Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 52 din 29 iulie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 1 septembrie 1993 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 52 din 29 iulie 1991 *** Republicatăcu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 1 septembrie 1993

Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 55/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 iulie 1993, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 52/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991. Articolul 1Salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti, ale Ministerului Public, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia se face ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea care revin în exercitarea fiecărei funcţii, potrivit anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 2Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 3Salariile de baza şi indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 4Salariile funcţiilor de la instanţele judecătoreşti, parchete, notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia sunt cuprinse în anexele nr. 3-7. Articolul 5Personalul militar din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii în domeniul coordonării activităţii penitenciarelor, precum şi cel din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile militarilor din Ministerul de Interne. Articolul 6Salariile de baza pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul fiecărei funcţii, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta sunt stabilite pe 3-4 gradatii. Articolul 7Salariile de baza pentru personalul de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei în care este încadrat, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, stabilită anual, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează. Articolul 8Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit de până la 15%, aplicat la salariul de baza. Salariul de merit face parte din salariul de baza.Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare.Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al instituţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. Articolul 9Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, pentru întreg personalul, de regula după aprobarea bugetului de stat, tinindu-se seama de calităţile personale, concretizate în rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine".Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani; în mod excepţional, aceasta poate fi redusă până la jumătate. Fac excepţie de la aceste prevederi salariaţii încadraţi ca debutanti sau stagiari, pentru care vechimea minima pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 1 an. Articolul 10Avansarea personalului de specialitate, în grade sau trepte profesionale, se face prin examen, în condiţiile legii, în raport cu vechimea minima în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradatia 1.Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 3 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant.În mod excepţional, pentru persoane cu o competenţa profesională deosebită, vechimea minima prevăzută la alin. 2 poate fi redusă până la jumătate, dacă cel în cauza are vechimea minima în specialitate prevăzută de lege pentru funcţia, gradul sau treapta în care se face avansarea. Articolul 11Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "slab". Articolul 12Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
     
  Tranşe de vechime în muncăProcente din salariul de bază
  - între 3 şi 5 ani5
  - de la 5 la 10 ani10
  - de la 10 la 15 ani15
  - de la 15 la 20 ani20
  - peste 20 ani25
Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare în care s-a împlinit vechimea în munca.Sporul de vechime se ia în calcul la stabilirea pensiei şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
Articolul 13Personalul din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia beneficiază de sporuri pentru activităţi ce solicita o incordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7. Articolul 14Dispoziţiile legale cu privire la premii şi celelalte drepturi de personal, prevăzute pentru personalul din unităţile bugetare, se aplică în mod corespunzător.În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii în cursul anului, în limita de 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.Criteriile de acordare a premiilor se aproba, după caz, de ministrul justiţiei, procurorul general şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. Articolul 15Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare, ori au savirsit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul salariaţilor care au savirsit fapte în legătură cu serviciul, pentru care au fost condamnaţi penal, sau care îi fac necorespunzatori funcţiei pe care o ocupa. Articolul 16Acordarea sporurilor şi premiilor pentru personalul din organele centrale, prevăzute de prezenta lege, se face în condiţiile stabilite de lege pentru personalul ministerelor şi altor organe centrale. Articolul 17Pe lângă drepturile de salariu menţionate în prezenta lege, personalul din unităţile menţionate la art. 1 beneficiază şi de drepturile stabilite prin acte normative speciale. Articolul 18Salarizarea personalului de specialitate auxiliar de la Curtea Suprema de Justiţie şi Parchetul General de pe lângă aceasta este cea prevăzută în anexa nr. 3 pentru personalul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor. Articolul 19Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se stabileşte prin asimilarea funcţiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în raport cu vechimea în specialitate şi competenţa profesională, prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general. Articolul 20Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie, altele decât cele de specialitate juridică şi auxiliare activităţii de judecată din Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul Justiţiei şi Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, sunt cele stabilite pentru ministere şi alte organe centrale. Articolul 21*)Încadrarea judecătorilor la judecătorii şi tribunale, a procurorilor, notarilor, experţilor criminalisti şi executorilor judecătoreşti se face prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unităţile de justiţie, procuratura şi notariate, de către preşedintele tribunalului, de procurorul şef al procuraturii judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv de notarul şef al notariatului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi şi ale legilor de organizare.--------------- Notă *) Încadrarea judecătorilor şi procurorilor se va face în condiţiile prevăzute de Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 13 iulie 1992. Articolul 22Judecătorii, procurorii şi notarii se încadrează pe grade profesionale I, II, III, IV şi V.La judecătorii, tribunale şi curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe vor fi numiţi judecători, respectiv procurori, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească.Judecătorii şi procurorii stagiari, precum şi notarii debutanti, după promovarea examenului de definitivat, sunt încadraţi în gradul profesional V.Vechimea minima necesară în specialitate este cea stabilită de prezenta lege, cu excepţia prevederilor art. 67 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Articolul 23Salariile de baza pentru judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale şi gradatiilor la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 5% .Salariile de baza pentru personalul de conducere de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cele corespunzătoare funcţiilor stabilite potrivit alin. 1, la care se adauga indemnizaţia de conducere prevăzută de prezenta lege pentru funcţiile similare de la tribunale şi parchetele de pe lângă tribunale, majorate cu 5% .Salariile de baza pentru procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale şi gradatiilor la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 10% . Articolul 24Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati, beneficiază de salariul corespunzător funcţiei, gradului şi gradatiei stabilite în raport cu vechimea în specialitate.Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător notarilor şi experţilor criminalisti. Articolul 25Încadrarea şi salarizarea experţilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale. Articolul 26*)Numirea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă aceste instanţe judeţene, ale municipiului Bucureşti şi locale se face dintre judecătorii şi procurorii de gradul I-IV, în funcţie de calităţile lor profesionale şi organizatorice, prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general.------------- Notă *) Numirea în funcţii de conducere se face în condiţiile Legii nr. 92/1992. Articolul 27Numirea notarilor în funcţii de conducere la notariatele judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la notariatele locale, se face indiferent de gradul acestora, în funcţie de calităţile lor profesionale, prin ordin al ministrului justiţiei. Judecătorii care sunt încadraţi ca notari pe grade profesionale pot fi numiţi notari şefi din momentul încadrării. Articolul 28În funcţiile de conducere de la Laboratorul central de expertize criminalistice şi laboratoarele interjudetene vor fi numiţi, prin ordin al ministrului justiţiei, experţi criminalisti, indiferent de grad, desemnaţi în funcţie de calităţile lor profesionale şi organizatorice. Articolul 29Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. Articolul 30În unităţile prevăzute la art. 1 pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, şi alte funcţii, cu niveluri de salarizare prevăzute de lege pentru unităţile bugetare. Articolul 31Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi, pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin hotărârea Guvernului pentru unităţile bugetare.Pe postul celor trimişi în străinătate, potrivit alin. 1, pentru o perioadă mai mare de o luna, pot fi angajate, pe durata determinata, alte persoane, potrivit legii. Articolul 32La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal pe noile funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, astfel ca noul salariu sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare se va ţine seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute până la data reincadrarii, precum şi de nivelul de pregătire al fiecărei persoane. Articolul 33*)În legătură cu modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se pot face contestaţii, după caz, la Colegiul Curţii Supreme de Justiţie, al Ministerului Justiţiei sau al Procuraturii Generale, de către personalul încadrat de aceste organe, în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa a măsurii. Contestaţiile se soluţionează în termen de 20 de zile.Contestaţiile formulate de personalul încadrat de conducerile tribunalelor şi celorlalte unităţi exterioare ale Ministerului Justiţiei sau ale procuraturilor judeţene şi a municipiului Bucureşti se pot adresa comisiilor constituite în acest scop de Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală; prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător.---------------- Notă *) De la data de 1 iulie 1993 Procuratura Generală devine Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, iar procuraturile judeţene şi a municipiului Bucureşti, parchete pe lângă tribunale. Articolul 34Salariile din prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993. Articolul 35*)Statele de personal ale unităţilor exterioare subordonate Ministerului Justiţiei şi Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se aproba de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor. Statele de funcţii pentru aceste unităţi se aproba de Ministerul Justiţiei şi, respectiv, Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.Statul de funcţii al Curţii Supreme de Justiţie, întocmit potrivit prevederilor legale, se aproba de Colegiul permanent al Curţii.Statele de funcţii se întocmesc în limita posturilor aprobate, potrivit legii.------------------ Notă *) Competenţa de aprobare a statelor de personal şi a statelor de funcţii pentru instanţele judecătoreşti şi pentru parchete este cea prevăzută la art. 125 alin. 2 din Legea nr. 92/1992. Articolul 36Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991*), data la care rămân valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 14/1990 privind salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia, Decretul-lege nr. 140/1990 privind încadrarea şi salarizarea personalului din unităţile de justiţie şi procuratura, art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------------- Notă *) Potrivit art. III din Legea nr. 55/1993, salariile şi celelalte drepturi prevăzute de legea sus-menţionată se acordă începând cu luna iulie 1993. Anexa 1 SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie
Nr. crt.Salariul de bază lunar Funcţia - lei -
  A. Funcţii de conducere
1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie195.000
2.Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie170.900
3.Preşedinţi de Secţie la Curtea Supremă de Justiţie159.900
  B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică
  4.Judecător148.700
                   
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
  Gradaţia
  1234
  C. Funcţii de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
  5.Magistrat-asistent gradul IS117.500120.700123.800127.00014 ani
  6.Magistrat-asistent gradul IIS107.000109.500112.100114.70011 ani
  7.Magistrat-asistent gradul IIIS98.000100.100102.200104.4008 ani
  8.Magistrat-asistent gradul IVS90.50092.20093.95095.7005 ani
  9.Magistrat-asistent gradul VS85.40086.90088.500-2 ani cu examen de definitivat, sau, după caz, 5 ani în alte funcţii de specialitate
           
  Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere - lei
  minimămaximă
  D. Funcţii de conducere
  10.Magistrat-asistent şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie7.20014.400
Anexa 2 SALARIILE DE BAZA ŞI INDEMNIZAŢIILEpentru funcţiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei
       
    A. Funcţii din conducerea Parchetului General  
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
  1.Procuror general170.900
  2.Prim-adjunct al procurorului general159.900
  3.Adjunct al procurorului general148.700
    B. Indemnizaţii de conducere  
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei -
  minimă maximă
  4.Director, procuror şef secţie11.150 22.300
  5.Director adjunct, procuror şef secţie adjunct9.900 19.800
  6.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector8.800 17.800
  7.Şef serviciu, procuror şef serviciu8.150 16.300
  8.Şef Birou, procuror şef birou7.450 14.900
Anexa 3 INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI PARCHETE Salariile de baza pentru funcţiile de specialitate
A. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
  Gradaţia
  1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale            
  1.Judecător, procuror; gradul IS117.500120.700123.800127.00014 ani
  2.Judecător, procuror; gradul IIS107.000109.500112.100114.70011 ani
  3.Judecător, procuror; gradul IIIS98.000100.100102.200104.4008 ani
  4.Judecător, procuror; gradul IVS90.50092.20093.95095.7005 ani
  5.Judecător, procuror; gradul VS85.40086.90088.500-2 ani cu examen de definitivat sau, pentru judecători, după caz, 5 ani în alte funcţii de specialitate, conform legii
  6.Judecător, procuror; stagiarS72.60073.800---
  7.Executor judecătoresc IS56.55057.90059.20060.5005 ani în funcţii auxiliare sau economice
  8.Executor judecătoresc IIS52.00053.25054.45055.7003 ani în funcţii auxiliare, juridice sau economice
  9.Executor judecătoresc IIIS48.10049.20050.30051.4001 an în funcţii auxiliare, juridice sau economice
  10.Executor judecătoresc debutantS43.900----
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale            
  11.Grefier instanţă judecată, grefier parchete; IM43.00044.30045.60046.9008 ani în funcţii auxiliare juridice
  12.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf IM38.70039.80040.90042.0006 ani în funcţii auxiliare juridice
  13.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf IIM35.20036.00036.90037.8004 ani în funcţii auxiliare juridice
  14.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf IIIM32.10032.80033.60034.4001 an în funcţii auxiliare juridice
  15.Grefier instanţă judecată, grefier parchet, grefier- dactilograf; debutantM29.100----
  16.Executor judecătoresc IM43.00044.30045.60046.9006 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  17.Executor judecătoresc IIM38.70039.80040.90042.0004 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  18.Executor judecătoresc IIIM35.20036.00036.90037.8003 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  19.Executor judecătoresc IVM32.10032.80033.60034.4001 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  20.Executor judecătoresc debutantM29.100----
  21.Arhivar-registrator IM33.60034.40035.20036.100-
  22.Arhivar-registrator IIM30.60031.30032.10032.800-
  23.Arhivar-registrator IIIM/G28.10028.70029.40030.000-
  24.Arhivar-registrator debutantM26.200----
  25.Agent proceduralG24.90026.20026.70027.300-
  26.AprodG24.60025.20025.70026.200-
           
  B. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei -
  minimămaximă
  1.Preşedinte tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalSalariul corespunzător funcţiei de execuţie8.90017.800
  2.Vicepreşedinte tribunal, prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal``7.90015.800
  3.Judecător inspector, procuror inspector``7.20014.400
  4.Preşedinte secţie tribunal, procuror şef secţie``7.20014.400
  5.Preşedinte judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie``7.20014.400
  6.Vicepreşedinte judecătorie, prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie``5.15010.300
  7.Prim-grefier tribunal, prim-grefier parchet de pe lângă tribunal``2.0004.000
  8.Grefier şef secţie tribunal, judecătorie, grefier şef parchet de pe lângă judecătorie``1.2002.400
NOTĂ: a) Salariile prevăzute la nr. crt. 1-5 se aplică şi personalului didactic şi experţilor, cu studii superioare juridice, de la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor. b) Judecătorii şi procurorii stagiari pot fi trecuţi de la gradatia 1 la gradatia 2 după trecerea unei perioade de 1 an, cu îndeplinirea şi a celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru acordarea gradatiei superioare. c) La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani. d) Procurorii care efectuează activitate de urmărire penală proprie beneficiază de un spor de 6% calculat la salariul de baza.
Anexa 4 NOTARIATE DE STAT Salariile de baza pentru funcţiile de specialitate
A. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
  Gradaţia
  1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale            
  1.Notar gradul IS96.40098.700101.100103.50013 ani
  2.Notar gradul IIS88.30090.40092.40094.40010 ani
  3.Notar gradul IIIS81.70083.60085.10086.7007 ani
  4.Notar gradul IVS77.40078.80080.300-4 ani
  5.Notar gradul VS73.70075.00076.300-1 an
  6.Notar debutantS66.000----
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale            
  7.Secretar IM39.10040.30041.50042.7006 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  8.Secretar, secretar-dactilograf; IIM35.20036.20037.20038.2004 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  9.Secretar, secretar-dactilograf; IIIM32.00032.80033.60034.4002 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  10.Secretar, secretar-dactilograf; IVM29.20029.90030.600-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  11.Secretar debutantM26.500----
  12.Conducător carte funciară IM39.10040.30041.50042.7005 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  13.Conducător carte funciară IIM35.20036.20037.20038.2003 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  14.Conducător carte funciară IIIM32.00032.80033.600-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
  15.Conducător carte funciară debutantM26.500----
  16.ArhivarM/G27.20027.80028.40029.000-
  17.AprodG22.50023.00023.500--
         
  B. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere
  - lei -
  minimămaximă
  1.Notar şef la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti7.20014.400
  2.Notar şef adjunct la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti5.15010.300
  3.Notar şef la notariatul local5.15010.300
  4.Notar şef adjunct la notariatul local3.7007.400
  5.Secretar şef1.2002.400
NOTĂ: Funcţia de secretar şef se poate folosi la notariatele de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justiţiei. În funcţia de secretar şef pot fi încadraţi numai secretari treapta I-III, ţinând seama de calităţile lor profesionale şi organizatorice.
Anexa 5*) LABORATOARE DE CRIMINALISTICASalariile de baza pentru funcţiile de specialitate
A. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
  Gradaţia
  1234
    a) Funcţii de execuţiepe grade profesionale            
  1.Expert criminalist gradul IS96.40098.700101.100103.50012 ani
  2.Expert criminalist gradul IIS88.30090.40092.40094.40010 ani
  3.Expert criminalist gradul IIIS81.70083.60085.10086.7006 ani
  4.Asistent criminalist gradul IS77.40078.80080.300-4 ani
  5.Asistent criminalist gradul IIS73.70075.00076.300-1 an
  6.Asistent criminalist debutantS66.000----
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale            
  7.Tehnician criminalist IM43.00044.30045.60046.9008 ani în funcţii tehnice criminalistice
  8.Tehnician criminalist IIM38.70039.80040.90042.0006 ani în funcţii tehnice criminalistice
  9.Tehnician criminalist IIIM35.20036.00036.90037.8004 ani în funcţii tehnice criminalistice
  10.Tehnician criminalist IVM32.10032.80033.60034.4001 an în funcţii tehnice criminalistice
  11.Tehnician criminalist debutantM29.100----
  12.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IM37.60038.50039.40040.4008 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  13.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIM34.70035.50036.30037.1004 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  14.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIIM33.00033.40033.800-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  15.Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutantM26.000----
           
  B. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere
  - lei -
  minimămaximă
  1.Şef laborator central expertize criminalisticeSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie7.20014.400
  2.Şef adjunct laborator central expertize criminalistice``5.15010.300
  3.Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice``3.7007.400
Notă *) Anexa nr. 5 a fost modificată şi completată prin Legea nr. 60/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 29 iunie 1992. NOTĂ:La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani.
Anexa 6 SALARIZAREA personalului civil din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţilor acesteia 1. Personalul civil din Direcţia generală a penitenciarelor este salarizat în condiţiile prevăzute de lege pentru aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat. Personalul civil din unităţile exterioare ale Direcţiei generale a penitenciarelor este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile în unităţile bugetare. 2. Salarizarea funcţiilor de specialitate specifice din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia se face prin asimilare cu funcţiile de specialitate din aparatul ministerelor şi altor organe centrale şi, respectiv, din unităţile bugetare. 3. Personalul civil din Direcţia generală a penitenciarelor şi din unităţile acesteia beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 25% . Aceasta majorare face parte din salariul de baza. 4. Personalul didactic şi auxiliar didactic, precum şi personalul medico-sanitar din unităţile subordonate Direcţiei generale a penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30% . 5. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba şi Secţia Chilia Veche, din subordinea Penitenciarului Tulcea, beneficiază în continuare de indemnizaţia de 20% la salariul de baza, pentru prestarea serviciului în dispozitiv permanent de lupta. 6. Acordarea drepturilor prevăzute la pct. 4 şi 5 nu exclude majorarea salariului de baza stabilit la pct. 3. Anexa 7 SPORURI la solda personalului militar din unităţile Direcţiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei 1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, prestează cel puţin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopţii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de baza. 2. Subofiterii care asigura paza şi supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv şi sanctionatilor cu închisoare contravenţională, precum şi minorilor internati în penitenciare, şcoli speciale de muncă şi reeducare, spitale penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru sau în mijloace de transport au dreptul - pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii - la o indemnizaţie pentru paza şi supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizaţia de paza şi supraveghere se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare. 3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc, cărora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzător, au dreptul la o indemnizaţie de 5-15% din solda de baza, care se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. Pe timpul cat beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. 1, subofiterii nu vor primi indemnizaţia prevăzută la pct. 2 pentru paza şi supravegherea detinutilor. 4. Subofiterii prevăzuţi la pct. 3, care aduc o contribuţie deosebită la realizarea şi depăşirea planului de venituri al unităţii, pot fi recompensati, la propunerea comandantilor de penitenciare, dintr-un fond de 0,5% calculat la fondul de salarii al subofiţerilor de penitenciare, care se constituie la dispoziţia Ministerului Justiţiei pentru Direcţia generală a penitenciarelor. 5. Subofiterii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizaţie de 5% din solda de baza. -----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 16 din 15 ianuarie 1949 pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 57 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 42 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 136 din 5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 162 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • LEGE nr. 173 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 62 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 701/1969 privind modificarea Decretului nr. 712/1967 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 411 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 30 iunie 2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 93 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 203 din 22 mai 2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 333 din 4 iulie 2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 261 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 69 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 103 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 374 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 2 februarie 2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 129 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 172 din 16 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 51 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 547 din 14 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 109 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 355 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 554 din 18 decembrie 2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021