Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 554 din 03 iulie 2018 -
LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 3 iulie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual. Salarizarea personalului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.3. La articolul 22 alineatul (1), litera o) se abrogă.4. La articolul 22^1, litera b) se abrogă.5. Articolul 23 se abrogă.6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.7. La articolul 34, alineatul (2^1) se abrogă.8. La articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.9. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 34 alin. (2) și (3).10. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 57(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs.11. La articolul 57 alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.12. La articolul 57 alineatul (6), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).13. La articolul 58, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) În condițiile în care nu există funcționari publici care să poată fi redistribuiți, Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică autorităților și instituțiilor publice desemnarea reprezentantului acesteia în comisia de concurs.(7) Membrii comisiei de concurs sesizează cu celeritate Agenția Națională a Funcționarilor Publici în situația nerespectării de către autoritățile și instituțiile publice a procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizării formulate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului.(8) Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici poate fi desemnat și din cadrul instituției prefectului sau al consiliului județean din județul în care își are sediul instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul, pe baza propunerilor conducătorilor acestor instituții publice.14. La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;15. La articolul 65, alineatul (3) se abrogă.16. La capitolul VI, titlul secțiunii a 5-a „Sistemul de promovare rapidă în funcția publică“ și articolul 70 se abrogă.17. La articolul 89, alineatele (2^2) și (2^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^2) Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(2^1) și cu respectarea prevederilor art. 110.(2^3) Funcționarii publici pot fi detașați și pe funcții publice cu statut special, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu respectarea prevederilor art. 110.18. La articolul 92, alineatele (1^1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.(2) Dacă funcția publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența numirii în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni întrun an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.(3) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituția publică a organizat concurs de recrutare ori promovare și funcția publică nu a fost ocupată, în condițiile legii.19. La articolul 94 alineatul (1), litera a) se abrogă.20. La articolul 94 alineatul (1), literele a^1) și a^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a^1) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă;a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului;21. La articolul 94 alineatul (1), litera b) se abrogă.22. La articolul 95, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcției publice pe care o deține. Durata suspendării se stabilește prin acordul părților și nu poate fi mai mică de 30 de zile.23. La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. a)-c) se consideră vechime în funcția publică.24. La articolul 98 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare dacă persoana care are competență de numire în funcția publică nu dispune aplicarea prevederilor alin. (3);25. La articolul 98, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. h), în cazuri temeinic justificate, persoana care are competența legală de numire în funcția publică poate aproba menținerea în funcția publică și numirea pe perioadă nedeterminată a funcționarilor publici care au exercitat raporturi de serviciu în condițiile art. 4 alin. (3), după vacantarea posturilor pe care aceștia au fost numiți pe perioadă determinată.26. La articolul 99, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante de nivel inferior. În cazul în care funcția publică vacantă de nivel inferior este o funcție publică de execuție și nu corespunde studiilor și/sau vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, aceasta va fi transformată într-o funcție publică corespunzătoare, dacă transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată.27. La articolul 107 alineatul (1), litera b) se abrogă.28. La articolul 107 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) modificarea calității posturilor, potrivit art. 111 alin. (1).29. La articolul 111, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.30. Articolul 113 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 113Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public menționate la art. 71 alin. (1) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare. Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcționarilor publici aflați în situațiile prevăzute la art. 94 și 95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li se aplică dispozițiile existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) și art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege nu se aplică în cazul funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în funcția publică. Articolul III(1) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a) și art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege;b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.(3) În situația în care funcția publică de conducere de secretar al comunei este vacantă sau temporar vacantă și în cadrul autorității sau instituției publice nu există persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a) și art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, funcția publică de secretar al comunei poate fi exercitată cu caracter temporar și de persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 29 iunie 2018.Nr. 156.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 582 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 75 din 9 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 237 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • LEGE nr. 198 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 60 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 26 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 266 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • LEGE nr. 282 din 12 decembrie 2011 pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 11 din 3 martie 2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 107 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 129 din 11 aprilie 2003 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 150 din 15 mai 2006 privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 334 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 82 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Vilnius la 8 martie 1994
 • LEGE nr. 35 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 7 din 3 aprilie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare (republicare*)
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 30 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 16/1971 pentru modificarea articolului 15 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
 • LEGE nr. 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 103 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind rambursarea cotei de participare a României la realizarea complexului "Las Camariocas", semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 244 din 30 octombrie 2018 pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 mai 2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 268 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 194 din 22 mai 2006 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021