Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 500 din 19 iunie 2018 -
LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNICLegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) alimentarea cu gaze naturale;2. La articolul 5 alineatul (10), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Pentru realizarea, dezvoltarea, întreținerea și modernizarea rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale și a sistemelor pentru serviciile de utilități publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se realizează în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică prevederile alin. (13);3. La articolul 5, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:(13) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale și a sistemelor pentru serviciile de utilități publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se face astfel:a) aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) dreptul de trecere pentru utilitățile publice se emite pe toată durata existenței sistemelor de utilități publice, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) fără plata garanției pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) cu titlu gratuit pe toată durata de existență a sistemelor de utilități publice pe terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) fără plata contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate potrivit legii, se achită potrivit art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(14) Lucrările de înființare și extindere, respectiv lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor pentru serviciile de utilități publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se pot realiza și prin scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național, cu compensare cu terenuri, conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea beneficiarului. Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național se face astfel:a) fără plata taxei de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) fără plata contravalorii terenului și a pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate potrivit legii, se achită conform art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) la dezafectarea lucrărilor de înființare și extindere și a lucrărilor de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreținere și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, beneficiarul are obligația să redea terenurile în circuitul agricol sau silvic, după caz.(15) Scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național necesare realizării, dezvoltării, întreținerii, înlocuirii și modernizării sistemelor pentru serviciile de utilități publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), în vederea asigurării securității și sănătății oamenilor și animalelor, sunt permise inclusiv pentru suprafețele cuprinse în zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervații naturale. În situația în care zona de conservare durabilă sau rezervație naturală se suprapune cu un sit Natura 2000, se va asigura respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, respectiv evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.4. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, distribuție și furnizare gaze naturale sunt supuse licențierii, reglementării și controlului A.N.R.E.5. La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) A.N.R.E. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. d) și f^1);6. La articolul 42, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 42(1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice, cu excepția serviciului public de alimentare cu gaze naturale:7. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale, conform legii speciale.8. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dreptul la grevă în sfera serviciilor de utilități publice vitale - alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale, iluminatul public și transportul public - este supus restricțiilor aplicabile ramurilor de activitate în care nu se poate declara grevă cu întreruperea totală a activității. În timpul conflictelor de muncă deschise și pe perioada soluționării acestora se asigură respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim și se iau măsuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemelor și pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 iunie 2018.Nr. 131.

  Noutăți

 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 322 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 375 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora
 • LEGE nr. 248 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 43 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată
 • LEGE nr. 112 din 28 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30 din 22 iulie 1994 privind finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare pe anul 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 28 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 261 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
 • LEGE nr. 425 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 15 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă
 • LEGE nr. 582 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Murgeni, judeţul Vaslui
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 2 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 99 din 7 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 330 din 17 iulie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 33 din 18 mai 1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Motru, judeţul Gorj, municipiu
 • LEGE nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 187 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 189 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la Washington la 2 octombrie 1997
 • LEGE nr. 137 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 43 din 30 iunie 1994 pentru aderarea României la Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor Consiliului Europei, precum şi la Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 115 din 24 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021