Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 225 din 1 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 677 din 03 august 2018 -
LEGE nr. 225 din 1 august 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 3 august 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat care desfășoară activități și furnizează servicii esențiale de interes național în sectoarele și subsectoarele prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) protecția infrastructurilor critice, denumită în continuare PIC - ansamblul unitar de procese și activități organizate și desfășurate în scopul asigurării funcționalității, continuității serviciilor și integrității ICN/ICE pentru a descuraja, diminua și neutraliza o amenințare, un risc sau un punct vulnerabil prin identificarea, implementarea și menținerea măsurilor de securitate, organizatorice, tehnice, procedurale și de altă natură rezultate în urma derulării proceselor de management al riscului. PIC cuprinde, într-o enumerare neexhaustivă, activitățile desfășurate pentru identificarea și desemnarea ICN/ICE, procesele de management de risc, asigurarea protecției informațiilor sensibile specifice domeniului, realizarea planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică, denumite în continuare PSO, stabilirea ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE, pregătirea personalului, modul de realizare a comunicării și avertizării timpurii, precum și exerciții, rapoarte, testări ale viabilității PSO, reevaluări și actualizări ale documentelor elaborate;……………………………………………..................................e) autoritate publică responsabilă - instituție publică desemnată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, care, potrivit competențelor și atribuțiilor legale, răspunde de organizarea și desfășurarea activităților în domeniile corespunzătoare sectoarelor și subsectoarelor de infrastructuri critice prezentate în anexa nr. 1 și are în responsabilitate cel puțin o ICN/ICE desemnată;3. La articolul 3, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k)-m), cu următorul cuprins:k) PSO - documentul de planificare la nivel strategic, cu caracter operativ prin procedurile asociate, elaborat pentru fiecare ICN/ICE desemnată și destinat realizării managementului riscurilor de la nivelul ICN/ICE, care definește scopul, obiectivele, cerințele și măsurile de securitate ale acestora;l) reziliența ICN/ICE - capacitatea acesteia de a absorbi șocul inițial, de a se adapta ca urmare a producerii unui hazard sau a unei amenințări și de a-și reveni în urma producerii acestora pentru a asigura în continuare serviciile esențiale ale societății;m) funcții vitale - acele servicii care sunt esențiale pentru funcționarea societății, cum ar fi: managementul afacerilor guvernamentale; activitățile internaționale; apărarea națională; securitatea internă; funcționarea economiei și a infrastructurii; securitatea veniturilor populației și nivelul de trai.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Coordonarea și controlul la nivel național Articolul 4(1) Coordonarea, la nivel național, a activităților privind identificarea, desemnarea și protecția ICN/ICE se realizează de către prim-ministru, prin consilierul desemnat. În vederea îndeplinirii responsabilităților stabilite prin prezenta ordonanță de urgență prim-ministrul emite decizii.(2) Responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea activităților necesare implementării legislației specifice domeniului PIC revine Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., prin Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, denumit în continuare CNCPIC.(3) M.A.I., prin CNCPIC, asigură planificarea strategică, coordonarea, monitorizarea permanentă și controlul asupra stadiului implementării activităților reglementate prin prezenta ordonanță de urgență, punctul național de contact în relația cu alte state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și alte organizații și organisme internaționale, precum și managementul rețelei de alertă privind infrastructurile critice - Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) la nivel național.(4) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la coordonarea și controlul activităților privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice se aplică Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale, numai în măsura în care acestea nu contravin statutelor și legilor proprii de organizare și funcționare ori altor acte normative care le reglementează activitatea.(5) În scopul evaluării modului de îndeplinire a responsabilităților ce decurg din legislația specifică domeniului protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile, prim-ministrul poate dispune executarea unor activități de control în conformitate cu prevederile legale.5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile publice responsabile împreună cu proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE elaborează anual informări privind riscurile și incidentele semnificative, precum și evoluția amenințărilor în sectoarele/subsectoarele ICN/ICE și formulează propuneri cu privire la necesitatea îmbunătățirii protecției acestora, pe care le înaintează CNCPIC în vederea elaborării unui raport integrat, care va fi înaintat spre aprobare prim-ministrului.(1^2) Documentele prevăzute la alin. (1^1) se transmit CNCPIC până la data de 15 decembrie a fiecărui an în vederea elaborării raportului anual privind stadiul PIC la nivel național, care se înaintează spre aprobare prim-ministrului.6. La articolul 6, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) M.A.I., prin CNCPIC, transmite Comisiei Europene la fiecare 2 ani un raport-sinteză cu date generale privind tipurile de riscuri, amenințări și puncte vulnerabile identificate în fiecare dintre sectoarele în care a fost desemnată o ICE în temeiul art. 10 și care se află pe teritoriul național.(4) M.A.I., prin CNCPIC, transmite Comisiei Europene informări anuale referitoare la numărul de infrastructuri pe sector cu privire la care s-au purtat dezbateri privind pragurile critice ale criteriilor intersectoriale.(5) Raportul-sinteză prevăzut la alin. (3) se clasifică, în funcție de informațiile pe care le cuprinde, în conformitate cu legislația națională privind informațiile clasificate și se transmite de către CNCPIC Comisiei Europene sub semnătura prim-ministrului.(6) CNCPIC și autoritățile publice responsabile deținătoare de ICE, împreună cu Comisia Europeană și autoritățile echivalente din celelalte state membre implicate, evaluează, la nivel sectorial, în baza rapoartelor-sinteză prevăzute la alin. (3), necesitatea de a prevedea măsuri de protecție suplimentare pentru ICE, la nivelul Uniunii Europene.7. După articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:Atribuțiile CNCPIC Articolul 6^1(1) M.A.I., prin CNCPIC, sprijină autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, asigurându-le accesul la informații cu privire la cele mai bune practici și metode disponibile, facilitează participarea la acțiunile coordonate de către Comisia Europeană în materie de formare și de schimb de informații privind noi evoluții tehnice în materie de PIC și organizează cooperarea între autoritățile publice responsabile la nivel național, precum și colaborarea acestora și a proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE cu instituțiile similare din statele membre ale Uniunii Europene, cu Comisia Europeană, NATO și alte organizații și organisme internaționale cu activități/atribuții în domeniu.(2) CNCPIC are următoarele atribuții principale:a) elaborează proiectele actelor normative în domeniul PIC și documentele de planificare strategică specifice, pe care le supune analizei reprezentanților autorităților publice responsabile reprezentate în grupul de lucru interinstituțional pentru PIC, în vederea inițierii ulterioare, de către M.A.I., a procedurilor legale de avizare și adoptare;b) elaborează și actualizează normele metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea PSO, structura-cadru a PSO și atribuțiile ofițerului de legătură pentru securitatea ICN/ICE, din cadrul structurii specializate desemnate la nivelul autorităților publice responsabile și la nivelul proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN/ICE, pe care le supune aprobării prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii;c) sprijină, la solicitarea autorităților publice responsabile, procesul de elaborare a instrucțiunilor, regulamentelor, normelor și standardelor de securitate sectoriale în domeniul PIC;d) elaborează, supune dezbaterii în cadrul grupului de lucru interinstituțional pentru PIC și propune spre aprobare prin decizie a prim-ministrului metodologia de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE;e) evaluează anual și ori de câte ori se impune, pe baza datelor furnizate de autoritățile publice responsabile, riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa ICN/ICE și informează prim-ministrul, prin consilierul desemnat, cu privire la necesitatea îmbunătățirii nivelului de protecție al acestora;f) asigură secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru interinstituțional pentru PIC;g) elaborează și propune spre aprobare, prin decizie a prim-ministrului, Planul anual de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul PIC de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE;h) asigură consultanță de specialitate autorităților publice responsabile și proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE desemnate, la solicitarea acestora;i) monitorizează stadiul de elaborare a PSO la nivel național, precum și al testării viabilității acestora prin exerciții;j) îndeplinește rolul de compartiment desemnat la nivelul M.A.I. în condițiile art. 8;k) elaborează orientări privind modalitățile de realizare a managementului protecției infrastructurilor critice.(3) În aplicarea art. 4 alin. (2), M.A.I., prin personal desemnat din cadrul CNCPIC, desfășoară activități de control în baza planului elaborat în condițiile alin. (2) lit. g), constată contravenții și aplică sancțiuni în condițiile legii.Autorități publice responsabile Articolul 6^2(1) Autoritățile publice responsabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.I., prin CNCPIC.(2) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt autorități publice responsabile pentru infrastructurile critice din competență, aferente sectoarelor de ICN «Tehnologia informației și comunicațiilor» și «Securitate națională» prevăzute în anexa nr. 1.(3) M.A.I., prin CNCPIC, identifică potențiale ICN/ICE care nu se află în sfera de responsabilitate a niciunei autorități publice responsabile, potrivit procedurii de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(4) Autoritățile publice responsabile pentru ICN/ICE identificate în condițiile alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.I., prin CNCPIC, avizată în cadrul grupului de lucru interinstituțional pentru PIC.Mecanismul de comunicare și avertizare timpurie Articolul 6^3(1) La nivelul M.A.I., prin CNCPIC, se constituie și este administrat un mecanism de comunicare și avertizare timpurie, denumit în continuare MeCAT, destinat asigurării managementului integrat al protecției ICN/ICE cu rolul de sistem național securizat de informare în domeniul protecției ICN/ICE.(2) MeCAT asigură cadrul unitar al schimbului de informații privind incidente, amenințări, vulnerabilități și riscuri identificate în legătură cu aceste tipuri de infrastructuri, necesare atât în procesul de prevenție și combatere a riscurilor și amenințărilor, cât și pentru diminuarea impactului generat de incapacitatea de a menține serviciile esențiale furnizate de acestea.8. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se abrogă.9. La articolul 7 alineatul (2), literele a), d), f), g) și i)-k) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) stabilesc criteriile sectoriale/intersectoriale și pragurile critice aferente și elaborează, după caz, metodologii specifice de lucru pentru aplicarea acestora în vederea identificării potențialelor ICN/ICE;............................................ d) informează, la solicitarea CNCPIC, asupra stadiului de implementare a actelor normative în domeniu;...................................................f) avizează PSO pentru ICN/ICE desemnate aflate în responsabilitate;g) participă, la solicitarea M.A.I., prin CNCPIC, la discuțiile bilaterale/multilaterale în vederea desemnării ICE;.................................................i) informează M.A.I., prin CNCPIC, asupra stadiului identificării ICN/ICE din domeniul de responsabilitate;j) asigură resursele financiare necesare organizării și desfășurării activităților specifice în domeniul PIC pentru ICN/ICE aflate în nemijlocita responsabilitate, în limita bugetului alocat;k) participă, la solicitarea Comisiei Europene, transmisă prin punctul național de contact, la elaborarea orientărilor pentru aplicarea criteriilor sectoriale și intersectoriale și la aproximarea valorilor pragurilor critice care se utilizează pentru identificarea ICE;10. La articolul 7 alineatul (2), după litera k) se introduc trei noi litere, literele l)-n), cu următorul cuprins:l) stabilesc măsuri de reducere a vulnerabilităților ICN/ICE din responsabilitate și de îmbunătățire a rezilienței acestora;m) notifică CNCPIC cu privire la participarea personalului propriu și a celui din cadrul proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN/ICE din responsabilitate la activități internaționale specifice domeniului PIC și prezintă grupului de lucru interinstituțional pentru PIC aspectele discutate în cadrul activităților la care au participat;n) participă, la solicitarea CNCPIC, la activități de control, organizate în condițiile art. 6^1 alin. (3).11. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:Atribuțiile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE Articolul 7^1Proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE au următoarele atribuții:a) desemnează, pentru fiecare ICN/ICE aflată în responsabilitate, un ofițer de legătură pentru securitatea ICN/ICE;b) elaborează pentru fiecare ICN/ICE din responsabilitate PSO și îl transmite spre avizare autorităților publice responsabile;c) desfășoară activitățile referitoare la protecția ICN/ICE desemnate aflate în responsabilitate;d) participă la solicitarea autorităților publice responsabile sau a CNCPIC la activități specifice domeniului;e) participă, potrivit competențelor, la operaționalizarea MeCAT;f) informează autoritățile publice responsabile cu privire la orice modificare ce poate avea impact asupra protecției ICN/ICE;g) informează autoritățile publice responsabile și CNCPIC cu privire la participarea la activități naționale/internaționale specifice domeniului PIC, precum și la aspectele discutate în cadrul acestor activități;h) implementează măsuri de reducere a vulnerabilităților ICN/ICE din responsabilitate și de îmbunătățire a rezilienței acestora;i) asigură autorizarea ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE desemnați pentru fiecare ICN din responsabilitate;j) asigură resursele financiare necesare organizării și desfășurării activităților referitoare la protecția ICN/ICE aflate în responsabilitate.12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Structura/compartimentul specializat(ă) în domeniul ICN/ICE Articolul 8(1) Fiecare autoritate publică responsabilă, precum și fiecare proprietar/operator/administrator de ICN/ICE care au în responsabilitate mai mult de o ICN/ICE au obligația să constituie/să desemneze o structură/un compartiment de specialitate în domeniul ICN/ICE, care va îndeplini și rolul de punct de contact pentru aspectele care țin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE și autoritățile publice responsabile.(2) Autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE care au în responsabilitate o singură ICN/ICE au obligația să desemneze un ofițer de legătură pentru securitatea ICN/ICE care va îndeplini și rolul de punct de contact pentru aspectele care țin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE și autoritățile publice responsabile.(3) Structura/compartimentul de la alin. (1) este condus(ă) de un ofițer de legătură pentru securitatea ICN/ICE și se află în nemijlocita subordonare a conducătorului autorității publice responsabile sau a proprietarului/operatorului/administratorului de ICN/ICE.(4) Autoritățile publice responsabile stabilesc și implementează un mecanism de comunicare adecvat cu ofițerii de legătură pentru securitatea ICN/ICE de la nivelul proprietarilor/ operatorilor/administratorilor de ICN/ICE, în scopul realizării schimbului de date relevante privind riscurile și amenințările identificate în legătură cu ICN/ICE respectivă, cu asigurarea securității informațiilor clasificate/sensibile referitoare la protecția infrastructurilor critice, conform reglementărilor în vigoare.(5) În termen de un an de la desemnarea unei ICN/ICE, autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE au obligația să asigure pregătirea ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE și a personalului desemnat să îndeplinească atribuții în domeniul protecției infrastructurilor critice în unitățile de învățământ pentru formare și dezvoltare profesională abilitate, în condițiile legii.(6) Ofițerii de legătură pentru securitatea ICN/ICE se evaluează și se autorizează periodic în condițiile stabilite prin metodologia de autorizare care se aprobă prin decizie a prim-ministrului.13. La articolul 9, alineatele (6), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (6) Persoanele juridice de drept public sau privat care desfășoară activități și furnizează servicii esențiale de interes național în sectoarele și subsectoarele prevăzute în anexa nr. 1 au obligația de a participa, la solicitarea autorităților publice responsabile sau a M.A.I. prin CNCPIC, la procesul de identificare și desemnare a ICN/ICE.(7) Pentru stabilirea criteriilor sectoriale/intersectoriale și a pragurilor critice aferente, autoritățile publice responsabile pot colabora și cu alte autorități sau persoane juridice în condițiile în care ICN/ICE ar putea genera efecte în domeniul de responsabilitate al acestora.……………………………………………………………………(9) La solicitarea Comisiei Europene, transmisă prin punctul național de contact, autoritățile publice responsabile sau proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, după caz, pot participa la elaborarea orientărilor pentru aplicarea criteriilor sectoriale/intersectoriale și aproximarea valorilor pragurilor care se utilizează pentru identificarea ICE. Utilizarea acestor orientări este opțională pentru autoritățile publice responsabile.14. La articolul 10, alineatele (1)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 10(1) În urma procesului de identificare a potențialelor ICN/ICE, autoritățile publice responsabile propun M.A.I., prin CNCPIC, desemnarea ICN/ICE.(2) Desemnarea ICN/ICE se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) M.A.I., prin CNCPIC, în urma procesului de identificare a potențialelor ICE, informează statele membre care pot fi afectate în mod semnificativ de o posibilă ICE cu privire la identitatea acesteia și motivele de desemnare a infrastructurii respective drept potențială ICE.(4) Autoritățile publice responsabile participă, la solicitarea M.A.I., prin CNCPIC, la dezbateri bilaterale și/sau multilaterale cu celelalte state membre care pot fi afectate în mod semnificativ de o potențială ICE situată pe teritoriul național sau care poate afecta în mod semnificativ teritoriul național, în cazul potențialelor ICE situate în alte state membre.(5) În situația în care autoritățile publice responsabile apreciază că România ar putea fi afectată în mod semnificativ de o potențială ICE situată într-un alt stat membru, aceasta nefiind însă identificată ca atare de către statul membru pe teritoriul căruia se află potențiala ICE, notifică CNCPIC din M.A.I. în vederea informării prim-ministrului, potrivit art. 4 alin. (1). Cu aprobarea prim-ministrului, M.A.I., prin CNCPIC, informează Comisia Europeană cu privire la intenția României de a participa la dezbaterile bilaterale și/sau multilaterale pe această temă, în vederea solicitării acceptului statului membru pe al cărui teritoriu se află infrastructura care urmează să fie desemnată drept ICE.……………………………………………………………………(7) M.A.I., prin CNCPIC, informează anual Comisia Europeană cu privire la numărul de ICE desemnate pe fiecare sector, precum și cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare ICE desemnată.15. La articolul 10, alineatul (9) se abrogă. 16. La articolul 11, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Autoritățile publice responsabile se asigură, în termen de un an de la desemnarea în sectorul de responsabilitate a unei infrastructuri drept ICN/ICE, că există un PSO sau un echivalent al acestuia. În cazul ICE termenul poate fi prelungit numai în situații excepționale, cu acordul prim-ministrului și notificarea Comisiei Europene în acest sens de către M.A.I., prin CNCPIC.………………………………………………………………........(6) PSO este implementat, evaluat, testat și, dacă este necesar, revizuit și actualizat de către proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE, periodic, la intervale de cel mult 2 ani, precum și ori de câte ori este necesar.17. La articolul 12, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către autoritățile publice responsabile și/sau proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE:18. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se realizează de către:a) personalul împuternicit din cadrul autorităților publice responsabile pentru sectoarele de ICN/ICE aflate în responsabilitate;b) personalul CNCPIC în condițiile prevăzute la art. 6^1 alin. (3).19. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) După finalizarea activităților prevăzute la alin. (2) Comisia Europeană va fi informată de îndată, de către M.A.I., prin CNCPIC, asupra măsurilor dispuse pentru transpunerea prevederilor directivei, transmițând totodată textele și tabelul de concordanță.20. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins: Protecția informațiilor Articolul 14^1(1) Autoritățile publice responsabile și structurile abilitate conform legii se asigură că informațiile clasificate cu privire la protecția ICN/ICE utilizate la nivel național, precum și cele transmise statelor membre sau Comisiei Europene nu sunt utilizate în alt scop decât cel al PIC.(2) Informațiile sensibile privind protecția infrastructurilor critice se clasifică, după caz, la un nivel adecvat, în condițiile legii. Diseminarea acestor informații se face potrivit principiului nevoii de a cunoaște, atât în relația cu autoritățile publice responsabile, proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, cât și cu celelalte state membre.(3) Orice persoană care operează cu informații clasificate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență în numele statului român sau al Comisiei Europene este supusă unei verificări de securitate la nivelul adecvat.(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în egală măsură informațiilor exprimate verbal și nescrise în timpul reuniunilor în cadrul cărora se discută subiecte sensibile.21. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: LISTAsectoarelor, subsectoarelor infrastructurii critice naționale/infrastructurii critice europene (ICN/ICE)22. La anexa nr. 1, punctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1.1. Lista sectoarelor ICN
  Nr. crt.SectorulSubsectoare
  1.Energetic1.1. Energie electrică, inclusiv nuclear-electrică - capacități și instalații pentru producere, depozitare/stocare, rețele de distribuție și transport 1.2. Petrol și derivate petroliere - capacități și instalații pentru extracție/producție, rafinare, tratare, depozitare/stocare, distribuție și transport prin conducte, terminale 1.3. Gaze naturale și derivate din gaze naturale - capacități și instalații pentru extracție/producție, rafinare, tratare, depozitare/stocare, distribuție și transport prin conducte, terminale 1.4. Resurse minerale
  2.Tehnologia informației și comunicațiilor2.1. Sistemele, rețelele și serviciile de comunicații electronice 2.2. Sisteme de prelucrare, procesare și stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice 2.3. Infrastructuri de securitate informatică 2.4. Sistemele și rețelele de comunicații pentru cifrul de stat 2.5. Infrastructuri de emisie radio-tv 2.6. Servicii poștale la nivel național
  3.Apă, păduri și mediu3.1. Furnizarea de apă potabilă și canalizare 3.2. Controlul calitativ și cantitativ al apei 3.3. Protecția mediului înconjurător 3.4. Protecția fondului forestier și cinegetic
  4.Alimentație și agricultură4.1. Producția și furnizarea de hrană, asigurarea securității și siguranței alimentelor
  5.Sănătate5.1. Asistența medicală și spitalicească 5.2. Medicamente, seruri, vaccinuri, produse farmaceutice 5.3. Biolaboratoare și bioagenți 5.4. Servicii de urgență medicală și transport sanitar
  6.Securitate națională6.1. Apărarea țării, ordinea publică și siguranță națională 6.2. Frontiere, migrație și azil 6.3. Industria națională de securitate, capacități și instalații de producție și depozitare 6.4. Situații de urgență 6.5. Justiție și penitenciare
  7.Administrație7.1. Administrația publică
  8.Transporturi8.1. Transportul rutier 8.2. Transportul feroviar 8.3. Transportul aerian 8.4. Transportul naval
  9.Industrie9.1. Producția, procesarea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice și materialelor nucleare și radioactive 9.2. Conductele de produse/substanțe chimice periculoase
  10.Spațiu și cercetare10.1. Spațiul cosmic 10.2. Cercetare
  11.Financiar-bancar11.1. Taxe și impozite 11.2. Asigurări 11.3. Bănci 11.4. Bursa de valori 11.5. Trezorerie și sisteme de plăți
  12.Cultură și patrimoniu cultural național12.1. Instituții publice de cultură 12.2. Protejarea patrimoniului cultural național
  Articolul II(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 22 al art. I, care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul adoptă hotărârea prevăzută la art. 6^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare. Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 1 august 2018.Nr. 225.----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 19 noiembrie 2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
 • LEGE nr. 334 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 598 din 15 decembrie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 236 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 75 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 45 din 16 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 158 din 3 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 144 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 206 din 19 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • LEGE nr. 513 din 23 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 20 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 270 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 593 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 339 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 506 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 30 iunie 2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 243 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 4 din 24 ianuarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit parţii române
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 323 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 13 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 75 din 8 noiembrie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 87/1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţământului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 519 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021