Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 626 din 19 iulie 2018 -
LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 290 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) data de repartizare - data pentru care clientul solicită punerea la dispoziție a soldului economisit și a creditului pentru domeniul locativ, ca urmare a confirmării de către bancă a îndeplinirii condițiilor de a fi puse la dispoziția acestuia soldul economisit și creditul pentru domeniul locativ, cu respectarea clauzelor contractuale;2. La articolul 290, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În sensul aplicării dispozițiilor alin. (1) lit. b) și c), clientul are dreptul, dar nu și obligația de a contracta un credit.(3) În vederea acordării creditului, cele două părți încheie un nou contract, în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare.3. La articolul 299, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) finanțarea construirii de spații comerciale, industriale și social-culturale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7.4. La articolul 309 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) condițiile de acordare a creditelor destinate activităților în domeniul locativ prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7 și proporția admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, care nu poate depăși procentul de 3%;5. La articolul 311, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 311(1) Fiecare persoană fizică client al unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu banca respectivă, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:a) este cetățean român;b) are domiciliul în România;c) anterior solicitării primei de stat își manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanții autorizați ai băncii și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat și a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore și al celor puse sub interdicție, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.6. La articolul 311, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se face de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ atât la încheierea contractului de economisire-creditare, cât și la încetarea acestuia, în baza actului de identitate, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naștere și a actului de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal.(1^2) Sunt îndreptățiți să beneficieze de primă de stat clienții persoane fizice, indiferent de vârstă și de starea civilă. În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soți, separat, în baza contractului de economisire-creditare încheiat în nume propriu.(1^3) În cazul minorilor, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanții lor legali, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.(1^4) Prevederile alin. (1^3) se aplică și persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu restrânsă sau fără capacitate de exercițiu, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul acestor persoane, dovada utilizării în scop locativ se face de oricare dintre reprezentanții legali ai acestora, în situația în care aceasta este necesară potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor emise în aplicarea acesteia.7. La articolul 311, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, denumit în continuare anul de economisire, în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă, în temeiul contractului de economisire-creditare.8. La articolul 312, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu băncile de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).9. La articolul 312, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) La calculul primei de stat se iau în considerare toate depunerile efectuate de client, cu excepția celor destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea și încetarea contractului de economisire-creditare.(5) Clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate și/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăși limita maximă anuală stabilită la alin. (2).(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația în care cesiunea are loc între soț, soție, copiii, precum și părinții soților, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum și de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiția ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ.(7) După încheierea contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului prevăzut la alin. (2).10. Articolul 313 se abrogă.11. Articolul 314 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 314(1) În baza datelor transmise de băncile de economisire și creditare în domeniul locativ prevăzute la art. 315^1 alin. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice fundamentează cuantumul sumelor necesare plății primelor de stat pentru anul de economisire în curs, care se acordă în anul următor.(2) Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării transmise de banca de economisire și creditare în domeniul locativ. Prima de stat este virată de banca de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului, în termen de 15 zile de la acordarea acesteia.(3) În vederea decontării primelor de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice verifică în bazele de date furnizate de băncile de economisire și creditare în domeniul locativ ca, pentru clienții care încheie mai multe contracte de economisire-creditare, primele de stat stabilite să nu depășească prima maximă admisă pentru anul de economisire.12. Articolul 315 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 315(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani.(2) Pentru a beneficia în mod efectiv de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să îndeplinească, pe lângă condiția prevăzută la alin. (1), și condiția potrivit căreia înainte de expirarea duratei minime de 5 ani soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.(3) Pentru a beneficia de prima de stat, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2), clienților li se pune la dispoziție soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat aceștia au obligația ca, în termen de maximum 6 luni de la încasarea soldului economisit, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia. În cazul în care utilizarea sumei cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ nu este dovedită de clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, aceasta nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clienții pot solicita acordarea unui credit în domeniul locativ cu finanțare anticipată sau intermediară, anterior împlinirii celor 5 ani.13. După articolul 315 se introduce un nou articol, articolul 315^1, cu următorul cuprins: Articolul 315^1(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ au obligația verificării eligibilității clienților, precum și a documentelor justificative pe care clienții le prezintă pentru a face dovada utilizării primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.(2) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ care stabilesc cuantumul primelor de stat au responsabilitate exclusivă pentru modul de calcul și pentru verificarea documentelor justificative prezentate de clienții care dovedesc utilizarea primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.(3) Anual, până la data de 31 ianuarie, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ solicită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sumele aferente primei de stat. Solicitarea va fi însoțită de un raport de analiză a eficienței stimulării economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ pentru anul precedent, care specifică:a) numărul de credite contractate în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare, precum și cuantumul acestora;b) numărul de unități locative pentru care s-au realizat lucrări de reabilitare, modernizare și suprafața aferentă;c) numărul de unități locative achiziționate cu credite contractate în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare;d) numărul de unități locative pentru care sumele din contractele de economisire-creditare au reprezentat avans pentru achiziția acestora.(4) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prognoze privind cuantumul primelor de stat pentru anul în curs și următorii 3 ani, însoțite de raportul auditorului independent.14. Articolul 316 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 316(1) Clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau care au încasat prima ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia sunt obligați să restituie băncii cu care au încheiat contract de economisire-creditare atât prima de stat necuvenită, cât și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care au fost notificați de către bancă. Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt obligate să restituie Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sumele încasate de la clienți în aplicarea prezentului alineat în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acestora.(2) Termenul de 90 de zile, prevăzut la alin. (1), se calculează de la data la care clientul primește de la banca de economisire și creditare în domeniul locativ, notificarea privind încasarea necuvenită a primei de stat.(3) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate după data de 1 ianuarie 2017, clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să restituie, împreună cu prima de stat necuvenită, și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.15. După articolul 316 se introduc două noi articole, articolele 316^1 și 316^2, cu următorul cuprins: Articolul 316^1Controlul respectării prevederilor art. 311, 312 și ale art. 314-316 se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012. Articolul 316^2(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va suspenda acordarea primei de stat pentru un client în situația în care Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi, la sesizarea unei persoane fizice sau juridice, efectuează verificări ce vizează stabilirea legalității acordării primei de stat clientului respectiv, în sensul respectării prevederilor dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, și propun/propune suspendarea.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate suspenda acordarea primei de stat pentru toți clienții unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ în oricare din următoarele situații:a) Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare privind existența unor indicii de nerespectare a legii de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ în procedurile de încheiere și derulare a contractelor de economisire-creditare în situația a mai mult de 20% din clienți;b) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul activității de verificare a datelor necesare pentru soluționarea solicitării transmise de banca pentru economisire și creditare în domeniul locativ, a constatat că solicitarea pentru minimum 50% din clienți nu întrunește cerințele legale pentru a fi acordată prima de stat.(3) Suspendarea acordării primei de stat durează până la data:a) notificării de către Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi a împrejurării că au/a finalizat verificările și nu au/a constatat alte încălcări ale legii sau, după caz, că procedurile în căile de atac împotriva actului Curții de Conturi prin care s-a dispus suspendarea sunt finalizate printr-o hotărâre definitivă a autorității competente prin care se constată legalitatea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (1);b) la care Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare prin care precizează, motivat, că nu mai sunt întrunite condițiile suspendării menționate în alin. (2) lit. a);c) la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice constată că au fost remediate de către bancă deficiențele ce au condus la suspendarea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (2) lit. b);d) comunicării refuzului justificat de acordare a primei de stat, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor art. 311, 312 și ale art. 314-316.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), acordarea primei de stat va fi reluată, pentru clienții îndreptățiți la aceasta, în cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării.16. La articolul 393, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 393(1) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în prezentul titlu, casa centrală poate să dispună față de o cooperativă de credit afiliată, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, măsurile prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a)-f), în condițiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens.(2) Casa centrală poate propune în mod fundamentat Băncii Naționale a României să dispună față de o cooperativă de credit sancțiunile și/sau alte măsuri sancționatoare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Articolul IIContractele de economisire-creditare aflate în derulare rămân guvernate de dispozițiile normative în vigoare la momentul încheierii acestora. Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice modifică în mod corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2.471/2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2018.Nr. 164.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 601 din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 151 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 296 din 30 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 491 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 173 din 31 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 172 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 51 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
 • LEGE nr. 1.213 din 4 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiunii pentru unificarea unor reguli relative la transportul aerian internaţional împreună cu Protocolul adiţional, semnate în Varşovia la 31 Ianuarie 1930
 • LEGE nr. 262 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 20 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • LEGE nr. 165 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • LEGE nr. 644 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice
 • LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 18 octombrie 1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 99 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 231 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 116 din 11 iulie 2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 108 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 102 din 16 mai 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 30 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 354 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 (*republicată*) privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice*)
 • LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 406 din 29 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021