Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 13 iulie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaților, a biletelor de valoare, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic. Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță.(2) În înțelesul prezentei legi, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masă, tichet cadou, tichet de creșă, tichet cultural, respectiv voucher de vacanță, va fi interpretată ca făcând referire atât la biletele de valoare pe suport hârtie, cât și la biletele de valoare pe suport electronic. Articolul 3În sensul prezentei legi, angajatorii pot fi:a) instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii;b) operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;d) instituțiile financiare și instituțiile de credit;e) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;f) organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române. Articolul 4Biletele de valoare se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pentru celelalte categorii de angajatori. Articolul 5(1) Biletele de valoare se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, pentru fiecare tip de bilet de valoare în parte, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.(3) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației biletelor de valoare în condiții de siguranță.(5) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea angajatorilor lista operatorilor economici și a unităților afiliate care acceptă bilete de valoare. Articolul 6(1) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii și cu unitățile care acceptă bilete de valoare.(2) Unitățile emitente de bilete de valoare pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/ aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz. Articolul 7(1) Decontarea biletelor de valoare între unitățile care acceptă aceste bilete de valoare și unitățile emitente se face numai prin intermediul unităților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.(2) Sumele derulate prin operațiunile cu biletele de valoare de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. Articolul 8(1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie și/sau pe suport electronic se suportă integral de angajatori.(2) Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de bilete de valoare pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a acestora, stabilită potrivit legii, cât și costul imprimatului reprezentând biletul de valoare pe suport hârtie.(3) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare pe suport electronic achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaților, cât și costul emiterii suportului electronic.(4) Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic nu poate să fie diminuată în niciun mod.(5) Biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(6) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.(7) Se interzice operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare acordarea unui rest de bani la acestea.(8) Biletele de valoare pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților, stabilită conform prezentei legi.(9) Biletele de valoare pe suport electronic pot fi utilizate, numai cu respectarea prevederilor alin. (6), inclusiv pentru plăți online. Articolul 9(1) Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de prezenta lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Articolul 10(1) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora, precum și valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentă și modalitatea de acordare, pe suport hârtie și/sau pe suport electronic.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate la care salariații pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.(3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de către angajatorii care au calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile legislației în vigoare.(4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către unități care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unități emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte.(5) Biletele de valoare pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând biletul de valoare.(6) Valoarea biletelor emise pe suport electronic nu poate fi transferată salariaților pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic. Capitolul II Tichetele de masă Articolul 11(1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.(2) Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.(3) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.(4) În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală.(5) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare. Articolul 12(1) Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.(3) Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.(4) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.(5) Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. Articolul 13(1) Fiecare tichet de masă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului de masă;c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.(2) Fiecare tichet de masă pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și e), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă sunt înscrise pe tichetul de masă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta. Articolul 14Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei. Capitolul III Tichetele cadou Articolul 15(1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaților, pentru cheltuieli sociale.(2) Prin excepție de la prevederile art. 1, pot fi acordate tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate. Articolul 16(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (1), nu poate depăși suma stabilită conform art. 10 alin. (1).(2) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (2), nu poate depăși sumele prevăzute cu această destinație în bugetul alocat fiecărui eveniment.(3) Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. Articolul 17(1) Fiecare tichet cadou pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului cadou;c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou;e) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul cadou a fost utilizat.(2) Fiecare tichet cadou pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou sunt înscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta. Capitolul IV Tichetele de creșă Articolul 18(1) Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.(2) Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.(3) Tichetele de creșă se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare, pe baza livretului de familie.(4) Nu pot beneficia de tichete de creșă asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă.(2) Valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.(3) Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 20(1) Fiecare tichet de creșă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului de creșă;c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă;d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2);f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de creșă a fost utilizat.(2) Fiecare tichet de creșă pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și e), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă sunt înscrise pe tichetul de creșă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta. Capitolul V Tichetele culturale Articolul 21(1) Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale.(2) Bunurile și serviciile culturale pot fi:a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;b) cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format. Articolul 22(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/ eveniment, pentru cele acordate ocazional.(2) Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. Articolul 23(1) Fiecare tichet cultural pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului;c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului;d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul;e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2);f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei evenimentului cultural la care tichetul a fost utilizat sau a unității la care a fost achiziționat produsul, potrivit art. 21 alin. (2).(2) Fiecare tichet cultural pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și e), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural sunt înscrise pe tichetul cultural pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta. Capitolul VI Voucherele de vacanță Articolul 24(1) Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.(2) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de primă de vacanță în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.(4) Acordarea voucherelor de vacanță, cu respectarea prevederilor alin. (3), poate fi fracționată în maximum două tranșe, în funcție de opțiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.(5) Voucherele de vacanță sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă și/sau de recuperare a capacității de muncă.(6) Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie și/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.(7) Serviciile aferente efectuării concediului de odihnă pot fi achiziționate ca pachete de servicii sau separat.(8) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziționa prin intermediul voucherelor de vacanță se stabilește prin normele de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(9) Voucherele de vacanță pot fi utilizate pentru achiziționarea de servicii de la operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați conform legii, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă o astfel de modalitate de plată, denumite, în mod convențional și în înțelesul prezentei legi, unități afiliate.(10) Ministerul Turismului transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate.(11) Unitățile emitente vor plăti contravaloarea voucherelor de vacanță unităților afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea acestora, după prestarea serviciilor de turism. Articolul 25(1) Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanță pe suport hârtie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.(2) Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.(3) Se interzice unității afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanță.(4) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanță. Articolul 26(1) Fiecare voucher de vacanță pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:a) emitentul și datele sale de identificare;b) valoarea nominală a voucherului de vacanță;c) angajatorul și datele sale de identificare;d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;e) spațiu destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;f) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;g) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii utilizat de către titularul voucherelor de vacanță;h) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.(2) Fiecare voucher de vacanță pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), f), h) și i), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță sunt înscrise pe voucherul de vacanță pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta. Articolul 27(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de către unitățile emitente de la angajator și unitatea afiliată este de 1% din valoarea nominală a voucherului de vacanță.(2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit titularilor voucherelor de vacanță.(3) Introducerea, la cererea angajatorului sau a unității afiliate, a altor elemente grafice față de cele minime obligatorii va fi negociată cu unitățile emitente și nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1). Capitolul VII Contravenții și sancțiuni Articolul 28(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea biletelor de valoare în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege;b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul biletelor de valoare sau pentru fracțiuni din acestea;c) refuzul nejustificat al operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare de furnizare a bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea biletelor de valoare, identitatea dintre titularul biletelor de valoare și beneficiarul acestora;d) diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajaților;e) emiterea de bilete de valoare cu alte valori nominale decât cele prevăzute de prezenta lege;f) emiterea de bilete de valoare de către alte entități decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1);g) comercializarea biletelor de valoare contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta lege;h) comercializarea de către salariați și/sau de către unitățile prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) a tichetelor de masă contra unor produse, altele decât cele alimentare;i) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu 0,5 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. i);b) cu 1,5 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);c) cu 3 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);d) cu 14 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a alimenta biletele de valoare pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) și art. 11 alin. (3).(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a emite bilete de valoare cu nerespectarea prevederilor art. 13, 17, 20, 23 și 26.(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.(6) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 24 alin. (8).(7) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă și retragerea licenței de turism fapta agenției de turism de a emite, în calitate de unitate afiliată, pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.(8) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii. Articolul 29Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 28 se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz. Articolul 30Contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 31(1) Tichetele de masă și voucherele de vacanță prevăzute de prezenta lege nu se acordă personalului care beneficiază de indemnizație de hrană și de indemnizație de vacanță potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tichetele de masă prevăzute de prezenta lege nu se acordă personalului care beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor acorda angajaților proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile legii, pentru un salariat. Articolul 32(1) Valoarea nominală maximă a biletelor de valoare prevăzute de prezenta lege se indexează, semestrial, după cum urmează:a) în cazul tichetelor de masă, cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică;b) în cazul celorlalte bilete de valoare, cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică, în funcție de evoluția tarifelor/prețurilor la serviciile/bunurile a căror contravaloare poate fi achitată cu aceste bilete de valoare, potrivit prezentei legi.(2) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare nominală indexată mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare, valoarea nominală a biletului de valoare rămâne nemodificată.(3) Indexarea biletelor de valoare, potrivit alin. (1), se face prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului de resort. Articolul 33(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță emise în temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, respectiv al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.(2) Unitățile emitente care la data intrării în vigoare a prezentei legi dețin autorizații de funcționare valabile pot emite în continuare biletele de valoare pentru care sunt autorizate, în condițiile prevăzute de lege la data autorizării, până la data expirării valabilității respectivei autorizații. Articolul 34Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 35(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol se elaborează criteriile privind acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente de bilete de valoare, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Turismului și Ministerul Culturii și Identității Naționale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2018.Nr. 165.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 217 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • LEGE nr. 364 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente
 • LEGE nr. 136 din 21 iulie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 34 din 6 aprilie 1992 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Italiana
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 37 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1968 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la impozitul pe Veniturile populaţiei
 • LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial
 • LEGE nr. 163 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002
 • LEGE nr. 180 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 16 din 13 februarie 1991 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1991
 • LEGE nr. 200 din 1 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 464 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 651 din 7 decembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 1 din 30 iunie 1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor de stat
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 79 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 36 din 31 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare
 • LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 407 din 17 octombrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Bălţăteşti, judeţul Neamţ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 17 martie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 142 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 23 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 294/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 7 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 199 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 292 din 13 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012
 • LEGE nr. 191 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 octombrie 2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 565 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021