Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
« Inapoi la Legislatie
Legea somajului - 76/2002
Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.
Art. 2
Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.
Art. 3
Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:
a)prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b)incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
c)sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;
d)asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
e)stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
f)stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;
g)imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
h)cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;
i)protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.
Art. 4
(1)In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.
(2)Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. (1).
CAPITOLUL II: Concepte privind piata muncii
SECTIUNEA 1: Termeni si expresii utilizate
Art. 5
In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
I.angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
II.loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III.persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
(la data 01-ian-2006 Art. 5, subpunctul III.. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
IV.somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b)starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c)nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;
(la data 14-oct-2008 Art. 5, subpunctul IV.., litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
d)este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
(la data 01-ian-2006 Art. 5, subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
IV1. somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. IV si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.
(la data 01-ian-2006 Art. 5, subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
IV2. somer de lunga durata - persoana care este somer pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani si pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani;
IV3. tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a)se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b)are dizabilitati;
c)nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
d)are copii in intretinere;
e)a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f)este victima a traficului de persoane.
(la data 22-oct-2013 Art. 5, subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Legea 250/2013 )
V.stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat, precum si perioada pentru care persoanele asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj au datorat si au platit contributia de asigurari pentru somaj;
(la data 28-feb-2011 Art. 5, subpunctul V.. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. VI, punctul 1. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
VI.asigurat - persoana fizica ce realizeaza venituri, potrivit legii, si pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si persoana care se asigura prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj;
(la data 28-feb-2011 Art. 5, subpunctul VI.. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. VI, punctul 1. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
VII.indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca;
(la data 28-feb-2011 Art. 5, subpunctul VII.. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. VI, punctul 1. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
VIII.masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
IX.Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, denumit in continuare indicator social de referinta, reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, cat si in vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca, precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca.
(la data 01-ian-2011 Art. 5, subpunctul IX.. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
SECTIUNEA 2: Indicatori statistici privind piata muncii
Art. 6
(la data 18-mar-2002 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de Art. 1 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
a)resursele de munca;
b)populatia activa;
c)populatia ocupata;
d)somerii;
e)locurile de munca vacante;
f)indemnizatia de somaj;
g)populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
h)rata somajului.
(2)Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 7
(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
(2)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.
(la data 18-mar-2002 Art. 7, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de Art. 2 din Norme Metodologice din 2002 )
Art. 8
(1)Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
(2)Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(3)Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.
Art. 9
(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
(2)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.
Art. 10
(1)Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
(la data 18-mar-2002 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de Art. 3 din Norme Metodologice din 2002 )
(2)Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.
(la data 18-mar-2002 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 reglementat de Art. 4 din Norme Metodologice din 2002 )
(3)Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit alin. (1), in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii.
(la data 22-oct-2013 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 250/2013 )
Art. 11
In vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.
Art. 12
In sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a)calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);
b)furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;
c)elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;
d)avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
SECTIUNEA 3: Clasificarea ocupatiilor
Art. 13
Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 14
(1)Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica.
(2)Actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania se realizeaza, periodic, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(la data 27-iul-2013 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 250/2013 )
Art. 15
Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.
SECTIUNEA 4: Categorii de beneficiari
Art. 16
(la data 18-mar-2002 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2002 )
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a)au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
b)nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;
(la data 28-feb-2011 Art. 16, litera B. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. VI, punctul 2. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
c)ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d)au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e)sunt cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;
(la data 22-oct-2013 Art. 16, litera E. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 250/2013 )
f)au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
(la data 01-ian-2006 Art. 16, litera F. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
Art. 17
(1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:
(la data 19-iun-2004 Art. 17, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 107/2004 )
(la data 18-mar-2002 Art. 17, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 reglementat de Art. 5 din Norme Metodologice din 2002 )
a)le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor;
(la data 14-oct-2008 Art. 17, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
b)le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c)le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
(la data 22-oct-2013 Art. 17, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 250/2013 )
e)le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f)au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
(la data 14-oct-2008 Art. 17, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
g)au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
(la data 19-iun-2004 Art. 17, alin. (1), litera G. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 107/2004 )
h)le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
(la data 19-iun-2004 Art. 17, alin. (1), litera H. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 107/2004 )
(la data 19-iun-2004 Art. 17, alin. (1), litera I. din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 3. din Legea 107/2004 )
j)reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
(la data 18-mar-2002 Art. 17, alin. (1), litera J. din capitolul II, sectiunea 4 reglementat de Art. 7 din Norme Metodologice din 2002 )
k)le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cel de natura celor prevazute la lit. a)-e), g) si h), in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj.
(la data 22-oct-2013 Art. 17, alin. (1), litera K. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 250/2013 )
(2)Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a)sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
(la data 19-iun-2004 Art. 17, alin. (2), litera A. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 107/2004 )
b)sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
(la data 19-iun-2004 Art. 17, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 107/2004 )
(la data 28-feb-2011 Art. 17, alin. (2), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. VI, punctul 3. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
CAPITOLUL III: Sistemul asigurarilor pentru somaj
SECTIUNEA 1: Categorii de asigurati
Art. 18
(1)In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
(2)Asiguratii pot fi:
a)cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;
(la data 10-oct-2002 Art. 18, alin. (2), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 124/2002 )
b)cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;
c)cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.
(la data 19-iun-2004 Art. 18, alin. (2), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 107/2004 )
(3)Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.
Art. 19
In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a)persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;
(la data 19-iun-2004 Art. 19, litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 107/2004 )
b)functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
c)persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
(la data 22-oct-2013 Art. 19, litera D. din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 250/2013 )
e)persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
f)alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e), in conditiile in care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective exista obligatia, potrivit legii, de plata a contributiei de asigurari pentru somaj.
(la data 01-ian-2011 Art. 19, litera F. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. X, punctul 1. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
Art. 20
(la data 18-mar-2002 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 11 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 1 reglementat de Art. 10 din Norme Metodologice din 2002 )
Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a)asociat unic, asociati;
b)administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
c)persoane fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice, titulari ai intreprinderilor individuale, precum si membrii intreprinderilor familiale;
d)cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
e)alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-d).
(la data 27-iul-2013 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 250/2013 )
Art. 21
(la data 20-aug-2004 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )
Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-iul-2013 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 250/2013 )
Art. 22
(1)Persoanele prevazute la art. 20 pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
(la data 01-ian-2006 Art. 22, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
(2)Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.
(la data 01-ian-2011 Art. 22, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. X, punctul 3. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
Art. 221
(1)Persoanele care sunt supuse legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene sau de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, avand angajator care nu are sediul social ori reprezentanta pe teritoriul Romaniei, se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj, cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau isi exercita dreptul la rezidenta potrivit legii, in conditiile in care sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si nu au statut de pensionar, conform legii.
(2)Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la alin. (1) si la care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota stabilita de lege pentru persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(la data 27-iul-2013 Art. 22 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 250/2013 )
SECTIUNEA 2: Bugetul asigurarilor pentru somaj
Art. 23
(1)Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2)Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(3)Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 24
(1)Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
a)contributiile angajatorilor si ale persoanelor la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii;
(la data 01-ian-2011 Art. 24, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. X, punctul 4. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
b)contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 19;
c)contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;
d)venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.
(11)Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui buget, in functie de natura sursei la care a fost creat debitul.
(la data 19-iun-2004 Art. 24, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Legea 107/2004 )
(2)In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.
Art. 25
(1)Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2)Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator.
(la data 19-iun-2004 Art. 25, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 107/2004 )
(3)Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor pentru somaj sunt purtatoare de dobanzi.
(la data 19-iun-2004 Art. 25 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 107/2004 )
(4)Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj si care, potrivit prevederilor legale, continua si in anul bugetar urmator vor fi finantate din bugetul anului respectiv, din creditele aprobate cu acest scop.
(la data 16-dec-2010 Art. 25, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 233/2010 )
Art. 26
(la data 02-mar-2009 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 19 din capitolul III din Legea 19/2009 )
(la data 01-ian-2009 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 3 din Ordonanta urgenta 226/2008 )
(la data 23-iun-2004 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 reglementat de Art. 13 din Norme Metodologice din 2002 )
Angajatorii au obligatia de a calcula lunar si de a plati, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
(la data 27-iul-2013 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 250/2013 )
Art. 27
(1)Angajatorii au obligatia de a calcula si de a retine lunar, precum si de a vira potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
(la data 27-iul-2013 Art. 27, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 250/2013 )
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii.
(la data 01-ian-2011 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. X, punctul 6. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
Art. 28
Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
(la data 27-iul-2013 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 250/2013 )
Art. 29
(la data 31-dec-2010 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 2 a fost in legatura cu Legea 287/2010 )
(la data 22-aug-2010 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta 19/2010 )
(la data 02-mar-2009 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Legea 19/2009 )
(1)Cotele contributiilor prevazute la art. 26 si 27, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot modifica, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2)Cota contributiei prevazute la art. 28 reprezinta suma cotelor contributiilor prevazute la art. 26 si 27, stabilite conform alin. (1), si se poate modifica in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(la data 27-iul-2013 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 250/2013 )
Art. 30
(1)Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, sume reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2)Sumele reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj, in masura in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se prevede altfel.
(la data 26-mai-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. VI, punctul 1. din Ordonanta urgenta 28/2014 )
Art. 31
(1)Termenul de depunere a declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege, este si termen de plata a contributiilor prevazute la art. 26 si 27.
(la data 01-ian-2011 Art. 31, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. X, punctul 8. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
(2)In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, se aplica reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.
(la data 01-ian-2006 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
Art. 32
In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, se aplica, conform legii, masurile de executare silita, stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare privind executarea creantelor bugetare.
(la data 27-iul-2013 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 250/2013 )
Art. 33
(1)Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:
a)plata indemnizatiilor de somaj, precum si a prestatiilor de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein si Elvetia, in conditiile prezentei legi si ale dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene;
(la data 27-iul-2013 Art. 33, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 250/2013 )
a1)prestatiile de somaj platite de institutiile competente in materie de somaj din statele membre ale Uniunii Europene in primele 3 luni sau, dupa caz, 5 luni de indemnizare si a caror rambursare este solicitata Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in calitatea sa de organism de legatura pentru plata prestatiilor de somaj, stabilite in temeiul dispozitiilor instrumentelor juridice europene de catre institutiile competente, in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
(la data 27-iul-2013 Art. 33, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 17. din Legea 250/2013 )
b)plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;
c)platile compensatorii acordate potrivit legii;
d)taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);
e)finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;
f)finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii;
(la data 19-iun-2004 Art. 33, alin. (1), litera F. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 107/2004 )
g)finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
h)organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege;
i)participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
j)aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor;
k)cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
l)cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
l1)finantarea contributiei nationale pentru implementarea proiectelor derulate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale, precum si a masurilor pe piata muncii de natura serviciilor si alocatiilor financiare personalizate care reprezinta actiuni eligibile conform reglementarilor europene privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare si sunt prevazute a se acorda prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru care se solicita o contributie financiara din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare, in conditiile reglementarilor europene specifice;
(la data 27-iul-2013 Art. 33, alin. (1), litera L. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 18. din Legea 250/2013 )
m)rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;
n)alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
o)finantarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii, precum si a activitatii de elaborare, actualizare si aprobare a instrumentelor specifice necesare organizarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, potrivit legii, a evaluarii si certificarii competentelor dobandite pe alte cai decat cea formala.
(la data 27-iul-2013 Art. 33, alin. (1), litera N. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 19. din Legea 250/2013 )
(2)Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.
(3)Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor prevazute la art. 43, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, se stabilesc astfel:
a)prin stabilirea unui tarif pentru un talon de plata, in situatia in care plata se efectueaza la domiciliul beneficiarilor din Romania;
b)prin aplicarea unui procent asupra sumelor platite, in situatia in care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
c)prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, in situatia in care plata drepturilor se face in cont curent sau in cont de card.
(4)Procentul prevazut la alin. (3) lit. b) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite.
(5)Comisionul bancar prevazut la alin. (3) lit. c) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0,15% din valoarea totala a sumelor platite.
(la data 01-ian-2011 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
Art. 331
Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei.
(la data 14-oct-2008 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
SECTIUNEA 3: Indemnizatia de somaj
(la data 10-feb-2010 capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordonanta urgenta 4/2010 )
Art. 34
(1)Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
(la data 18-mar-2002 Art. 34, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 15 din Norme Metodologice din 2002 )
a)au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b)nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
(la data 14-oct-2008 Art. 34, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
c)nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
(la data 18-mar-2002 Art. 34, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 16 din Norme Metodologice din 2002 )
d)sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(11)La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau in calcul:
(la data 01-mar-2010 Art. 34, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 5, alin. (2) din Ordonanta urgenta 13/2010 )
a)perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;
(la data 01-ian-2011 Art. 34, alin. (1^1), litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. X, punctul 9. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
*) Perioadele de incapacitate temporara de munca prevazute de art. 34 alin. (11) lit. a) sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
(la data 01-ian-2011 Art. 34, alin. (1^1), litera A. din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. XIV din Ordonanta urgenta 117/2010 )
b)perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g);
c)perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d)perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (i) lit. j).
(12)Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.
(la data 23-iun-2004 Art. 34, alin. (1^2) din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 17 din Norme Metodologice din 2002 )
(13)Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.
(la data 19-iun-2004 Art. 34, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 14. din Legea 107/2004 )
(la data 23-iun-2004 Art. 34, alin. (1^3) din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 17 din Norme Metodologice din 2002 )
(2)Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit, in conditiile legii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(la data 28-feb-2011 Art. 34, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. VI, punctul 4. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
(3)Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
b)nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
(la data 14-oct-2008 Art. 34, alin. (3), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
c)nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.
Art. 35
(1)Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizate inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.
(la data 01-ian-2011 Art. 35, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. X, punctul 10. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
*) Perioadele de incapacitate temporara de munca prevazute de art. 35 alin. (1) sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
(la data 01-ian-2011 Art. 35, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. XIV din Ordonanta urgenta 117/2010 )
(2)Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu.
(3)Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.
(la data 19-iun-2004 Art. 35 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 107/2004 )
Art. 36
(la data 22-feb-2011 Art. 36 din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 19 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2)Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(3)Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Art. 37
(1)Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(la data 28-feb-2011 Art. 37, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. VI, punctul 5. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
(2)Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
(3)Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
(4)Indemnizatiile de somaj cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania pot fi mentinute in plata pe perioada in care persoana se deplaseaza pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si pe teritoriul Elvetiei, pentru a cauta un loc de munca in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene sau, dupa caz, de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene.
(la data 27-iul-2013 Art. 37, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 250/2013 )
(5)Prestatiile de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi mentinute in plata in Romania, in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari comunitare.
(la data 14-oct-2008 Art. 37, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
Art. 371
(1)La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a), nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj.
(2)Perioadele care reprezinta stagiu de cotizare si care au fost utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj, prevazute la alin. (1), se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept, prevazut la art. 39.
(la data 16-dec-2010 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 233/2010 )
Art. 38
(1)Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:
a)incetarii raporturilor de munca;
(la data 14-oct-2008 Art. 38, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
b)incetarii raporturilor de serviciu;
c)incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d)expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.
(la data 10-oct-2002 Art. 38, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 124/2002 )
e)incetarii calitatii de membru cooperator;
f)incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g)incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h)incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
(la data 19-iun-2004 Art. 38, alin. (1), litera H. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 107/2004 )
(la data 19-iun-2004 Art. 38, alin. (1), litera I. din capitolul III, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 107/2004 )
j)ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k)incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cele de natura celor prevazute la lit. a)-e) si lit. g) si h), in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj;
(la data 22-oct-2013 Art. 38, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 250/2013 )
l)expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
m)absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
(la data 28-feb-2011 Art. 38, alin. (1), litera N. din capitolul III, sectiunea 3 abrogat de Art. VI, punctul 6. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
(2)Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 de zile de la aceasta data.
(la data 28-feb-2011 Art. 38, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. VI, punctul 7. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
(3)Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(la data 28-feb-2011 Art. 38, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. VI, punctul 7. din Ordonanta urgenta 17/2011 )
(4)Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.
Art. 39
(1)Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
(la data 25-mar-2009 Art. 39, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 28/2009 )
(la data 25-mar-2009 Art. 39, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordonanta urgenta 28/2009 )
a)6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b)9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c)12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2)Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a)75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
(la data 01-ian-2011 Art. 39, alin. (2), litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
b)suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.
(la data 22-feb-2011 Art. 39, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 19 din Norme Metodologice din 2002 )
(3)Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), sunt:
a)3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b)5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c)7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d)10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
(4)Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
(la data 01-ian-2006 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
*) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se stabileste ori se repune in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite potrivit legii se diminueaza cu 15%.
(la data 03-iul-2010 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din Legea 118/2010 )
Art. 40
(1)Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia.
(la data 01-ian-2011 Art. 40, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
(2)Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.
Art. 41
(1)Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a)sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b)sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c)sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
d)sa caute activ un loc de munca.
(la data 22-feb-2011 Art. 41, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 20 din Norme Metodologice din 2002 )
e)sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.
(la data 16-dec-2010 Art. 41, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 233/2010 )
(la data 22-feb-2011 Art. 41, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 20 din Norme Metodologice din 2002 )
(11)Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. c) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii.
(12)Persoanele prevazute la alin. (11) au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii prevazute la alin. (1) lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 44 lit. d) si e).
(13)In situatia in care obligatia prevazuta la alin. (12) nu este indeplinita, prevederile alin. (11) nu se aplica.
(la data 16-dec-2010 Art. 41, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 233/2010 )
(2)Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
(3)Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.
(la data 18-mar-2002 Art. 41, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 21 din Norme Metodologice din 2002 )
Art. 42
(1)Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(la data 01-ian-2011 Art. 42, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
(2)Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.
(3)Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.
(la data 27-iul-2013 Art. 42, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 22. din Legea 250/2013 )
Art. 43
(la data 18-mar-2002 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 23 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1). (2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.
Art. 44
(la data 18-mar-2002 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 28 din Norme Metodologice din 2002 )
Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a)la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni;
(la data 27-iul-2013 Art. 44, litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 250/2013 )
b)la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
(la data 14-oct-2008 Art. 44, litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(la data 22-feb-2011 Art. 44, litera B. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 24 din Norme Metodologice din 2002 )
c)la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
(la data 14-oct-2008 Art. 44, litera C. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
d)la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor;
(la data 01-ian-2011 Art. 44, litera D. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
(la data 22-feb-2011 Art. 44, litera D. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 25 din Norme Metodologice din 2002 )
e)la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f)daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g)la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h)la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
(la data 27-iul-2013 Art. 44, litera H. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 250/2013 )
i)la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j)in cazul decesului beneficiarului;
k)la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2), (3) si (31);
(la data 14-oct-2008 Art. 44, litera K. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
l)la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
m)la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).
(la data 19-iun-2004 Art. 44, litera M. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 107/2004 )
n)la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
o)la data angajarii, conform legii, pe baza de contract, in situatia soldatilor si gradatilor voluntari;
p)la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii;
q)de la data la care desfasoara o activitate pentru o perioada mai mare de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil, sau in temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 22-oct-2013 Art. 44, litera M. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 24. din Legea 250/2013 )
Art. 45
(la data 18-mar-2002 Art. 45 din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 28 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a)la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a);
(la data 18-mar-2002 Art. 45, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 27 din Norme Metodologice din 2002 )
b)pe perioada indeplinirii serviciului militar activ;
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 250/2013 )
c)la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni;
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 250/2013 )
d)la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj, conform prevederilor legale, pe o perioada de maximum 3 luni sau, dupa caz, 6 luni, cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are, dupa caz, domiciliul sau resedinta;
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 250/2013 )
e)pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
f)la data pensionarii pentru invaliditate;
g)pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap;
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (1), litera G. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 250/2013 )
h)pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
i)pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, in situatia in care aceste drepturi banesti se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj;
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (1), litera I. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 250/2013 )
j)la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei, in situatia in care plata indemnizatiei de somaj nu se suspenda in conditiile lit. d);
k)la data inceperii desfasurarii unei activitati pentru o perioada mai mica de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau in temeiul Legii nr. 96/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (1), litera I. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 26. din Legea 250/2013 )
(2)Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
(3)Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b), c), e)-i) si k), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 250/2013 )
(31)Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. d), se face, dupa caz, astfel:
a)de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii, in situatia in care persoanei ii sunt incidente dispozitiile referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, precum si masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene;
b)de la data stabilita conform reglementarilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii, in situatia in care persoanei ii sunt incidente dispozitiile referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene sau, dupa caz, 6 luni, cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are, dupa caz, domiciliul sau resedinta.
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 250/2013 )
(32)Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. j), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii.
(la data 22-oct-2013 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 28. din Legea 250/2013 )
(4)Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.
(5)Perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazuta la alin. (1) lit. g), face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj in situatia in care nu este indeplinita obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. e).
(la data 16-dec-2010 Art. 45, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 233/2010 )
Art. 46
(la data 18-mar-2002 Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 reglementat de Art. 29 din Norme Metodologice din 2002 )
Drepturile banesti prevazute la art. 43 fac obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.
Art. 47
(1)Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, se recupereaza pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri executorii.
(2)Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
(3)Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.
(la data 14-oct-2008 Art. 47 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
Art. 48
(1)Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
(2)Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3)Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(4)Pentru contributiile de asigurari sociale obligatorii, care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se platesc pentru drepturile la indemnizatie de somaj si alte drepturi banesti, stabilite si acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru perioadele anterioare lunii in care se platesc drepturile respective, in conditiile legii, nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.
(la data 27-iul-2013 Art. 48, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 29. din Legea 250/2013 )
CAPITOLUL IV: Masuri pentru prevenirea somajului
(la data 03-apr-2002 capitolul IV reglementat de Art. 12 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 capitolul IV reglementat de Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 15 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 14 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 13 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 11 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 5 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 4 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 3 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 49 din capitolul IV reglementat de Art. 30 din Norme Metodologice din 2002 )
Art. 481
(1)In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50 % din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20 % din personalul angajat.
(2)Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin. (1) o singura data in cursul unui an calendaristic.
(la data 22-oct-2013 Art. 48^1, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 250/2013 )
(la data 22-oct-2013 Art. 48^1, alin. (3) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea 250/2013 )
(4)Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta ia alin. (1), cel putin un an de la data acordarii sumei.
(la data 14-oct-2008 Art. 48^1, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(5)Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (4) anterior termenului de un an sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.
(la data 14-oct-2008 Art. 48^1, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(6)Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate in aplicarea prezentei legi.
(la data 14-oct-2008 Art. 48^1, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(7)Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "invatamant", angajatorilor selectati de agentia pentru ocuparea fortei de munca, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis.
(la data 22-oct-2013 Art. 48^1, alin. (7) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 250/2013 )
Art. 49
In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.
(la data 01-ian-2006 Art. 49 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
Art. 50
(la data 03-apr-2002 Art. 50 din capitolul IV reglementat de Art. 1 din Procedura din 2002 )
(1)In situatiile prevazute la art. 49 angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.
(2)In perioada preavizului prevazut la alin. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.
(3)In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(la data 01-ian-2006 Art. 50, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
Art. 51
(la data 03-apr-2002 Art. 51 din capitolul IV reglementat de Art. 10 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 51 din capitolul IV reglementat de Art. 7 din Procedura din 2002 )
(la data 03-apr-2002 Art. 51 din capitolul IV reglementat de Art. 2 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 51 din capitolul IV reglementat de Art. 31 din Norme Metodologice din 2002 )
In sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele activitati:
a)informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
b)plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
c)reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
d)sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.
Art. 52
(1)De serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.
(la data 03-apr-2002 Art. 52, alin. (1) din capitolul IV reglementat de Art. 9 din Procedura din 2002 )
(2)Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
CAPITOLUL V: Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca
(la data 10-mai-2002 capitolul V reglementat de capitolul 10 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 capitolul V reglementat de Procedura din 2002 )
SECTIUNEA 1: Servicii specializate
Art. 53
Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza:
a)cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
b)stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca.
c)promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala.
(la data 22-oct-2013 Art. 53, litera B. din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 33. din Legea 250/2013 )
Art. 54
Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.
Art. 55
(1)Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati.
(la data 18-mar-2002 Art. 55, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 reglementat de Art. 32 din Norme Metodologice din 2002 )
(2)Acreditarea furnizorilor de servicii prevazuti la alin. (1) se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(la data 26-mai-2014 Art. 55, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 abrogat de Art. VI, punctul 2. din Ordonanta urgenta 28/2014 )
(la data 26-mai-2014 Art. 55, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 abrogat de Art. VI, punctul 2. din Ordonanta urgenta 28/2014 )
Art. 56
Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(la data 19-iun-2004 Art. 56 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 107/2004 )
Art. 561
Nu se supun acreditarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii in statul de origine sau de provenienta.
(la data 01-ian-2007 Art. 56 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 24. din Legea 107/2004 )
SECTIUNEA 2: Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca
Art. 57
(1)Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in principal, prin:
a)informarea si consilierea profesionala;
b)medierea muncii;
c)formarea profesionala;
c1)evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
(la data 22-oct-2013 Art. 57, alin. (1), litera C. din capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 34. din Legea 250/2013 )
d)consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
e)completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
f)stimularea mobilitatii fortei de munca.
(2)Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor programe speciale in parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat.
(21)Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin acordarea masurilor pe piata muncii de natura serviciilor si alocatiilor financiare personalizate care reprezinta actiuni eligibile conform prevederilor legale si sunt prevazute a se acorda prin proiectele derulate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale sau prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru care se solicita o contributie financiara din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare in conditiile reglementarilor europene specifice.
(la data 27-iul-2013 Art. 57, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 35. din Legea 250/2013 )
(3)Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, prevazute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza si contra cost de catre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in conditiile legii.
(la data 01-ian-2006 Art. 57 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
SUBSECTIUNEA 1: Informarea si consilierea profesionala
(la data 10-mai-2002 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 11 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 5 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 1 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
Art. 58
(1)Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 4 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
a)furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 8 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
b)evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 9 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
c)dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d)instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (1), litera D. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 10 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
(2)Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 2 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
(3)Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 7 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
(4)Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.
(la data 10-mai-2002 Art. 58, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 reglementat de Art. 3 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
SUBSECTIUNEA 2: Medierea muncii
(la data 10-mai-2002 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 13 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
Art. 59
(1)Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
(la data 10-mai-2002 Art. 59, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 12 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(2)Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca.
(la data 10-mai-2002 Art. 59, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 6 din capitolul 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 59, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 14 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(3)Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:
(la data 10-mai-2002 Art. 59, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 16 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 59, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 15 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
a)informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
b)mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
c)preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.
(la data 18-mar-2002 Art. 59, alin. (3), litera C. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 33 din Norme Metodologice din 2002 )
Art. 60
(la data 10-mai-2002 Art. 60 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 22 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 60 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 21 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 60 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 20 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 60 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 19 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(1)In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a intocmi, pentru fiecare persoana in cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere.
(2)Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Art. 61
(la data 10-mai-2002 Art. 61 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 18 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
(1)Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.
(2)Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.
(la data 18-mar-2002 Art. 61, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 34, alin. (1) din Norme Metodologice din 2002 )
(3)De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la art. 16 lit. c)-f).
(la data 19-iun-2004 Art. 61, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 107/2004 )
Art. 62
(la data 10-mai-2002 Art. 62 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 reglementat de Art. 17 din capitolul 2 din Procedura din 2002 )
Medierea muncii se poate realiza si contra-cost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
SUBSECTIUNEA 3: Formarea profesionala
Art. 63
(la data 10-mai-2002 Art. 63 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 30 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 63 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 23 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(1)Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.
(la data 18-mar-2002 Art. 63, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 35 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 63, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 25 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(2)Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.
(3)Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
(4)Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.
Art. 64
(la data 10-mai-2002 Art. 64 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 27 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(1)Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.
(2)Programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari, precum si pe categorii si grupuri de persoane.
(la data 18-mar-2002 Art. 64, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 36 din Norme Metodologice din 2002 )
Art. 65
(la data 10-mai-2002 Art. 65 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 34 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 65 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 24 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(1)Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(3)Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat.
(la data 10-mai-2002 Art. 65, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 31 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 65, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 32 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
Art. 66
(la data 11-aug-2004 Art. 66 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )
(la data 10-mai-2002 Art. 66 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 26 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 66 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 37 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala.
(la data 14-oct-2008 Art. 66, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(2)Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:
a)au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani in cazul copilului cu handicap;
(la data 22-oct-2013 Art. 66, alin. (2), litera A. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 250/2013 )
b)au reluat activitatea dupa perioada indeplinirii serviciului militar activ;
(la data 22-oct-2013 Art. 66, alin. (2), litera B. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 250/2013 )
c)au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.
(3)Prevederile alin. (2) se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.
(4)Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(la data 19-iun-2004 Art. 66 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 107/2004 )
(5)Persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se incadreaza in munca, potrivit legii, pot beneficia in continuare, pana la finalizarea programului de formare profesionala inceput, de serviciile de formare profesionala gratuite la care aveau dreptul daca nu s-ar fi angajat.
(la data 14-oct-2008 Art. 66 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
Art. 661
(1)Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.
(2)Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:
a)sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
(la data 01-ian-2006 Art. 66^1, alin. (2), litera A. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
b)sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
c)sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
d)sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire.
(la data 01-ian-2006 Art. 66^1, alin. (2), litera D. din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
e)sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
(21)Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se elibereaza abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun.
(la data 01-ian-2006 Art. 66^1, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
(3)Persoanele prevazute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
(31)Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire.
(la data 01-ian-2006 Art. 66^1, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
(4)Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5)Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, cu exceptia acelora care participa la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, pe perioada in care participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe de formare profesionala, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca, sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora.
(la data 16-dec-2010 Art. 66^1, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 233/2010 )
(6)Persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.
(7)Drepturile prevazute la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(la data 19-iun-2004 Art. 66 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 27. din Legea 107/2004 )
Art. 67
(1)Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca este coordonata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si prin furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.
(la data 19-iun-2004 Art. 67, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 107/2004 )
(3)Modul de organizare si functionare al centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor se aproba prin hotararea consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(4)Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de punere in aplicare a hotararii consiliului de administratie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(la data 19-iun-2004 Art. 67 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 29. din Legea 107/2004 )
Art. 68
(la data 08-oct-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 58 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 51 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 50 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 49 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 48 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 46 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 43 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 42 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 41 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 40 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 39 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 38 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 68 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 33 din capitolul 3 din Procedura din 2002 )
(1)Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare si specializare se organizeaza pentru ocupatii, meserii si profesii definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania.
(2)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si furnizorii de servicii de formare profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania, numai dupa ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
(la data 18-mar-2002 Art. 68, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 reglementat de Art. 39 din Norme Metodologice din 2002 )
Art. 69
(1)Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara avand la baza standardele ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv standardele de pregatire profesionala, aprobate potrivit legii.
(2)Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv standardele de pregatire profesionala, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate solicita unor persoane juridice de drept public sau privat proiecte de standarde ocupationale ori de pregatire profesionala, care vor fi aprobate potrivit legii.
(la data 01-ian-2006 Art. 69 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
Art. 70
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale exercita controlul asupra realizarii planului national de formare profesionala.
SUBSECTIUNEA 31: Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale
Art. 701
(1)In vederea certificarii competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, persoanele prevazute la art. 66 alin. (1), inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pot beneficia, in mod gratuit, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.
(2)Accesul la serviciile gratuite de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere, in situatia in care, in cadrul acestor activitati, se constata ca persoanele nu detin certificat de competente profesionale, calificare sau absolvire pentru unitatile de competente, ocupatia ori calificarea pentru care se asigura gratuit evaluarea competentelor profesionale si nu au eventuale restrictii medicale cu privire la acestea.
(3)Pot intra, in mod gratuit, in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale propriu-zis numai persoanele care obtin recomandarea evaluatorului de competente profesionale.
(4)Persoanele care nu obtin recomandarea prevazuta la alin. (3) si decid sa intre in procesul de evaluare propriu-zis pentru unitatile de competenta pentru care nu au obtinut aceasta recomandare suporta contravaloarea acestuia.
(5)Persoanele care nu obtin recomandarea prevazuta la alin. (3) beneficiaza gratuit de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, pana in ziua urmatoare datei intocmirii de catre evaluator a recomandarii de a nu intra in procesul de evaluare propriu-zis.
Art. 702
(1)Prin servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pe durata participarii la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, inclusiv pe perioada de analiza a propriei performante profesionale, in raport cu continutul standardului ocupational sau standardului de pregatire profesionala, in care este asistat de catre evaluatorul de competente profesionale, potrivit prevederilor legale.
(2)Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, ce beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, au urmatoarele drepturi:
a)sa beneficieze de informatii si materiale informative referitoare la conditiile de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
b)sa participe, in mod gratuit, la activitatile de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
c)sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie in timpul procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
d)sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu sau, dupa caz, de la unitatea de cazare, la unitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, denumita in continuare unitate de evaluare, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult o deplasare dus-intors, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
e)sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, in situatia in care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta.
(3)Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se elibereaza abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun.
(4)Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (2) lit. e) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de evaluare.
(5)Drepturile prevazute la alin. (2) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.
Art. 703
(1)Persoanele care beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale au obligatia de a nu refuza, din motive imputabile, locul de munca oferit de agentia pentru ocuparea fortei de munca, corespunzator competentelor profesionale certificate, si de a nu intrerupe procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale.
(2)In situatia in care persoanele care beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale refuza, din motive imputabile, locul de munca oferit de agentia pentru ocuparea fortei de munca, corespunzator competentelor profesionale certificate, sau intrerup procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale propriu-zis, inclusiv activitatile care se deruleaza potrivit prevederilor legale anterior intrarii in acest proces de evaluare, din motive imputabile, au obligatia sa restituie toate cheltuielile efectuate pentru serviciile de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare s-a asigurat din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 704
(1)Activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, este coordonata, la nivel national, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Finantarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii, precum si a activitatii de elaborare, actualizare si aprobare a instrumentelor specifice de evaluare si certificare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale, potrivit legii, necesare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, se face din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3)Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, pe durata participarii la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale, dobandite pe alte cai decat cele formale se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 705
(1)Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prin:
a)centrele de formare profesionala din subordinea acestora care sunt autorizate ca centre de evaluare;
b)centrele regionale de formare profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sunt autorizate ca centre de evaluare;
c)persoanele juridice de drept public sau privat autorizate, in conditiile legii, ca centre de evaluare.
(2)Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare numai pentru ocupatiile sau calificarile pentru care sunt autorizate, potrivit legii, centre de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale.
(la data 22-oct-2013 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 37. din Legea 250/2013 )
SUBSECTIUNEA 4: Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
(la data 10-mai-2002 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 4 reglementat de capitolul 4 din Procedura din 2002 )
Art. 71
(1)Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
(2)Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.
(3)Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit:
a)persoanelor prevazute la art. 16, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;
b)persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;
c)studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi.
(la data 20-dec-2004 Art. 71, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 580/2004 )
SUBSECTIUNEA 5: Completarea veniturilor salariale ale angajatilor
Art. 72
(la data 03-iul-2010 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Legea 118/2010 )
(la data 10-oct-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1090/2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 68 din capitolul 5 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 67 din capitolul 5 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 41 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 42 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 43 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 40 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj, potrivit legii, si care se angajeaza cu norma intreaga, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.
(la data 22-oct-2013 Art. 72, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 250/2013 )
(2)Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a).
(la data 01-ian-2006 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
*) Drepturile banesti prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(la data 03-iul-2010 Art. 72 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6, alin. (1) din Legea 118/2010 )
Art. 73
(la data 10-mai-2002 Art. 73 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 70 din capitolul 5 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 73 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 69 din capitolul 5 din Procedura din 2002 )
(1)Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, cu norma intreaga, in termen de 30 de zile, la un alt angajator.
(la data 22-oct-2013 Art. 73, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 250/2013 )
(2)Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantumul stabilit la art. 72, se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.
Art. 731
(la data 22-feb-2011 Art. 73^1 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 reglementat de Art. 43 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 03-iul-2010 Art. 73^1 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Legea 118/2010 )
(1)Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.
(la data 22-oct-2013 Art. 73^1, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 250/2013 )
(2)Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.
(3)Drepturile prevazute la alin. (2) se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.
(4)Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar fi avut dreptul, in conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data angajarii.
(la data 01-ian-2011 Art. 73^1, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
(5)Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2):
a)absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
b)absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c)absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
d)absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
e)absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a).
(la data 01-ian-2006 capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
(6)Persoanele care beneficiaza de prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii, prevazuta la alin. (1), au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel deal doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni.
(la data 22-oct-2013 Art. 73^1, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 completat de Art. I, punctul 41. din Legea 250/2013 )
(la data 22-oct-2013 Art. 73^1, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (2) din Legea 250/2013 )
*) Drepturile banesti prevazute la art. 731 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(la data 03-iul-2010 Art. 73^1 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6, alin. (1) din Legea 118/2010 )
SUBSECTIUNEA 6: Stimularea mobilitatii fortei de munca
Art. 74
(la data 03-iul-2010 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Legea 118/2010 )
(la data 10-oct-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1090/2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 79 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 77 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 76 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 75 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 74 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 73 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 72, alin. (3) din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 72, alin. (1) din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 71 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 45 din Norme Metodologice din 2002 )
Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii.
(la data 14-oct-2008 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
*) Drepturile banesti prevazute la art. 74 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(la data 03-iul-2010 Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6, alin. (1) din Legea 118/2010 )
Art. 75
(la data 03-iul-2010 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Legea 118/2010 )
(la data 10-oct-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1090/2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 79 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 78 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 73 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 72, alin. (3) din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 72, alin. (2) din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 46 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 45 din Norme Metodologice din 2002 )
Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.
(la data 14-oct-2008 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
*) Drepturile banesti prevazute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(la data 03-iul-2010 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6, alin. (1) din Legea 118/2010 )
Art. 751
(1)Prima de incadrare si prima de instalare, prevazute la art. 74 si art. 75, denumite in continuare prime de mobilitate, se acorda, la cerere, in conditiile art. 74 si art. 75, si somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.
(2)Prima de incadrare prevazuta la art. 74 nu se cumuleaza cu prima de instalare prevazuta la art. 75.
(3)Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni.
(4)Nu beneficiaza de primele de mobilitate:
a)persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
b)persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c)persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
d)absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
e)absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
(5)Persoanele care beneficiaza de prime de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii, respectiv pentru o perioada mai mare de 12 luni, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 de km de localitatea in care isi au domiciliul sau, dupa caz, in aceeasi localitate in care a fost si primul angajator la care persoana s-a incadrat in munca si, ca urmare, si-a schimbat domiciliul in acea localitate.
(la data 22-oct-2013 Art. 75 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 completat de Art. I, punctul 42. din Legea 250/2013 )
Art. 76
(la data 10-mai-2002 Art. 76 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 reglementat de Art. 80 din capitolul 6 din Procedura din 2002 )
(1)Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 731, 74, 75 si 751 alin. (1), in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a)art. 55 lit. b), art. 56 lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
c)art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. 75 si 751 alin. (1) in situatia in care isi schimba domiciliul la vechiul domiciliu, intr-o perioada de 12 luni de la angajare.
(3)In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) si alin. (2), recuperarea sumelor prevazute la art. 731, 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.
(la data 22-oct-2013 Art. 76, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (2) din Legea 250/2013 )
(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), angajatii nu au obligatia de a restitui sumele prevazute la art. 731 alin. (1), art. 74 si art. 75, in situatia prevazuta la art. 731 alin. (6), respectiv art. 751 alin. (5).
(la data 22-oct-2013 Art. 76 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 250/2013 )
SECTIUNEA 3: Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor
Art. 77
Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:
a)subventionarea locurilor de munca;
b)acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;
c)acordarea unor facilitati.
1.Subventionarea locurilor de munca
(la data 10-mai-2002 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 87 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 86 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 82 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 81 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 49 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 48 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 78, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 90 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 78, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 89 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 78, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 88 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 03-iul-2010 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. 15, alin. (1), litera A. din Legea 118/2010 )
(la data 10-mai-2002 Art. 79 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 93 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 79 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 92 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 79 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 91 din capitolul 7, sectiunea 1 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 79 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 50 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 03-iul-2010 Art. 79 din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. 15, alin. (1), litera A. din Legea 118/2010 )
Art. 80
(la data 20-mar-2014 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Hotarirea 119/2014 )
(la data 22-feb-2011 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV, alin. (2) din Hotarirea 113/2011 )
(la data 22-feb-2011 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 54 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 22-feb-2011 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 52 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 101 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 99 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 98 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 97 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 96 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 94 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 53 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 61 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 52 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 54 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat:
a)o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
b)o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c)o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.
*) In urma rectificarii publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 3 septembrie 2013, la data de intrare in vigoare a modificarii alin. (1) al art. 80 [modificare prevazuta la art. I pct. 44 si reglementata de alin. (2) al art. II] din Legea nr. 250/2013 in loc de "intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014" se va citi "intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".
(la data 22-oct-2013 Art. 80, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 250/2013 )
(2)Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.
(3)Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie.
(la data 19-iun-2004 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 107/2004 )
Art. 81
Masurile de stimulare prevazute la art. 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
Art. 82
(la data 10-mai-2002 Art. 82 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 95 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.
Art. 83
(la data 10-mai-2002 Art. 83 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 100 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(1)Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.
(la data 27-iul-2013 Art. 83, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 250/2013 )
(la data 22-oct-2013 Art. 83, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Legea 250/2013 )
(2)Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
a)incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) si e), art. 61 lit. d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-iul-2013 Art. 83, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 250/2013 )
(la data 19-iun-2004 Art. 83, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 37. din Legea 107/2004 )
(4)Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Art. 84
(la data 22-oct-2013 Art. 84 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Legea 250/2013 )
(la data 10-mai-2002 Art. 84 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 102 din capitolul 7, sectiunea 2 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 84 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 58 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 84 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 57 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)In perioada celor 18 luni, prevazuta la art. 83 alin. (1), absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii.
(la data 22-oct-2013 Art. 84, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 250/2013 )
(2)Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala prevazuta la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 841
(la data 23-apr-2009 Art. 84^1 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Procedura din 2009 )
(1)Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.
(2)Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).
(3)Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.
(4)Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.
Art. 842
Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(la data 20-dec-2004 Art. 84 din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 580/2004 )
Art. 85
(la data 20-mar-2014 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Hotarirea 119/2014 )
(la data 22-feb-2011 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV, alin. (2) din Hotarirea 113/2011 )
(la data 22-feb-2011 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 59 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 22-feb-2011 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 61 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 22-feb-2011 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 60 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 108 din capitolul 7, sectiunea 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 107 din capitolul 7, sectiunea 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 106 din capitolul 7, sectiunea 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 105 din capitolul 7, sectiunea 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 104 din capitolul 7, sectiunea 3 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 103 din capitolul 7, sectiunea 3 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 59 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 61 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
(la data 22-oct-2013 Art. 85, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 250/2013 )
(2)De facilitatile prevazute la alin. (1), cu exceptia scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(la data 14-oct-2008 Art. 85, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(la data 14-oct-2008 Art. 85, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(4)Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 18 luni, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
(la data 22-oct-2013 Art. 85, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 250/2013 )
(5)Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(la data 22-oct-2013 Art. 85, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 250/2013 )
(6)Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate.
(la data 19-iun-2004 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 107/2004 )
Art. 851
Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.
(la data 19-iun-2004 Art. 85 din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 39. din Legea 107/2004 )
Art. 86
(la data 29-iul-2008 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 25 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 24 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 18 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din capitolul II, sectiunea 2 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din capitolul II, sectiunea 1 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 10-mai-2002 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 110 din capitolul 8 din Procedura din 2002 )
(la data 10-mai-2002 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 109 din capitolul 8 din Procedura din 2002 )
(1)Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.
(la data 22-oct-2013 Art. 86, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 250/2013 )
(2)Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50 % din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
(la data 29-iul-2008 Art. 86, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 20 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(3)In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25 % din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
(la data 29-iul-2008 Art. 86, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 22 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(4)Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda prevazuta la alin. (3) si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.
(5)Creditele prevazute la alin. (4) se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual ori impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4), intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.
(la data 22-oct-2013 Art. 86, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 250/2013 )
(6)In cazul in care in perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la alin. (4) catre alte persoane decat cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda prevazuta la alin. (2) si cea prevazuta la alin. (3).
(7)Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2)-(4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(la data 29-iul-2008 Art. 86, alin. (7) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 21 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
a)sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b)activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
c)pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
(la data 01-ian-2006 Art. 86, alin. (7), litera C. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
d)personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
e)locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2)-(4) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.
(8)Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase.
(la data 22-oct-2013 Art. 86, alin. (8) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 250/2013 )
Art. 861
(1)Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile.
(la data 29-iul-2008 Art. 86^1, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 3 din capitolul II, sectiunea 1 din Normele Metodologice 8/2008 )
(2)Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create.
(3)Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si activitati desfasurate de persoane fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului.
(la data 22-oct-2013 Art. 86^1, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 250/2013 )
(4)Localitatile in care se vor acorda fondurile prevazute la alin. (1), precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(5)Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste, cu conditia ca, pe toate locurile de munca nou-create, sa incadreze in munca, pe perioada nedeterminata, someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale infiintate de someri, precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare, in mod independent, o activitate economica.
(la data 22-oct-2013 Art. 86^1, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 250/2013 )
Art. 862
(1)Pentru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevazute la art. 861, contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25 % din valoarea proiectului de fezabilitate depus.
(la data 29-iul-2008 Art. 86^2, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 19 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(2)Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis.
(la data 14-oct-2008 Art. 86^2, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
(3)Beneficiarii de credite acordate in conditiile art. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate in conditiile art. 861 au obligatia de a mentine locurile de munca nou-create pentru o perioada minima de 5 ani.
(la data 19-iun-2004 Art. 86 din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 41. din Legea 107/2004 )
Art. 87
(la data 29-iul-2008 Art. 87, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 87, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 23-nov-2006 Art. 87, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 90/2006 )
(1)Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2)Intreprinderile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice, proportional cu numarul persoanelor angajate sau, dupa caz, pentru finantarea propriului loc de munca.
(3)Intreprinderile familiale, intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi credite, in conditii avantajoase, daca cel putin unul dintre membrii intreprinderii familiale, respectiv intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale si persoana fizica autorizata sunt asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.
(4)Intreprinderile familiale, intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii intreprinderii familiale, respectiv intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale si persoana fizica autorizata au realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni.
(la data 22-oct-2013 Art. 87 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 250/2013 )
Art. 88
(1)In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.
(la data 22-oct-2013 Art. 88, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 250/2013 )
(la data 22-oct-2013 Art. 88, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Legea 250/2013 )
(2)Obligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor, pentru cei care beneficiaza de credite in conditii avantajoase.
(3)Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil.
(4)In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.
(la data 22-oct-2013 Art. 88, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 250/2013 )
(la data 22-oct-2013 Art. 88, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Legea 250/2013 )
Art. 89
(la data 29-iul-2008 Art. 89 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 33 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 89 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 32 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(1)In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
(2)In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 862 alin. (3) si art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu marimea creditului acordat, pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
(3)In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (3) si (4), angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-a respectat aceasta obligatie in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca, la care, in cazul creditelor, se adauga dobanda aferenta.
(la data 19-iun-2004 Art. 89 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 107/2004 )
Art. 90
(1)Beneficiarii de credite in conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurarilor pentru somaj daca au achitat integral creditele in conditii avantajoase obtinute anterior, inclusiv dobanzile aferente.
(2)Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sa primeasca un nou fond nerambursabil.
(la data 19-iun-2004 Art. 90 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 107/2004 )
Art. 91
(la data 29-iul-2008 Art. 91 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 din Normele Metodologice 8/2008 )
(1)Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege.
(2)Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite in conditii avantajoase poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(la data 19-iun-2004 Art. 91 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 107/2004 )
(3)Taxele si comisioanele pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca le datoreaza bancii sau agentiei de credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(la data 01-ian-2006 Art. 91 din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
Art. 92
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 31 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 30 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 29 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 28 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 27 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 26 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 23 din capitolul II, sectiunea 4 din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din capitolul II, sectiunea 3 din Normele Metodologice 8/2008 )
(1)Procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(la data 23-iun-2004 Art. 92, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 936/2004 )
(2)Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei.
(la data 19-iun-2004 Art. 92 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 107/2004 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din capitolul I din Normele Metodologice 1557/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din capitolul I din Normele Metodologice 8/2008 )
(la data 29-iul-2008 Art. 92, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 2 din capitolul I din Normele Metodologice 8/2008 )
Art. 93
(la data 10-mai-2002 Art. 93 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de capitolul 9 din Procedura din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 93 din capitolul V, sectiunea 3 reglementat de Art. 62 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.
(la data 22-oct-2013 Art. 93, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 250/2013 )
(2)Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.
(la data 14-oct-2008 Art. 94 din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
SECTIUNEA 31: Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala
Art. 931
Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV3, se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin:
a)acompaniament social personalizat;
b)activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor;
c)subventionarea locului de munca.
Art. 932
(1)Acompaniamentul social personalizat, prevazut la art. 931 lit. a), se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare sociala si constau in:
a)informare si consiliere profesionala;
b)mediere a muncii;
c)plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
(2)Contractul de solidaritate prevazut la alin. (1) se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.
(3)Modelul contractului de solidaritate se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 933
Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor, in vederea integrarii pe piata muncii a acestor categorii de persoane, vizeaza:
a)constientizarea si promovarea prevederilor legii in randul actorilor regionali, locali si al partenerilor sociali;
b)diseminarea informatiilor privind avantajele incadrarii in munca a acestor categorii de persoane;
c)interactiunea directa cu angajatorii care dispun de locuri de munca vacante;
d)identificarea de angajatori de insertie.
Art. 934
(1)Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV3, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(2)Suma prevazuta la alin. (1) se acorda in situatia in care:
a)incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
b)locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;
c)sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.
Art. 935
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) lit. a).
Art. 936
(1)Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat in conditiile art. 934, atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.
(2)Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care tanarul prevazut la alin. (1) ar fi avut dreptul in conditiile legii, daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data respectiva.
(3)Suma prevazuta la alin. (1) se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani.
Art. 937
(1)Sumele prevazute la art. 934 si 936 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
(2)Pentru perioada in care raporturile de munca ale persoanei prevazute la alin. (1) sunt suspendate, sumele prevazute la art. 934 si 936 nu se acorda.
(3)Modalitatea privind accesul tinerilor cu risc de marginalizare sociala la acompaniamentul social personalizat realizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala, precum si acordarea sumelor prevazute la art. 934 si 936 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 938
(1)Tinerii cu risc de marginalizare sociala, care au incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
(2)Cel de-al doilea angajator de insertie beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de suma prevazuta la art. 934 alin. (1), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(la data 22-oct-2013 capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 53. din Legea 250/2013 )
SECTIUNEA 4: Prevederi finale
Art. 95
(1)Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(11)Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, potrivit dispozitiilor legale, incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 16-dec-2010 Art. 95, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 233/2010 )
(12)Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, potrivit dispozitiilor legale, incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(13)Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea a doua sau mai multor masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una din masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute de lege.
(14)Sumele cuvenite pentru masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, potrivit dispozitiilor legale, incheierea de conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, se deduc de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(15)In cazul in care suma cuvenita, prevazuta la alin. (14), este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 22-oct-2013 Art. 95, alin. (1^1) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 54. din Legea 250/2013 )
(2)Masurile de sprijin de natura ajutorului de stat, in sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, prevazute in prezenta lege, se vor acorda in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
(3)Acordarea facilitatilor de natura ajutorului de minimis, prevazute de prezenta lege, se face in baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementarilor in domeniu, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(la data 22-oct-2013 Art. 95, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 250/2013 )
Art. 96
(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca intocmeste la sfarsitul fiecarui an bilanturi de ocupare, prin care se evidentiaza efectele masurilor de stimulare a ocuparii, realizate in perioada respectiva.
(2)Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3)Bilanturile de ocupare, pe judete si la nivel national, se publica in primul semestru al anului urmator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
CAPITOLUL VI: Institutii si responsabilitati in aplicarea prezentei legi
SECTIUNEA 1: Institutii si organizatii implicate in realizarea prevederilor prezentei legi
Art. 97
Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe nationale, in profil de ramura si teritorial.
Art. 98
Institutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt:
a)Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
b)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
c)ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
d)organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
e)prefecturile si autoritatile administratiei publice locale;
f)Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.
Art. 99
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are in domeniul ocuparii fortei de munca urmatoarele atributii:
a)urmareste tendintele de pe piata muncii si elaboreaza strategii, prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de munca, formarea profesionala a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii;
b)elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale, promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii;
c)elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
d)deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
e)urmareste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului asigurarilor pentru somaj si exercita controlul asupra realizarii politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind forta de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
f)impreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si actualizeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania, tinand seama de schimbarile in structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele internationale in domeniu;
g)promoveaza programe, propune acorduri si implementeaza proiecte de colaborare internationala in domeniile ocuparii, formarii profesionale si egalitatii de sanse pe piata muncii;
h)stabileste indicatorii de performanta manageriala si nivelul acestora, in baza carora se incheie, anual, contractul de performanta manageriala cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
(la data 14-oct-2008 Art. 99, litera H. din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
Art. 100
(1)Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor se infaptuieste, in principal, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va respecta:
a)accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
b)neutralitatea in posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca;
c)orientarea activitatii catre nevoile persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si ale angajatorilor care se adreseaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;
(la data 22-oct-2013 Art. 100, alin. (2), litera C. din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 250/2013 )
d)respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii;
e)confidentialitatea datelor personale ale persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidenta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
(la data 22-oct-2013 Art. 100, alin. (2), litera E. din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 250/2013 )
f)transparenta in activitatea desfasurata si in privinta rezultatelor obtinute;
g)descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor;
h)adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic.
(3)Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-iul-2013 Art. 100, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 57. din Legea 250/2013 )
Art. 101
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta manageriala stabiliti prin contractul anual de performanta manageriala.
(la data 14-oct-2008 Art. 101 din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
Art. 102
(1)Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prin strategiile si politicile elaborate in domeniile pe care le coordoneaza, trebuie sa asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
(2)In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune in cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca strategii, programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca.
Art. 103
(1)Organizatiile sindicale si asociatiile patronale, reprezentative la nivel national, participa in conditiile prevazute de lege la elaborarea si implementarea programelor si masurilor privind piata muncii.
(2)Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de munca.
Art. 104
(la data 03-apr-2002 Art. 104 din capitolul VI, sectiunea 1 reglementat de Art. 6 din Procedura din 2002 )
Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze evolutiile de pe piata muncii in plan teritorial, sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor de imbunatatire a ocuparii persoanelor neincadrate in munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
SECTIUNEA 2: Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca
Art. 105
Se infiinteaza Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare.
Art. 106
Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
a)supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca, in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala, pe baza cerintelor la nivel national si european;
(la data 22-oct-2013 Art. 106, litera A. din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 58. din Legea 250/2013 )
b)stabileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
c)asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
d)face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
e)pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, ajustari structurale, reconversie profesionala.
Art. 107
(1)Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.
(2)Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(la data 22-oct-2013 Art. 107, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 250/2013 )
(3)Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita pe baza nominalizarilor din partea ministerelor, sindicatelor si patronatelor si se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(la data 27-iul-2013 Art. 107, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 250/2013 )
(4)Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat de directia cu atributii in domeniul ocuparii fortei de munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(la data 27-iul-2013 Art. 107, alin. (4) din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 250/2013 )
Art. 108
Comisia Nationala de Ocupare poate propune elaborarea de catre institutiile de specialitate a unor studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care pot fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din alte surse de finantare.
(la data 27-iul-2013 Art. 108 din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 250/2013 )
Art. 109
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare este elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si este supus spre aprobare acesteia.
(la data 27-iul-2013 Art. 109 din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 250/2013 )
CAPITOLUL VII: Raspunderea juridica
Art. 110
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.
(la data 01-feb-2014 Art. 111 din capitolul VII abrogat de Art. 102 din titlul II din Legea 187/2012 )
(la data 01-feb-2014 Art. 112 din capitolul VII abrogat de Art. 102 din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 113
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
(la data 19-iun-2004 Art. 113 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 107/2004 )
a)nerespectarea prevederilor art. 10;
(la data 27-iul-2013 Art. 113, litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 250/2013 )
b)neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 15;
c)nedepunerea declaratiei prevazute la art. 21, pentru perioade ulterioare datei de 1 ianuarie 2011;
(la data 27-iul-2013 Art. 113, litera C. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 250/2013 )
(la data 01-ian-2006 Art. 113, litera D. din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 144/2005 )
e)nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);
f)nerespectarea prevederilor art. 50;
g)nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);
h)necomunicarea datelor si informatiilor, altele decat cele prevazute la lit. k), solicitate in scris de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege;
(la data 27-iul-2013 Art. 113, litera H. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 250/2013 )
i)furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca.
(la data 19-iun-2004 Art. 113 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 51. din Legea 107/2004 )
j)neeliberarea de catre angajator, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislatia in vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj.
(la data 14-oct-2008 Art. 113, litera I. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
k)necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date si documente solicitate de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in timpul desfasurarii controlului si in scopul indeplinirii atributiilor prevazute de lege;
l)nedepunerea, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011.
(la data 27-iul-2013 Art. 113, litera J. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 63. din Legea 250/2013 )
Art. 114
(1)Contraventiile prevazute la art. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cele prevazute la lit. a), b), f), h) si j), cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
b)cele prevazute la lit. e), g), i), k) si l), cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei;
(la data 27-iul-2013 Art. 114, alin. (1), litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 64. din Legea 250/2013 )
c)cea prevazuta la lit. c), in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-iul-2013 Art. 114, alin. (1), litera B. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 65. din Legea 250/2013 )
(2)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), aceasta posibilitate fiind expres mentionata in procesul-verbal.
(la data 14-oct-2008 Art. 114 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 126/2008 )
Art. 115
Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
Art. 116
(1)Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.
(2)Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 113 lit. a), d), e), h), i), j) si k), precum si contraventia prevazuta la lit. f), in ceea ce priveste nerespectarea art. 50 alin. (3).
(3)In situatia in care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale, constata contraventia prevazuta la art. 113 lit. c), sesizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea aplicarii sanctiunii prevazute de lege.
(la data 27-iul-2013 Art. 116 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 250/2013 )
Art. 1161
Controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si de facilitati in temeiul art. 93, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de prezenta lege.
(la data 19-iun-2004 Art. 116 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 54. din Legea 107/2004 )
Art. 117
Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 118
Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 119
(1)Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
(2)Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza in regim de urgenta, potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi, chiar daca prin lege speciala se prevede altfel.
CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 120
(la data 18-mar-2002 Art. 120 din capitolul VIII reglementat de Art. 64 din Norme Metodologice din 2002 )
(la data 18-mar-2002 Art. 120 din capitolul VIII reglementat de Art. 63 din Norme Metodologice din 2002 )
(1)Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.
(2)In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate inainte de data intararii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.
Art. 121
Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 122
(1)Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea in plata a acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit.
(2)Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii in plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita in conditiile acestei legi.
Art. 123
Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au incadrat absolventi in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, beneficiaza de aceste masuri in conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta.
Art. 124
Persoanele disponibilizate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare aprobate sau contracte de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile prevazute de prezenta lege.
Art. 125
Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.
Art. 126
Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.
Art. 127
(1)Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celor prevazute la art. 72-75 si 80, se reactualizeaza ori de cate ori se modifica valoarea indicatorului social de referinta.
(2)Valoarea indicatorului social de referinta se poate modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.
(la data 01-ian-2011 Art. 127 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 108/2010 )
Art. 128
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002.
Art. 129
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la art. 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului.
Art. 130
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a)Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
c)Hotararea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997;
d)Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
e)Hotararea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
f)Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;
g)orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p.PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 103 din data de 6 februarie 2002

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2022