RAR va transmite autoritatilor de omologare din celelalte SM, in termen de o luna, o copie a certificatului de omologare CE de tip, insotita de anexele specificate la capitolul C din anexa II la Directiva 2003/37/CE.
(4) In fiecare luna, RAR va transmite autoritatilor de omologare din celelalte SM o lista continand detaliile, mentionate de anexa VI la Directiva 2003/37/CE, ale omologarilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unitati tehnice separate pe care le-a acordat, a refuzat sa le acorde sau le-a retras pe parcursul lunii respective.
La primirea unei cereri din partea autoritatii de omologare dintr-un alt SM, RAR ii va transmite de indata o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru sistemul, componenta sau unitatea tehnica separata respectiv(a) si/sau a dosarului de omologare pentru fiecare tip de sistem, componenta sau unitate tehnica separata in legatura cu care a emis omologarea CE de tip.
(5) RAR poate solicita autoritatii de omologare a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, insotita de anexe.
(6) RAR gestioneaza datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea, modificarea, refuzul sau retragerea omologarilor CE de tip pentru vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate acordate de catre acestea.
6. Dispozitii privind modificarea omologarilor CE de tip
(1) RAR, pentru omologarile CE de tip acordate, va lua masurile necesare pentru a se asigura ca este informat in legatura cu orice schimbare a datelor mentionate in dosarul de omologare.
(2) Cererea de modificare a unei omologari CE de tip se prezinta RAR, daca RAR a acordat omologarea CE de tip initiala.
(3) In cazul modificarii uneia dintre datele cuprinse in dosarul de omologare, RAR, pentru omologarile CE de tip acordate, va emite pagini revizuite ale dosarului de omologare, daca este necesar, marcand fiecare pagina revizuita pentru a indica in mod clar natura modificarii si data reemiterii.
Pentru a respecta aceasta cerinta este suficienta elaborarea unei versiuni consolidate, actualizate a dosarului de omologare, insotita de o descriere detaliata a modificarilor.
(4) De fiecare data cand se emit pagini revizuite sau o versiune consolidata, actualizata, opisul dosarului de omologare anexat certificatului de omologare CE de tip va fi si el modificat, pentru a arata cele mai recente date ale modificarii sau data versiunii consolidate, actualizate.
(5) Modificarea este considerata o "extindere", iar RAR va emite un certificat revizuit de omologare CE de tip, purtand un numar de extindere care mentioneaza in mod clar motivul prelungirii si data reemiterii in urmatoarele cazuri:
a) sunt necesare noi inspectii;
b) s-a modificat orice informatie din certificatul de omologare CE de tip, cu exceptia anexelor;
c) daca cerintele unui act de reglementare, aplicabile la data de la care s-a interzis inmatricularea sau inregistrarea, s-au modificat ulterior datei care apare in certificatul de omologare CE de tip.
(6) In cazul in care RAR, pentru omologarile CE de tip acordate, constata ca o modificare la un dosar de omologare justifica noi inspectii, incercari sau verificari, va informa producatorul in consecinta si va emite documentele mentionate la alin. (3), (4) si (5) numai dupa efectuarea cu rezultate satisfacatoare a incercarilor sau verificarilor.
7. Certificatul de conformitate si marca de omologare CE de tip
(1) In calitate de detinator al unei omologari CE de tip a intregului vehicul pentru un vehicul, producatorul va trebui sa emita un CoC.
Acest certificat, ale carui modele sunt prezentate in anexa III la Directiva 2003/37/CE, va insoti fiecare vehicul produs in conformitate cu tipul de vehicul omologat, indiferent daca acesta este complet sau incomplet.
(2) In calitate de detinator al unui certificat de omologare CE de tip pentru un sistem, o componenta sau o unitate tehnica separata, producatorul trebuie sa aplice pe fiecare componenta sau unitate fabricata in conformitate cu tipul omologat denumirea sau marca comerciala, tipul si/sau, in cazul in care actul de reglementare prevede astfel, marca sau numarul omologarii CE de tip.
(3) In calitate de titular al unui certificat de omologare CE de tip care, in conformitate cu pct. 5 alin. (1) lit. (c), include restrictii privind utilizarea sistemului, componentei sau unitatii tehnice separate respectiv(e), producatorul trebuie sa furnizeze, impreuna cu fiecare sistem, componenta sau unitate tehnica separata, informatii detaliate referitoare la aceste restrictii si indica toate conditiile necesare pentru montarea sa.
8. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor/Introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate
(1) Vehiculele pot fi inmatriculate, inregistrate sau comercializate numai daca sunt insotite de o CIV valabila.
RAR va emite, la cererea producatorului sau reprezentantului acestuia, numarul solicitat de CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor numai daca acestea au fost omologate CE de tip si li s-a acordat numarul national de registru.
RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai pentru vehiculele care sunt insotite de un CoC valabil, emis in conformitate cu pct. 7 alin. (1).
Atunci cand o omologare CE de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre cazurile urmatoare:
a) noi cerinte in orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizata in consecinta;
b) productia vehiculului omologat este intrerupta definitiv, in mod voluntar;
c) valabilitatea omologarii expira datorita unei restrictii speciale, CoC isi pierde valabilitatea in scopul inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii si RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in baza numarului national de registru acordat pentru omologarea CE de tip respectiva, decat in conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfarsit de serie conform pct. 11.
Datele din CIV referitoare la vehicul se inscriu de catre RAR si, dupa caz, de catre detinatorul omologarii CE de tip.
In cazul vehiculelor de baza sau incomplete, nu se aplica folia de securizare pe CIV.
(2) Pentru vehiculele omologate CE de tip de catre RAR, acordarea numarului de registru este inclusa in procedura de acordare a omologarii CE de tip, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) al doilea paragraf.
(3) Pentru vehiculele omologate CE de tip de alt SM, in vederea acordarii numarului national de registru, trebuie prezentate:
a) cererea de inregistrare nationala de tip;
b) o copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al solicitantului acordarii numarului national de registru;
c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a intregului vehicul in baza caruia a fost emis CoC (in functie de cat de relevant este certificatul in cauza se pot solicita si anumite extensii anterioare ale certificatului in cauza);
d) un CoC, in original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea/configuratia CIV pentru care se solicita acordarea numarului national de registru;
e) fisa tehnica a tipului/variantei/versiunii/configuratiei CIV a vehiculului pentru care se solicita acordarea numarului de registru (semnata si stampilata de solicitant).
Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordarii numarului national de registru, RAR poate cere prezentarea vehiculului in cauza pentru identificare si/sau masuratori dimensionale/masice.
In vederea acordarii numarului national de registru in cazul in care solicitarea/solicitarile producatorului sau reprezentantului acestuia se refera la un tip de vehicul cu mai multe variante si versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numarul de registru variaza intr-un interval de valori ce iese din toleranta prevazuta de actele normative la care se face referire in prezentele reglementari sau la care solicitantul cere inscrierea unor valori ce difera de media intervalului de variatie, RAR va efectua verificari de conformitate pentru vehiculul in cauza (in cazul unei solicitari pentru o singura varianta/versiune) sau pentru vehicule reprezentative apartinand tipului respectiv, in cazul solicitarilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/Vehiculele va/vor fi stabilit (e) de comun acord cu producatorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformitatii se va face in raport cu informatiile din dosarul de omologare CE de tip si CoC al vehiculului respectiv.@
Verificarea conformitatii la acordarea numarului national de registru poate fi extinsa la mai multe versiuni si variante ale unui tip de vehicul in cazul in care in cadrul procesului de supraveghere pe piata, pentru marca respectiva, sunt identificate neconformitati intre caracteristicile vehiculelor comercializate si caracteristicile prevazute in dosarul de omologare CE de tip si/sau CoC.
(4) RAR va permite introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a sistemelor, componentelor sau a unitatilor tehnice separate numai in cazul in care aceste sisteme, componente sau unitati tehnice separate respecta cerintele directivelor CEE/CE individuale corespunzatoare si cerintele mentionate la pct. 7 alin. (2) si (3).
___________
@Paragraful 3 al alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 12 din Ordinul nr. 421/2010.

9. Exceptari
(1) Omologarea CE de tip nu se aplica vehiculelor concepute si fabricate pentru a fi folosite de catre fortele armate, serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor si fortele de mentinere a ordinii publice.
(2) La cererea producatorului, RAR poate excepta vehiculele mentionate la pct. 10, 11 si 12 de la una sau mai multe dintre dispozitiile uneia sau mai multor directive individuale. De asemenea, aceste vehicule pot fi exceptate de la cerinta prevazuta la art. 8 alin. (1) privind existenta unui CoC valabil la emiterea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii.
In fiecare an, RAR va transmite Comisiei si celorlalte SM o lista a exceptarilor acordate. RAR gestioneaza informatiile primite privind derogarile acordate de catre alte SM.
10. Omologarea CE de tip pentru seriile mici
Pentru vehiculele produse in serie mica, numarul de vehicule inmatriculate sau inregistrate in fiecare an in fiecare SM trebuie limitat la numarul maxim de unitati indicat in Partea A a anexei nr. 3 la prezenta sectiune.
In fiecare an, RAR va transmite Comisiei o lista a omologarilor de tip ale acestor vehicule. RAR va transmite o copie a fiselor descriptive si a certificatului de omologare CE de tip si a tuturor anexelor sale autoritatilor de omologare din celelalte SM desemnate de producator, mentionand natura exceptarilor acordate.
RAR gestioneaza lista vehiculelor produse in serie mica omologate de alte SM. In cazul unei solicitari in acest sens si in baza documentelor puse la dispozitie de autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip, RAR va decide, in termen de trei luni, daca accepta omologarea CE de tip pentru vehiculele care urmeaza sa fie inmatriculate sau inregistrate in Romania si, in cazul unui raspuns afirmativ, pentru cate vehicule accepta aceasta omologare.
11. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor sfarsit de serie
(1) Pentru vehiculele sfarsit de serie, RAR poate, la solicitarea producatorului, in limitele cantitative stabilite la partea B din anexa nr. 3 la prezenta sectiune, si pentru o perioada limitata specificata in al treilea paragraf, sa elibereze CIV si/sau sa aplice folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor conforme cu un tip de vehicul a carui omologare nu mai este valabila.
Primul paragraf se aplica numai vehiculelor care:
a) se gasesc pe teritoriul UE; si
b) sunt insotite de un CoC valabil, emis atunci cand omologarea CE de tip a vehiculului respectiv era inca valabila, acel vehicul nefiind insa inmatriculat sau inregistrat inainte ca omologarea mentionata sa-si piarda valabilitatea.
Aceasta optiune este limitata la o perioada de 24 de luni pentru vehicule complete si de 30 de luni pentru vehicule completate de la data expirarii omologarii CE de tip.
(2) Pentru aplicarea dispozitiilor de la alin. (1) unuia sau mai multor tipuri de vehicule dintr-o anumita categorie, producatorul acestora trebuie sa prezinte o cerere RAR. Cererea trebuie sa specifice considerentele tehnice si/sau economice pe care se bazeaza.
In termen de trei luni, RAR va decide daca va elibera CIV si/sau va aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii tipului respectiv de vehicul in Romania si, in cazul unei decizii afirmative, pentru cate vehicule emit aceasta autorizare.
RAR este raspunzator sa se asigure de respectarea de catre producatorul acestora a dispozitiilor Partii B din anexa nr. 3 la prezenta sectiune.
12. Derogarile pentru tehnologiile si conceptele noi pentru vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate
Pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate proiectate in conformitate cu tehnici sau principii care sunt incompatibile cu una sau mai multe dintre cerintele uneia sau mai multor directive CEE/CE individuale:
a) RAR poate acorda o omologare CE de tip provizorie. In acest caz, RAR trebuie sa transmita, in termen de o luna, o copie a certificatului de omologare CE de tip si a anexelor acestuia autoritatilor de omologare din celelalte SM si Comisiei. In acelasi timp, RAR va transmite Comisiei o cerere de autorizare pentru acordarea omologarii CE de tip in conformitate cu dispozitiile prezentelor reglementari.
Cererea trebuie insotita de un dosar care sa contina urmatoarele informatii:
i) motivele pentru care tehnicile sau principiile respective determina incompatibilitatea vehiculului, sistemului, componentei sau a unitatii tehnice separate cu cerintele uneia sau mai multor acte de reglementare relevante;
ii) o descriere a problemelor aparute cu privire la siguranta, protectia mediului si securitatea la locul de munca si a actiunilor intreprinse;
iii) o descriere a incercarilor, impreuna cu rezultatele acestora, care sa arate ca nivelul de siguranta, protectie a mediului si securitate la locul de munca garantat este cel putin echivalent cu cel garantat de cerintele uneia sau mai multor directive CEE/CE individuale relevante.
b) In conformitate cu procedura mentionata la art. 20 alin. (2) din Directiva 2003/37/CE, Comisia decide daca autorizeaza sau nu RAR sa acorde o omologare CE de tip conform prezentelor reglementari.
Numai cererea de autorizare si proiectul de decizie se trimit celorlalte SM in limba (limbile) lor nationala(e).
c) Daca cererea este aprobata, RAR poate acorda omologarea CE de tip conform prezentelor reglementari. In acest caz, decizia trebuie sa mentioneze, de asemenea, ce restrictii exista cu privire la valabilitatea unei astfel de omologari CE de tip. Perioada de valabilitate a omologarii CE de tip nu este in nici un caz mai mica de 36 de luni.
d) In cazul in care actele de reglementare au fost adaptate progresului tehnic in asa fel incat tipurile de vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate omologate in conformitate cu prezentul articol respecta cerintele actelor de reglementare modificate, RAR va transforma respectivele omologari CE de tip in omologari CE de tip normale, permitand o perioada de timp de care este nevoie pentru modificarile necesare aduse componentelor sau unitatilor tehnice separate, in special eliminarea oricaror trimiteri la restrictii sau exceptari.
e) In cazul in care nu s-a intreprins actiunea necesara pentru adaptarea directivelor CEE/CE individuale, valabilitatea omologarilor CE de tip acordate in conformitate cu prezentul articol poate fi prelungita, la solicitarea RAR, printr-o alta decizie a Comisiei.
13. Echivalenta
(1) Se accepta echivalenta conditiilor prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune cu omologarile CE de tip emise pe baza directivelor CE/CEE individuale si a Regulamentelor (CE) individuale referitoare la vehiculele care fac obiectul sectiunii 2 si prevazute in tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(2) Se accepta echivalenta conditiilor prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune cu omologarile emise pe baza regulamentelor CEE-ONU, anexate Acordului de la Geneva din 1958 revizuit si prevazute in tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(3) Se accepta echivalenta conditiilor prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune cu buletinele de incercare emise pe baza normelor standardizate OCDE si prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, ca o alternativa la rapoartele de incercare redactate in conformitate cu actele de reglementare aplicabile.
14. Masuri privind asigurarea conformitatii productiei
(1) Pentru omologarile CE de tip acordate, RAR va lua masurile mentionate in anexa IV la Directiva 2003/37/CE in legatura cu respectiva omologare pentru a verifica, daca este cazul in cooperare cu autoritatile de omologare CE de tip din celelalte SM, daca s-au luat masurile adecvate pentru a se asigura ca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate fabricate sunt in conformitate cu tipul omologat.
(2) Pentru omologarile CE de tip acordate, RAR va lua masurile mentionate in anexa IV la Directiva 2003/37/CE in legatura cu respectiva omologare pentru a verifica, daca este cazul in cooperare cu autoritatile de omologare CE de tip din celelalte SM, daca masurile mentionate la alin. (1) continua sa fie adecvate si daca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate fabricate continua sa fie in conformitate cu tipul omologat.
Verificarea in sensul asigurarii conformitatii productiei cu tipul omologat se limiteaza la procedurile mentionate de sectiunea 2 din anexa IV la Directiva 2003/37/CE.
15. Obligatia furnizarii informatiilor
Autoritatile de omologare CE de tip competente din SM se informeaza reciproc in termen de o luna in legatura cu orice retragere a omologarii CE de tip si cu motivele oricarei astfel de masuri.
16. Clauza de salvgardare privind vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate conforme prezentelor reglementari
(1) Daca RAR constata ca anumite vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate de un anumit tip reprezinta un risc major pentru siguranta rutiera sau securitatea la locul de munca, cu toate ca sunt insotite de un CoC valabil sau sunt marcate in mod adecvat, RAR poate, pentru o perioada maxima de 6 luni, sa refuze eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestor vehicule sau sa interzica introducerea pe piata, comercializare ori punerea in exploatare pe teritoriul Romaniei a acestor sisteme, componente sau unitati tehnice separate.
RAR va notifica de indata celelalte SM si Comisia in legatura cu aceasta, mentionand motivele pe care se bazeaza decizia sa.
(2) In situatiile descrise la alin. (1), Comisia incepe cat mai curand posibil sa se consulte cu partile respective.
In cazul in care, in urma acestor consultari, Comisia constata:
a) ca masura este justificata, ea informeaza de indata SM care a initiat actiunea si celelalte SM;
b) ca masura nu este justificata, ea informeaza de indata SM care a initiat actiunea si producatorul.
In cazul in care decizia descrisa la alin. (1) este justificata din cauza unei omisiuni intr-unul dintre actele de reglementare aplicabile, decizia de mentinere a ei se adopta in conformitate cu procedura mentionata la art. 20 alin. (2) din Directiva 2003/37/CE.
17. Masuri aplicabile pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate neconforme cu tipul omologat
(1) Neconformitatea cu tipul omologat se produce in cazul in care se constata abateri de la datele din certificatul de omologare CE de tip si/sau dosarul de omologare si in cazul in care aceste abateri nu au fost autorizate in conformitate cu pct. 6 alin. (3) de catre SM care a acordat omologarea CE de tip.
Se considera ca un vehicul nu se abate de la tipul omologat in cazul in care sunt respectate tolerantele permise de directivele CE/CEE individuale aplicabile.
(2) Daca RAR, pentru omologarile CE de tip acordate, constata ca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate insotite de un CoC sau purtand marca de omologare CE de tip nu sunt in conformitate cu tipul pe care l-a omologat, va lua masurile necesare pentru a se asigura ca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate produse sunt in conformitate cu tipul omologat.
RAR va informa autoritatile din celelalte SM si Comisia in legatura cu masurile luate, care pot merge pana la retragerea omologarii CE de tip.
RAR gestioneaza informatiile primite de la autoritatile de omologare ale celorlalte SM cu privire la neconformitatile constatate de acestea.
(3) RAR poate solicita autoritatilor de omologare ale celorlalte SM care au acordat omologarea CE de tip a sistemului, componentei, unitatii tehnice separate sau a vehiculului incomplet sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca vehiculele produse sunt in conformitate cu tipul omologat, in urmatoarele cazuri:
a) la omologarea CE de tip a unui vehicul in cazul in care neconformitatea este cauzata exclusiv de neconformitatea unui sistem, a unei componente sau a unei unitati tehnice separate, sau
b) la omologarea CE de tip in mai multe etape in cazul in care neconformitatea unui vehicul completat este cauzata exclusiv de neconformitatea unui sistem, a unei componente sau a unei unitati tehnice separate care formeaza o parte din vehiculul incomplet sau chiar a vehiculului incomplet.
RAR va informa de indata Comisia in legatura cu aceasta si va aplica dispozitiile alin. (2).
18. Verificarea neconformitatii
Daca RAR constata ca vehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate insotite de un CoC sau purtand o marca de omologare CE de tip nu sunt in conformitate cu tipul omologat, poate solicita SM care a acordat omologarea CE de tip sa verifice daca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate produse sunt in conformitate cu tipul omologat.
RAR va verifica daca vehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate produse pe care le-a omologat sunt in conformitate cu tipul omologat in cazul solicitarii in acest sens primite de la autoritatile competente ale celorlalte SM.
Actiunea se intreprinde cat mai curand posibil si in orice caz in termen de sase luni de la data solicitarii.
19. Notificarea deciziilor si a cailor de atac disponibile
Toate deciziile de refuzare sau retragere a omologarii CE de tip, de refuzare a eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau a comercializarii vehiculelor sau de interzicere a introducerii pe piata, comercializarii sau a punerii in exploatare a produselor, luate ca urmare a dispozitiilor adoptate pentru aplicarea prezentelor reglementari trebuie sa mentioneze considerentele pe care se bazeaza.
Toate aceste decizii trebuie notificate partii interesate care, in acelasi timp, trebuie informata in legatura cu caile de atac disponibile in conformitate cu legislatia in vigoare si termenele disponibile pentru exercitarea acestor cai de atac.
20. Notificarea autoritatilor de omologare CE de tip si a serviciilor tehnice
(1) MTI va notifica Comisiei si celorlalte SM denumirile si adresele:
a) RAR, in calitate de autoritate de omologare si, daca este cazul, domeniile pentru care RAR raspunde;
b) RAR, in calitate de serviciu tehnic, precum si a celorlalte servicii tehnice evaluate de RAR, specificand pentru ce procedura de incercare a fost desemnat fiecare dintre aceste servicii.
Serviciile tehnice notificate trebuie sa respecte standardul armonizat privind functionarea laboratoarelor de incercari (EN - ISO/IEC 17025:2000), cu urmatoarele conditii:
a) un producator poate fi desemnat ca serviciu tehnic numai in cazul in care acest lucru este prevazut in mod expres in actele de reglementare aplicabile sau in reglementarile echivalente;
b) este autorizata de catre RAR utilizarea echipamentului exterior de un serviciu tehnic.
(2) Serviciile tehnice din tari terte pot fi notificate numai in cazul in care acest lucru este prevazut de un acord bilateral sau multilateral incheiat intre Comunitate si tara terta respectiva.
21. Masuri de aplicare a omologarii CE de tip
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica la omologarea CE de tip, inmatricularea, inregistrarea si comercializarea tractoarelor agricole sau forestiere cu roti din categoriile T1, T2 si T3.
(2) Pentru celelalte categorii de vehicule decat cele mentionate la alin. (1), si anume pentru tractoarele agricole sau forestiere cu roti din categoriile T4 si T5, tractoarele agricole sau forestiere cu senile (categoria C), remorcile agricole sau forestiere (categoria R) si utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S), asa cum sunt definite in anexa nr. 1 la prezenta sectiune, prevederile prezentului capitol se aplica dupa adoptarea tuturor actelor de reglementare individuale aplicabile pentru o categorie de vehicule, dupa cum urmeaza:
a) la trei ani dupa data intrarii in vigoare a ultimului act de reglementare individual care mai ramane de adoptat, pentru omologarea CE de tip;
b) la sase ani dupa data intrarii in vigoare a ultimului act de reglementare individual care mai ramane de adoptat, pentru inmatriculare, inregistrare si comercializare.
(3) La solicitarea producatorilor, RAR va aplica prevederile prezentului capitol tipurilor noi de vehicule din categoriile precizate la alin. (2) de la datele intrarii in vigoare a tuturor actelor de reglementare individuale aferente.
22. Dispozitii finale
Trimiterile la Directiva 74/150/CEE, cu modificarile ulterioare, abrogata de la 1 iulie 2005, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2003/37/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VIII la Directiva 2003/37/CE.

CAPITOLUL II
Omologarea nationala de tip a a intregului vehicul a tractoarelor
agricole sau forestiere cu roti si a remorcilor agricole sau forestiere

1. Obiectul
(1) Prezentul capitol cuprinde dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru omologarea nationala de tip, acordarea numarului national de registru si pentru eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevazut la pct. 2, cu scopul de a facilita inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea acestora in Romania.
(2) Cerintele tehnice specifice privind fabricarea si functionarea vehiculelor sunt prevazute in actele de reglementare a caror lista exhaustiva figureaza in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
2. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplica omologarii nationale de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. d), care au o viteza maxima constructiva de cel putin 6 km/h, concepute si fabricate intr-o singura etapa sau in mai multe etape
(2) Prezentul capitol nu se aplica:
a) omologarii individuale a vehiculelor prevazute la alin. (1);;
b) utilajelor care au fost proiectate special pentru utilizare forestiera, cum ar fi troliurile de corhanit si transportoarele, definite in standardul ISO 6814:2000;
c) utilajelor forestiere montate pe sasiuri pentru echipamente de realizare a terasamentelor, definite in standardul ISO 6165:2001;
d) utilajelor interschimbabile care se ridica complet de la sol in cazul in care vehiculul la care sunt atasate este in functiune pe drum.
3. Definitii
(1) Suplimentar fata de definitiile prevazute la sectiunea 1 cap. II pct. 4 si la sectiunea 3 cap. I pct. 3, in sensul prezentului capitol si al actelor de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, se aplica definitiile din anexa nr. 1 la prezenta sectiune, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
a) Abrogat;@
b) chemarea vehiculelor - notificarea detinatorilor vehiculelor in vederea prezentarii acestora pentru remedierea, pe cheltuiala producatorului, reprezentantului acestuia sau a importatorului, a neconformitatilor sistematice si majore referitoare la caracteristicile de omologare constatate la vehiculele comercializate;
c) importator - orice persoana juridica romana care comercializeaza vehicule noi fabricate in afara Comunitatii si care poate pune la dispozitia RAR documentele necesare omologarii nationale de tip;
d) vehicul - orice tractor agricol sau forestier sau remorca agricola sau forestiera, indiferent daca este complet(a), incomplet(a) sau completat(a), destinat(a) utilizarii in activitati agricole sau forestiere.
(2) In cadrul prezentului capitol, cand se refera la un tip de vehicul, prin omologare nationala de tip se intelege omologarea nationala de tip a intregului vehicul.
___________
@Lit. a) a alin. (1) a fost abrogata prin art. I, pct. 13 din Ordinul nr. 421/2010.

4. Cererea pentru omologarea nationala de tip
(1) Cererea pentru acordarea omologarii nationale de tip va fi inaintata RAR de catre producatorul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator, persoana juridica romana. Cererea trebuie sa fie insotita de dosarul informativ.
Pentru fiecare tip de vehicul va fi inaintata RAR cate o cerere de omologare nationala de tip separata.
(2) Dosarul informativ trebuie sa contina, pe langa documentatia tehnica necesara, dupa caz:
a) copia de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al solicitantului omologarii nationale de tip;
b) copia de pe documentul prin care producatorul, daca este cazul, imputerniceste solicitantul omologarii nationale de tip;
c) copia de pe certificatul sistemului de urmarire a calitatii sistemului de productie (in cazul in care nu exista, se va completa un chestionar de evaluare preliminara a calitatii sistemului de productie, in baza caruia RAR va efectua un audit de produs);
d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU acordate in baza actelor de reglementare prevazute in anexa nr. 2 la prezenta sectiune pentru vehiculul ce se doreste a fi omologat;
e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU acordate in baza actelor de reglementare prevazute in anexa nr. 2 la prezenta sectiune pentru vehiculul respectiv (in forma completa: certificat omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de incercari, specificatie tehnica si desene, dupa caz);
f) desenul placutei producatorului vehiculului cu explicitarea datelor inscriptionate, explicitarea semnificatiei caracterelor din VIN, desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare.
g) specificatia tehnica in limba romana a vehiculului ce se doreste a fi omologat de tip;
i) manualul de utilizare in limba romana.
(3) In cazul unei omologari nationale de tip in mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind:
a) in prima etapa, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie a vehiculului de baza;
b) in cea de-a doua etapa si in cele ulterioare, acele parti ale dosarului informativ si certificatele de omologare CE de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU care sunt relevante pentru stadiul de fabricatie curent, precum si o copie a certificatului de omologare CE de tip a intregului vehicul eliberat in stadiul de fabricatie anterior; de asemenea, producatorul trebuie sa puna la dispozitie detalii complete privind orice modificare sau adaugire pe care a adus-o vehiculului.
In plus, producatorul va furniza lista completa a modificarilor si completarilor pe care le-a adus vehiculului de baza sau incomplet, desenele specifice completarilor/modificarilor efectuate in aceasta etapa, precum si manualul de carosare/transformare al producatorului vehiculului de baza sau incomplet, cu informatii privind materialele folosite (in locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producatorului vehiculului de baza sau incomplet).
Vehiculele completate nu pot fi supuse omologarii nationale de tip multietapa daca nu exista o omologare nationala de tip acordata de RAR sau o omologarea CE de tip valabila pentru vehiculul de baza.
(4) In cazul solicitarii omologarii nationale de tip pentru mai multe variante/versiuni ale aceluiasi tip de vehicul, dosarul informativ trebuie sa cumuleze toate caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective, din care sa reiasa clar diferentele dintre acestea in ceea ce priveste datele ce se inscriu in CIV. In vederea omologarii, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi prezentate la verificari si va acorda numar de omologare nationala de tip a intregului vehicul pentru fiecare varianta/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea.
(5) Printr-o cerere argumentata, RAR poate solicita producatorului sa furnizeze orice informatii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind incercarile necesare sau pentru facilitarea executarii incercarilor respective.
(6) Producatorul trebuie sa puna la dispozitia RAR atatea vehicule cate sunt necesare pentru a permite desfasurarea in conditii satisfacatoare a procedurii de omologare nationala de tip.
(7) Pentru fiecare tip de vehicul care urmeaza a fi omologat se prezinta o cerere separata.
5. Dispozitii privind acordarea omologarii nationale de tip
(1) RAR va acorda:
a) omologarea nationala de tip acelor tipuri de vehicule care sunt in conformitate cu datele din dosarul informativ si care, in functie de categoria lor, indeplinesc cerintele tehnice ale tuturor actelor de reglementare mentionate in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune;
b) omologarea nationala de tip in mai multe etape pentru vehiculele de baza incomplete sau completate care sunt in conformitate cu datele din dosarul informativ si care indeplinesc cerintele tehnice ale tuturor actelor de reglementare mentionate in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune;
(2) Documentele pe baza carora se acorda omologarea nationala de tip sunt:
a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autoritatile competente din SM pe baza fiecarei directive CEE/CE individuale si/sau fiecarui regulament (CE) individual precizate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune; sau
b) comunicarile de omologare CEE-ONU eliberate de autoritatile competente din statele care sunt parti contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit pe baza fiecarui regulament CEE-ONU precizat in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(3) In functie de certificatele de omologare de tip/comunicarile de omologare CEE-ONU prezentate la RAR de solicitantul omologarii nationale de tip si de continutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista incercarilor si a verificarilor la care va fi supus vehiculul ce se doreste a fi omologat.
(4) Omologarea nationala de tip include si acordarea numarul national de registru.
(5) R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, sa acorde omologarea nationala de tip, in cazul in care constata ca un tip de vehicul, desi se conformeaza reglementarilor aplicabile, prezinta un risc serios pentru siguranta rutiera sau dauneaza semnificativ mediului inconjurator si/sau sanatatii publice.
(6) RAR acorda cod WMI numai acelor producatori care produc structura portanta a vehiculului, dupa cum urmeaza:
a) sasiu - batiul motorului/carcasa transmisiei, cutiei de viteze, in cazul tractoarelor agricole sau forestiere.
b) sasiu, in cazul remorcilor agricole sau forestiere (in functie de tipul constructiv al acestora).
Acordarea codului WMI se realizeaza numai dupa efectuarea unui audit de catre RAR prin care sa se verifice implementarea efectiva la producatorul respectiv a tehnologiilor de fabricare a structurii portante a vehiculului.
(7) Pentru omologarea nationala de tip a vehiculelor in temeiul prezentului punct, RAR accepta sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate care sunt omologate de tip in conformitate cu actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
6. Masuri privind asigurarea conformitatii productiei
(1) RAR nu va acorda omologarea nationala de tip daca se constata ca producatorul nu are stabilite conditiile pentru asigurarea repetabilitatii in productia de serie a caracteristicilor si a performantelor vehiculului prezentat la omologare.
(2) RAR trebuie sa adopte toate masurile necesare in conformitate cu anexa IV la Directiva 2003/37/CE pentru a verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a garanta conformitatea productiei vehiculelor cu tipul omologat.
(3) RAR trebuie sa ia toate masurile necesare cu privire la omologarea acordata, in conformitate cu anexa IV la Directiva 2003/37/CE, pentru a verifica daca masurile prevazute la alin. (1) continua sa fie adecvate si daca productia vehiculelor continua sa fie conforma cu tipul omologat.
Verificarea in vederea garantarii conformitatii produselor cu tipul omologat se limiteaza la procedurile stabilite in sectiunea 2 din anexa IV la Directiva 2003/37/CE si in actele de reglementare care cuprind cerinte specifice. In acest scop, RAR poate efectua oricare dintre verificarile sau incercarile mentionate in oricare dintre actele de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune asupra unor esantioane prelevate de la sediul producatorului, inclusiv de la instalatiile de productie.
(4) Daca RAR constata ca masurile mentionate la alin. (2) nu se aplica, se abat semnificativ de la masurile sau planurile de control convenite sau au incetat sa mai fie aplicate, desi productia nu a fost intrerupta, RAR va lua masurile necesare, inclusiv retragerea omologarii nationale de tip, pentru a se asigura ca procedura de asigurare a conformitatii productiei este urmata corect.
7. Dispozitii privind modificarea omologarilor nationale de tip
(1) Producatorul trebuie sa informeze fara intarziere RAR asupra oricarei modificari a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, in conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmata. In cazul in care este necesar, RAR va decide, in urma consultarii cu producatorul, ca o noua omologare nationala de tip trebuie sa fie acordata.
(2) O cerere de modificare a unei omologari nationale de tip este inaintata RAR, numai daca RAR a acordat omologarea nationala de tip initiala.
(3) In cazul in care constata ca pentru efectuarea unei modificari sunt necesare inspectii sau incercari noi, RAR va informa producatorul in consecinta.
(4) In cazul modificarii datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerata "revizuire", iar RAR va modifica in mod corespunzator dosarul de omologare.
(5) O revizuire este considerata "extindere" in cazul in care, pe langa dispozitiile din alin. (4):
a) sunt necesare noi inspectii sau incercari;
b) s-a modificat orice informatie din certificatul de omologare nationala de tip, cu exceptia anexelor;
c) intra in vigoare noi cerinte pe baza oricarui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.
In astfel de cazuri, daca rezultatele inspectiilor sau incercarilor sunt satisfacatoare, RAR va elibera un certificat de omologare nationala de tip revizuit.
Certificatul de omologare nationala specifica in mod clar motivul extinderii si data noii eliberari.
(6) Nu este necesara nicio modificare a omologarii unui anumit tip de vehicul in cazul in care noile cerinte prevazute la alin. (5) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se refera la alte categorii de vehicule decat cea din care face parte tipul in cauza.
(7) In cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare nationala de tip si anexele sale. Certificatul actualizat si anexele sale vor fi puse la dispozitia solicitantului.
(8) In cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, dupa caz, versiunea consolidata sau actualizata, vor fi puse la dispozitia solicitantului de catre RAR.
8. Eliberarea CIV
(1) Producatorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, in calitatea sa de detinator al unei omologari nationale de tip a intregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare nationala de tip, care va insoti fiecare vehicul complet, de baza, incomplet sau completat, prin care certifica conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat.
(2) RAR va emite, la cererea producatorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, numarul solicitat de CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor numai daca acestea au fost omologate national de tip si li s-a acordat numarul national de registru.
RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai pentru vehiculele care sunt insotite de o copie de pe certificatul de omologare nationala de tip valabila emisa in conformitate cu alin. (1).
Atunci cand o omologare nationala de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre cazurile urmatoare:
a) noi cerinte in orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizata in consecinta;
b) productia vehiculului omologat este intrerupta definitiv, in mod voluntar;
c) valabilitatea omologarii expira datorita unei restrictii speciale, copia de pe certificatul de omologare nationala de tip isi pierde valabilitatea in scopul inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii si RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in baza numarului national de registru acordat pentru omologarea nationala de tip respectiva, decat in conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfarsit de serie conform pct. 12.
Datele din CIV referitoare la vehicul se inscriu de catre RAR si, dupa caz, de catre detinatorul omologarii nationale de tip.
In cazul vehiculelor de baza sau incomplete, nu se aplica folia de securizare pe CIV.
Daca o alta persoana juridica romana, importator pentru acelasi tip de vehicul, importa mai mult de 10 bucati de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridica detinatoare a omologarii nationale de tip a intregului vehicul, sa primeasca CIV.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), solicitantul omologarii nationale de tip a intregului vehicul pentru un vehicul care necesita verificarea conformitatii si/sau efectuarea de incercari poate cere acordarea unui numar limitat de CIV anterior obtinerii omologarii nationale de tip. Acestea vor putea fi eliberate dupa maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii verificarii de catre RAR a conformitatii vehiculului cu datele ce se inscriu in CIV si care au fost puse la dispozitie de catre solicitantul omologarii nationale de tip.
Daca se constata neconformitati ale tipului de vehicul, se vor efectua verificari suplimentare pentru atestarea incadrarii caracteristicilor vehiculului in cerintele prezentelor reglementari. In cazul in care neconformitatile constatate sunt remediate de solicitantul omologarii nationale de tip, pentru a se putea obtine certificatul de omologare nationala de tip, solicitantul omologarii va fi obligat sa rezolve totodata si neconformitatile constatate la vehiculele pentru care a obtinut un numar limitat de CIV si sa elimine posibilitatea aparitiei acestor neconformitati la vehiculele ce vor fi comercializate in continuare. In acest caz, in vederea eliberarii in continuare a altor CIV, solicitantul omologarii trebuie sa prezinte la RAR documentele care sa ateste chemarea vehiculelor de la clienti pentru remedierile impuse.
9. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor
Vehiculele pot fi inmatriculate, inregistrate sau comercializate numai daca sunt insotite de o CIV valabila, emisa potrivit pct. 8 alin. (2).
10. Exceptari
(1) Omologarea nationala de tip nu se aplica vehiculelor concepute si fabricate pentru a fi folosite de catre fortele armate, serviciile de protectie civila, serviciile de lupta impotriva incendiilor si fortele de mentinere a ordinii publice.
(2) La cererea producatorului, RAR poate excepta vehiculele mentionate la pct. 11 si 12 de la una sau mai multe dintre dispozitiile uneia sau mai multor directive CEE/CE individuale.
11. Vehicule produse in serie mica
Pentru vehiculele produse in serie mica, numarul de vehicule inmatriculate sau inregistrate in fiecare an in Romania trebuie limitat la numarul maxim de unitati indicat in Partea A a anexei nr. 3 la prezenta sectiune.
12. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor sfarsit de serie
(1) Sub rezerva limitelor fixate in partea B din anexa nr. 3 la prezenta sectiune si doar pentru o perioada limitata de timp, RAR poate elibera CIV si/sau aplica folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a carui omologare nationala de tip nu mai este valabila.
Primul paragraf se aplica numai acelor vehicule carora li s-a acordat o omologare nationala de tip valabila in momentul fabricarii, dar care nu au fost inmatriculate sau inregistrate inainte de expirarea valabilitatii omologarii nationale de tip.
Prin exceptie de la prevederile primului paragraf, RAR poate acorda omologare nationala de tip si elibera CIV pentru vehiculele care apartin unui tip care nu a fost omologat national de tip pana la data la care au devenit obligatorii noi cerinte pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, numai in conditiile in care producatorul respectiv, reprezentantul sau autorizat sau importatorul sa fi obtinut, pana la data precizata, cel putin o omologare nationala de tip pentru un tip de vehicul care face parte din aceeasi categorie de omologare.
Aceasta procedura este limitata la o perioada de 24 de luni pentru vehicule complete si de 30 de luni pentru vehicule completate de la data expirarii omologarii nationale de tip.
(2) Detinatorul omologarii nationale de tip care doreste sa beneficieze de prevederile alin. (1) trebuie sa inainteze o cerere RAR daca se doreste inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea in Romania a vehiculului respectiv. Cererea trebuie sa specifice orice motive tehnice sau economice care impiedica vehiculele respective sa fie conforme noilor cerinte tehnice.
RAR va decide in termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri daca va permite eliberarea CIV si/sau aplicarea foliei de securizare pe CIV existente, in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor in Romania si in ce cantitate.
(3) RAR va aplica masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca numarul de vehicule ce vor fi inmatriculate sau inregistrate in cadrul procedurii stabilite de prezentul punct este controlat eficient.
13. Echivalenta
(1) Se accepta echivalenta conditiilor prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune cu omologarile CE de tip emise pe baza directivelor CE/CEE individuale si a Regulamentelor (CE) individuale referitoare la vehiculele care fac obiectul sectiunii 2 si prevazute in tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(2) Se accepta echivalenta conditiilor prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune cu omologarile emise pe baza regulamentelor CEE-ONU, anexate Acordului de la Geneva din 1958 revizuit si prevazute in tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
(3) Se accepta echivalenta conditiilor prevazute in tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune cu buletinele de incercare emise pe baza normelor standardizate OCDE si prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune, ca o alternativa la rapoartele de incercare redactate in conformitate cu directivele CEE/CE individuale.
14. Masuri aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat
(1) Daca RAR constata ca vehiculele omologate, insotite de documentele care atesta omologarea nationala de tip, nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua masurile necesare, inclusiv, dupa caz, retragerea omologarii nationale de tip, pentru a se asigura ca vehiculele sunt aduse in conformitate cu tipul omologat.
(2) In sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse in certificatul de omologare nationala de tip sau in dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.
Nu trebuie considerat ca un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci cand sunt permise anumite tolerante prin actele de reglementare relevante si cand aceste tolerante sunt respectate.
(3) In cazul in care la controlul efectuat la producator sau la comerciant, in baza prevederilor legale in vigoare, se constata neconformitati, RAR poate impune detinatorului omologarii nationale de tip masuri privind sistarea comercializarii si/sau retragerea lotului respectiv, cu interdictia comercializarii sau a folosirii pana la remediere ori retragerea din circulatie sau de pe piata a vehiculului.
(4) Atunci cand exista informatii ca unele tipuri de vehicule nu isi mentin in exploatare caracteristicile si performantele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranta rutiera sau protectia mediului, RAR poate efectua probe de anduranta in conditii corespunzatoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare in vederea restabilirii conformitatii.
(5) Pe durata valabilitatii certificatului de omologare nationala de tip sau a numarului national de registru, RAR efectueaza verificarile prevazute prin Conventia-cadru definita la sectiunea 1 cap. II pct. 41.@
___________
@Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 14 din Ordinul nr. 421/2010.

15. Notificarea deciziilor si a cailor de atac disponibile
Toate deciziile de refuzare sau retragere a omologarii nationale de tip, de refuzare a eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau a comercializarii vehiculelor, luate ca urmare a dispozitiilor adoptate pentru aplicarea prezentelor reglementari trebuie sa mentioneze considerentele pe care se bazeaza.
Toate aceste decizii sunt notificate partii interesate care, in acelasi timp, este informata in legatura cu caile de atac disponibile in conformitate cu legislatia in vigoare si termenele disponibile pentru exercitarea acestor cai de atac.
16. Masuri de aplicare a omologarii nationale de tip
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica la omologarea nationala de tip, la inmatricularea, la inregistrarea si la comercializarea:
a) - tractoarelor cu roti din categoriile T4 si T5, cu aplicarea cerintelor tehnice aplicabile prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta sectiune;
b) - remorcilor agricole sau forestiere, cu aplicarea cerintelor tehnice aplicabile prevazute in anexa nr. 5 la prezenta sectiune.

CAPITOLUL III
Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la tractoarele agricole
sau forestiere si care nu sunt reglementate de directive CE/CEE
individuale sau de regulamente (CE) individuale

La omologarea de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a anvelopelor pentru tractoarele agricole sau forestiere si pentru remorcile agricole sau forestiere, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 106.

ANEXA Nr. 1
la Sectiunea 3

Definirea categoriilor si tipurilor de vehicule

A. Definirea categoriilor de omologare

Categoriile de vehicule rutiere sunt definite dupa cum urmeaza:
1. Categoria T si C - Tractoare agricole sau forestiere
Tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, cu roti sau senile, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructiva egala cu sau mai mare de 6 km/h, a carui functie principala rezulta din puterea sa de tractiune si care este conceput in special pentru a tracta, impinge, purta sau actiona anumite utilaje interschimbabile destinate lucrarilor agricole sau forestiere ori tractarii remorcilor agricole sau forestiere; el poate fi adaptat pentru transportul unei sarcini in contextul unei activitati agricole sau forestiere si/sau poate fi echipat cu scaune pentru persoane (insotitori).
1.1. - Tractoare agricole sau forestiere cu roti (categoria T)
1.1.1. Categoria T1: - tractoare cu roti, a caror viteza maxima constructiva nu depaseste 40 km/h, al caror ecartament minim al axei cea mai apropiata de conducator este egal sau mai mare de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg si cu garda la sol mai mica sau egala cu 1.000 mm.
In cazul tractoarelor la care pozitia conducatorului este reversibila (scaun si volan reversibile), axa cea mai apropiata de conducator este axa care este echipata cu anvelopele cu cel mai mare diametru;
1.1.2. Categoria T2: - tractoare cu roti, a caror viteza maxima constructiva nu depaseste 40 km/h, al caror ecartament minim este mai mic de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg si cu garda la sol mai mica sau egala cu 600 mm.
Totusi, daca inaltimea centrului de greutate al tractorului (masurata in raport cu solul, in conformitate cu ISO 789-6:1982), raportata la media ecartamentelor minime ale fiecarei axe, este mai mare de 0,90, viteza maxima constructiva este limitata la 30 km/h;
1.1.3. Categoria T3: - tractoare cu roti, a caror viteza maxima constructiva nu depaseste 40 km/h, iar masa proprie este mai mica sau egala cu 600 kg;
1.1.4. Categoria T4: tractoare speciale cu roti, a caror viteza maxima constructiva nu este mai mare de 40 km/h;
1.1.4.1. Categoria T 4.1 (tractoare cu garda la sol mare) - tractoare concepute pentru a lucra in culturi inalte liniare, de exemplu, culturile de vita de vie. Ele sunt caracterizate de un sasiu (sau o parte de sasiu) suprainaltat, astfel incat sa poata circula paralel cu randurile de cultura, cu rotile din dreapta si stanga de o parte si de alta a unuia sau mai multor randuri. Ele sunt concepute pentru a purta sau a folosi utilaje care pot fi fixate in fata, intre axe, in spate sau pe o platforma. Atunci cand tractorul se afla in pozitie de lucru, garda la sol, masurata in planul vertical al randurilor de cultura, este mai mare de 1.000 mm. Atunci cand inaltimea centrului de greutate al tractorului (masurata in raport cu solul si folosind anvelopele cu care este echipat in mod normal, in conformitate cu ISO 789-6:1982), impartita la media ecartamentelor minime ale tuturor axelor este mai mare de 0,90, viteza maxima constructiva nu trebuie sa depaseasca 30 km/h;
1.1.4.2. Categoria T 4.2 (tractoare cu latime mare) - tractoare caracterizate prin dimensiunile lor mari, destinate in principal lucrarilor pe suprafete agricole mari;
1.1.4.3. Categoria T 4.3 (tractoare cu garda la sol mica) - tractoare cu 4 roti motoare, ale caror echipamente interschimbabile sunt destinate utilizarii in domeniul agricol sau forestier, caracterizate printr-un sasiu portant, echipate cu una sau mai multe prize de forta si care au o masa maxima tehnic admisibila nu mai mare de 10 tone si al caror raport intre aceasta masa si masa proprie maxima este mai mic de 2,5. In plus, centrul de greutate al acestor tractoare (masurat in raport cu solul si utilizand anvelopele cu care sunt echipate in mod normal, in conformitate cu ISO 789-6:1982) este mai mic de 850 mm
1.1.5. Categoria T5: tractoare cu roti, a caror viteza maxima constructiva este mai mare de 40 km/h.
1.2. - Tractoare agricole sau forestiere cu senile (categoria C)
1.2.1. Tractoare cu senile a caror miscare si directie sunt asigurate de senile, ale caror categorii C1 pana la C5 sunt definite prin analogie cu categoriile T1 pana la T5, iar categoria C4.1 (tractoare cu senile cu garda la sol mare) se defineste prin analogie cu categoria T4.1
2. Categoria R - Remorci agricole sau forestiere
Remorca agricola sau forestiera - orice remorca, destinata in principal transportarii de sarcini si conceputa pentru a fi trasa de un tractor in scopuri agricole sau forestiere; remorcile la care o parte din incarcatura este suportata de catre vehiculul tractor intra in aceasta categorie; este asimilat unei remorci agricole sau forestiere orice vehicul cuplat la un tractor si avand un utilaj incorporat permanent daca raportul intre masa maxima tehnic admisibila si masa la gol a acestui vehicul este mai mare sau egal cu 3, si daca acest vehicul nu este conceput pentru procesarea de materiale;
2.1. Categoria R1: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mica sau egala cu 1.500 kg;
2.2. Categoria R2: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 1.500 kg si mai mica sau egala cu 3.500 kg;
2.3. Categoria R3: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg si mai mica sau egala cu 21.000 kg;
2.4. Categoria R4: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 21.000 kg.
2.5. Fiecare categorie de remorca este indicata si prin una din literele "a" sau "b", in functie de viteza pentru care remorca a fost conceputa:
- "a" pentru remorcile concepute pentru o viteza mai mica sau egala cu 40 km/h,
- "b" pentru remorcile concepute pentru o viteza mai mare de 40 km/h.
2.5.1. Exemplu: Rb3 este o categorie de remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axa este mai mare de 3.500 kg si mai mica sau egala cu 21.000 kg si care este conceputa pentru a fi tractata de un tractor din categoria T5.
3. Categoria S - Utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiere
Utilaj tractat interschimbabil agricol sau forestier - orice dispozitiv utilizat in agricultura sau in activitati forestiere, conceput pentru a fi tras de un tractor si care modifica functia acestuia sau ii adauga o noua functie; el mai poate include in plus o platforma de incarcare conceputa si realizata pentru a primi utilaje si dispozitive necesare executarii diferitelor activitati, precum si pentru stocarea temporara a materialelor produse sau necesare in timpul lucrului; este asimilat unui utilaj tractat interschimbabil orice vehicul agricol sau forestier destinat a fi tractat de un tractor si avand un utilaj incorporat permanent sau conceput pentru procesare de materiale, daca raportul intre masa maxima tehnic admisibila si masa la gol a acestui vehicul este mai mic de 3.
3.1. Categoria S1: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizari agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mica sau egala cu 3.500 kg.
3.2. Categoria S2: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizari agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg.
3.3. Fiecare categorie de utilaj tractat interschimbabil este indicata si prin una din literele "a" sau "b", in functie de viteza pentru care utilajul a fost conceput:
- "a" pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteza mai mica sau egala cu 40 km/h,
- "b" pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteza mai mare de 40 km/h.
3.3.1. Exemplu: Sb2 este o categorie de utilaje interschimbabile tractate la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg si care sunt concepute pentru a fi tractate de un tractor din categoria T5.

B. Definirea tipurilor, variantelor si versiunilor de omologare

1. In ceea ce priveste tractoarele agricole sau forestiere, se intelege prin:
1.1. tip - tractoare dintr-o categorie identica cel putin cu privire la urmatoarele aspecte esentiale:
a) producator;
b) desemnarea tipului de catre producator;
c) caracteristici esentiale de conceptie si constructie:
- sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferente evidente si fundamentale);
- motor (cu ardere interna/electric/hibrid);
- axe (numar).
1.2. varianta - tractoare de un tip identic cel putin cu privire la urmatoarele aspecte esentiale:
a) motor:
- principiu de functionare;
- numarul si dispunerea cilindrilor;
- diferenta de putere care nu depaseste 30% (puterea cea mai ridicata fiind de 1,3 ori mai mare decat puterea cea mai scazuta);
- diferenta de cilindree care nu depaseste 20% (cilindreea cea mai ridicata fiind de 1,2 ori mai mare decat cilindreea cea mai scazuta);
b) axe motoare (numar, amplasare, interconectare);
c) axe directoare (numar, amplasare);
d) masa maxima sa nu difere cu mai mult de 10%;
e) transmisie (tip);
f) dispozitiv de protectie impotriva rasturnarii;
g) axe franate (numar).
1.3. versiune a unei variante: tractoare realizate din combinatii de elemente care figureaza in dosarul de omologare conform anexei I la Directiva 2003/37.
2. In ceea ce priveste remorcile agricole sau forestiere, precum si utilajele tractate interschimbabile se intelege prin:
2.1. tip - remorci, respectiv utilaje tractate interschimbabile dintr-o categorie identica cel putin cu privire la urmatoarele aspecte esentiale:
a) producator;
b) desemnarea tipului de catre producator;
c) caracteristici esentiale de conceptie si constructie:
- sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferente evidente si fundamentale);
- axe (numar).
2.2. varianta - remorci, respectiv utilaje tractate interschimbabile de un tip identic cel putin cu privire la urmatoarele aspecte esentiale:
a) axe directoare (numar, amplasare, interconectare);
b) masa maxima sa nu difere cu mai mult de 10%;
c) axe franate (numar).

C. Definirea categoriilor de folosinta

In scopul prezentei sectiuni, se definesc urmatoarele categorii de folosinta a vehiculelor rutiere:
1. tractor - vezi partea A pct. 1;
2. remorca agricola sau forestiera - vezi partea A pct. 2;
3. utilaj tractat interschimbabil - vezi partea A pct. 3.

ANEXA Nr. 2
la Sectiunea 3

Lista actelor de reglementare
prin care se stabilesc cerintele aplicabile la omologarea omologarea
de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, sistemelor,
componentelor si unitatilor tehnice separate

Tabelul 1 - Omologarea CE de tip si omologarea nationala de tip a vehiculelor fabricate in serii nelimitate
┌───────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                │  Directive  │      Categoriile de vehicule la care se aplica      │
│   Obiectul omologarii   │   CEE/CE   ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                │  individuale  │ T1 │ T2 │ T3 │ T │ T │ T │ T 5 │ C │ C │ R │ S │
│                │         │   │   │   │ 4.1 │ 4.2 │ 4.3 │   │   │ 4.1 │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.1 Masa maxima        │  74/151 I   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ X │ (X) │ (X) │
│                │   2009/63   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.2 Placa de          │  74/151 II  │ X │ X │ X │ (X) │ (X) │ X │ X │ I │ (X) │ (X) │ (X) │
│inmatriculare/inregistrare   │   2009/63   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.3 Rezervor combustibil    │  74/151 III  │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - │
│                │   2009/63   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.4 Mase de lestare      │  74/151 IV  │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ - │ - │
│                │   2009/63   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.5 Avertizor sonor      │  74/151 V   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - │
│                │   2009/63   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.6 Nivel sonor (exterior)   │  74/151 VI  │ X │ X │ X │ (X) │ (X) │ X │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│                │   2009/63   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2.1 Viteza maxima       │ 74/152 par. 1 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ - │ - │
│                │2009/60 I par. 1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2.2 Platforme de incarcare   │ 74/152 par. 2 │ X │ X │ X │ (X) │ X │ (X) │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│                │2009/60 I par. 2 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3.1 Oglinzi retrovizoare    │   74/346   │ X │ X │ X │ (X) │ X │ X │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│                │   2009/59   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4.1 Camp de vizibilitate si  │   2008/2   │ X │ X │ X │ (X) │ (X) │ X │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│stergatoare de parbriz     │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5.1 Sistem de directie     │   75/321   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ (X) │ D │ - │ - │
│                │   2009/66   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6.1 Compatibilitate      │   75/322   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - │
│electromagnetica        │   2009/64   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7.1 Sistem franare       │   76/432   │ X │ X │ X │ (X) │ X │ X │ - │ (X) │ (X) │ (X) │ (X) │
│                │   71/320   │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8.1 Scaune persoane      │   76/763   │ X │ - │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ - │ - │
│(insotitori)          │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│9.1 Nivel sonor (interior)   │   77/311   │ X │ X │ X │ (X) │ X │ X │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│                │   2009/76   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10.1 Dispozitiv de protectie in│   77/536   │ X │ - │ - │ D │ X │ X │ (X) │ (X) │ D │ - │ - │
│caz de rasturnare       │   2009/57   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│12.1 Scaun conducator     │   78/764   │ X │ X │ X │ (X) │ X │ X │ (X) │ (X) │ (X) │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13.1 Instalare dispozitive   │   78/933   │ X │ X │ X │ (X) │ (X) │ X │ (X) │ I │ (X) │ (X) │ (X) │
│iluminare si semnalizare    │   2009/61   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│luminoasa           │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│14.1 Dispozitive iluminare si │   79/532   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ (X) │
│semnalizare luminoasa     │   2009/68   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15.1 Dispozitive de remorcare │   79/533   │ X │ X │ X │ (X) │ X │ X │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│si de mers inapoi       │   2009/58   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│16.1 Dispozitiv de protectie in│   79/622   │ X │ - │ - │ D │ X │ X │ (X) │ I │ D │ - │ - │
│caz de rasturnare (incercari  │   2009/75   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│statice)            │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│17.1 Spatiu de conducere si  │   80/720   │ X │ - │ X │ (X) │ (X) │ (X) │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│acces la postul de conducere  │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18.1 Prize de putere      │   86/297   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19.1 Dispozitive de protectie │   86/298   │ - │ X │ - │ - │ - │ - │ (X) │ I │ - │ - │ - │
│in caz de rasturnare montate in│         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│spate (tractoare cu ecartament │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ingust)            │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│20.1 Amplasare comenzi     │   86/415   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21.1 Dispozitive de protectie │   87/402   │ - │ X │ - │ - │ - │ - │ (X) │ I │ - │ - │ - │
│in caz de rasturnare montate in│         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│fata (tractoare cu ecartament │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ingust)            │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.1.@ Dimensiuni si mase   │  89/173 I   │ X  │ X │ X │ (X) │ X │ X │ (X) │ I │ (X) │ (X) │ (X) │
│remorcabile          │  2009/144 I  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.2.@ Geamuri         │  89/173 III  │ X  │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ I │ X │ - │ - │
│                │ 2009/144 III  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│                │   92/22   │ -  │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.3.@ Regulator de turatie  │89/173 II, par. 1│ X  │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ - │ - │
│                │ 2009/144 II,  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │   par. 1   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.4.@ Protectie elemente de  │89/173 II, par. 2│ X  │ X │ X │ (X) │ X │ X │ (X) │ I │ (X) │ - │ - │
│actionare           │ 2009/144 II,  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │   par. 2   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.5.@ Dispozitive mecanice de │  89/173 IV  │ X  │ X │ X │ X │ (X) │ X │ (X) │ I │ X │ (X) │ (X) │
│cuplare            │  2009/144 IV  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.6.@ Placi si inscriptii   │  89/173 V   │ X  │ X │ X │ X │ X │ X │ (X) │ I │ X │ (X) │ (X) │
│regulamentare         │  2009/144 V  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22.7.@ Conexiuni tractor-   │  89/173 VI  │ X  │ X │ X │ X │ (X) │ X │ (X) │ I │ X │ (X) │ (X) │
│remorca sistem franare     │  2009/144 VI  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│23.1 Emisii poluante      │   2000/25   │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│24.1 Anvelope (1)       │  [.../...]  │ X │ X │ X │ D │ D │ D │ X │ - │ - │ (X) │ (X) │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│25.1 Stabilitate (1)      │  [.../...]  │ - │ - │ - │ D │ - │ - │ D │ - │ D │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│26.1 Puncte ancorare centuri  │   76/115   │ X │ X │ X │ - │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │
│de siguranta (3)        │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│27.1 Centuri de siguranta   │   77/541   │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│28.1 Vitezometru si mers    │   75/443   │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │
│inapoi             │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│29.1 Dispozitive de protectie │   91/226   │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ (X) │ - │
│la improscare         │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│30.1 Limitatoare de viteza   │   92/24   │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│31.1 Dispozitiv de protectie  │  [.../...]  │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ D │ - │
│spate (1)           │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│32.1 Protectie laterala    │   89/297   │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ (X) │ - │
└───────────────────────────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 

___________
@Pozitiile 22.1-22.7 au fost modificate prin art. I, pct. 15 din Ordinul nr. 421/2010.

X = aplicabila in starea actuala
(X) = aplicabila dupa modificare (2)
D = necesita o directiva specifica
- = nu se aplica
I = identic cu T in functie de categorie

(1) In asteptarea directivelor privind anvelopele, stabilitatea si dispozitivul de protectie spate, absenta directivelor specifice privind aceste elemente nu impiedica acordarea omologarii de tip a intregului vehicul
(2) Pentru acordarea omologarii CE, parantezele trebuie eliminate
(3) Numarul minim de puncte de ancorare necesare pentru tractoarele din categoriile T1, T2, T3, T5, C1, C2 si C3 este de doua, dupa cum este prevazut in anexa I, apendice 1, din Directiva 76/115/CEE pentru scaunele centrale asezate spre inainte ale autovehiculelor din categoria N3. La aceste categorii de tractoare se aplica sarcinile de incercare prevazute la pct. 5.4.3 si 5.4.4 ale anexei I la aceasta directiva pentru autovehiculele din categoria N3.

Tabelul 2 - Directivele CEE/CE individuale pentru vehicule, Regulamentele (CE) individuale
(categoriile M, N si O) si Regulamentele CEE-ONU care se pot aplica in locul directivelor individuale pentru tractoare agricole sau forestiere prevazute in tabelul 1
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┐
│         Obiectul omologarii         │Directive CEE/CE│Regulamente │
│                           │Regulamente (CE)│ CEE-ONU  │
├────┬────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1.5│Avertizor sonor                 │   70/388   │   28   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1.6│Nivel sonor (exterior)             │   70/157   │   51   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 4.1│Camp de vizibilitate si stergatoare de parbriz │   77/649   │   71   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 5.1│Sistem de directie               │   70/311   │   79   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 6.1│Compatibilitate electromagnetica        │   72/245   │   10   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 7.1│Sistem de franare                │   71/320   │   13   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│13.1│Instalare dispozitive iluminare si semnalizare │    -    │  86 (1)  │
│  │luminoasa                    │        │      │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Catadioptri spate                │   76/757   │   3   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Lampi spate                   │   76/758   │   7   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Lampi semnalizare directie           │   76/759   │   6   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Iluminare placa numar inmatriculare/inregistrare│   76/760   │   4   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Faruri                     │   76/761   │1, 8, 20, 98│
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Faruri cu lumina de intalnire          │   76/761   │1, 8, 20, 98│
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Faruri ceata fata                │   76/762   │   19   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Lampi ceata spate                │   77/538   │   38   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14.1│Lampi mers inapoi                │   77/539   │   23   │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│22.2│Geamuri de securitate              │   92/22   │  43 (2)  │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│23.1│Emisii poluante                 │  2055/55   │ 49/96 (3) │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘
 

(1) Numai pentru elementele instalatiei existente in directiva relevanta
(2) Cu exceptia parbrizelor din sticla securit
(3) Numai in ceea ce priveste etapele din directiva relevanta

Tabelul 3 - Corespondenta cu codurile standardizate OECD
Rapoartele de incercari (complete) conforme cu codurile OECD de mai jos pot fi utilizate in locul rapoartelor de incercari realizate in conformitate cu directivele specifice corespondente
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│  Numarul  │                              │Cod OECD (1)│
│corespunzator│             Obiect              │      │
│din tabelul 1│                              │      │
├────┬────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│10.1│ 77/536 │Incercari oficiale ale structurilor de protectie ale    │  Cod 3  │
├────┼────────┤tractoarelor agricole sau forestiere (incercari dinamice) │      │
│26.1│ 76/115 │                              │      │
├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│16.1│ 79/622 │Incercari oficiale ale structurilor de protectie ale    │  Cod 4  │
├────┼────────┤tractoarelor agricole sau forestiere (incercari statice)  │      │
│26.1│ 76/115 │                              │      │
├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│19.1│ 86/298 │Incercari oficiale ale structurilor de protectie montate in│  Cod 7  │
│  │    │spatele tractoarelor agricole sau forestiere cu roti, cu  │      │
├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤      │
│26.1│ 76/115 │ecartament redus                      │      │
├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│21.1│ 87/402 │Incercari oficiale ale structurilor de protectie montate in│  Cod 6  │
│  │    │fata tractoarelor agricole sau forestiere cu roti, cu   │      │
├────┼────────┤ecartament redus                      │      │
│26.1│ 76/115 │                              │      │
├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  │ D (2) │Incercari oficiale ale structurilor de protectie ale    │  Cod 8  │
├────┼────────┤tractoarelor agricole sau forestiere cu senile       │      │
│26.1│ 76/115 │                              │      │
└────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
 

(1) Rapoartele de incercari trebuie sa fie in conformitate cu decizia C(2005) 1. Echivalenta raportului de incercare pentru ancorajele centurilor de siguranta nu poate fi recunoscuta decat daca acestea au fost testate.
(2) Va face obiectul unei directive specifice.

1.1. Masa maxima
1.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa I, modificata prin Directiva 2006/26/CE.
1.1.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa I, modificata prin Directiva 2006/26/CE.
1.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind masa maxima:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/63/CE anexa I.
1.1.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa I.
1.1.5. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa I.
1.2. Placa de inmatriculare/inregistrare
1.2.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa II, modificata prin Directiva 98/38/CE.
1.2.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind placa de inmatriculare/inregistrare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/63/CE anexa II.
1.2.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa II.
1.2.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa II.
1.3. Rezervor combustibil
1.3.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa III, modificata prin directiva 98/38/CE.
1.3.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind rezervorul de combustibil:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/63/CE anexa III.
1.3.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa III.
1.3.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa III.
1.4. Mase de lestare
1.4.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa IV, modificata prin Directiva 98/38/CE.
1.4.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind masele de lestare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/63/CE anexa IV.
1.4.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa IV.
1.4.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa IV.
1.5. Avertizor sonor
1.5.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa V, modificata prin Directiva 98/38/CE.
1.5.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind avertizorul sonor:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/63/CE anexa V.
1.5.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa V.
1.5.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa V.
1.6. Nivel sonor (exterior)
1.6.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa VI, modificata de directiva 98/38/CE.
1.6.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind nivelul sonor (exterior):
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/63/CE anexa VI.
1.6.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa VI.
1.6.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa VI.
1.7. Abrogarea Directivei 74/151/CEE
Trimiterile la Directiva 74/151/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/63/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VIII la Directiva 2009/63/CE.
2.1. Viteza maxima
2.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/152/CEE anexa paragraful 1, modificata prin Directiva 98/89/CE.
2.1.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind viteza maxima:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 1.
2.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 1.
2.2. Platforme de incarcare
2.2.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/152/CEE anexa paragraful 2, modificata prin Directiva 97/54/CE.
2.2.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind platformele de incarcare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 2.
2.2.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 2.
2.3. Abrogarea Directivei 74/152/CEE
Trimiterile la Directiva 74/152/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/60/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/60/CE.
3.1. Oglinzi retrovizoare
3.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/346/CEE, modificata prin Directiva 98/40/CE.
3.1.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind oglinzile retrovizoare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/59/CE.
3.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/59/CE.
3.1.4. Trimiterile la Directiva 74/346/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/59/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/59/CE.
4.1. Camp de vizibilitate si stergatoare de parbriz
4.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2008/2/CE.
4.1.2. Trimiterile la Directiva 74/347/CEE, cu modificarile ulterioare, abrogata de la 1 mai 2008 se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2008/2/CE.
5.1. Sistem de directie
5.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 75/321/CEE, modificata prin Directiva 98/39/CEE.
5.1.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind sistemul de directie:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/66/CE.
5.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/66/CE.
5.1.4. Trimiterile la Directiva 75/321/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/66/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/66/CE.
6.1. Compatibilitate electromagnetica
6.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de subansambluri electrice sau electronice noi, ca unitati tehnice separate sau componente, trebuie respectate prevederile Directivei 75/322/CEE, modificata prin Directiva 2001/3/CE.
6.1.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 75/322/CEE, modificata prin Directiva 2000/2/CE.
6.1.3. La introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a subansamblurilor electrice sau electronice noi trebuie respectate prevederile Directivei 75/322/CEE, modificata prin Directiva 2000/2/CE.
6.1.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate, din motive ce privesc compatibilitatea electromagnetica, sa refuze:
a) acordarea omologarii CE sau a omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip de vehicul;
b) acordarea omologarii CE de tip a componentelor sau a unitatilor tehnice individuale pentru orice tip de componenta sau unitate tehnica separata data;
c) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi;
d) introducerea pe piata, comercializarea, punerea in exploatare a componentelor sau a unitatilor tehnice individuale;
in cazul in care vehiculele, componentele sau unitatile tehnice separate respecta prevederile Directivei 2009/64/CE.
6.1.5. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.
6.1.5.1. Aceste prevederi nu se aplica tipurilor de vehicule omologate inainte de 1 octombrie 2002 in temeiul Directivei 77/537/CEE si nici extinderilor respectivelor omologari.
6.1.6. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de subansambluri electrice sau electronice noi, ca unitati tehnice separate sau componente, trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.
6.1.7. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.
6.1.8. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a subansamblurilor electrice sau electronice noi, ca unitati tehnice separate sau componente, trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.
6.1.9. Fara a aduce atingere pct. 6.1.6. si 6.1.8., in cazul produselor de schimb, RAR continua sa acorde omologarea CE de tip si sa permita introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a componentelor sau a unitatilor tehnice separate destinate utilizarii la tipurile de vehicule care au fost omologate inainte de 1 octombrie 2002 in temeiul Directivei 75/322/CEE sau al Directivei 77/537/CEE si, dupa caz, al extinderilor ulterioare ale acestor omologari.
6.1.10. Trimiterile la Directiva 75/322/CEE, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/64/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa XIII la Directiva 2009/64/CE.
7.1. Sistem franare
7.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, cu exceptia tractoarelor din categoria T5, trebuie respectate prevederile Directivei 76/432/CEE, modificata prin Directiva 97/54/CE.
7.1.2. La omologarea nationala a tipurilor noi de tractoare din categoria T5, precum si la inmatricularea, inregistrarea si comercializarea acestora trebuie respectate prevederile Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 98/12/CE.
8.1. Scaune persoane (insotitori)
8.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/763/CEE, modificata prin 1999/86/CE.
9.1. Nivel sonor (interior)
9.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 77/311/CEE, modificata prin Directiva 2006/26/CE.
9.1.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 77/311/CEE, modificata prin 2006/26/CE.
9.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind nivelul sonor (interior):
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/76/CE.
9.1.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/76/CE.
9.1.5. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/76/CE.
9.1.6. Trimiterile la Directiva 77/311/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/76/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa V la Directiva 2009/76/CE.
10.1. Dispozitiv de protectie in caz de rasturnare
10.1.1. Acest pct. se aplica tractoarelor si dispozitivelor de protectie in caz de rasturnare pentru tractoarele cu urmatoarele caracteristici:
a) garda la sol sub axa spate: maximum 1000 mm;
b) ecartament fix sau ecartament reglabil al uneia din axele motoare: minimum 1150 mm;
c) posibilitatea de a fi echipat cu un dispozitiv de cuplare in mai multe puncte pentru utilaje amovibile si cu un dispozitiv de tractare;
d) masa proprie (masa la gol in ordine de mers asa cum este definita la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): 1,5 - 6,0 tone, inclusiv cu dispozitivul de protectie in caz de rasturnare si cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandata de producator.
10.1.2. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 77/536/CEE, modificata prin Directiva 1999/55/CE.
10.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitive de protectie in caz de rasturnare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de dispozitiv de protectie in caz de rasturnare;
c) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi;
d) introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor noi de protectie in caz de rasturnare;
daca vehiculele si dispozitivele de protectie in caz de rasturnare respecta prevederile Directivei 2009/57/CE.
10.1.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 2009/57/CE.
10.1.5. Trimiterile la Directiva 77/356/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/57/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa XI la Directiva 2009/57/CE.
12.1. Scaun conducator
12.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de scaune pentru conducator trebuie respectate prevederile Directivei 78/764/CEE, modificata prin Directiva 1999/57/CE.
13.1. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare luminoasa
13.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 78/933/CEE, modificata prin Directiva 2006/26/CE.
13.1.2. La inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 78/933/CEE, modificata prin Directiva 2006/26/CE.
13.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind instalarea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/61/CE.
13.1.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/61/CE.
13.1.5. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/61/CE.
13.1.6. Trimiterile la Directiva 78/933/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/61/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa IV la Directiva 2009/61/CE.
14.1. Dispozitive iluminare si semnalizare luminoasa
14.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie respectate prevederile Directivei 79/532/CE, modificata prin Directiva 97/54/CE.
14.1.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoasa prevazute in Directiva 2009/68/CE:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoasa au aplicata marca de omologare CE in conformitate cu prevederile Directivei 2009/68/CE si sunt instalate in conformitate cu prevederile Directivei 2009/61/CE.
14.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie respectate prevederile Directivei 2009/68/CE.
14.1.4. Trimiterile la Directiva 79/532/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/68/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/68/CE.
15.1. Dispozitive de remorcare si de mers inapoi
15.1.1. Dispozitive de remorcare
15.1.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 79/533/CEE anexa I, modificata prin Directiva 1999/58/CE.
15.1.1.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivele de remorcare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/58/CE anexa I.
15.1.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/58/CE anexa I.
15.1.2. Dispozitive de mers inapoi
15.1.2.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 79/533/CEE anexa II, modificata prin Directiva 97/54/CE.
15.1.2.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivele de mers inapoi:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi; daca vehiculele respecta prevederile Directivei 2009/58/CE anexa II.
15.1.2.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/58/CE anexa II.
15.1.3. Abrogarea Directivei 79/533/CEE
Trimiterile la Directiva 79/533/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/58/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa IV la Directiva 2009/58/CE.
16.1. Dispozitiv de protectie in caz de rasturnare (incercari statice)
16.1.1. Acest pct. se aplica tractoarelor si dispozitivelor de protectie in caz de rasturnare pentru tractoarele cu urmatoarele caracteristici:
a) garda la sol sub axa spate: maximum 1000 mm;
b) ecartament fix sau ecartament reglabil al uneia dintre axele motoare: minimum 1150 mm;
c) posibilitatea de a fi echipat cu un dispozitiv de cuplare in mai multe puncte pentru utilaje amovibile si cu un dispozitiv de tractare;
d) masa proprie (masa la gol in ordine de mers asa cum este definita la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): mai mare sau egala cu 800 kg, inclusiv cu dispozitivul de protectie in caz de rasturnare si cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de producator.
16.1.2. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 79/622/CEE, modificata prin Directiva 1999/40/CE.
16.1.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitive de protectie in caz de rasturnare:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
b) acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de dispozitiv de protectie in caz de rasturnare;
c) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi;
d) introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a dispozitivelor noi de protectie in caz de rasturnare;
daca vehiculele si dispozitivele de protectie in caz de rasturnare respecta prevederile Directivei 2009/75/CE.
16.1.4. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 2009/75/CE.
16.1.5. Trimiterile la Directiva 79/622/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/75/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa XI la Directiva 2009/75/CE.
17.1. Spatiu de conducere si acces la postul de conducere
17.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE, modificata prin Directiva 97/54/CE.
17.1.2. Incepand cu data de 1 mai 2011, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE, modificata prin Directiva 2010/22/UE.@
___________
@Pct. 17.1.2 a fost introdus prin art. I, pct. 16 din Ordinul nr. 421/2010.

18.1. Prize de putere
18.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE, modificata prin Directiva 97/54/CE.
19.1. Dispozitive de protectie in caz de rasturnare montate in spate (tractoare cu ecartament ingust)
19.1.1. Acest pct. se aplica tractoarelor si dispozitivelor de protectie in caz de rasturnare pentru tractoarele cu urmatoarele caracteristici:
a) garda la sol: maximum 600 mm, sub punctul cel mai de jos al axelor fata sau spate, inclusiv diferentialul;
b) ecartamentul minim, fix sau reglabil, al axei echipate cu anvelopele cele mai late: mai mic de 1150 mm; considerand ca axa echipata cu anvelopele cele mai late este reglata la un ecartament de maximum 1150 mm, trebuie ca ecartamentul celeilalte axe sa poata fi reglat astfel incat marginile exterioare ale anvelopelor sale cele mai inguste sa nu depaseasca marginile exterioare ale anvelopelor celeilalte axe (cu anvelopele cele mai late). Daca ambele axe sunt echipate cu jante si anvelope de aceleasi dimensiuni, atunci ecartamentul fix sau reglabil al ambelor axe trebuie sa fie mai mic de 1150 mm;
c) masa proprie (masa la gol in ordine de mers asa cum este definita la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): mai mare de 600 kg, inclusiv cu dispozitivul de protectie in caz de rasturnare si cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de producator.
19.1.2. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 86/298/CEE, modificata prin Directiva 2005/67/CE.
19.1.3. Incepand cu data de 1 mai 2011, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 86/298/CEE, modificata prin Directiva 2010/22/UE.@
___________
@Pct. 19.1.3 a fost introdus prin art. I, pct. 17 din Ordinul nr. 421/2010.

20.1. Amplasare comenzi
20.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/415/CEE, modificata prin Directiva 97/54/CE.
20.1.2. Incepand cu data de 1 mai 2011, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/415/CEE, modificata prin Directiva 2010/22/UE.@
___________
@Pct. 20.1.2 a fost introdus prin art. I, pct. 18 din Ordinul nr. 421/2010.

21.1. Dispozitive de protectie in caz de rasturnare montate in fata (tractoare cu ecartament ingust)
21.1.1. Acest pct. se aplica tractoarelor si dispozitivelor de protectie in caz de rasturnare pentru tractoarele cu urmatoarele caracteristici:
a) garda la sol: maximum 600 mm, sub punctul cel mai de jos al axelor fata si spate, inclusiv diferentialul;
b) ecartament minim, fix sau reglabil, al axei echipate cu anvelopele cele mai late: mai mic de 1150 mm; considerand ca axa echipata cu anvelopele cele mai late este reglata la un ecartament de maximum 1150 mm, trebuie ca ecartamentul celeilalte axe sa poata fi reglat astfel incat marginile exterioare ale anvelopelor sale cele mai inguste sa nu depaseasca marginile exterioare ale anvelopelor celeilalte axe (cu anvelopele cele mai late). Daca ambele axe sunt echipate cu jante si anvelope de aceleasi dimensiuni, atunci ecartamentul fix sau reglabil al ambelor axe trebuie sa fie mai mic de 1150 mm;
c) masa proprie (masa la gol in ordine de mers asa cum este definita la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): cuprinsa intre 600 si 3000 kg, inclusiv cu dispozitivul de protectie in caz de rasturnare si cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de producator.
21.1.2. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 87/402/CEE, modificata prin Directiva 2005/67/CE.
21.1.3. Incepand cu data de 1 mai 2011, la omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie in caz de rasturnare trebuie respectate prevederile Directivei 87/402/CEE, modificata prin Directiva 2010/22/UE.@
___________
@Pct. 21.1.3 a fost introdus prin art. I, pct. 19 din Ordinul nr. 421/2010.

22.1. Dimensiuni si mase remorcabile
22.1.1. Din motive referitoare la dimensiunile si masele remorcabile ale vehiculelor:
22.1.1.1. Daca sunt respectate prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.1.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE.
22.1.1.3. In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE.
Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.@
___________
@Pct. 22.1 a fost modificat prin art. I, pct. 20 din Ordinul nr. 421/2010.

22.2. Geamuri
22.2.1. Din motive referitoare la geamurile vehiculelor:
22.2.1.1. Daca sunt respectate prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.2.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE.
22.2.1.3. In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE.
Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.
22.2.2. Cu privire la geamurile vehiculelor:
22.2.2.1. RAR acorda omologare CE de tip pentru componente pentru orice tip de parbriz sau alte geamuri care indeplinesc cerintele de constructie si cerintele de testare stabilite in anexa III la Directiva 2009/144/CE.
22.2.2.2. Pentru omologarile CE de tip pentru componente acordate, RAR ia masurile necesare pentru a verifica, in masura in care este necesar si, atunci cand este necesar, impreuna cu autoritatile competente din alte SM, daca componentele produse sunt conforme cu tipul omologat. Astfel de verificari se limiteaza la verificari prin sondaj.
22.2.2.3. Pentru fiecare tip de parbriz sau alte geamuri omologate in conformitate cu subpct. 22.2.2.1, RAR elibereaza producatorului vehiculului, parbrizului sau geamului ori reprezentantului sau autorizat o marca de omologare CE de tip pentru componente in conformitate cu modelul prevazut in anexa III la Directiva 2009/144/CE.
22.2.2.4. RAR ia toate masurile necesare pentru a preveni folosirea marcilor care pot produce confuzii intre tipul de componenta pentru care s-a acordat omologare CE de tip pentru componente in conformitate cu subpct. 22.2.2.1 si componentele de alte tipuri.
22.2.2.5. Nu poate fi interzisa introducerea pe piata a parbrizelor sau a altor geamuri din motive legate de constructia lor, in cazul in care acestea poarta marca de omologare CE de tip pentru componente.
Se interzice introducerea pe piata a parbrizelor sau a altor geamuri care poarta marca de omologare CE de tip pentru componente in cazul in care acestea nu corespund tipului omologat.
In cazul in care RAR, in baza controalelor efectuate, constata introducerea pe piata a unor parbrize sau a altor geamuri care poarta marca de omologare CE de tip pentru componente, dar nu corespund tipului omologat, RAR aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare si informeaza celelalte SM si Comisia Europeana cu privire la masurile luate, specificand motivele deciziei sale.
22.2.2.6. RAR trimite autoritatilor competente din celelalte SM o copie a certificatelor de omologare CE de tip pentru componente, dupa modelul prevazut in anexa III la Directiva 2009/144/CE, completata pentru fiecare tip de parbriz sau de geam pentru care se acorda sau se refuza omologarea, in termen de o luna de la acordarea sau refuzarea omologarii.
22.2.2.7. In situatia in care, pentru omologarile CE de tip pentru componente acordate, RAR constata ca un numar de parbrize sau de geamuri care poarta aceeasi marca de omologare CE de tip pentru componente nu sunt conforme cu tipul pe care l-a omologat, acesta ia masurile necesare pentru a se asigura ca componentele produse sunt conforme cu tipul omologat.
RAR informeaza autoritatile din celelalte SM despre masurile luate, care pot include retragerea omologarii CE de tip pentru componente, daca este necesar, in cazul in care nerespectarea conformitatii este grava si repetata.
RAR ia aceleasi masuri in cazul in care este informat de catre autoritatile competente ale altui SM despre o astfel de nerespectare a conformitatii.
22.2.2.8. In termen de o luna de la retragerea omologarii CE de tip pentru componente, autoritatile competente ale SM se informeaza reciproc cu privire la aceasta retragere si la motivele luarii acestei masuri.
22.2.2.9. Orice decizie privind refuzul acordarii sau retragerea omologarii CE de tip pentru componente in cazul parbrizelor sau al altor gemuri ori al interzicerii introducerii pe piata sau utilizarii acestora trebuie sa prevada in detaliu motivele pe care se intemeiaza.
Astfel de decizii se notifica partii in cauza care, simultan, este informata si despre caile de atac si termenele de introducere a acestora, care ii sunt disponibile conform legislatiei nationale in vigoare.
22.2.3. Prin exceptie de la prevederile subpct. 22.2.1 si 22.2.2, la omologarea nationala, inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea tractoarelor din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 92/22/CE, modificata prin Directiva 2001/92/CE.@
___________
@Pct. 22.2 a fost modificat prin art. I, pct. 21 din Ordinul nr. 421/2010.

22.3. Regulator de turatie
22.3.1. Din motive referitoare la regulatorul de turatie:
22.3.1.1. Daca sunt respectate prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.3.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE.
22.3.1.3. In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE.
Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.@
___________
@Pct. 22.3 a fost modificat prin art. I, pct. 22 din Ordinul nr. 421/2010.

22.4. Protectie elemente de actionare
22.4.1. Din motive referitoare la protectia elementelor de actionare, a proeminentelor exterioare si a rotilor:
22.4.1.1. Daca sunt respectate prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.4.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE.
22.4.1.3. In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE.
Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.@
___________
@Pct. 22.4 a fost modificat prin art. I, pct. 23 din Ordinul nr. 421/2010.

22.5. Dispozitive mecanice de cuplare
22.5.1. Din motive referitoare la dispozitivele mecanice de cuplare:
22.5.1.1. Daca sunt respectate prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.5.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE.
In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE.
22.5.1.3. Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.
22.5.1.4. Prevederile subpct. 22.5.1 se aplica numai pentru vehiculele echipate cu dispozitive mecanice de cuplare.
22.5.2. Cu privire la dispozitivele mecanice de cuplare ale vehiculelor:
22.5.2.1. RAR acorda omologare CE de tip pentru componente pentru orice tip de dispozitiv mecanic de cuplare care indeplineste cerintele de constructie si cerintele de testare stabilite in anexa IV la Directiva 2009/144/CE.
22.5.2.2. Pentru omologarile CE de tip pentru componente acordate, RAR ia masurile necesare pentru a verifica, in masura in care este necesar si, atunci cand este necesar, impreuna cu autoritatile competente din alte SM, daca componentele produse sunt conforme cu tipul omologat. Astfel de verificari se limiteaza la verificari prin sondaj.
22.5.2.3. Pentru fiecare tip de dispozitiv mecanic de cuplare omologat in conformitate cu subpct. 22.5.2.1 RAR elibereaza producatorului vehiculului sau dispozitivului mecanic de cuplare ori reprezentantului sau autorizat o marca de omologare CE de tip pentru componente, in conformitate cu modelul prevazut in anexa IV la Directiva 2009/144/CE.
22.5.2.4. RAR ia toate masurile necesare pentru a preveni folosirea marcilor care pot produce confuzii intre tipul de componenta pentru care s-a acordat omologare CE de tip pentru componente in conformitate cu subpct. 22.5.2.1 si componentele de alte tipuri.
22.5.2.5. Nu poate fi interzisa introducerea pe piata a dispozitivelor mecanice de cuplare din motive legate de constructia lor, in cazul in care acestea poarta marca de omologare CE de tip pentru componente.
Se interzice introducerea pe piata a dispozitivelor mecanice de cuplare care poarta marca de omologare CE de tip pentru componente in cazul in care acestea nu corespund tipului omologat.
In cazul in care RAR, in baza controalelor efectuate, constata introducerea pe piata a unor dispozitive mecanice de cuplare care poarta marca de omologare CE de tip pentru componente, dar nu corespund tipului omologat, RAR aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare si informeaza celelalte SM si Comisia Europeana cu privire la masurile luate, specificand motivele deciziei sale.
22.5.2.6. RAR trimite autoritatilor competente din celelalte SM o copie a certificatelor de omologare CE de tip pentru componente, dupa modelul prevazut in anexa IV la Directiva 2009/144/CE, completata pentru fiecare tip de dispozitiv mecanic de cuplare pentru care se acorda sau se refuza omologarea, in termen de o luna de la acordarea sau refuzarea omologarii.
22.5.2.7. In cazul in care, pentru omologarile CE de tip pentru componente acordate, RAR constata ca un numar de dispozitive mecanice de cuplare care poarta aceeasi marca de omologare CE de tip pentru componente nu sunt conforme cu tipul pe care l-a omologat, acesta ia masurile necesare pentru a se asigura ca componentele produse sunt conforme cu tipul omologat.
RAR informeaza autoritatile din celelalte SM despre masurile luate, care pot include retragerea omologarii CE de tip pentru componente, daca este necesar, in cazul in care nerespectarea conformitatii este grava si repetata.
RAR ia aceleasi masuri in cazul in care este informat de catre autoritatile competente ale altui SM despre o astfel de nerespectare a conformitatii.
22.5.2.8. In termen de o luna de la retragerea omologarii CE de tip pentru componente, autoritatile competente ale SM se informeaza reciproc cu privire la aceasta retragere si la motivele luarii acestei masuri.
22.5.2.9. Orice decizie privind refuzul acordarii sau retragerea omologarii CE de tip pentru componente pentru dispozitive mecanice de cuplare ori al interzicerii introducerii pe piata sau utilizarii acestora trebuie sa prevada in detaliu motivele pe care se intemeiaza.
Astfel de decizii se notifica partii in cauza care, simultan, este informata si despre caile de atac si termenele de introducere a acestora care ii sunt disponibile in temeiul legislatiei nationale in vigoare.@
___________
@Pct. 22.5 a fost modificat prin art. I, pct. 24 din Ordinul nr. 421/2010.

22.6. Placi si inscriptii regulamentare
22.6.1. Din motive referitoare la placile si inscriptiile regulamentare:
22.6.1.1. Daca sunt respectate prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.6.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE.
22.6.1.3. In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE.
Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.@
___________
@Pct. 22.6 a fost modificat prin art. I, pct. 25 din Ordinul nr. 421/2010.

22.7. Conexiuni tractor - remorca sistem franare
22.7.1. Din motive referitoare la comanda franelor vehiculelor remorcate si cuplarea sistemului de franare intre tractor si vehiculele remorcate:
22.7.1.1. Daca sunt respectate prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuza:
a) acordarea omologarii CE sau omologarii nationale de tip, dupa caz, pentru un tip nou de vehicul;
b) eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii vehiculelor noi.
22.7.1.2. RAR nu acorda omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, tipurilor noi de vehicule care nu respecta prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE.
22.7.1.3. In vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii, vehiculele noi trebuie sa respecte prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE.
Pentru vehiculele noi care nu respecta prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE, RAR considera ca CoC care insotesc aceste vehicule in conformitate cu prevederile cap. I al prezentei sectiuni nu mai sunt valabile in sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei sectiuni si, in consecinta, nu mai elibereaza CIV si nu mai aplica folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestora.@
___________
@Pct. 22.7 a fost modificat prin art. I, pct. 26 din Ordinul nr. 421/2010.

22.8. Trimiterile la Directiva 89/173/CEE, astfel cum a fost modificata prin directivele mentionate in partea A a anexei VII la Directiva 2009/144/CE, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/144/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VIII la Directiva 2009/144/CE.@
___________
@Pct. 22.8 a fost introdus prin art. I, pct. 27 din Ordinul nr. 421/2010.

23.1. Emisii poluante
23.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi sau a familiilor noi de motoare ori a tipurilor noi de vehicule echipate cu astfel de motoare trebuie respectate prevederile Directivei 2000/25/CE, modificata prin Directiva 2010/22/CE, dupa cum urmeaza:
a) in etapa III A:
- pentru motoarele din categoriile H, I, J si K;
b) in etapa III B:
- dupa 31 decembrie 2009 pentru motoarele din categoria L;
- dupa 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoriile M si N;
- dupa 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoria P;
c) in etapa IV:
- dupa 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria Q;
- dupa 30 septembrie 2013 pentru motoarele din categoria R.@
___________
@Subpct. 23.1.1 a fost modificat prin art. I, pct. 28 din Ordinul nr. 421/2010.

23.1.2. La introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a motoarelor noi si la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu astfel de motoare trebuie respectate prevederile Directivei 2000/25/CE, modificata prin Directiva 2005/13/CE dupa cum urmeaza:
- pentru categoriile H, I, J si K;
- dupa 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoria L;
- dupa 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoriile M si N;
- dupa 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria P;
- dupa 31 decembrie 2013 pentru motoarele din categoria Q;
- dupa 30 septembrie 2014 pentru motoarele din categoria R.
23.1.3. Prevederile subpct. 23.1.2. nu se aplica motoarelor care urmeaza a fi instalate la tipuri de vehicule destinate exportului in tari terte sau care urmeaza a fi utilizate pentru inlocuirea motoarelor la vehiculele in exploatare.
23.1.4. Pentru motoarele din categoriile L - R, termenele prevazute la subpct. 23.1.2. se amana cu doi ani pentru motoarele produse anterior respectivelor date. Pentru motoarele din categoria J, termenul este de 31 decembrie 2009, pentru motoarele produse inainte de 31 decembrie 2007.
23.1.5. La cererea producatorului de vehicule si cu acordul RAR, producatorul de motoare poate, in timpul perioadei dintre doua etape succesive, sa introduca pe piata un numar limitat de motoare sau de vehicule echipate cu motoare care corespund valorilor limita privind emisiile poluante ale etapei precedente celei aplicabile, cu conditia sa respecte procedura din anexa IV la Directiva 2000/25/CE, modificata prin Directiva 2005/13/CE.
23.1.6. Pentru tipurile sau familiile de motoare care respecta valorile limita inainte de datele mentionate la subpct. 23.1.2. este permisa aplicarea unei etichetari si a unui marcaj special care sa ateste ca motoarele respective respecta valorile limita prescrise inaintea datelor stabilite.
23.1.7. RAR recunoaste omologarile acordate in conformitate cu prevederile anexei III la Directiva 2000/25/CE, modificata prin Directiva 2005/13/CE si recunoaste marcile de omologare corespunzatoare ca fiind conforme cu prevederile subpct. 23.1.1.
23.1.8. Motoarele de schimb trebuie sa corespunda valorilor limita pe care motorul care se inlocuieste trebuia sa le indeplineasca la data introducerii pe piata. Textul "Motor de schimb" trebuie prevazut pe o eticheta dispusa pe motor sau mentionat in instructiunile de utilizare.
Prin motor de schimb se intelege orice motor nou cu care se inlocuieste motorul unui vehicul si care a fost furnizat numai pentru acest scop.
23.1.9. Definirea categoriilor de motoare precizate la prezentul subpct. este prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta sectiune.
26.1. Puncte ancorare centuri de siguranta
26.1.1. La omologarea nationala sau omologarea CE de tip, dupa caz, a tipurilor noi de vehicule, precum si la inmatricularea, inregistrarea si comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/115/CEE, modificata prin Directiva 2005/41/CE.
26.1.2. Numarul minim de puncte de ancorare necesare pentru tractoarele din categoriile T1, T2, T3 si T5 este de doi, dupa cum este prevazut in anexa I, apendice 1, din Directiva 76/115/CEE, modificata prin Directiva 2005/41/CE pentru scaunele centrale asezate spre inainte ale autovehiculelor din categoria N3. La aceste categorii de tractoare se aplica sarcinile de incercare prevazute la pct. 5.4.3 si 5.4.4 ale anexei I la aceasta directiva pentru autovehiculele din categoria N3.
27.1. Centuri de siguranta
27.1.1. La omologarea nationala a tipurilor noi de tractoare din categoria T5, precum si la inmatricularea, inregistrarea si comercializarea tractoarelor noi din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2005/40/CE.
28.1. Vitezometru si mers inapoi
28.1.1. La omologarea nationala de tip a tipurilor noi de tractoare din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 75/443/CEE, modificata prin Directiva 97/39/CE.
29.1. Dispozitive de protectie la improscare
29.1.1. La omologarea nationala a tipurilor noi de tractoare din categoria T5, precum si la inmatricularea, inregistrarea si comercializarea tractoarelor noi din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 91/226/CEE.
30.1. Limitatoare de viteza
30.1.1. La omologarea nationala a tipurilor noi de tractoare din categoria T5, precum si la inmatricularea, inregistrarea si comercializarea tractoarelor noi din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE, modificata prin Directiva 2004/11/CE.
32.1. Protectie laterala
32.1.1. La omologarea nationala a tipurilor noi de tractoare din categoria T5, precum si la inmatricularea, inregistrarea si comercializarea tractoarelor noi din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 89/297/CEE.
La omologarea CE de tip acordata in baza Directivelor 75/322/CEE, 77/536/CEE, 78/764/CEE, 79/622/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE, 89/173/CEE, 2000/25/CE si 2003/37/CE se vor aplica prevederile administrative prevazute de Directiva 2006/96/CE.
In cazul directivelor codificate, la inmatriculare, inregistrare sau comercializare, se poate accepta omologarea CE sau omologarea nationala de tip, dupa caz, acordata in conformitate cu ultima versiune a directivei abrogate prin directiva codificata respectiva, daca cerintele tehnice aplicabile sunt echivalente.@
___________
@Paragraful a fost introdus prin art. I, pct. 29 din Ordinul nr. 421/2010.

ANEXA Nr. 3
la sectiunea 3

Partea A - Limite pentru serii mici
Numarul de unitati de un tip de vehicul pentru care RAR elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in fiecare an in Romania nu poate depasi valoarea prevazuta in tabelul urmator pentru fiecare categorie:
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│      Categorie      │      Numar unitati      │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│        T        │        150        │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│        C        │        50         │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│        R        │        75         │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│        S        │        50         │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
 

Partea B - Limite pentru sfarsit de serie
Numarul maxim de vehicule de unul sau mai multe tipuri pentru care RAR elibereaza CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in Romania in conformitate cu procedura "sfarsit de serie" trebuie sa fie mai mic sau egal cu 10% din numarul de vehicule de toate tipurile inmatriculate sau inregistrate in precedentii doi ani in Romania, fara a fi totusi mai mic de 20.

ANEXA Nr. 4
la sectiunea 3

Definirea categoriilor de motoare pentru tractoare agricole sau forestiere

Etapa III A
- H: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 130 kW <= P <= 560 kW,
- I: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 75 kW <= P < 130 kW,
- J: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 37 kW <= P < 75 kW,
- K: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 19 kW <= P < 37 kW,
Etapa III B
- L: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 130 kW <= P <= 560 kW,
- M: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 75 kW <= P < 130 kW,
- N: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 56 kW <= P < 75 kW,
- P: cu puterea P: 37 kW <= P < 56 kW,
Etapa IV
- Q: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 130 kW <= P <= 560 kW,
- R: motoare - altele decat cele cu turatie constanta - cu puterea P: 56 kW <= P < 130 kW.
Nota: prin P se intelege puterea neta a motorului (kW)

ANEXA Nr. 5
la sectiunea 3

Conditii tehnice aplicabile la omologarea nationala
de tip a remorcilor agricole sau forestiere

1. Definitii
Suplimentar fata de definitiile prevazute la sectiunea 1 cap. II pct. 4, la sectiunea 3 cap. I pct. 3, la sectiunea 3 cap. II pct. 3, in sensul prezentei anexe se aplica definitiile din anexa nr. 1 la prezenta sectiune, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
1.1. Masa proprie a remorcii - masa remorcii carosate in ordine de mers (inclusiv lichide si roata de rezerva daca este cazul);
1.2. Remorca lenta pentru transport persoane - in cadrul remorcilor agricole sau forestiere se defineste sub-categoria de utilizare "remorca lenta pentru transport persoane", prin care se intelege orice remorca tractata de un tractor agricol sau forestier, utilizata pentru transportul persoanelor asezate pe scaune, cu o viteza maxima constructiva declarata de producator care nu depaseste 25 km/h.
2. Mase
Masa maxima tehnic admisibila, precum si masa maxima tehnic admisibila pe axa sunt preluate din indicatiile producatorului. Masa proprie a remorcii se stabileste prin cantarire.
3. Amplasare placa numar de inmatriculare
3.1. Remorcile agricole sau forestiere trebuie sa fie dotate in partea din spate cu un loc pentru amplasarea placii cu numarul de inmatriculare.
3.2. Locul de amplasare al placii de inmatriculare consta dintr-o suprafata dreptunghiulara plana sau in principiu plana cu urmatoarele dimensiuni minime:
fie: lungimea de 520 mm si inaltimea de 120 mm
fie: lungimea de 340 mm si inaltimea de 240 mm
3.3. Pozitia placii:
3.3.1. Punctul central al placii nu se poate situa la dreapta planului longitudinal de simetrie al remorcii.
3.3.2. Placa trebuie sa fie perpendiculara sau practic perpendiculara pe planul longitudinal de simetrie al remorcii.
3.3.3. Inaltimea marginii inferioare a placii fata de sol nu trebuie sa fie mai mica de 0,30 m, iar inaltimea marginii superioare a placii fata de sol nu trebuie sa fie mai mare de 1,20 m. Totusi, datorita caracteristicilor constructive nu este posibila respectarea acestor dimensiuni, inaltimea poate depasi 1,20 m, dar in acest caz trebuie sa fie cat mai apropiata de aceasta limita, in masura permisa de caracteristicile remorcii si nu trebuie in nici un caz sa depaseasca 2 m.
3.3.4. Inaltimile specificate la subpct. 3.3.3. se masoara cu remorca neincarcata.
4. Sistem de franare
4.1. Remorcile din categoriile Ra1 si Rb1 la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axa este mai mica sau egala cu 750 kg, nu trebuie sa fie prevazute cu sistem de franare de serviciu si de stationare. Totusi, daca remorcile din aceste categorii sunt prevazute cu astfel de sisteme, acestea trebuie sa respecte aceleasi conditii ca remorcile din categoria R2.
4.2. Remorcile din categoria Rb1 la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axa depaseste 750 kg si R2 trebuie prevazute cu sistem de franare de serviciu actionat de tractor sau prin inertie. Aceste categorii de remorci trebuie prevazute si cu sistem de franare de stationare.
4.3. Remorcile din categoriile R3 si R4, precum si, prin exceptie de la prevederile subpct. 4.1. si 4.2., remorcile lente pentru transport persoane trebuie sa fie prevazute cu sistem de franare de serviciu actionat de tractor. Aceste categorii de remorci trebuie prevazute si cu sistem de franare de stationare.
4.4. La o remorca ce este prevazuta cu un sistem de franare de serviciu, sistemul de franare trebuie sa fie de asa natura incat remorca sa se opreasca automat daca elementele de legatura dintre tractor si remorca se desprind in timpul deplasarii.
4.5. Remorcile mentionate la subpct. 4.1 care nu sunt prevazute cu sistem de franare, trebuie prevazute, in afara de dispozitivul de cuplare, cu un dispozitiv suplimentar de legare (lant, cablu etc.) capabil, in cazul separarii accidentale a cuplarii dintre tractor si remorca, sa previna contactul protapului cu pamantul si sa asigure pastrarea traiectoriei remorcii in raport cu tractorul.
4.6. Pentru remorcile prevazute cu un sistem de franare de serviciu, frana de stationare trebuie sa poata fi actionata chiar si atunci cand remorca este separata de tractor. Frana de stationare trebuie sa poata fi actionata de catre o persoana care sta pe sol. Totusi, in cazul unei remorci lente pentru transport persoane, sistemul de franare trebuie sa poata fi activat si din interiorul remorcii, comanda fiind inscriptionata in mod corespunzator. Expresia "a actiona" se refera si la actiunea de decuplare a franei de stationare.
4.7. Daca remorca este dotata cu un dispozitiv ce permite ca actionarea sistemului de franare sa fie intrerupta, unul diferit de sistemul de frana de stationare, dispozitivul trebuie astfel conceput si realizat incat sa fie in mod sigur readus la pozitia "in repaus" nu mai tarziu decat odata cu reluarea alimentarii cu aer comprimat sau lichid hidraulic sau alimentarea electrica a remorcii.
4.8. Conexiuni pneumatice intre tractoare si remorci
In cazul unui sistem de franare actionat pneumatic, conexiunea pneumatica trebuie sa fie cu doua conducte. Furtunurile flexibile trebuie sa faca parte din remorca.
Conexiunile pneumatice trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte:
- sa fie in concordanta cu standarde nationale sau internationale, daca este cazul;
- conectarea incorecta sa fie imposibila prin constructia lor mecanica sau prin presiunea de lucru;
- sa satisfaca functiile constructive.
4.9. Conexiuni hidraulice intre tractoare si remorci
In cazul unui sistem de franare actionat hidraulic, conectorul(ii) conexiunilor hidraulice trebuie sa respecte prevederile ISO 5676:1983. Furtunurile flexibile trebuie sa faca parte din remorca.
Totusi, se accepta si utilizarea de conexiuni care indeplinesc cel putin urmatoarele cerinte:
- sa fie in concordanta cu standarde nationale sau internationale, daca este cazul;
- conectarea incorecta sa fie imposibila prin constructia lor mecanica sau prin presiunea de lucru;
- sa satisfaca functiile si performantele constructive.
4.10. Conexiune electrica intre tractoare si remorci
Atunci cand actionarea unui sistem de franare necesita o conexiune electrica, conectorii conexiunilor electrice trebuie sa respecte prevederile ISO 7638:2003.
4.11. Verificarea eficacitatii sistemului de franare al remorcilor impune verificarea coeficientilor de franare realizati de frana de serviciu si frana de stationare, precum si verificarea dezechilibrului intre fortele de franare la rotile aceleiasi axe pentru frana de serviciu si frana de stationare.
Frana de serviciu si frana de stationare trebuie sa satisfaca conditiile prezentate in tabelul de mai jos.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Valori minime admisibile ale coeficientului de franare           │
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│                            │Coeficient de franare│
│           Tipul franei           │  minim admisibil  │
│                            │     (%)     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frana de serviciu actionata de tractor         │     50     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frana de serviciu actionata prin inertie        │     40     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frana de stationare                   │     18     │
├────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│2. Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre fortele de franare la │
│rotile aceleiasi axe                             │
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│           Tipul franei           │ Dezechilibrul maxim │
│                            │  admisibil (%)  │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frana de serviciu                    │     30     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frana de stationare                   │    < 100    │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
 

4.12. Remorcile trebuie prevazute cu cale de blocare a rotilor, amplasate intr-un loc usor accesibil pe remorca, dupa cum urmeaza:
a) o cala de blocare pentru remorci cu doua axe la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 750 kg;
b) doua cale de blocare pentru:
- remorci cu axa simpla sau dubla, avand distanta dintre axe de cel mult 1 m, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 750 kg;
- remorci cu doua axe, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 7.500 kg.
5. Instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa
5.1. Instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
1. Lampi de mers inapoi:
a. Prezenta: facultativa.
b. Numar: 1 sau 2 de culoare alba.
c. Conectare: la comanda cutiei de viteze a tractorului, atunci cand contactul este pus.
2. Lampi indicatoare de directie
a. Prezenta: obligatorie.
b. Numar: 2 in spate (optional inca 2 pentru categoriile R2, R3 sau R4). Culoare: galben.
c. Conectare:
- independent de orice alta lumina;
- toate lampile de pe aceeasi parte trebuie aprinse sau stinse din aceeasi comanda, acestea urmand sa clipeasca sincron.
3. Avarie
a. Prezenta: obligatorie - reprezinta functionarea simultana a lampilor indicatoare de directie.
b. Numar: ca in cazul lampilor indicatoare de directie. Culoare: galben.
c. Conectare: comanda distincta fata de restul luminilor.
4. Lampa stop (S1 - lampa stop cu intensitate constanta; S2 - lampa stop cu intensitate variabila zi/noapte; S3 - lampa stop situata deasupra S1 sau S2 si al carei centru de referinta este situat in planul longitudinal median al remorcii)
a. Prezenta: obligatorie S1 sau S2 si facultativ S3.
b. Numar: 2 lampi S1 sau 2 lampi S2. Este posibila si montarea a 2 lampi S3 sau a unei lampi S3 decalate fata de planul median daca acesta nu se afla pe un panou fix al caroseriei. Culoare: rosu.
c. Conectare: la actionarea pedalei de frana a tractorului.
Lampa S3 nu trebuie incorporata intr-un alt echipament de iluminare-semnalizare.
Lampa S3 poate fi montata in exteriorul caroseriei sau in interiorul acesteia.
5. Echipament iluminare al numarului de inmatriculare
a. Prezenta: obligatorie.
b. Numar: 1 sau 2 de culoare alba.
6. Lampi de pozitie fata
a. Prezenta: obligatorie pentru remorci mai late de 1600 mm, facultativa pentru restul.
b. Numar: 2 de culoare alba.
c. Conectare: aprindere si stingere simultana.
7. Lampi de pozitie spate
a. Prezenta: obligatorie.
b. Numar: 2 de culoare rosie. Optional, pentru R2, R3, R4 se mai pot instala doua lampi de pozitie atunci cand nu sunt instalate lampi de gabarit.
c. Conectare: aprindere si stingere simultana.
8. Lampi de ceata spate
a. Prezenta: facultativa.
b. Numar: 1 sau 2 de culoare rosie.
c. Conectare:
- lampa sau lampile de ceata spate sa nu se poata aprinde decat atunci cand farurile cu lumina de drum, farurile cu lumina de intalnire sau farurile de ceata fata ale tractorului sunt si ele aprinse;
- lampa sau lampile de ceata spate sa se poata stinge independent de orice alt far al tractorului;
- sub rezerva dispozitiilor enuntate la prima liniuta, functionarea lampii sau a lampilor de ceata spate trebuie sa fie independenta de aprinderea ori stingerea oricarei alte lampi.
9. Lampi de gabarit
a. Prezenta: obligatorie pe remorci cu latime mai mare de 2,10 m; facultativa pe remorci cu latimea cuprinsa intre 1,80 m si 2,10 m.
b. Numar: doua vizibile din fata si doua vizibile din spate. Culoare: alb in fata si rosu in spate.
c. Conectare: sa poata fi actionate simultan.
Lampile vizibile din spate si din fata, situate pe aceeasi parte a remorcii, pot fi combinate intr-un singur echipament.
10. Catadioptri spate triunghiulari
a. Prezenta: obligatorie.
b. Numar: 2 de culoare rosie. Montare: triunghiul cu varful in sus.
Nici un echipament de iluminat nu poate fi plasat in interiorul triunghiului.
11. Catadioptri fata netriunghiulari
a. Prezenta: obligatorie.
b. Numar: 2. Culoare identica cu lumina primita (catadioptri albi sau incolori).
Suprafata iluminata a catadioptrilor poate avea parti comune cu suprafata aparenta a oricarui echipament de iluminat situat in fata.
12. Catadioptri laterali netriunghiulari
a. Prezenta: obligatorie.
b. Numar: in functie de lungimea remorcii, din 3 m in 3 m (4 m daca structura remorcii nu permite respectarea prescriptii). Culoare: galben.
Catadioptrii laterali spate pot fi si rosii daca sunt grupati cu lampile de pozitie spate, cu lampile de gabarit spate, cu lampile de ceata spate sau cu lampile de pozitie laterale spate rosii.
De asemenea, catadioptrii laterali pot fi inclusi in lampile de pozitie laterale.
13. Lampi de pozitie laterale
a. Prezenta: pe toate remorcile a caror lungime depaseste 6 m.
b. Numar: in functie de lungimea remorcii, din 3 m in 3 m (4 m daca structura remorcii nu permite respectarea prescriptiilor). Culoare: galben; lampile de pozitie laterale spate pot fi totusi rosii daca sunt grupate, combinate sau reciproc incorporate cu lampile de pozitie spate, cu lampile de gabarit spate, cu lampile de ceata spate.
c. Conectare: sa poata fi actionate simultan;
14. Placi de identificare spate
(1) Remorcile din categoria Ra trebuie sa fie echipate cu cel putin o placa de identificare spate conform cerintelor precizate prin prezentele reglementari.
(2) Placile de identificare trebuie sa fie omologate in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 69 (cu marca de omologare). Ele sunt triunghiulare si compuse dintr-un fond fluorescent rosu si o bordura reflectorizanta rosie.
(3) Placa de identificare trebuie montata pe partea stanga spate cu varful orientat in sus sau cu cuvantul "TOP" inscris orizontal pe partea superioara a placii (daca exista acest marcaj) conform cu figura de mai jos. Placa de identificare trebuie montata pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a remorcii, iar marginea sa inferioara trebuie sa fie paralela la sol.
 
5.2. Amplasarea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa corespunda prevederilor Directivei 76/756/CEE cu modificarile in vigoare.
5.3. Prin exceptie de la cerintele de la subpct.5.2., prevederile privind amplasarea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa nu se aplica in cazul remorcilor la care montarea dispozitivelor este incompatibila cu utilizarea lor.
6. Cuplaje mecanice intre tractor si remorca
6.1. Componentele mecanice de cuplare pot functiona in mod automat sau neautomat.
6.2. Toate sistemele de cuplare si mecanismele de blocare ale acestora trebuie sa se cupleze si sa se decupleze usor si trebuie construite astfel incat, in conditii normale de functionare, sa nu fie posibila nici o decuplare accidentala.
6.3. Ochetii de remorcare pot fi cu diametrul interior de 50 mm de forma toroidala sau cu diametrul de 40 mm ori 50 mm cu gaura cilindrica. Este interzisa echiparea cu ochet de remorcare tip furca de remorcare (STAS 9086/1-71).
6.4. Remorcile lente pentru transport persoane, care vor fi utilizate in ansambluri de cel putin doua remorci, vor trebui sa dispuna la partea din spate de dispozitive de cuplare tip cap de furca (cu bolt) omologate conform Directivei 89/173/CEE anexa IV cu modificarile in vigoare.
6.5. Remorcile lente pentru transport persoane pot fi numai remorci cu protap articulat.
7. Elemente de identificare
7.1. Remorcile trebuie prevazute cu numar de identificare poansonat in general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al acesteia, in forma si folosind caracterele prevazute de catre producator sau o autoritate competenta din tara de provenienta.
7.2. Remorcile trebuie prevazute cu o placuta producator pe care sa fie inscriptionate cel putin numarul de identificare al acesteia si masele maxime tehnic admisibile.
8. Anvelope
8.1. Remorcile trebuie echipate numai cu anvelope omologate in conformitate cu Directiva 92/23/CE cu modificarile in vigoare sau cu unul din Regulamentele CEE-ONU nr. 30, 54 sau 106, cu respectarea indicilor de sarcina si viteza.
9. Dimensiuni
9.1. Remorcile trebuie sa respecte urmatoarele conditii privind dimensiunile:
a) lungimea maxima: 12,00 m;
b) latimea maxima: 2,55 m;
c) inaltimea maxima: 4,00 m;
9.2. Prin derogare de la prevederile pct. 9.1, se poate acorda omologarea pentru remorcile care depasesc dimensiunile maxime impuse, in cazul remorcilor speciale cu adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale care nu permit incadrarea in aceste dimensiuni, in cazul remorcilor destinate efectuarii de transporturi pentru incarcaturi indivizibile sau in situatia in care aceste dimensiuni sunt depasite ca urmare a montarii unor anvelope speciale.
9.3. La determinarea dimensiunilor de gabarit trebuie avute in vedere urmatoarele:
9.3.1. lungimea remorcii cuprinde toate elementele acesteia, inclusiv pe cele proeminente aflate in fata si in spate (bare de protectie, roata de rezerva etc.), cu exceptia urmatoarelor componente:
- placi de inmatriculare;
- elemente de cauciuc sau plastic in afara gabaritului;
- dispozitive de iluminare si semnalizare;
- trepte de acces si dispozitive de agatare;
- platforme si rampe de acces, daca in pozitia lor pliata (care corespunde starii remorcii in ordine de mers) ies din gabarit cu cel mult 300 mm;
- dispozitive pentru fixarea prelatei, ca si protectiile lor.
9.3.2. latimea remorcii cuprinde toate elementele acesteia, inclusiv pe cele fixe care ies in relief la partea laterala (butucul rotilor, manerele usilor, barele de protectie etc.), cu exceptia urmatoarelor componente:
- dispozitive de fixare a prelatei si de protectie a acestora;
- indicatoare pentru presiune critica in pneuri;
- aparatori de noroi flexibile;
- dispozitive de iluminare si semnalizare;
- scari retractabile;
- deformarile pneurilor la nivelul punctului de contact cu solul.
10. Dispozitive de protectie antiimpanare spate
10.1. Remorcile trebuie sa fie echipate cu dispozitive de protectie antiimpanare spate. Fac exceptie remorcile destinate transportului de incarcaturi lungi indivizibile, precum si cele la care montarea dispozitivului de antiimpanare spate este incompatibila cu utilizarea lor.
10.2. Dispozitivele de protectie antiimpanare spate sunt alcatuite dintr-o traversa si elemente de legatura la lonjeroane sau la componentele care le inlocuiesc si trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
10.2.1. Dispozitivul trebuie montat cat mai aproape de partea din spate a remorcii;
10.2.2. Cand remorca este neincarcata, partea inferioara a dispozitivului trebuie sa se afle la cel mult de 550 mm de sol;
10.2.3. Latimea dispozitivului nu trebuie sa depaseasca latimea axei spate cea mai lata si nu va fi mai scurta cu mai mult de 100 mm in fiecare parte;
10.2.4. Inaltimea sectiunii transversale a dispozitivului trebuie sa fie de cel putin 100 mm.
10.2.5. Extremitatile laterale ale dispozitivului nu trebuie sa fie curbate spre inapoi si nu vor prezenta muchii ascutite spre exterior;
10.2.6. Dispozitivul poate fi astfel conceput incat pozitia sa sa poata fi modificata, dar acesta trebuie sa poata fi blocat in pozitia de lucru.
10.3. O remorca se considera ca indeplineste conditiile legate de dispozitivul de protectie antiimpanare spate daca:
10.3.1. Este echipata cu un dispozitiv conform cu prevederile de mai sus;
10.3.2. Este conceputa si/sau echipata in partea din spate astfel incat forma caroseriei si partile componente ale acesteia pot fi considerate ca inlocuitoare ale dispozitivului.
10.4. In cazul unei remorci care apartine uneia dintre categoriile R1 sau R2, conditiile cu privire la protectia antiimpanare spate se considera indeplinite daca garda la sol in partea din spate a remorcii neincarcate nu depaseste 550 mm pe o latime care nu este mai mica decat cea a axei spate cea mai lata cu mai mult de 100 mm in ambele parti. Conditia trebuie indeplinita cel putin pe o linie situata la cel mult 450 mm fata de extremitatea spate a remorcii.
11. Dispozitive de protectie laterala
11.1. Remorcile din categoriile R3 si R4 trebuie sa fie echipate cu dispozitiv de protectie laterala. Fac exceptie remorcile destinate transportului materialelor lungi indivizibile, precum si cele la care montarea dispozitivului de protectie laterala este incompatibila cu utilizarea lor.
11.2. Dispozitivul de protectie laterala nu trebuie sa determine cresterea latimii remorcii. Marginea sa exterioara nu trebuie sa fie retrasa cu mai mult de 120 mm fata de limitele laterale ale remorcii, iar pe ultimii 250 mm inaintea rotilor din spate adancimea trebuie sa fie de cel mult 30 mm. Dispozitivul de protectie laterala consta in suprafete plane continue sau una sau mai multe sine orizontale.
11.3. Distanta intre sine trebuie sa fie de cel mult de 300 mm, iar sina trebuie sa aiba o inaltime a profilului de minim 50 mm pentru remorcile din categoria R3 si de minim 100 mm pentru remorcile din categoria R4.
11.4. Suprafata exterioara trebuie sa fie neteda sau ondulata orizontal si, pe cat posibil, continua. Pot exista suprapuneri, dar partea suprapusa trebuie sa fie indreptata spre spate sau in jos. De asemenea, pot exista spatii libere pe directia longitudinala de maxim 25 mm.
11.5. Marginea din fata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
11.5.1. Sa fie plasata la maxim 500 mm in spatele planului transversal tangent la pneul ultimei roti din fata;
11.5.2. Atunci cand marginea din fata se afla intr-un spatiu liber, aceasta trebuie sa fie constituita dintr-un element vertical continuu care sa acopere toata inaltimea protectiei laterale; partile exterioare si din fata ale acestui element trebuie sa masoare, spre inapoi, cel putin:
- 50 mm pentru remorcile din categoria R3;
- 100 mm pentru remorcile din categoria R4;
si sa fie curbate cu 100 mm spre interior.
11.6. Marginea din spate trebuie sa fie montata la maximum 300 mm fata de planul tangent la pneul primei roti din spate.
11.7. Cand remorca este neincarcata, partea inferioara a dispozitivului trebuie sa nu se afle la mai mult de 550 mm de sol.
11.8. Marginea superioara a dispozitivului trebuie sa se gaseasca la maximum 350 mm fata de suprafata caroseriei "taiata" sau atinsa de planul vertical tangent la partea exterioara a pneurilor. Daca planul tangent nu "taie" sau atinge caroseria, marginea superioara a protectiei laterale trebuie sa fie la nivelul platformei de incarcare sau la cel putin 950 mm de sol. Daca planul tangent "taie" sau atinge caroseria la mai mult de 1300 mm de sol, marginea superioara a dispozitivului trebuie sa fie la cel putin 950 mm de sol.
11.9. Protectia laterala trebuie sa fie rigida si montata ferm pe remorca.
12. Dispozitive de protectie la improscare
Remorcile trebuie sa fie dotate cu dispozitive de protectie la improscare.
13. Amenajare interioara pentru remorcile lente pentru transport persoane
13.1. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie sa fie echipate cu banci sau scaune fixate ferm pe un element de rezistenta al caroseriei sau sasiului, situate la cel putin 150 mm sub nivelul superior al obloanelor sau al marginii inferioare a geamurilor pentru remorcile a caror caroserie este de tipul inchisa. Echiparea scaunelor sau a bancilor cu centuri de siguranta este facultativa.
13.2. Daca caroseria remorcii este de tipul inchisa, aceasta trebuie prevazuta cu gemuri omologate conform uneia din Directivele 89/173/CEE anexa III, 92/22/CEE cu modificarile in vigoare sau Regulamentului CEE-ONU nr. 43.
13.3. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie sa fie prevazute cu cel putin o iesire de siguranta cu urmatoarele dimensiuni minime: inaltime 1200 mm si latime 550 mm.
13.4. Obloanele sau usile de acces trebuie sa fie prevazute cu balamale si cu incuietori cu doua pozitii de zavorare care sa nu permita deschiderea accidentala in timpul mersului.
13.5. Remorcile lente pentru transport persoane, decapotabile, trebuie sa fie prevazute cu un cadru de rezistenta eficient in cazul rasturnarii remorcii.
13.6. Podeaua remorcilor lente nu poate fi la o distanta fata de sol mai mare de 75 cm.
13.7. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie sa fie echipate cu suspensie.
13.8. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie prevazute cu o placuta pe care sa fie inscriptionat numarul maxim de locuri admis.
13.9. La calculul numarului maxim de locuri admis se considera ca masa fiecarui pasager este de 75 kg.
13.10. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie prevazute cu un sistem optic sau acustic de avertizare din remorca, a conducatorului tractorului, pentru cazuri de urgenta.
14. Inscriptionarea vitezei maxime pe remorcile agricole sau forestiere
14.1. Remorcile cu viteza maxima constructiva declarata mai mica sau egala cu 40 km/h vor avea in mod obligatoriu inscriptionata in partea dreapta spate viteza de 40 km/h. Remorcile lente pentru transport persoane vor avea in mod obligatoriu inscriptionata in partea dreapta spate viteza de 25 km/h. Inscrisul vitezei maxime trebuie sa fie de asa natura incat sa nu poata fi sters.
14.2. Inscriptionarea vitezei maxime se va face utilizand un marcaj de forma circulara de culoare alba in interiorul caruia se va scrie cu fond de culoare neagra urmatorul inscris "Vmax. 25 km/h", sau "Vmax. 40 km/h", dupa caz. Configuratia marcajului si amplasarea marcajului pentru viteza maxima sunt prezentata in figurile de mai jos (in care a = 200 mm si h = a/10).
 
Nota:
Respectarea prevederilor standardelor mentionate in prezenta anexa nu este obligatorie, acestea fiind considerate documente de referinta, acceptandu-se orice documente care atesta indeplinirea cerintelor esentiale din respectivele standarde.

Sectiunea 4
Omologarea de tip a autovehiculelor cu doua sau trei roti, precum
si a produselor utilizate la acestea

CAPITOLUL I
Omologarea CE de tip a autovehiculelor cu doua sau trei roti,
precum si a sistemelor, componentelor si a unitatilor
tehnice separate utilizate la acestea

1. Obiectul
(1) Prezentul capitol cuprinde dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru omologarea CE de tip, acordarea numarului national de registru si pentru eliberarea CIV autovehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevazut la pct. 2, cu scopul de a facilita inmatricularea, inregistrarea, comercializarea sau punerea in circulatie a acestora in Romania ori in celelalte SM, precum si pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate noi destinate autovehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare (utilizarea sau montarea pe autovehicul) a acestora in Romania ori in celelalte SM.
(2) Cerintele tehnice specifice privind fabricarea si functionarea autovehiculelor, precum si a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate utilizate la acestea sunt prevazute in actele de reglementare a caror lista exhaustiva figureaza in anexa nr. 2 la prezenta sectiune.
2. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplica omologarii CE de tip a autovehiculelor cu doua sau trei roti, avand roti jumelate sau nejumelate, destinate utilizarii rutiere, precum si omologarii CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate concepute si fabricate pentru astfel de autovehicule.
(2) Prezentul capitol nu se aplica pentru urmatoarele autovehicule:
a) autovehicule avand o viteza maxima constructiva care nu depaseste 6 km/h;
b) autovehicule destinate sa fie conduse de un pieton;
c) autovehicule destinate sa fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehicule destinate competitiilor sportive organizate pe drumurile publice sau in afara acestora;
e) autovehicule care erau deja in circulatie inainte de data aplicarii Directivei 92/61/CEE;
f) tractoare si masini autopropulsate pentru lucrari (masini agricole) sau cu o utilizare similara;
g) autovehicule concepute in special pentru utilizarea in afara drumurilor publice si pentru activitati recreative, avand trei roti simetrice plasate una in fata si celelalte doua in spate;
h) biciclete cu pedalare asistata, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominala continua maxima de 0,25 kW, a carui alimentare este redusa progresiv si in final intrerupta atunci cand vehiculul atinge o viteza de 25 km/h sau mai devreme, in cazul in care ciclistul se opreste din pedalat.
(3) Prezentul capitol nu se aplica omologarii CE de tip a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate utilizate la autovehiculele exceptate prevazute la alin. (2), cu exceptia cazului in care aceste produse sunt utilizate si pentru autovehiculele care fac obiectul omologarii CE de tip prevazute la alin. (1).
(4) Prezentul capitol nu se aplica omologarii individuale a autovehiculelor prevazute la alin. (1).
(5) Autovehiculele mentionate la alin. (1) se clasifica in:
a) mopede - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 1 si 2;
b) motociclete - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 3 si 4;
c) tricicluri - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 5;.
(6) Prezentul capitol se aplica si cvadriciclurilor, adica autovehiculelor cu 4 roti, care pot fi:
a) cvadricicluri usoare - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 6;
b) cvadricicluri - vezi anexa nr. 1 la prezenta sectiune partea A pct. 7;.
3. Definitii
Suplimentar fata de definitiile prevazute la sectiunea 1 cap. II pct. 4., in sensul prezentului capitol si al actelor de reglementare enumerate in anexa nr. 2 la prezenta sectiune, se aplica definitiile din anexa nr. 1 la prezenta sectiune, iar termenii de mai jos au urmatorul inteles, daca in actele de reglementare mentionate nu se specifica altfel:
a) roti jumelate - doua roti montate pe aceeasi axa, distanta dintre centrele suprafetelor lor de contact cu solul fiind mai mica de 460 mm. Rotile jumelate trebuie sa fie considerate ca o singura roata;
b) autovehicule cu doua sisteme de propulsie - autovehicule cu doua sisteme diferite de propulsie, de exemplu un sistem de propulsie electric si un sistem de propulsie termic.
4. Dispozitii privind acordarea omologarii CE de tip
(1) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie sa fie inaintate de catre producator la RAR. Acestea trebuie sa fie insotite de un document informativ (al carui model, pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor este prevazut in anexa II la Directiva 2002/24/CE, iar pentru omologarea CE de tip a sistemelor, unitatilor tehnice separate si a componentelor este prevazut intr-o anexa sau intr-un apendice la directiva CE/CEE individuala privind sistemul, unitatea tehnica separata sau componenta respectiva), precum si de alte documente mentionate in documentul informativ. Cererile pentru un anumit tip de autovehicul, sistem, unitate tehnica separata sau componenta pot fi inaintate RAR, numai daca o astfel de cerere nu mai fost depusa si in alt SM.
(2) RAR va acorda omologarea CE de tip tuturor tipurilor de autovehicule, sisteme, unitati tehnice separate sau componente care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) tipul de autovehicul indeplineste cerintele tehnice din directivele CE/CEE individuale si este conform cu descrierea furnizata de catre producator, in conformitate cu datele prevazute in lista exhaustiva din anexa I la Directiva 2002/24/CE;
b) sistemul, unitatea tehnica separata sau componenta indeplineste cerintele tehnice din directiva CE/CEE individuala relevanta si este conform (conforma) cu descrierea furnizata de catre producator, in conformitate cu datele prevazute in lista exhaustiva din anexa I la Directiva 2002/24/CE.
(3) Inainte de a acorda omologarea CE de tip, RAR trebuie sa ia toate masurile necesare, daca este nevoie in colaborare cu autoritatile competente din SM in care are loc productia sau in care produsul este introdus in Comunitate, pentru a se asigura de respectarea dispozitiilor din anexa VI la Directiva 2002/24/CE, astfel incat noile autovehicule, sisteme, unitati tehnice separate sau componente fabricate, introduse pe piata, oferite spre comercializare sau puse in circulatie/in exploatare sa fie conforme cu tipul omologat.
(4) RAR trebuie sa se asigure, daca este necesar in colaborare cu autoritatile competente din SM in care are loc productia sau in care produsul este introdus in Comunitate, de continuitatea respectarii dispozitiilor din anexa VI la Directiva 2002/24/CE.
(5) In cazul in care o cerere de omologare CE de tip pentru un tip de autovehicul este insotita de unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip a unui sistem, a unei unitati tehnice separate sau a unei componente, emis(emise) de unul sau mai multe SM, RAR trebuie sa il(le) accepte si nu va efectua, pentru sistemele, unitatile tehnice separate si/sau componentele care au fost deja omologate, verificarile prevazute la alin. (2) lit. (b).
(6) RAR este raspunzator pentru omologarea CE de tip a unui sistem, a unei unitati tehnice separate sau a unei componente pe care o acorda. Pentru omologarile CE de tip acordate pentru un tip de autovehicul, RAR trebuie sa verifice conformitatea productiei, colaborand, daca este necesar, cu autoritatile competente din celelalte SM care au emis certificate de omologare CE de tip pentru sisteme, unitati tehnice separate sau componente.
(7) Cu toate acestea, daca RAR constata ca un autovehicul, un sistem, o unitate tehnica separata sau o componenta care respecta dispozitiile din alin. (2) prezinta un risc semnificativ pentru siguranta rutiera, RAR poate refuza acordarea omologarii CE de tip. RAR va informa de indata celelalte SM si Comisia cu privire la aceasta, mentionand motivele pe care se bazeaza decizia sa.
(8) RAR va completa certificatul de omologare CE de tip prevazut in anexa III la Directiva 2002/24/CE pentru toate tipurile de autovehicule pentru care a acordat omologarea CE de tip a intregului vehicul si, de asemenea, va mentiona rezultatele incercarilor efectuate in rubricile corespunzatoare ale formularului anexat certificatului de omologare CE de tip, al carui model este prevazut in anexa VII la Directiva 2002/24/CE.
(9) De asemenea, pentru toate tipurile de autovehicule pentru care a acordat omologarea CE de tip a intregului vehicul, RAR va acorda numarul national de registru.
(10) Pentru fiecare tip de sistem, unitate tehnica separata sau componenta pentru care a acordat omologarea CE de tip, RAR va completa certificatul de omologare CE de tip care figureaza intr-o anexa sau intr-un apendice la directivele CE/CEE individuale corespunzatoare.
(11) Certificatele de omologare CE de tip privind un autovehicul, un sistem, o unitate tehnica separata sau o componenta trebuie numerotate in conformitate cu metoda descrisa in partea A a anexei V la Directiva 2002/24/CE.
(12) RAR va transmite autoritatilor competente din celelalte SM, in termen de o luna, o copie a certificatului de omologare CE de tip, impreuna cu anexele, pentru fiecare tip de autovehicul caruia i-a acordat sau i-a refuzat acordarea omologarii de tip.
(13) RAR transmite lunar autoritatilor competente din celelalte SM o lista a omologarilor CE de tip ale sistemelor, unitatilor tehnice separate sau componentelor pe care le-a acordat sau le-a refuzat acordarea pe parcursul lunii respective.
(14) RAR gestioneaza datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea sau refuzul acordarii omologarii CE de tip pentru autovehicule, sisteme, componente sau unitati tehnice separate.
(15) La solicitarea unei autoritati competente dintr-un alt SM, RAR va trimite de indata o copie a certificatului de omologare CE de tip, impreuna cu anexele, pentru fiecare tip de sistem, unitate tehnica separata sau componenta pe care le-a omologat.
(16) RAR poate solicita autoritatii competente a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru autovehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, insotita de anexe.
5. Certificatul de conformitate si marca de omologare CE de tip
(1) Pentru fiecare autovehicul produs in conformitate cu tipul care a fost omologat, trebuie emis, de catre producator, un CoC, al carui model este prevazut in partea A a anexei IV la Directiva 2002/24/CE. Acest certificat trebuie sa insoteasca fiecare autovehicul.
CoC trebuie realizat in asa fel incat sa previna orice posibilitate de falsificare. In acest scop, imprimarea trebuie efectuata pe hartie protejata fie prin imagini grafice colorate, fie printr-un filigran care contine marca de identificare a producatorului autovehiculului.
(2) Pentru fiecare unitate tehnica separata sau componenta care nu este de origine si care este fabricata in conformitate cu tipul omologat, trebuie eliberat, de catre producator, un certificat de conformitate, al carui model este prevazut in partea B a anexei IV la Directiva 2002/24/CE. Acest certificat nu este necesar pentru unitatile tehnice separate sau componentele de origine.
(3) In cazul in care unitatea tehnica separata sau componenta care urmeaza sa fie omologata isi indeplineste functia sau prezinta o caracteristica specifica numai impreuna cu alte elemente ale autovehiculului, iar din acest motiv, respectarea uneia sau mai multor cerinte poate fi verificata numai cand unitatea tehnica separata sau componenta respectiva functioneaza impreuna cu alte elemente ale autovehiculului, indiferent daca acestea sunt reale sau simulate, domeniul de aplicare a omologarii unitatii tehnice separate sau a componentei respective trebuie restrans in consecinta. In acest caz, certificatul de omologare CE de tip pentru o unitate tehnica separata sau pentru o componenta trebuie sa mentioneze eventualele restrictii privind utilizarea si eventualele instructiuni de montare. La omologarea CE de tip a autovehiculului trebuie verificata respectarea acestor restrictii si cerinte.
(4) Fara a se aduce atingere dispozitiilor alin. (2), detinatorul unei omologari CE de tip pentru o unitate tehnica separata sau pentru o componenta care a fost acordata in conformitate cu pct. 4. are obligatia de a aplica, pe fiecare unitate tehnica separata sau componenta fabricata in conformitate cu tipul omologat, marca sa de fabricatie sau marca sa comerciala, o indicatie privind tipul si, daca directiva CE/CEE individuala cuprinde dispozitii in acest sens, marca de omologare mentionata la alin. (8). In acest din urma caz, titularul nu trebuie sa elibereze certificatul mentionat la alin. (2).
(5) Detinatorul unui certificat de omologare CE de tip pentru o unitate tehnica separata sau pentru o componenta care, in conformitate cu dispozitiile din alin. (3), contine restrictii privind utilizarea, trebuie sa furnizeze informatii detaliate referitoare la aceste restrictii si sa furnizeze instructiuni de montare, daca este cazul, impreuna cu fiecare unitate tehnica separata sau componenta fabricata.
(6) Detinatorul unui certificat de omologare CE de tip pentru o unitate tehnica separata a unui echipament care nu este de origine, emis pentru un tip de autovehicul sau mai multe tipuri de autovehicule, trebuie sa furnizeze, pentru fiecare astfel de unitate, informatii detaliate care sa permita identificarea autovehiculelor respective.
(7) Orice autovehicul produs in conformitate cu tipul omologat trebuie sa poarte o marca de omologare CE de tip stabilita in conformitate cu sectiunile 1, 3 si 4 ale numarului de omologare CE de tip, prevazut in partea A a anexei V la Directiva 2002/24/CE.
(8) Orice unitate tehnica separata si orice componenta produse in conformitate cu tipul omologat trebuie sa poarte, daca directiva CE/CEE individuala relevanta prevede astfel, o marca de omologare CE de tip care trebuie sa respecte cerintele din partea B a anexei V la Directiva 2002/24/CE. Numarul de omologare CE de tip mentionat in pct. 1.2 din partea B a anexei V la Directiva 2002/24/CE trebuie stabilit in conformitate cu sectiunea 4 a numarului de omologare CE de tip prevazut in partea A a anexei V la Directiva 2002/24/CE.
Informatiile pe care le cuprinde marca de omologare CE de tip pot fi completate cu informatii suplimentare care permit identificarea anumitor caracteristici specifice unitatii tehnice separate sau componentei respective. Aceste informatii suplimentare trebuie specificate, daca este cazul, in directivele CE/CEE individuale privind aceste unitati tehnice separate sau componente.
6. Dispozitii privind modificarea omologarilor CE de tip
(1) Producatorul este raspunzator pentru fabricarea fiecarui autovehicul sau a fiecarui sistem, fiecarei unitati tehnice separate sau fiecarei componente in conformitate cu tipul omologat. Incetarea definitiva a productiei sau orice modificare a informatiilor continute in documentul informativ trebuie comunicate RAR de catre detinatorul omologarii CE de tip, daca RAR a acordat omologarea respectiva.
(2) Daca RAR considera ca o modificare de acest tip nu presupune nici o modificare a certificatului de omologare CE de tip existent sau intocmirea unui nou certificat de omologare CE de tip, RAR va informa producatorul in consecinta.
(3) Daca RAR apreciaza ca o modificare a informatiilor mentionate in documentul informativ justifica noi verificari sau noi incercari, RAR va informa producatorul in consecinta si va realiza aceste incercari. In cazul in care verificarile sau incercarile presupun modificari ale certificatului de omologare CE de tip existent sau intocmirea unui nou certificat, RAR va informa autoritatile competente din celelalte SM in conformitate cu pct. 4.
(4) Daca informatiile prevazute in documentul informativ pentru omologarea autovehiculului au fost modificate, producatorul transmite RAR, daca RAR a acordat omologarea CE de tip respectiva, paginile revizuite, indicand in mod clar natura modificarii si data emiterii noului document. Numarul de referinta din documentul informativ trebuie schimbat numai in cazul in care modificarile aduse documentului informativ necesita modificarea uneia sau mai multor mentiuni din CoC mentionat in anexa IV la directiva 2002/24/CE (cu exceptia pct. 19.1 si 45 - 51 inclusiv).
(5) Daca un certificat de omologare CE de tip nu mai este valabil datorita incetarii definitive a productiei tipului de autovehicul, sistem, unitate tehnica separata sau de componenta care a fost omologat, RAR, daca RAR a acordat omologarea CE de tip respectiva, informeaza, in termen de o luna, autoritatile competente din celelalte SM.
(6) RAR gestioneaza informatiile primite de la celelalte SM cu privire la incetarea definitiva a productiei unui tip de autovehicul, sistem, unitate tehnica separata sau de componenta omologat de respectivele SM.
7. Masuri privind asigurarea conformitatii productiei
(1) Daca RAR, in cazul in care RAR a acordat omologarea CE de tip respectiva, constata ca autovehiculele, sistemele, unitatile tehnice separate sau componentele nu sunt conforme cu tipul omologat, trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura din nou conformitatea productiei tipului omologat. RAR va informa autoritatile competente din celelalte SM cu privire la masurile luate, care, daca este cazul, pot merge pana la retragerea omologarii CE de tip.
(2) Daca RAR constata ca unele autovehicule, sisteme, unitati tehnice separate sau componente nu sunt conforme cu tipul omologat, RAR poate solicita SM care a acordat omologarea CE de tip sa verifice neregulile constatate.
(3) Daca RAR este solicitat de catre un alt SM sa verifice neregulile constatate de acest SM la autovehiculele, sistemele, unitatile tehnice separate sau componentele pe care RAR le-a omologat, RAR va realiza verificarea necesara in termen de sase luni de la data primirii acestei cereri. Daca se constata o nerespectare a conformitatii, RAR va lua masurile prevazute la alin. (1).
(4) Daca RAR sau SM notificat de RAR contesta nerespectarea conformitatii care i-a fost notificata, partile in cauza vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situatiei. Comisia va fi informata si, daca este necesar, va realiza consultari adecvate in vederea gasirii unei solutii.
(5) RAR va informa autoritatile competente ale celorlalte SM, in termen de o luna, cu privire la retragerea oricarei omologari de tip acordate si la motivele pentru adoptarea acestei masuri si va tine evidenta informatiilor primite de la celelalte SM.
8. Clauza de salvgardare pentru autovehiculele, sistemele, componentele sau unitatile tehnice separate conforme prezentelor reglementari
Daca RAR constata ca anumite autovehicule, sisteme, unitati tehnice separate sau componente constituie un pericol pentru siguranta rutiera, desi apartin tipului omologat, RAR poate, pentru o perioada maxima de 6 luni, sa refuze eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii acestor autovehicule, sau sa interzica introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a acestor sisteme, unitati tehnice separate si componente respective. In acest caz, RAR va informa de indata celelalte SM si Comisia Europeana, mentionand motivele deciziei sale.
9. Notificarea deciziilor si a cailor de atac disponibile
Orice decizie referitoare la refuzul sau retragerea omologarii CE de tip, refuzul eliberarii CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii ori a comercializarii unui tip de autovehicul, interzicerea introducerii pe piata, a comercializarii si punerii in exploatare unui tip de sistem, componenta ori unitate tehnica separata luata ca urmare a dispozitiilor adoptate pentru aplicarea prezentului capitol, trebuie sa mentioneze in mod detaliat motivele care stau la baza ei.
Aceasta decizie va fi notificata partii interesate, care va fi informata, in acelasi timp, si cu privire la mijloacele de recurs disponibile in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si cu privire la termenele prevazute pentru exercitarea acestor mijloace de recurs.
10. Notificarea autoritatilor de omologare CE si a serviciilor tehnice
(1) MTI notifica Comisiei si celorlalte SM denumirea si adresa:
a) RAR, in calitate de autoritate nationala de omologare si, daca este cazul, domeniile de care RAR este responsabil;
b) RAR, in calitate de serviciu tehnic, precum si a celorlalte servicii tehnice evaluate si desemnate de catre RAR, specificand pentru ce incercari a fost desemnat fiecare dintre aceste servicii. Serviciile notificate trebuie sa satisfaca normele armonizate privind functionarea laboratoarelor de incercari (EN 45001), respectand urmatoarele dispozitii:
- un producator nu poate fi desemnat ca serviciu tehnic decat in cazul in care directiva CE/CEE individuala stipuleaza in mod expres aceasta;
- in sensul prezentului capitol, nu se considera un fapt exceptional ca un serviciu tehnic sa utilizeze echipamente externe, cu conditia obtinerii acordului RAR.
(2) Se considera ca un serviciu tehnic notificat satisface normele armonizate, insa, daca este cazul, Comisia poate cere MTI sa furnizeze dovezi in acest sens.
Serviciile tarilor terte pot fi notificate ca servicii tehnice doar in cadrul acordurilor bilaterale sau al acordurilor multilaterale incheiate intre Comisie si tarile terte respective.
11. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea autovehiculelor/Introducerea pe piata, comercializarea si punerea in exploatare a sistemelor, componentelor si a unitatilor tehnice separate
(1) Autovehiculele pot fi inmatriculate, inregistrate sau comercializate numai daca sunt insotite de o CIV valabila.
RAR va emite, la cererea producatorului sau reprezentantului acestuia, numarul solicitat de CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor numai daca acestea au fost omologate CE de tip si li s-a acordat numarul national de registru.
RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii numai pentru autovehiculele care sunt insotite de un CoC valabil, emis in conformitate cu pct. 5 alin. (1).
Atunci cand o omologare CE de tip pentru un vehicul isi inceteaza valabilitatea in oricare dintre cazurile urmatoare:
a) noi cerinte in orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizata in consecinta;
b) productia vehiculului omologat este intrerupta definitiv, in mod voluntar;
c) valabilitatea omologarii expira datorita unei restrictii speciale, CoC isi pierde valabilitatea in scopul inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii si RAR nu va mai elibera CIV si nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente in baza numarului national de registru acordat pentru omologarea CE de tip respectiva, decat in conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfarsit de serie conform pct. 12 alin. (1).
Datele din CIV referitoare la autovehicul se inscriu de catre RAR si, dupa caz, de catre detinatorul omologarii CE de tip.
In cazul autovehiculelor de baza sau incomplete, nu se aplica folia de securizare pe CIV.
(2) Pentru autovehiculele omologate CE de tip de catre RAR, acordarea numarului de registru este inclusa in procedura de acordare a omologarii CE de tip, in conformitate cu prevederile pct. 4 alin. (9).
(3) Pentru autovehiculele omologate CE de tip de alt SM, in vederea acordarii numarului national de registru, trebuie prezentate:
a) cererea de inregistrare nationala de tip;
b) o copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al solicitantului acordarii numarului national de registru;
c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a intregului vehicul in baza caruia a fost emis CoC (in functie de cat de relevant este certificatul in cauza se pot solicita si anumite extensii anterioare ale certificatului in cauza);
d) un CoC, in original, personalizat pe un autovehicul din tipul/varianta/versiunea/configuratia CIV pentru care se solicita acordarea numarului national de registru;
e) fisa tehnica a tipului/variantei/versiunii/configuratiei CIV a autovehiculului pentru care se solicita acordarea numarului de registru (semnata si stampilata de solicitant).
Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordarii numarului national de registru RAR poate cere prezentarea autovehiculului in cauza pentru identificare si/sau masuratori dimensionale/masice.
In vederea acordarii numarului national de registru in cazul in care solicitarea/solicitarile producatorului sau reprezentantului acestuia se refera la un tip de vehicul cu mai multe variante si versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numarul de registru variaza intr-un interval de valori ce iese din toleranta prevazuta de actele normative la care se face referire in prezentele reglementari sau la care solicitantul cere inscrierea unor valori ce difera de media intervalului de variatie, RAR va efectua verificari de conformitate pentru vehiculul in cauza (in cazul unei solicitari pentru o singura varianta/versiune) sau pentru vehicule reprezentative apartinand tipului respectiv, in cazul solicitarilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/Vehiculele va/vor fi stabilit(e) de comun acord cu producatorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformitatii se va face in raport cu informatiile din dosarul de omologare CE de tip si CoC al vehiculului respectiv.@
Verificarea conformitatii la acordarea numarului national de registru poate fi extinsa la mai multe versiuni si variante ale unui tip de autovehicul in cazul in care in cadrul procesului de supraveghere pe piata, pentru marca respectiva, sunt identificate neconformitati intre caracteristicile autovehiculelor comercializate si caracteristicile prevazute in dosarul de omologare CE de tip si/sau CoC.
(4) RAR nu va interzice introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a sistemelor, unitatilor tehnice separate sau a componentelor noi care sunt conforme cu dispozitiile din prezentul capitol. Pot fi introduse pe piata, comercializate sau puse in exploatare numai unitatile tehnice separate sau componentele care sunt conforme cu dispozitiile din prezentul capitol.
(5) Prin derogare de la dispozitiile din alin. (1) si (4):
a) RAR poate deroga de la respectarea uneia sau mai multora dintre cerintele directivelor CE/CEE individuale autovehiculele, sistemele, unitatile tehnice separate si componentele destinate productiei de serie mica de maximum 200 unitati pe an pe tip de autovehicul, de sistem, de componenta sau de unitate tehnica separata;
b) MTI poate deroga de la respectarea uneia sau mai multora dintre cerintele directivelor CE/CEE individuale autovehiculele fortelor armate, serviciilor de protectie civila, serviciilor de lupta impotriva incendiilor, fortele de mentinere a ordinii publice ori efectuarii de lucrari publice.
Celelalte SM trebuie informate cu privire la aceste exceptii in termen de o luna de la acordarea lor. Certificatul unei astfel de omologari nu poate avea titlul "Certificat de omologare CE de tip al unui autovehicul".
RAR va decide, in termen de 3 luni de la transmiterea cererii, sa accepte pe teritoriul Romaniei autovehiculele, sistemele, unitatile tehnice separate si componentele omologate pe baza unor derogari acordate de celelalte SM.
(6) Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului Romaniei de a stabili - in conformitate cu tratatul - cerintele pe care le considera necesare pentru a asigura protectia utilizatorilor in timpul utilizarii autovehiculelor in cauza, cu conditia ca aceasta sa nu determine modificarea autovehiculelor.
___________
@Paragraful 3 al alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 30 din Ordinul nr. 421/2010.

12. Inmatricularea, inregistrarea si comercializarea autovehiculelor sfarsit de serie/Derogarile pentru tehnologiile si conceptele noi
(1) Prin derogare de la dispozitiile pct. 11 alin. (1) al treilea paragraf si in limitele stabilite in anexa nr. 3 la prezenta sectiune, RAR poate, pentru o perioada limitata, sa elibereze CIV si/sau sa aplice folia de securizare pe CIV existente in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi care sunt conforme cu un tip de autovehicul a carui omologare CE de tip nu mai este valabila. Aceasta posibilitate este limitata la o perioada de 12 luni de la data la care omologarea CE de tip si-a pierdut valabilitatea.
Primul paragraf se aplica numai autovehiculelor care se aflau pe teritoriul Comunitatii si erau insotite de un CoC emis in perioada in care omologarea CE de tip a autovehiculului in cauza era inca valabila, dar care nu au fost inmatriculate sau inregistrate inainte ca omologarea CE de tip respectiva sa-si piarda valabilitatea.
(2) Inainte ca alin. (1) sa poata fi aplicat unuia sau mai multor tipuri dintr-o anumita categorie, producatorul trebuie sa transmita o cerere RAR, daca este interesat de inmatricularea sau inregistrarea unor astfel de tipuri de autovehicule in Romania. Cererea trebuie sa specifice motivele tehnice si/sau economice care o justifica.
In termen de trei luni, RAR va decide daca accepta eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii tipului de autovehicul si, in caz afirmativ, pentru cate unitati. RAR este responsabil de asigurarea respectarii de catre producator a dispozitiilor din anexa nr. 3 la prezenta sectiune. RAR va trimite Comisiei in fiecare an o lista a derogarilor acordate.
In ceea ce priveste autovehiculele, componentele sau unitatile tehnice separate care incorporeaza tehnologii sau concepte care, datorita naturii lor specifice, nu pot respecta una sau mai multe dintre cerintele din una sau mai multe directive speciale, se aplica dispozitiile pct 20. capitolul I sectiunea 2.
13. Dispozitii finale
(1) Trimiterile facute la Directiva 92/61/CE, abrogata de la 9 noiembrie 2003, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2002/24/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa IX la Directiva 2002/24/CE.
(2) RAR nu poate interzice eliberarea CIV si sau aplicarea foliei de securitate pe CIV emise in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor conforme cu dispozitiile din prezentul capitol.
(3) Prezentele prevederi nu anuleaza nici una dintre omologarile CE de tip acordate inainte de 9 noiembrie 2003 si nici nu impiedica extinderea acestor omologari in conditiile directivei conform careia au fost initial acordate. Cu toate acestea, CoC emise de catre producator trebuie sa respecte modelul specificat in anexa IV la Directiva 2002/24/CE.

CAPITOLUL II
Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehiculele
cu doua sau trei roti si care nu sunt reglementate de
directive CE/CEE sau de regulamente (CE)

La omologarea de tip, introducerea pe piata, comercializarea sau punerea in exploatare a produselor utilizate la autovehiculele cu doua sau trei roti mentionate in tabelul urmator, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzator.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Casti de protectie pentru conducatorii si pasagerii motocicletelor si│  22  │
│mopedelor                              │    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Garnituri de frana de inlocuire                   │  90  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
 

ANEXA Nr. 1
la Sectiunea 4

Definirea categoriilor si tipurilor de autovehicule

A. Definirea categoriilor de omologare

In sensul prezentei sectiuni se definesc urmatoarele categorii de omologare:
1. Categoria L1e - mopede cu doua roti, respectiv vehicule cu doua roti a caror viteza maxima constructiva nu depaseste 45 km/h si echipate cu un motor:
a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3 daca este un motor cu ardere interna, sau
b) cu o putere nominala continua maxima de cel mult 4 kW daca este un motor electric.
2. Categoria L2e - mopede cu trei roti, respectiv vehicule cu trei roti a caror viteza maxima constructiva nu depaseste 45 km/h si echipate cu un motor:
a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3 daca este un motor cu ardere interna cu aprindere prin scanteie, sau
b) cu o putere maxima neta de cel mult 4 kW daca este un alt motor cu ardere interna, sau
c) cu o putere nominala continua maxima de cel mult 4 kW daca este un motor electric.
3. Categoria L3e - motociclete fara atas, respectiv vehicule cu doua roti fara atas, echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cm3 daca este un motor cu ardere interna si/sau a caror viteza maxima constructiva depaseste 45 km/h.
4. Categoria L4e - motociclete cu atas, respectiv vehicule cu doua roti cu atas, echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cm3 daca este un motor cu ardere interna si/sau a caror viteza maxima constructiva depaseste 45 km/h.
5. Categoria L5e - tricicluri, respectiv vehicule cu trei roti simetrice si echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cm3 daca este un motor cu ardere interna si/sau a caror viteza maxima constructiva depaseste 45 km/h.
6. Categoria L6e - cvadricicluri usoare, respectiv vehicule cu 4 roti a caror masa la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor in cazul vehiculelor cu tractiune electrica, avand viteza maxima constructiva de cel mult 45 km/h si echipate cu un motor:
a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3 daca este un motor cu ardere interna cu aprindere prin scanteie, sau
b) cu o putere maxima neta de cel mult 4 kW daca este un alt motor cu ardere interna, sau
c) cu o putere nominala continua maxima de cel mult 4 kW daca este un motor electric.
Aceste autovehicule trebuie sa corespunda conditiilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roti din categoria L2e, cu exceptia cazurilor cand prin prezentele reglementari se prevede altfel.
7. Categoria L7e - cvadricicluri, respectiv vehicule cu 4 roti, altele decat cvadriciclurile usoare, avand masa la gol de cel mult 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri), exclusiv masa acumulatorilor in cazul vehiculelor cu tractiune electrica, si echipate cu un motor a carui putere maxima neta este de cel mult 15 kW.
Aceste autovehicule trebuie sa corespunda conditiilor tehnice aplicabile triciclurilor din categoria L5e, cu exceptia cazurilor cand prin prezentele reglementari se prevede altfel.

B. Definirea tipurilor, variantelor si versiunilor de omologare

In sensul prezentei sectiuni se definesc urmatoarele:
1. tip de vehicul: un vehicul sau un grup de vehicule (variante) care:
a) apartin unei singure categorii (moped cu doua roti L1e, moped cu trei roti L2e, dupa cum sunt definite in partea A);
b) sunt fabricate de catre acelasi producator;
c) au acelasi sasiu, cadru, sub-cadru, podea sau structura, pe care sunt fixate principalele componente;
d) au un motor care functioneaza conform aceluiasi principiu (cu ardere interna, electric, hibrid, etc.);
e) au aceeasi desemnare a tipului de catre producator.
Un tip de vehicul poate avea variante si versiuni.
2. varianta: un vehicul sau un grup de vehicule (versiuni) care:
a) au aceeasi forma a caroseriei (caracteristicile de baza);
b) in grupul de vehicule (versiuni) diferenta referitoare la masa proprie dintre cea mai mica valoare si cea mai mare valoare nu trebuie sa depaseasca 20% din valoarea cea mai mica;
c) in grupul de vehicule (versiuni) diferenta referitoare la masa maxima tehnic admisibila dintre cea mai mica valoare si cea mai mare valoare nu trebuie sa depaseasca 20% din valoarea cea mai mica;
d) au acelasi mod de functionare a motorului (doi sau patru timpi, aprindere prin scanteie sau prin comprimare);
e) in grupul de vehicule (versiuni) diferenta referitoare la capacitatea cilindrica a motorului (in cazul motoarelor cu ardere interna) dintre cea mai mica valoare si cea mai mare valoare nu trebuie sa depaseasca 30% din valoarea cea mai mica;
f) au acelasi numar si aceeasi dispunere a cilindrilor;
g) in grupul de vehicule (versiuni) diferenta referitoare la puterea motorului dintre cea mai mica valoare si cea mai mare valoare nu trebuie sa depaseasca 30% din valoarea cea mai mica;
h) au acelasi mod de functionare (pentru motoarele electrice);
i) au acelasi tip de cutie de viteze (manuala, automata, etc.).
3. versiune: un vehicul care apartin aceluiasi tip si aceleiasi variante, dar care poate avea unul sau mai multe dintre echipamentele, componentele sau sistemele enumerate in dosarul informativ din anexa II la Directiva 2002/24/CE, cu conditia ca sa nu existe decat:
a) o singura valoare declarata pentru:
- masa proprie;
- masa maxima tehnic admisibila;
- puterea motorului;
- cilindreea motorului; si
b) un singur ansamblu de rezultate ale incercarilor inregistrate conform anexei VII la Directiva 2002/24/CE.

C. Definirea categoriilor de folosinta

In sensul prezentei sectiuni se definesc urmatoarele categorii de folosinta:
1. motociclu - autovehicul din categoria L1e, L2e, L3e, L4e sau L5e, cu doua sau trei roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 6 km/h, destinat circulatiei pe drumurile publice. Prevederile aplicabile autovehiculelor cu doua sau trei roti se aplica de asemenea autovehiculelor cu 4 roti din categoria L6e si L7e, denumite cvadricicluri.
1.1. moped (ciclomotor) - autovehicul cu doua sau trei roti, din categoria L1e sau L2e (vezi partea A pct. 1. si 2.);
1.2. motocicleta - autovehicul cu doua sau trei roti, din categoria L3e sau L4e (vezi partea A pct. 3. si 4.);
1.3. triciclu - autovehicul cu trei roti din categoria L5e (vezi partea A pct. 5.);
1.4. cvadriciclu - autovehicul cu 4 roti din categoria L6e sau L7e (vezi partea A pct. 6. si 7.);

ANEXA Nr. 2
la Sectiunea 4

Lista actelor de reglementare
prin care se stabilesc cerintele aplicabile la omologarea CE de tip
a autovehiculelor cu doua sau trei roti, a sistemelor, componentelor
si a unitatilor tehnice separate utilizate la acestea
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│        Obiectul omologarii         │Directive individuale│ Regulamente │
│                          │    CEE/CE    │  CEE-ONU  │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│1. Marca                      │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│2. Tip/varianta/versiune              │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│3. Nume si adresa producator autovehicul      │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│4. Nume si adresa reprezentant al producatorului,  │    CONF     │       │
│daca este cazul                   │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│5. Categorie autovehicul*)             │    CONF     │       │
│                          │    2002/24    │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│6. Numar roti si dispunerea lor in cazul      │    CONF     │       │
│autovehiculelor cu trei roti            │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│7. Schita cadru                   │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│8. Nume si adresa producator motor (daca este    │    CONF     │       │
│diferit de cel al autovehiculului)         │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│9. Marca si descriere motor             │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│10. Tip sistem de aprindere motor          │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│11. Ciclu termic al motorului**)          │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│12. Tip sistem racire motor             │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│13. Tip sistem ungere a motorului**)        │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│14. Numar si configuratie cilindrii sau statoare  │    CONF     │       │
│din motor (in cazul motoarelor cu piston rotativ)**)│           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│15. Alezaj, cursa, cilindree sau volum camere de  │    CONF     │       │
│ardere din motor (in cazul motoarelor cu piston   │           │       │
│rotativ)**)                     │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│16. Diagrama completa de distributie a motorului  │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│17. Raport de compresie motor            │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│18. Moment maxim si putere neta maxima motor:    │           │       │
│- cu aprindere prin scanteie sau prin comprimare  │    95/1     │   -    │
│- electric                     │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│19. Masuri impotriva modificarilor neautorizate   │  97/24, cap. 7  │   -    │
│la mopede si motociclete              │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│20. Rezervor de combustibil**)           │  97/24, cap. 6  │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│21. Baterie (baterii) pentru propulsie       │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│22. Carburator sau alt sistem de alimentare a    │    CONF     │       │
│motorului (tip si marca)**)             │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│23. Sistem electric (tensiune nominala)       │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│24. Generator (tip si putere maxima)**)       │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│25. Viteza maxima constructiva           │    95/1     │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│26. Mase si dimensiuni               │    93/93    │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│27. Dispozitive de cuplare si fixarea acestora   │  97/24, cap. 10  │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│28. Masuri impotriva poluarii atmosferice      │  97/24, cap. 5  │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│29. Anvelope                    │  97/24, cap. 1  │30, 54, 64, 75│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│30. Transmisie                   │    CONF     │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│31. Sistem de franare                │    93/14    │   78   │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│32. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare │    93/92    │   53   │
│luminoasa                      │    2009/67    │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│33. Dispozitive iluminare si semnalizare      │  97/24, cap. 2  │3, 19, 20, 37,│
│luminoasa                      │           │ 38, 50, 56, │
│                          │           │ 57, 72, 82 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│34. Avertizor sonor                 │    93/30    │   28   │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│35. Loc de fixare placa de             │    93/94    │   -    │
│inmatriculare/inregistrare spate          │    2009/62    │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│36. Compatibilitate electromagnetica        │  97/24, cap. 8  │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│37. Nivel sonor si sistem de evacuare**)      │  97/24, cap. 9  │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│38. Oglinda (oglinzi) retrovizoare         │  97/24, cap. 4  │   81   │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│39. Proeminente exterioare             │  97/24, cap. 3  │   -    │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│40. Dispozitiv articulat de sprijin (cu exceptia  │    93/31    │   -    │
│autovehiculelor cu cel putin trei roti)       │    2009/78    │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│41. Dispozitiv de protectie impotriva utilizarii  │    93/33    │   62   │
│neautorizate                    │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│42. Geamuri de securitate, stergatoare de parbriz, │  97/24, cap. 12  │   -    │
│spalatoare de parbriz, dispozitive de degivrare si │           │       │
│dezaburire a parbrizului (pentru mopedele cu trei  │           │       │
│roti, triciclurile si cvadriciclurile carosate)   │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│43. Maner pentru pasager la autovehiculele cu    │    93/32    │   -    │
│doua roti                      │    2009/79    │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│44. Puncte ancorare centuri de siguranta si     │  97/24, cap. 11  │   16   │
│centuri de siguranta (pentru mopedele cu trei roti, │           │       │
│triciclurile si cvadriciclurile carosate)      │           │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│45. Vitezometru                   │    2000/7    │   39   │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│46. Identificare comenzi, martori si indicatoare  │    93/29    │   60   │
│                          │    2009/80    │       │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│47.@ Inscriptii regulamentare (continut, amplasare │   2009/139    │   -    │
│si mod de fixare)                  │           │       │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘
 

___________
@Pozitia 47 a fost modificata prin art. I, pct. 31 din Ordinul nr. 421/2010.

*) Pentru un autovehicul cu doua sisteme de propulsie, daca cele doua moduri de propulsie sunt astfel incat autovehiculul corespunde in aceeasi masura definitiei de moped, cat si definitiei de motocicleta, triciclu sau cvadriciclu, se aplica aceste ultime definitii.
**) Autovehiculele cu propulsie electrica nu sunt supuse cerintelor prevazute la aceste pozitii. Aceasta prevedere nu se aplica vehiculelor cu doua sisteme de propulsie in cazul in care unul dintre cele doua moduri de propulsie este electric, iar celalalt termic.
Nota: Pentru elementele si caracteristicile care au mentiunea "CONF" trebuie verificata conformitatea cu datele furnizate de catre producator.
Directivele individuale CE/CEE mentionate prevad cerinte specifice si pentru mopedele cu performante reduse, adica mopede echipate cu pedale, cu un motor auxiliar cu o putere de pana la 1 kW inclusiv si cu o viteza maxima constructiva de pana la 25 km/h inclusiv. Aceste cerinte specifice se refera in principal la elementele si caracteristicile prevazute la pozitiile 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 si 46 din tabel.

5. Categorie autovehicul
Incadrarea autovehiculelor in categoriile de omologare si de folosinta se realizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezenta sectiune.
18. Moment maxim si putere neta maxima motor
18.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 95/1/CEE, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
19. Masuri impotriva modificarilor neautorizate la mopede si motociclete
19.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 7, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
20. Rezervor de combustibil
20.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de rezervoare trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 6.
25. Viteza maxima constructiva
25.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 95/1/CEE, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
26. Mase si dimensiuni
26.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 93/93/CEE, modificata prin Directiva 2004/86/CE.
27. Dispozitive de cuplare si fixarea acestora
27.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de dispozitive de cuplare trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 10.
27.2. Prevederile subpct. 27.1. se aplica numai autovehiculelor echipate cu dispozitive de cuplare.
28. Masuri impotriva poluarii atmosferice
28.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule, precum si la inmatricularea, inregistrarea sau comercializarea autovehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 5, modificata prin Directiva 2006/72/CE.
28.1.1. In cazul mopedelor, in ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3.
28.1.2. In cazul motocicletelor, in ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5.
28.1.2.1. La solicitarea producatorului, procedura de incercare stabilita prin Regulamentul tehnic mondial (RTM) CEE-ONU nr. 2 poate fi aplicata in cazul motocicletelor in locul procedurii de incercare stabilite pentru incercarea de tip I din cap. 5, anexa II. In cazul aplicarii procedurii stabilite prin RTM CEE-ONU nr. 2, autovehiculul va trebui sa respecte valorile limita ale emisiilor poluante precizate la linia C a tabelului din cap. 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5, precum si celelalte dispozitii ale directivei, cu exceptia pct. 2.2.1.1.1-2.2.1.1.4 din anexa II.
28.1.3. In cazul triciclurilor si cvadriciclurilor, in ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia A a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5.
28.2. Incepand cu 1 mai 2010, RAR nu refuza acordarea omologarii CE de tip a tipurilor noi de autovehicule sau eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi care respecta prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificata prin Directiva 2009/108/CE.
28.3. Incepand cu 1 mai 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 5, modificata prin Directiva 2009/108/CE.
28.3.1. In cazul mopedelor, in ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3.
28.3.2. In cazul motocicletelor, in ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5.
28.3.2.1. La solicitarea producatorului, procedura de incercare stabilita prin Regulamentul tehnic mondial (RTM) CEE-ONU nr. 2 poate fi aplicata in cazul motocicletelor in locul procedurii de incercare stabilite pentru incercarea de tip I din cap. 5, anexa II. In cazul aplicarii procedurii stabilite prin RTM CEE-ONU nr. 2, autovehiculul va trebui sa respecte valorile limita ale emisiilor poluante precizate la linia C a tabelului din cap. 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5, precum si celelalte dispozitii ale directivei, cu exceptia pct. 2.2.1.1.1-2.2.1.1.4 din anexa II.
28.3.3. In cazul triciclurilor si cvadriciclurilor, in ceea ce priveste incercarea de tip I, se aplica valorile limita precizate la linia A a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5.
28.4. Omologarile CE de tip acordate trebuie sa ateste buna functionare a dispozitivelor pentru controlul emisiilor poluante pe durata de viata normala a autovehiculului pana la un parcurs de 30.000 km, atat pentru noile tipuri, cat si pentru toate tipurile de autovehicule.
28.5. Omologarile CE de tip acordate trebuie sa ateste buna functionare a dispozitivelor pentru controlul emisiilor poluante pe durata de viata a autovehiculului in conditii normale de utilizare (control de conformitate a autovehiculelor in circulatie corect intretinute si utilizate), atat pentru noile tipuri, cat si pentru toate tipurile de autovehicule.
28.6. In cazul motocicletelor si triciclurilor, la omologarea CE de tip trebuie respectate prevederile aplicabile referitoare la masurarea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil.
28.7. In cazul motocicletelor cu o cilindree mai mare de 150 cm3, la inmatriculare, inregistrare sau comercializare trebuie respectate prevederile aplicabile referitoare la masurarea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil.
28.8. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de catalizatoare de schimb trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
28.8.1. La introducerea pe piata, comercializarea sau instalarea catalizatoarelor de schimb noi trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificata prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificata si modificata prin Directiva 2006/120/CE).
29. Anvelope
29.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de anvelope trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 1, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
31. Sistem de franare
31.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 93/14/CEE, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
32. Instalare dispozitive iluminare si semnalizare luminoasa
32.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 93/92/CEE, modificata prin Directiva 2000/73/CE.
32.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind instalarea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa:
- acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de autovehicul;
- eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi;
daca autovehiculele respecta prevederile Directivei 2009/67/CE.
32.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/67/CE.
32.4. Trimiterile la Directiva 93/92/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/67/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VIII la Directiva 2009/67/CE.
33. Dispozitive iluminare si semnalizare luminoasa
33.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 2.
34. Avertizor sonor
34.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de avertizoare sonore trebuie respectate prevederile Directivei 93/30/CEE.
35. Loc de fixare placa de inmatriculare/inregistrare spate
35.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 93/94/CEE, modificata prin Directiva 1999/26/CE.
35.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind locul de fixare a placii de inmatriculare/inregistrare spate:
- acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de autovehicul;
- eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi;
daca autovehiculele respecta prevederile Directivei 2009/62/CE.
35.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/62/CE.
35.4. Trimiterile la Directiva 93/94/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/62/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/62/CE.
36. Compatibilitate electromagnetica
36.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de unitati tehnice separate electrice si electronice trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 8.
37. Nivel sonor si sistem de evacuare
37.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de sisteme de evacuare trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 9, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
37.2. Incepand cu 1 mai 2010, RAR nu refuza acordarea omologarii CE de tip a tipurilor noi de autovehicule sau eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi care respecta prevederile Directivei 97/24/CE cap. 9, modificata prin Directiva 2009/108/CE.
37.3. Incepand cu 1 mai 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 9, modificata prin Directiva 2009/108/CE.
38. Oglinda (oglinzi) retrovizoare
38.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de oglinzi retrovizoare trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 4, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
39. Proeminente exterioare
39.1. La omologarea CE de tip a noilor tipuri de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 3, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
40. Dispozitiv articulat de sprijin (cu exceptia autovehiculelor cu cel putin trei roti)
40.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 93/31/CEE, modificata prin Directiva 2000/72/CE.
40.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivul articulat de sprijin:
- acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de autovehicul;
- eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi;
daca dispozitivele articulate de sprijin ale autovehiculele respecta prevederile Directivei 2009/78/CE.
40.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/78/CE.
40.4. Trimiterile la Directiva 93/31/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/78/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/78/CE.
41. Dispozitiv de protectie impotriva utilizarii neautorizate
41.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de dispozitive de protectie impotriva utilizarii neautorizate trebuie respectate prevederile Directivei 93/33/CEE, modificata prin Directiva 1999/23/CE.
42. Geamuri de securitate, stergatoare de parbriz, spalatoare de parbriz, dispozitive de degivrare si dezaburire a parbrizului (pentru mopedele cu trei roti, triciclurile si cvadriciclurile carosate)
42.1. Geamuri de securitate
42.1.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de geamuri de securitate trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 12 anexa I, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
42.2. Stergatoare de parbriz, spalatoare de parbriz, dispozitive de degivrare si dezaburire a parbrizului
42.2.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 12 anexa II, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
43. Maner pentru pasager la autovehiculele cu doua roti
43.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de manere pentru pasager trebuie respectate prevederile Directivei 93/32/CEE, modificata prin Directiva 1999/24/CE.
43.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind manerul pentru pasager la autovehicule cu doua roti:
- acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de autovehicul cu doua roti;
- acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de maner pentru pasager;
- eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi;
- interzicerea introducerii pe piata, comercializarii sau punerii in exploatare a manerelor pentru pasager;
daca autovehiculele sau manerele pentru pasager respecta prevederile Directivei 2009/79/CE.
43.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de manere pentru pasager trebuie respectate prevederile Directivei 2009/79/CE.
43.4. Trimiterile la Directiva 93/32/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/79/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/79/CE.
44. Puncte ancorare centuri de siguranta si centuri de siguranta (pentru mopedele cu trei roti, triciclurile si cvadriciclurile carosate)
44.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule si a tipurilor noi de centuri de siguranta trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 11, modificata prin Directiva 2006/27/CE.
45. Vitezometru
45.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2000/7/CE.
46. Identificare comenzi, martori si indicatoare
46.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 93/29/CEE, modificata prin Directiva 2000/74/CE.
46.2. Incepand cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind identificarea comenzilor, martorilor si a indicatoarelor:
- acordarea omologarii CE de tip, pentru un tip nou de autovehicul;
- eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor noi;
daca autovehiculele respecta prevederile Directivei 2009/80/CE.
46.3. Incepand cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/80/CE.
46.4. Trimiterile la Directiva 93/29/CEE, cu modificarile ulterioare, care se abroga de la 1 ianuarie 2010, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/80/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa IV la Directiva 2009/80/CE.
47. Inscriptii regulamentare (continut, amplasare si mod de fixare)
47.1. Prevederile prezentului punct se aplica inscriptiilor regulamentare pentru toate tipurile de autovehicule prevazute la pct. 2 din cap. I al prezentei sectiuni.
47.2. Procedura pentru acordarea omologarii CE de tip pe componente privind inscriptiile regulamentare pentru un tip de autovehicul si conditiile care reglementeaza libera circulatie a acestora sunt cele prevazute la pct. 4-12 din cap. I al prezentei sectiuni.
47.3. Din motive referitoare la inscriptiile regulamentare:
47.3.1. RAR nu refuza acordarea omologarii CE de tip si nu refuza eliberarea CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii autovehiculelor care respecta prevederile Directivei 2009/139/CE.
47.3.2. RAR refuza acordarea omologarii CE de tip pentru orice tip nou de autovehicul care nu respecta prevederile Directivei 2009/139/CE.
47.3.3. Trimiterile la Directiva 93/34/CEE, astfel cum a fost modificata prin directivele mentionate in partea A a anexei II la Directiva 2009/139/CE, se interpreteaza ca trimiteri la Directiva 2009/139/CE si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III la Directiva 2009/139/CE.@
___________
@Pct. 47 a fost modificat prin art. I, pct. 32 din Ordinul nr. 421/2010.

ANEXA Nr. 3
la Sectiunea 4

Limite pentru sfarsit de serie

Numarul maxim de autovehicule de unul sau mai multe tipuri carora li se poate elibera CIV in vederea inmatricularii, inregistrarii sau comercializarii in Romania in baza procedurii "sfarsit de serie" nu poate depasi 10% din numarul autovehiculelor de toate tipurile inmatriculate sau inregistrate in anul anterior. In cazul in care 10% reprezinta mai putin de 100 de autovehicule, atunci se poate elibera CIV pentru cel mult 100 de vehicule.

Sectiunea 5
Omologarea CEE-ONU de tip a vehiculelor, precum si a echipamentelor,
pieselor si a componentelor utilizate la acestea

1. Omologarea CEE-ONU de tip a vehiculelor, precum si a echipamentelor, pieselor si componentelor utilizate la acestea se acorda in conformitate cu prevederile Acordului de la Geneva din 1958 si regulamentelor CEE-ONU anexate la acesta.
2. In calitate de autoritate de omologare, RAR tine evidenta comunicarilor de omologare CEE-ONU eliberate in Romania si a celor primite de la departamentele administrative ale celorlalte state care sunt parti contractante la acordurile de la Geneva.
3. La cererea solicitantului omologarii de tip, RAR acorda omologarea CEE-ONU de tip pentru vehiculele, echipamentele, piesele si componentele utilizate la acestea, noi, reglementate de regulamentele CEE-ONU, in conformitate cu prevederile regulamentelor CEE-ONU, mentionate in sectiunile 2, 3 si 4, dupa caz.
4. Pentru obtinerea omologarii CEE-ONU de tip si eliberarea comunicarilor de omologare CEE-ONU de tip, producatorii de vehicule, echipamente, piese sau componente utilizate la acestea adreseaza RAR o cerere insotita de documentele precizate in fiecare regulament CEE-ONU. Documentele respective trebuie sa poarte antetul producatorului si trebuie sa fie redactate in limba romana, precum si in limba franceza sau engleza.
5. In vederea efectuarii incercarilor prevazute de regulamentele CEE-ONU, producatorii de vehicule rutiere, echipamente, piese sau componente utilizate la acestea vor pune la dispozitia RAR sau a serviciilor tehnice notificate, dupa caz, documentele precizate in regulamentele respective.
6. La acordarea omologarii CEE-ONU de tip a vehiculelor, echipamentelor, pieselor si componentelor utilizate la acestea se vor respecta prevederile administrative in conformitate cu anexele la regulamentele CEE-ONU in baza carora se acorda omologarea CEE-ONU de tip (definitii, modelul documentului informativ, modelul numarului de omologare de tip, modelul marcii de omologare de tip, verificarea conformitatii productiei etc).
7. Procedurile de verificare a conformitatii productiei sunt cele prevazute in Apendicele 2 la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit si in regulamentele CEE-ONU aplicabile.  

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020