Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 *** Republicată privind regimul investiţiilor străine
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 185 din 2 august 1993 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 35 din 3 aprilie 1991 *** Republicatăprivind regimul investiţiilor străine Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 2 august 1993

Republicată în temeiul art. 2 din Legea nr. 57 din 10 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Legea nr. 35/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 10 aprilie 1991. În vederea atragerii investiţiilor străine în România se adoptă prezenta lege, care cuprinde dispoziţii de natura să asigure investitorilor străini garanţii şi facilităţi, precum şi folosirea integrală şi nelimitată a rezultatelor. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1În sensul prezentei legi, prin investiţii străine în România se înţelege: a) constituirea de societăţi comerciale, filiale sau sucursale, cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; b) participarea la majorarea capitalului social al unei societăţi existente sau dobindirea de părţi sociale ori acţiuni la asemenea societăţi, precum şi de obligaţiuni sau alte efecte de comerţ; c) concesionarea, închirierea sau locaţia gestiunii, în condiţiile legii, a unor activităţi economice, servicii publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; d) dobindirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile, altor drepturi reale, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenurilor; e) dobindirea de drepturi de proprietate industriala şi intelectuală; f) dobindirea de drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestări cu valoare economică asociate unei investiţii; g) cumpărarea de spaţii de producţie sau alte clădiri, cu excepţia locuinţelor, altele decît cele auxiliare investiţiei, precum şi construirea lor; h) contractarea executării de lucrări de explorare, exploatare şi împărţire a producţiei în domeniul surselor naturale. Articolul 2Aportul investitorilor străini în România poate consta în: a) capital în valută liber convertibilă; b) maşini, utilaje, mijloace de transport, subansambluri, piese de schimb şi alte bunuri; c) servicii, drepturi de proprietate industriala şi intelectuală - brevete, licenţe, know-how, mărci de fabrica şi de comerţ, dreptul de autor, traducător, editor -, cunoştinţe şi metode de organizare şi conducere; d) venituri şi profituri din activităţi realizate în România, precum şi bunuri şi valori dobîndite în condiţiile legii, după plata impozitelor şi taxelor prevăzute de lege. Articolul 3Prin investitori străini se înţelege persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, după caz, cu sediul în străinătate, care efectuează investiţii în România, în oricare din modalităţile prevăzute de prezenta lege. Articolul 4Investiţii străine pot fi efectuate în toate sectoarele din domeniul industriei, explorării şi exploatării resurselor naturale, agriculturii, infrastructurii şi comunicaţiilor, construcţiilor civile şi industriale, cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, comerţului, transporturilor, turismului, serviciilor bancare şi de asigurare şi altor servicii, cu respectarea următoarelor condiţii: a) sa nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător; b) sa nu aducă atingere intereselor de securitate şi apărare naţionala ale României; c) sa nu dăuneze ordinii publice, sănătăţii şi moralei. Capitolul 2 Garanţii Articolul 5Investiţiile străine în România nu pot fi naţionalizate, expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decît în cazuri de interes public, cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie prompta, adecvată şi efectivă. Articolul 6Despăgubirea este determinata în raport cu valoarea investiţiei pe piaţa la data luării uneia dintre măsurile prevăzute la art. 5. Articolul 7Dacă valoarea despăgubirii nu poate fi determinata potrivit art. 6, aceasta se stabileşte de părţi pe baza unor principii echitabile, în funcţie de capitalul investit, creşterea valorii sau deprecierea acestuia şi de veniturile curente. Articolul 8În situaţia în care investitorul străin nu accepta valoarea despăgubirii determinate, după caz, potrivit art. 6 sau art. 7, aceasta se va stabili, la cererea investitorului, pe cale judecătorească, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 9Investitorii străini au dreptul: a) sa participe la conducerea şi gestionarea investiţiei, potrivit contractelor şi statutelor convenite; b) sa înstrăineze drepturile şi obligaţiile lor contractuale către alţi investitori, români sau străini; c) sa transfere integral în străinătate profiturile anuale obţinute ce li se cuvin, în condiţiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor şi altor obligaţii prevăzute de legislaţia română; d) sa transfere în străinătate sumele încasate din dreptul de autor, cotele ce li se cuvin pentru asistenţa de specialitate, expertize şi alte servicii, potrivit contractelor încheiate; e) sa transfere în străinătate sumele obţinute în urma vinzarii acţiunilor, părţilor sociale, obligaţiilor sau altor efecte de comerţ, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor, în condiţiile regimului valutar din România; f) sa transfere în străinătate, în valută convenită, sumele obţinute cu titlu de despăgubire în situaţia luării uneia din măsurile prevăzute la art. 5. Articolul 10Investiţiile străine efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga durata de existenta, în măsura în care o lege ulterioară nu conţine prevederi mai favorabile. Articolul 11Investitorii străini beneficiază de regimul juridic stabilit prin prezenta lege, indiferent de cetăţenia sau, după caz, de naţionalitatea acestora. Capitolul 3 Facilităţi Articolul 12Maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport şi orice alte bunuri din import necesare investiţiei, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorului străin la capitalul social ori la majorarea acestuia, sunt exceptate de la plata taxelor vamale. Articolul 13Sunt scutite de plată taxelor vamale materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb şi componentele importate, necesare şi folosite efectiv în producţia proprie pe o perioadă de 2 ani, calculată de la data punerii în funcţiune a obiectivului sau, după caz, de la data începerii activităţii, în raport cu forma juridică a investiţiei străine. Articolul 14Investiţiile străine sunt scutite de plată impozitului pe profit, astfel: a) cele efectuate în industrie, agricultura, construcţii, explorarea şi exploatarea resurselor naturale, pentru o perioadă de 5 ani de la data începerii activităţii productive; b) cele efectuate în domeniul comunicaţiilor şi transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data începerii activităţilor respective; c) cele efectuate în comerţ, turism, servicii bancare şi de asigurare, precum şi în orice alte prestări de servicii, pentru o perioadă de 2 ani de la data începerii activităţii. Investiţiile străine prevăzute la art. 1 lit. a) beneficiază de prevederile alin. 1 cu condiţia ca aportul investitorului străin efectiv vărsat, în numerar şi în natura, sa reprezinte minimum 20% din capitalul social al societăţii comerciale, dar nu mai puţin de 10.000 dolari S.U.A. Investiţiilor străine care nu îndeplinesc aceste condiţii li se aplică dispoziţiile dreptului comun. Articolul 15În afară scutirilor de plată a impozitului pe profit prevăzute mai sus şi după expirarea perioadelor stabilite, se acordă reduceri ale impozitului pe profit, astfel: a) cu 50%, impozitul aferent profitului utilizat în unitatea înfiinţată în România, pentru lărgirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activităţii, în scopul obţinerii de profituri suplimentare, precum şi pentru investiţiile destinate protejării mediului înconjurător; b) cu 25%, dacă se îndeplineşte una din următoarele condiţii; - se asigura din import cel puţin 50% din necesarul de materii prime, energie şi combustibil; - se exporta cel puţin 50% din produsele serviciile realizate; - se utilizează peste 10% din cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare de tehnologii noi în România şi pentru formarea profesională; - se achiziţionează din producţie interna cel puţin 50% din utilajele şi celelalte echipamente necesare dezvoltării investiţiilor existente sau efectuării de noi investiţii; - se creează cel puţin 50 noi locuri de muncă printr-o noua investiţie sau dezvoltări ale investiţiilor existente. Articolul 16Pentru investiţiile efectuate în domenii de interes deosebit în economia naţionala, la propunerea Guvernului, prin lege se pot acorda facilităţi suplimentare. Articolul 17În cazul în care investiţiile străine se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mica decît dublul celei pentru care investitorii străini beneficiază de scutirile prevăzute la art. 14, aceştia vor fi obligaţi sa plătească impozitele stabilite, potrivit legii, pe întreaga durata de funcţionare a investiţiei. Impozitele datorate potrivit alin. 1 se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investiţiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor străini. Capitolul 4 Promovarea şi înregistrarea investiţiilor străine Articolul 18Efectuarea de investiţii străine în România, indiferent de forma juridică a acestora, se face pe baza unei cereri a investitorului străin, înregistrată la Agenţia Română de Dezvoltare. Articolul 19Agenţia Română de Dezvoltare analizează bonitatea investitorului, domeniul şi modalitatea în care urmează a fi efectuată investiţia, precum şi cuantumul capitalului de investit. Articolul 20Agenţia Română de Dezvoltare răspunde cererii investitorilor străini în baza datelor şi informaţiilor de care dispune sau pe care le poate obţine, la cerere, de la organele centrale şi locale ale administraţiei publice, precum şi de la regiile autonome şi societăţile comerciale în domeniul cărora urmează a fi efectuată investiţia străină. Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice vor răspunde în termen de 10 zile de la data solicitării agenţiei. Articolul 21Agenţia Română de Dezvoltare este obligată sa răspundă cererilor investitorilor străini în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Dacă în termenul stabilit la alin. 1 investitorul străin nu primeşte nici o comunicare, se considera ca investiţia poate fi efectuată. Articolul 22Investitorii străini au dreptul să efectueze investiţiile în condiţiile prevăzute de legea română, stabilite în raport cu modalitatea de realizare a acestora şi în baza confirmării date de Agenţia Română de Dezvoltare sau a cererii investitorului străin, în absenta comunicării agenţiei. Articolul 23Calitatea de investitor străin în România se dovedeşte prin certificatul de investitor, eliberat de Agenţia Română de Dezvoltare. Certificatul de investitor se eliberează la cererea investitorului străin, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia, pe baza prezentării documentelor - contract de societate şi statut, contracte comerciale sau alte acte juridice - întocmite cu respectarea cerinţelor legii române, ţinând seama de modalitatea de realizare a investiţiei. Certificatul de investitor este opozabil autorităţilor române pentru dovedirea drepturilor investitorilor străini. Capitolul 5 Operaţiuni financiar-valutare şi comerciale Articolul 24Operaţiunile de încasări şi plati privind investiţiile străine se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România sau cu sediul în străinătate, potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României. Societăţile comerciale cu participare străină şi investitori străini au drept de dispoziţie asupra disponibilităţilor din conturile proprii. Societăţile comerciale pot păstra în conturi sumele în valută depuse drept aport la capitalul social. Articolul 25Conturile se alimentează din aportul financiar al investitorilor, din împrumuturile contractate şi din încasări. Articolul 26Societăţile comerciale cu participare străină şi ceilalţi investitori străini pot sa contracteze credite în lei şi în valută de la unităţi finanţatoare din ţara sau credite în valută de la bănci sau instituţii financiare din străinătate. Articolul 27Operaţiunile societăţilor comerciale cu participare străină şi ale investitorilor străini se efectuează pe bază de contracte comerciale încheiate în condiţiile legii, la preţurile convenite. Articolul 28Plăţile în valută, inclusiv drepturile cuvenite investitorilor străini, se efectuează din disponibilul din conturile proprii sau prin cumpărarea valutei la cursul zilei. Articolul 29Profitul în valută sau în lei, cuvenit investitorilor străini, poate fi utilizat de aceştia pentru efectuarea de noi investiţii în România, pentru cumpărarea de mărfuri şi servicii româneşti sau poate fi schimbat, în condiţiile legii, pe piaţa financiară. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 30În situaţiile în care investiţiile străine în România se realizează sub forma unor societăţi comerciale în asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române, asociaţii români pot constitui, cu titlu de aport la capitalul social, dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra terenului ori a altor imobile necesare, pe toată durata societăţii comerciale. Articolul 31Personalul străin necesar desfăşurării activităţii investiţiei străine se stabileşte prin convenţia părţilor sau de către investitorul străin, după caz, şi va fi angajat numai în posturi de conducere şi de specialitate. Articolul 32Salariile personalului român şi străin angajat pentru desfăşurarea activităţii pentru investiţiile străine se stabilesc prin convenţia părţilor. Articolul 33Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile în măsura în care acordurile şi convenţiile internaţionale referitoare la investiţiile străine, la care România este parte, nu stabilesc o alta reglementare. Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea şi funcţionarea societăţilor mixte în România, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiţiei de capital străin în România, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. ----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 334/1970 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 7 din 20 ianuarie 1948 pentru ratificarea Convenţiei privind schimburile de mărfuri între România şi Polonia precum şi Protocolului privind aranjamentul de plăti între România şi Republica Polona, semnate la Bucureşti, la 9 septemvrie 1947
 • LEGE nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 216 din 22 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • LEGE nr. 202 din 23 iunie 2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 iunie 2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 238 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 182 din 12 iunie 2007 privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 44 din 6 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 189 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 207 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 205 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 2016 privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 5 din 6 iulie 1978 (*republicată*) cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 271 din 29 mai 2001 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 91 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 8 martie 2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 99 din 9 mai 2017 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016
 • LEGE nr. 48 din 21 mai 1992 LEGEA audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021