Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018 -
LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 15 octombrie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate în vederea acreditării din punctul de vedere al activității de cercetare, dezvoltare și inovare.2. La articolul unic, punctul 3 se abrogă.3. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 33, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Pentru instituțiile de învățământ superior cu grad ridicat de încredere, evaluarea instituțională reprezintă și certificarea pentru activitatea de cercetare științifică.4. La articolul unic, după punctul 3^1 se introduce un nou punct, punctul 3^2, cu următorul cuprins:3^2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării instituțiilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul unic punctul 4, alineatul (2^1) al articolului 33 se abrogă.6. La articolul unic punctul 4, alineatul (2^2) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) includ obligatoriu aspectele privind capacitatea și performanța în plan științific și/sau tehnic, realizările în planul inovării și transferului tehnologic.7. La articolul unic, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Institutele naționale certificate sau aflate în proces de certificare la momentul adoptării prezentei ordonanțe și care obțin astfel certificarea își păstrează această calitate și sunt considerate acreditate până la supunerea spre evaluare conform normelor prevăzute la alin. (2), dar nu mai mult decât perioada pentru care le-a fost acordată certificarea.8. La articolul unic, punctul 5 se abrogă.9. La articolul unic, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru fiecare unitate și instituție evaluată, echipa de experți elaborează un raport care se face public pe site-ul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.10. La articolul unic, după punctul 5^1 se introduce un nou punct, punctul 5^2, cu următorul cuprins:5^2. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.11. La articolul unic, punctul 6 se abrogă.12. La articolul unic, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă.13. La articolul unic, punctul 7 se abrogă.14. La articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 33, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Acreditarea sau reacreditarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.15. La articolul unic, punctul 8 se abrogă.16. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 33, alineatele (8) și (9) se abrogă.17. La articolul unic, punctul 9 se abrogă.18. La articolul unic, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. La articolul 47, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Fiecărui conducător de program i se pot atribui programe/subprograme/module din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.19. La articolul unic, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins: 11^1. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează și pentru finanțarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanțarea programului-nucleu, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanțare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activități de cercetare, dezvoltare și inovare prin proiecte din cadrul planurilor și programelor prevăzute la art. 41, precum și din cadrul planurilor și programelor internaționale la care pot participa persoane fizice sau juridice române.20. La articolul unic, punctul 12 se abrogă. 21. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins: 12^1. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Institutele naționale acreditate conform art. 33 pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiții pentru dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.22. La articolul unic, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins: 13^1. La articolul 60, alineatul (1) se abrogă.23. La articolul unic, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 14. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Programele și proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și acțiunile cuprinse în Planul național, în planurile sectoriale și în programul-nucleu finanțat din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanțare.24. La articolul unic, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins: 15^1. La articolul 67, alineatul (1) se abrogă.25. La articolul unic punctul 16, alineatul (1^1) al articolului 67 se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Institutele naționale acreditate pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programul-nucleu de cercetare-dezvoltare al unităților și instituțiilor respective, avizat de organul administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează și aprobat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.26. La articolul unicpunctul 16, alineatele (1^2) și (1^3) ale articolului 67 se abrogă. 27. La articolul unic, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins: 16^1. La articolul 67, alineatele (2)-(6) seabrogă.28. La articolul unic, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 17. La articolul 67, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Anual, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanțarea programului-nucleu de cercetare, dezvoltare și inovare propriu unei unități sau unei instituții prevăzute la art. 67 alin. (1^1) nu poate fi mai mic de 20% și nu poate depăși 70% din media veniturilor din activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare din ultimii 3 ani.29. La articolul unic, punctul 18 se abrogă. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 12 octombrie 2018.Nr. 241.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 12 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale, astfel cum a fost modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 56/1982, nr. 308/1982, nr. 312/1982 şi nr. 396/1982
 • LEGE nr. 294 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 83 din 13 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 12 noiembrie 1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 50 din 2 martie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta la 3 iulie 1996
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 27 februarie 2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 65 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 71 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 312/1971 pentru modificarea Decretului nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
 • LEGE nr. 239 din 10 iunie 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 342 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 570 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
 • LEGE nr. 58 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 27 iunie 2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 184 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 577 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • LEGE nr. 339 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 23 din 9 ianuarie 2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 20 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 97 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 12 octombrie 2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 194 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 79 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 40 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020