Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 224 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 673 din 02 august 2018 -
LEGE nr. 224 din 31 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 2 august 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) persoanele aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor etnice autohtone române sau care aparțin filonului cultural și etnic românesc, existente în statele din vecinătatea României și alte state, care își asumă identitatea etnică, lingvistică și culturală română față de autoritățile române, indiferent de etnonimul folosit;2. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) etnicii care se recunosc de origine română, aflați în afara granițelor țării, înregistrați ca altă minoritate în statul de reședință, care își asumă, prin autoidentificare, apartenența la spațiul cultural și identitar românesc.3. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Prevederile prezentei legi se aplică cu respectarea normelor de drept internațional și a legislației statului-gazdă.(2) Guvernul României analizează periodic situația aplicării prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare.4. La articolul 3, după alineatul (2) se introductrei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Analizele prevăzute la alin. (2) vor fi avute în vedere de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la elaborarea Strategiei naționale multianuale pentru românii de pretutindeni.(4) Strategiile și politicile în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni se concep ținând cont de specificul comunităților românești aflate în afara frontierelor României, în egală măsură atât pentru comunitățile istorice autohtone, cât și pentru cele de emigrație.(5) În organizarea instituțională a autorităților și a celorlalte instituții publice cu atribuții în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni vor fi avute în vedere prevederile de la alin. (4).5. La articolul 4, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință;6. La articolul 5 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) de a studia în limba română în România, în străinătate și în țările de reședință, la toate nivelurile și formele de învățământ;c) de a solicita și de a obține burse de studiu în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești;7. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) de a solicita și de a obține, în mod gratuit, avizul de angajare, acordat în condițiile legislației-cadru în materie;8. La articolul 5 alineatul (1), literele e)-g), i) și l) se modifică și vor avea următorulcuprins:e) de a solicita și a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărți de specialitate, beletristică, publicații și alte materiale tipărite sau pe suport electronic în limba română, precum și pentru organizarea spațiilor necesare sub formă de biblioteci, săli de lectură, unde aceste materiale să poată fi consultate;f) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru achiziția, construcția, renovarea și întreținerea lăcașelor de cult în statul de cetățenie/reședință;g) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru achiziția, construcția, renovarea și închirierea unui sediu pentru instituțiile educaționale cu predare în limba română în statul de cetățenie/reședință;.................................................................................................i) de a participa, prin delegarea reprezentanților săi, la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 8;.................................................................................................l) de a primi distincții ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale, sportive și științifice românești;9. La articolul 5 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru susținerea sportivilor care concurează în numele României la competițiile sportive internaționale.10. La articolul 5, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază sau predă limba română ori în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică..................................................................................................(4) În cazul în care drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se exercită pe teritoriul României, românii de pretutindeni vor acționa în aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată.11. La articolul 5, literele c) și d) ale alineatului (5), alineatul (6) și partea introductivă a alineatului (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) de a facilita inserția și reinserția socială, precum și pe piața muncii din România a acestora;d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, religioase, economice și sociale cu România și cu comunitățile locale de unde provin;.................................................................................................(6) În aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată, românii de pretutindeni, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română.(7) Românii de pretutindeni, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, au următoarele drepturi:12. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1), cu următorul cuprins: Articolul 5^1(1) Numărul burselor, criteriile și modalitatea de acordare a acestora și criteriile de selecție a beneficiarilor burselor se stabilesc prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.(2) Bursele pot fi anulate în cazul desfășurării de către beneficiarii acestora a unor activități împotriva statului român sau a intereselor acestuia, precum și împotriva comunităților românești din afara frontierelor României.13. La articolul 6, alineatele (2), (4), (4^1) și (5) se modifică și vor avea următorulcuprins:(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează în mod gratuit la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sau de către Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E. prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetățenie sau reședință ori la sediile M.A.E. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege..................................................................................................(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de către unul sau ambii părinți sau reprezentanții legali ai acestuia, în prezența sa, iar declarația pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimțământul și în prezența unuia sau ambilor părinți sau a reprezentanților legali.(4^1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare transmit M.A.E. declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), prevăzută în anexă, respectiv evaluarea emisă în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b). Datele colectate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate cu privire la românii de pretutindeni vor fi transmise de către M.A.E. Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P.(5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către M.A.E. și M.R.P., cu respectarea legislației în vigoare în materia protecției datelor personale.14. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Autoritățile competente din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi sunt M.R.P., și, după caz, M.A.E.(2) M.R.P. este minister cu rol de sinteză și de coordonare a aplicării politicilor Guvernului în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni. Toate autoritățile și instituțiile din România cu competențe în domeniu, potrivit legislației în vigoare, acordă sprijin M.R.P. în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni.15. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) M.R.P. va detașa, în condițiile prevăzute la art. 2 lit. d) și art. 48 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, personal din cadrul instituției care va îndeplini în serviciul exterior al M.A.E. atribuțiile gradului diplomatic de atașat pentru comunitățile românești din străinătate, cu respectarea dispozițiilor Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, respectiv ale Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare.16. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În statele în care nu este numit un atașat diplomatic conform alin. (2^1), M.A.E., în cooperare cu M.R.P., va asigura prezența, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunități românești, a unui diplomat cu atribuții pentru relația cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate cu această destinație.(4) Fondurile pentru funcționarea M.R.P. și realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat. Totodată, M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri provenite din accesarea fondurilor europene.17. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri europene pe care le poate accesa, precum și orice altă sursă atrasă, inclusiv donații.18. La articolul 7 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) elaborează și aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituții cu competențe în domeniu, politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara frontierelor României;19. La articolul 7 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) susține și protejează menținerea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul comunităților românești din afara frontierelor României;20. La articolul 7 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) elaborează, propune, avizează și aplică strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;21. La articolul 7 alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dezvoltă parteneriate cu asociațiile, unitățile de cult și organizațiile românilor care trăiesc în afara granițelor, prin acordarea de finanțări nerambursabile către entități publice sau private din țară și din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni;22. La articolul 7 alineatul (5), după litera d) se introducdouă noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) elaborează documente de politici publice, organizează acțiuni proprii sau în parteneriat și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie;d^2) acționează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;23. La articolul 7 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) colaborează cu instituțiile implicate în problematica în ceea ce privește comunitățile românești din străinătate pentru a asigura o abordare unitară, integrată, în plan național;24. La articolul 7 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra domeniului protecției drepturilor românilor de pretutindeni;25. La articolul 7 alineatul (5), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) sprijină casele limbii și culturii române, centrele culturale ale comunităților românești de pretutindeni, centrele comunitare românești în străinătate și centrele de informare ale României în străinătate;26. La articolul 7 alineatul (5), după litera j) se introduc două noi litere, literele j^1) și j^2), cu următorul cuprins:j^1) cooperează cu M.A.E., inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale române pentru înființarea, organizarea și susținerea activității centrelor de informare ale României în străinătate, precum și a centrelor comunitare românești în străinătate, în condițiile legii;j^2) susține, în cooperare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, înființarea unor puncte de informare pentru comunitățile românești din afara granițelor;27. La articolul 7 alineatul (5), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) acordă burse de studiu în România și în străinătate, precum și în țările de reședință;28. La articolul 7 alineatul (5), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:l^1) colaborează cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu;29. La articolul 7 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:n^1) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural-artistic, științific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice autorizate sau juridice, din țară și din străinătate;30. La articolul 7 alineatul (5), după litera o) se introduc cinci noi litere, literele p)-t), cu următorul cuprins:p) M.R.P. acordă, eliberează sau emite scrisori de recunoaștere, atestate și alte tipuri de certificate sau acreditări românilor de pretutindeni sau asociațiilor lor în baza meritelor activităților lor în sprijinul românilor de pretutindeni sau în baza procedurilor M.R.P. cu privire la recunoașterea rolului acestora în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni;q) colaborează cu ministerele cu atribuții în domeniu, în vederea încheierii de acorduri bilaterale cu guvernele statelor care au comunități de români, pentru introducerea limbii române în programa școlară a țării cu care se încheie acordul;r) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural, artistic, științific, educativ, documentar, independent sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate;s) organizează acțiuni proprii sau în parteneriat cu alte entități și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie/reședință;t) inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4;31. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc opt noi alineate, alineatele (7)-(14), cu următorul cuprins:(7) M.R.P. elaborează documente de politici publice prin care sunt stabilite destinații și comunități prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă și externă ale României.(8) Proiectele, programele sau acțiunile proprii în sprijinul comunităților românești din străinătate sunt derulate de către M.R.P., inclusiv prin cooperare cu alte autorități sau instituții, publice ori private, persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii. (9) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și sprijinirea comunităților românești din străinătate, M.R.P. poate derula proiecte, programe sau acțiuni proprii, cu utilizarea de finanțări nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale.(10) Proiectele, programele sau acțiunile proprii sunt necesare pentru atingerea unor obiective strategice de politică ale României.(11) M.R.P. asigură suportul educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni.(12) Drepturile persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate și prin intermediul autorităților administrațiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin material, inclusiv financiar, românilor de pretutindeni, în condiții ce vor fi stabilite de organul deliberativ local, în limita a 5% din buget.(13) Statul român poate sprijini programe de studiu în limba română, la toate nivelurile și formele de învățământ, în statele în care există comunități de români.(14) Autoritățile administrațiilor publice locale pot acorda ajutoare sociale, în special celor care provin din respectivele comunități, pentru necesități majore cum ar fi repatrierea și/sau înhumarea rămășițelor pământești ale persoanelor decedate în străinătate, în cazuri justificate.32. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Congresul Românilor de Pretutindeni este un for de dezbatere și de consultare al reprezentanților românilor de pretutindeni, persoane și/sau organizații.33. La articolul 9, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Din patru în patru ani, Congresul Românilor de Pretutindeni alege prin vot, din rândul delegaților, Consiliul Românilor de Pretutindeni. Organizarea și funcționarea Congresului Românilor de Pretutindeni, respectiv a Consiliului Românilor de Pretutindeni se va realiza cu respectarea prevederilor statutelor și regulamentelor de organizare și funcționare în vigoare.(2) Camera Deputaților va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spațiu corespunzător..................................................................................................(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează periodic și/sau conform solicitărilor informații, analize și propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum și celorlalte instituții guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de inițiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea și aplicarea programelor destinate comunităților românești.34. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Camera Deputaților suportă în limita bugetului aprobat cheltuielile activităților Consiliului Românilor de Pretutindeni.35. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este o instituție publică de interes național, care are personalitate juridică proprie, în subordinea M.R.P.36. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Institutul are sediul în municipiul București. Pentru o bună desfășurare a activității sale, în funcție de resursa financiară alocată, Institutul poate înființa sedii secundare în țară.(1^2) În cadrul Institutului funcționează o componentă distinctă de educație și cercetare în domenii diverse, legate de problematica românilor de pretutindeni.37. La articolul 13 alineatul (2), literele a)-h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigurarea suportului educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni;b) coordonarea și organizarea activității de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunitățile românești din afara frontierelor României;c) organizarea de cursuri pentru formarea de specialiști în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, pentru perfecționarea acestora, precum și cursuri de inițiere sau de cunoaștere a comunităților românești din afara granițelor și a problemelor specifice ale acestora;d) alte activități care se circumscriu domeniului specific;e) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însușirea limbii, culturii și a civilizației românești de către bursierii statului român;f) dezvoltarea de capacități specifice în beneficiul culturii, al civilizației naționale și al imaginii României în lume;g) conceperea de proiecte și programe educaționale pentru membrii comunităților românești de pretutindeni;h) editarea unor lucrări de referință privind problematica comunităților românești din vecinătate și Balcani;38. La articolul 13 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) acordarea de burse de studii, pe domeniile legate de specificul activității sale, și de premii pentru cei care contribuie la menținerea și promovarea identității românești.39. La articolul 13, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorulcuprins:(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.(5) Veniturile proprii ale Institutului provin din:a) activități de cercetare științifică;b) asistență de specialitate și consultanță;c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(6) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și instituțiile publice în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut acordă sprijin pentru a se asigura spațiile, echipamentele și celelalte resurse necesare pentru derularea în condiții corespunzătoare a activităților respective pe toată durata acestora.40. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competențelor, atribuțiilor sau drepturilor altor autorități sau instituții publice românești precum Ministerul Educației Naționale sau Institutul Cultural Român, în ceea ce privește orice formă de sprijin material pe care acestea îl pot acorda românilor de pretutindeni.(2) Întreaga arie de reglementare a prezentei legi, inclusiv legislația secundară, are caracter special în raport cu alte acte normative, cu efect derogator.41. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins: Articolul 14^1(1) Se înființează Agenția pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora, denumită în continuare Agenția, cu personalitate juridică, în subordinea M.R.P., având rol de sinteză și analiză cu privire la domeniul protecției drepturilor diasporei. Agenția are sediul în municipiul București.(2) Atribuțiile principale ale Agenției sunt:a) elaborează pachete de informații și participă la realizarea de campanii de diseminare pentru tematici de interes în rândul diasporei, precum oportunitățile de accesare a finanțării nerambursabile din fonduri europene, naționale sau facilități fiscale pentru demararea de afaceri, investiții, inclusiv în agricultură, formare profesională, educație în România;b) realizează studii, analize, cercetări de specialitate privind diaspora;c) contribuie la definirea politicilor publice în domeniul de competență;d) participă la elaborarea și fundamentarea proiectelor de acte normative și a propunerilor legislative, la solicitarea M.R.P.(3) Cheltuielile curente și de capital ale Agenției se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.(4) Veniturile proprii ale Agenției provin din:a) activități de cercetare științifică;b) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;c) accesarea de fonduri europene și alte categorii de fonduri nerambursabile;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(5) Personalul Agenției este personal contractual. Salarizarea acestei categorii de personal se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(6) Organizarea și funcționarea Agenției se reglementează prin hotărâre a Guvernului inițiată de M.R.P.(7) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente și regulamentul de organizare și funcționare intern al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6).(8) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția încheie, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni, protocoale de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice centrale, precum și cu alte persoane juridice de drept public și privat, din țară și din străinătate.42. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXĂ
  DECLARAȚIE
  privind apartenența la identitatea culturală română
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................., cetățean(ă) al (a) ........................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul seria .......... nr. .............., eliberat(ă) de ................., domiciliat(ă) în ................., declar prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile.Data ...................Semnătura ..................Ministerul pentru Românii de Pretutindeni/Ministerul Afacerilor Externe/Ambasada României la ................./Consulatul General al României la ................ certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna ................. pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Data ...................Semnătura .......................
  Articolul IILegea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 31 iulie 2018.Nr. 224.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 94 din 3 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • LEGE nr. 157 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 93 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • LEGE nr. 3 din 2 februarie 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
 • LEGE nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 17 martie 2000 pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa, şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 314 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 311 din 8 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
 • LEGE nr. 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • LEGE nr. 281 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005
 • LEGE nr. 129 din 5 mai 2007 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociaţiile pensionarilor
 • LEGE nr. 42 din 18 martie 2010 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 234 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 494 din 1 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2000 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 18 decembrie 2002 privind societăţile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 527 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
 • LEGE nr. 97 din 7 mai 2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 549 din 14 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 448 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 noiembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021