Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 41 din 28 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 29 iunie 1993 -
LEGE Nr. 41 din 28 iunie 1993pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 29 iunie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Titlul legii este următorul: "Lege privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României". 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "ART. 1. - Indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salariile personalului din aparatul Parlamentului se acordă ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce le revin în exercitarea funcţiei. Senatorilor şi deputaţilor care deţin funcţia de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privinta salarizarii, dispoziţiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive. Senatorii şi deputaţii, membri ai Guvernului, vor primi diurna de şedinţa aferentă pentru şedinţele Senatului şi Camerei Deputaţilor la care participa în calitate de parlamentari." 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: "ART. 2. - Indemnizaţiile lunare ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi pentru funcţiile din birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, din birourile comisiilor permanente ale celor două Camere şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1." 4. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "ART. 6. - Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activităţi, studii complexe şi altele asemenea, beneficiază, pe perioada cît îndeplinesc aceasta sarcina, de o indemnizaţie care face parte din salariul de baza, în limitele prevăzute în anexa nr. 4, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite." 5. Articolul 7 va avea următorul cuprins: "ART. 7. - (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii încadraţi în funcţii de specialitate beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, şi care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare. (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit, precum şi cuantumul acestuia se stabilesc, o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Activitatea acestor salariaţi se analizează în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obţinute, se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de salariaţi încadraţi în funcţii de specialitate." 6. Articolul 8 va avea următorul cuprins: "ART. 8. - Majorarea salariului de baza pentru salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate specifice prevăzute în anexa nr. 3 şi a indemnizaţiei de conducere se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, ţinând seama de calităţile personale reflectate în rezultatele obţinute în activitatea profesională." 7. Articolul 9 alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Trecerea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie în gradatia imediat superioară se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului." 8. După articolul 10 se introduce un nou articol 10^1, cu următorul cuprins: "ART. 10^1. - Salariaţii care trec în funcţii cu salarii fixe sau între limite, pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se încadrează prin numire la gradatia care să le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut." 9. Articolul 11 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25% calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
     
  Tranşe de vechime în muncăProcente din indemnizaţia lunară sau din salariul de bază
  - de la 3 la 5 ani5
  - de la 5 la 10 ani10
  - de la 10 la 15 ani15
  - de la 15 la 20 ani20
  - peste 20 ani25
10. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "(4) Salariaţii pensionari pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca realizate după data pensionării." 11. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "ART. 13. - (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă şi categoriile de salariaţi se stabilesc potrivit legii şi se aproba de Biroul permanent. (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru." 12. Articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "(1) Senatorii, deputaţii şi salariaţii primesc la sfârşitul anului calendaristic un premiu corespunzător nivelului indemnizaţiei lunare sau, după caz, salariul de baza, realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata." 13. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Premiul anual poate fi redus sau anulat de către Biroul permanent al fiecărei Camere, dacă senatorii sau deputaţii au fost sancţionaţi, în aceasta calitate, în condiţiile legii." 14. Articolul 16 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 16. - (1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul preşedintelui Senatului şi fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, care se aproba anual prin buget. (2) Pentru primirea delegatiilor străine şi invitaţilor din ţara sau din străinătate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru acţiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor." 15. Articolul 20 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "(1) Senatorii şi deputaţii care participa la şedinţele comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, ale fiecărei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurna de şedinţa ce reprezintă 2% din indemnizaţia lunară a senatorului sau a deputatului." 16. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "De aceeaşi diurna de şedinţa beneficiază senatorii şi deputaţii prezenţi la şedinţele grupurilor parlamentare sau la alte activităţi ale Parlamentului, dacă acestea se desfăşoară la cererea Biroului permanent sau a preşedintelui fiecărei Camere şi dacă diurna nu s-a acordat în condiţiile alin. (1)." 17. Articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Senatorii şi deputaţii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuita, li se acordă suma de 120 lei pe noapte pe toată durata sesiunii parlamentare. În perioada vacantelor parlamentare se asigura spaţiile necesare păstrării bagajelor." 18. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Drepturile prevăzute la alin. (2) se acordă şi în perioada vacantei parlamentare dacă senatorii şi deputaţii îndeplinesc misiuni dispuse de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor ori de către Biroul permanent al fiecărei Camere." 19. Articolul 20 alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţara, din însărcinarea preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, biroului permanent al fiecărei Camere ori birourile comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau de 120 lei pe noapte, dacă nu se cazeaza în unităţi hoteliere sau alte spaţii de cazare autorizate, precum şi de o diurna, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în alta localitate decît cea în care domiciliază. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasarii în aceste circumscripţii, în vederea îndeplinirii unor activităţi legate de exercitarea mandatului." 20. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc doua noi alineate, cu următorul cuprins: "Senatorii sau deputaţii care se deplaseaza în alta localitate din circumscripţiile electorale în care domiciliază, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurna de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (2), pentru o singura zi pe saptamina. Senatorii sau deputaţii care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămînal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament şi înapoi, precum şi cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplaseaza, cel mult o dată pe saptamina, în circumscripţia electorală în care au fost aleşi şi înapoi, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburantilor utilizaţi în acest scop, dar nu mai mult decît contravaloarea a 7,5 litri benzina la 100 km parcursi. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigura transportul la Parlament şi înapoi." 21. După articolul 20 se introduce doua articole noi, articolul 20^1 şi articolul 20^2, cu următorul cuprins: "ART. 20^1. - Senatorilor sau deputaţilor li se rambursează contravaloarea taxelor de posta sau telecomunicaţii interne, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei Camere." "ART. 20^2. - (1) Activitatea desfăşurată în calitate de senator sau deputat constituie vechime în munca şi în specialitate. (2) Indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salarii. (3) Pe durata exercitării mandatului, senatorii şi deputaţii beneficiază, potrivit legii, de sporul de vechime în munca prevăzut la art. 11 alin. (1)." 22. Articolul 24 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "(1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decît funcţiile de execuţie de specialitate specifice, precum şi condiţiile de încadrare şi promovare sunt cele prevăzute pentru funcţiile de execuţie din ministere şi celelalte organe centrale, mai mari cu 30%." 23. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Salariaţii care desfăşoară, în cadrul aparatului Parlamentului, activităţi de protocol şi de relaţii cu publicul se încadrează în funcţii de specialitate." 24. Articolul 24 alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) În statele de funcţii pot fi prevăzute şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde funcţiile respective sunt specifice şi care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1)." 25. Articolul 28 alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Indemnizaţiile lunare şi salariile din prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993."
Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege şi înlocuiesc anexele nr. 1-5 la Legea nr. 53/1991. Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 6 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 4/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 4Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1993 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi. Articolul 5Indemnizaţiile, salariile şi celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege se acordă cu data de 1 a lunii în care legea intră în vigoare. Articolul 6Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României, cu modificările ulterioare şi cele aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, actualizindu-se denumirile instituţiilor şi dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE Anexa 1 INDEMNIZAŢIILEpentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, al Camerei Deputaţilor, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia lunară - lei -
  1.Senatori, deputaţi168.000
  2.Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor172.000
  3.Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare176.000
  4.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor182.000
  5.Preşedintele Senatului şi al Camerei Deputaţilor209.300
Anexa 2 SALARIILEpentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
       
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
  1.Secretar general159.900
  2.Secretar general adjunct152.000
  3.Şef departament, director general*)148.700
Notă *) Corespunde actualei funcţii de director la Camera Deputaţilor.
Anexa 3 SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar - lei -
  1.Consilier parlamentarS116.700 - 127.400
  2.Expert parlamentarS105.900 - 116.700
  3.Consultant parlamentarS65.400 - 80.300
  4.Şef birou senatorialS65.400 - 80.300
  5.Şef cabinetS49.500 - 65.400
  6.Şef birou senatorialM53.400 - 62.400
  7.Şef cabinetM39.100 - 53.400
  8.Secretar de cabinetM35.000 - 43.900
Anexa 4 INDEMNIZAŢII DE CONDUCEREpentru personalul din aparatul Parlamentului
           
  Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere lunară - lei -
  minimămaximă
  1.Adjunct şef departament, director, director adjunct, şef compartimentSalariul de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice, respectiv funcţii de execuţie9.80024.800
  2.Şef compartiment adjunct, şef serviciu, şef birou4.80019.800
Anexa 5 DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament 1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate. Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcţia de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea şi importanţa lucrării efectuate. Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în alta localitate decît cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cît îşi desfăşoară activitatea. 2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi şi alţii), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia respectiva. 3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator şi altele asemenea pot fi plătite şi în baza unor contracte de colaborare intervenite între părţi. 4. Persoanele domiciliate în alte localităţi decît municipiul Bucureşti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariaţii din unităţile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 75 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar dintre Comunitatea Economică Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 februarie 1992 şi la Bruxelles la 16 aprilie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 117 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 231 din 7 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 131 din 31 mai 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 538 din 27 septembrie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 670 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Beijing (1999)
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 8 mai 2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • LEGE nr. 55 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
 • LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 149 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 72 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 313/1971 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969
 • LEGE nr. 112 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 43 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 mai 2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 47 din 17 decembrie 1971 pentru abrogarea articolului 53 alineatul 1 litera d din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicată în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 24 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 417 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 588 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 252 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 263 din 7 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 223 din 17 noiembrie 2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021