Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 55 din 9 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 158 DIN 13/07/93 -
LEGE Nr. 55 din 9 iulie 1993pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 13 iulie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 va avea următorul cuprins: "ART. 8. - Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit până la 15%, aplicat la salariul de baza. Salariul de merit face parte din salariul de baza. Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare. Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al instituţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie." 2. Articolul 9 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, pentru întreg personalul, de regula după aprobarea bugetului de stat, tinindu-se seama de calităţile personale, concretizate în rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine"." 3. Articolul 9 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani; în mod excepţional, aceasta poate fi redusă până la jumătate. Fac excepţie de la aceste prevederi salariaţii încadraţi ca debutanti sau stagiari, pentru care vechimea minima pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 1 an." 4. Articolul 10 alineatul 3 va avea următorul cuprins: "În mod excepţional, pentru persoane cu o competenţa profesională deosebită, vechimea minima prevăzută la alin. 2 poate fi redusă până la jumătate, dacă cel în cauza are vechimea minima în specialitate prevăzută de lege pentru funcţia, gradul sau treapta în care se face avansarea." 5. Articolul 12 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
  Tranşe de vechime în muncăProcente din salariul de bază
  - între 3 şi 5 ani5
  - de la 5 la 10 ani10
  - de la 10 la 15 ani15
  - de la 15 la 20 ani20
  - peste 20 ani25"
6. După alineatul 1 al articolului 14 se introduc doua alineate, cu următorul cuprins: "În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii în cursul anului, în limita de 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile. Criteriile de acordare a premiilor se aproba, după caz, de ministrul justiţiei, procurorul general şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie." 7. Alineatul 2 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "La judecătorii, tribunale şi curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe vor fi numiţi judecători, respectiv procurori, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească." 8. Alineatul 4 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "Vechimea minima necesară în specialitate este cea stabilită de prezenta lege, cu excepţia prevederilor art. 67 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească." 9. După articolul 22 se introduc doua noi articole, 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins: "ART. 22^1. - Salariile de baza pentru judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale şi gradatiile la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 5%. Salariile de baza pentru personalul de conducere de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cele corespunzătoare funcţiilor stabilite potrivit alin. 1, la care se adauga indemnizaţia de conducere prevăzută de prezenta lege pentru funcţiile similare de la tribunale şi parchetele de pe lângă tribunale, majorate cu 5%. Salariile de baza pentru procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale şi gradatiilor la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 10%. Articolul 22^2. Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati, beneficiază de salariul corespunzător funcţiei, gradului şi gradatiei stabilite în raport cu vechimea în specialitate.Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător notarilor şi experţilor criminalisti." 10. După articolul 26 se introduce un nou articol, 26^1, cu următorul cuprins: "ART. 26^1. - Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau." 11. Articolul 31 va avea următorul cuprins: "ART. 31. - Salariile din prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993." 12. Anexa nr. 7 punctul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins: "1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, prestează cel puţin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopţii, are dreptul la spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de baza."
Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege şi înlocuiesc anexele nr. 1-5 din Legea nr. 52/1991. Articolul 3Salariile şi celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege se acordă cu data de 1 a lunii în care legea intră în vigoare. Articolul 4Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti se republică în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN Anexa 1SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie
       
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    A. Funcţii de conducere  
  1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie195.000
  2.Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie170.900
  3.Preşedinţi de Secţie la Curtea Supremă de Justiţie159.900
    B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică
  4.Judecător148.700
               
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
  Gradaţia
  1234
    C. Funcţii de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
  5.Consultant juridic gradul IS117.500120.700123.800127.000
  6.Consultant juridic gradul IIS107.000109.500112.100114.700
  7.Consultant juridic gradul IIIS98.000100.100102.200104.400
  8.Consultant juridic gradul IVS90.50092.20093.95095.700
  9.Consultant juridic gradul VS85.40086.90088.500-
           
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei
  minimămaximă
    D. Funcţii de conducere
  10.Consultant juridic şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie7.20014.400
Anexa 2SALARIILE DE BAZA ŞI INDEMNIZAŢIILEpentru funcţiile de conducere din Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei
         
    A. Funcţii din conducerea Procuraturii Generale
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
  1.Procuror general170.900
  2.Prim-adjunct al procurorului general159.900
  3.Adjunct al procurorului general148.700
    B. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei
  minimămaximă
  4.Director, procuror şef direcţie11.15022.300
  5.Director adjunct, procuror şef direcţie adjunct9.90019.800
  6.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector8.80017.800
  7.Şef serviciu, procuror şef serviciu8.15016.300
  8.Şef birou, procuror şef birou7.45014.900
Anexa 3INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI UNITĂŢI DE PROCURATURASalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
               
    A. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
  Gradaţia
  1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Judecător, procuror; gradul IS117.500120.700123.800127.000
  2.Judecător, procuror; gradul IIS107.000109.500112.100114.700
  3.Judecător, procuror; gradul IIIS98.000100.100102.200104.400
  4.Judecător, procuror: gradul IVS90.50092.20093.95095.700
  5.Judecător, procuror; gradul VS85.40086.90088.500-
  6.Judecător, procuror; stagiarS72.60073.800--
  7.Executor judecătoresc IS56.55057.90059.20060.500
  8.Executor judecătoresc IIS52.00053.25054.45055.700
  9.Executor judecătoresc IIIS48.10049.20050.30051.400
  10.Executor judecătoresc debutantS43.900---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; IM43.00044.30045.60046.900
  12.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; II, grefier-dactilograf IM38.70039.80040.90042.000
  13.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; III, grefier-dactilograf IIM35.20036.00036.90037.800
  14.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; IV, grefier-dactilograf IIIM32.10032.80033.60034.400
  15.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; debutantM29.100---
  16.Executor judecătoresc IM43.00044.30045.60046.900
  17.Executor judecătoresc IIM38.70039.80040.90042.000
  18.Executor judecătoresc IIIM35.20036.00036.90037.800
  19.Executor judecătoresc IVM32.10032.80033.60034.400
  20.Executor judecătoresc debutantM29.100---
  21.Arhivar-registrator IM33.60034.40035.20036.100
  22.Arhivar-registrator IIM30.60031.30032.10032.800
  23.Arhivar-registrator IIIM/G28.10028.70029.40030.000
  24.Arhivar-registrator debutantM26.200---
  25.Agent proceduralG24.90026.20026.70027.300
  26.AprodG24.60025.20025.70026.200
           
    B. Funcţii de conducere
  Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere  - lei -
  minimămaximă
  1.Preşedinte tribunal, procuror şef procuratură judeţeană şi a municipiului BucureştiSalariul corespunzător funcţiei de execuţie8.90017.800
  2.Vicepreşedinte tribunal, procuror şef adjunct procuratură judeţeană şi a municipiului Bucureşti``7.90015.800
  3.Judecător inspector, procuror inspector``7.20014.400
  4.Preşedinte secţie tribunal, procuror şef birou``7.20014.400
  5.Preşedinte judecătorie, procuror şef procuratură locală``7.20014.400
  6.Vicepreşedinte judecătorie, procuror şef adjunct procuratură locală``5.15010.300
  7.Prim-grefier tribunal, secretar şef procuratură judeţeană``2.0004.000
  8.Grefier şef secţie tribunal, judecătorie, secretar şef procuratură locală``1.2002.400
NOTĂ: a) Salariile prevăzute la nr. crt. 1-5 se aplică şi personalului didactic şi experţilor, cu studii superioare juridice, de la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor. b) Judecătorii şi procurorii stagiari pot fi trecuţi de la gradatia 1 la gradatia 2 după trecerea unei perioade de 1 an, cu îndeplinirea şi a celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru acordarea gradatiei superioare. c) La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru grefier şi secretar procuratura pot fi luate în considerare perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani. d) Procurorii care efectuează activitate de urmărire penală proprie beneficiază de un spor de 6% calculat la salariul de baza.
Anexa 4NOTARIATE DE STATSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  A. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei
  Gradaţia
  1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Notar gradul IS96.40098.700101.100103.500
  2.Notar gradul IIS88.30090.40092.40094.400
  3.Notar gradul IIIS81.70083.60085.10086.700
  4.Notar gradul IVS77.40078.80080.300-
  5.Notar gradul VS73.70075.00076.300-
  6.Notar debutantS66.000---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  7.Secretar IM39.10040.30041.50042.700
  8.Secretar, secretar-dactilograf; IIM35.20036.20037.20038.200
  9.Secretar, secretar-dactilograf; IIIM32.00032.80033.60034.400
  10.Secretar, secretar-dactilograf; IVM29.20029.90030.600-
  11.Secretar debutantM26.500---
  12.Conducător carte funciară IM39.10040.30041.50042.700
  13.Conducător carte funciară IIM35.20036.20037.20038.200
  14.Conducător carte funciară IIIM32.00032.80033.600-
  15.Conducător carte funciară debutantM26.500---
  16.ArhivarM/S27.20027.80028.40029.000
  17.AprodM22.50023.00023.500-
         
    B. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei -
  minimămaximă
  1.Notar şef la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti7.20014.400
  2.Notar şef adjunct la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti5.15010.300
  3.Notar şef la notariatul local5.15010.300
  4.Notar şef adjunct la notariatul local3.7007.400
  5.Secretar şef1.2002.400
NOTĂ: Funcţia de secretar şef se poate folosi la notariatele de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justiţiei. În funcţia de secretar şef pot fi încadraţi numai secretari treapta I-III, ţinând seama de calităţile lor profesionale şi organizatorice.
Anexa 5LABORATOARE DE CRIMINALISTICASalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
  Gradaţia
  1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert criminalist gradul IS96.40098.700101.100103.500
  2.Expert criminalist gradul IIS88.30090.40092.40094.400
  3.Expert criminalist gradul IIIS81.70083.60085.10086.700
  4.Asistent criminalist gradul IS77.40078.80080.300-
  5.Asistent criminalist gradul IIS73.70075.00076.300-
  6.Asistent criminalist debutantS66.000---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  7.Tehnician criminalist IM43.00044.30045.60046.900
  8.Tehnician criminalist IIM38.70039.80040.90042.000
  9,Tehnician criminalist IIIM35.20036.00036.90037.800
  10.Tehnician criminalist IVM32.10032.80033.60034.400
  11.Tehnician criminalist debutantM29.100---
  12.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IM37.60038.50039.40040.400
  13.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIM34.70035.50036.30037.100
  14.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIIM33.00033.40033.800-
  15.Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutantM26.000---
           
    B. Funcţii de conducere
  Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere - lei -
  minimămaximă
  1.Şef laborator central expertize criminalisticeSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie7.20014.400
  2.Şef adjunct laborator central expertize criminalistice``5.15010.300
  3.Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice``3.7007.400
NOTĂ: La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani. ---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 449 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • LEGE nr. 121 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34 din 5 august 1994 privind acordarea de către stat de garanţii pentru credite interne contractate de agenţii economici de la băncile comerciale şi constituirea fondului de risc pentru garanţiile acordate, emisă în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 138 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 6 din 17 septembrie 1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • LEGE nr. 143 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003
 • LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 190 din 30 octombrie 2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 622 din 19 noiembrie 2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 3 mai 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 29 din 26 mai 1993 privind stabilirea drepturilor aferente anului 1992, în favoarea unei categorii de persoane fizice ale căror terenuri agricole au trecut în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 39 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 87/1971 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 13 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 69 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 26 august 2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • LEGE nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • LEGE nr. 197 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020