Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018 -
LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 23 ianuarie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Suprafața din categoria de folosință prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.2. La articolul 5 alineatul (3), litera f) se abrogă.3. La articolul 5, alineatele (4), (4^1), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d) se realizează cu obligația ca beneficiarul suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol al pajiștilor permanente situate în extravilan să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligația de recuperare se face până la echivalarea suprafeței de pajiști din România cu suprafața prevăzută la art. 4 alin. (1). Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât să nu scadă suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național, după caz, sub cea prevăzută la art. 4 alin. (1).(4^1) Fac excepție de la obligația prevăzută la alin. (4) obiectivele de interes public local aprobate prin hotărâre a consiliului local.(5) Excepțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligația ca beneficiarul pajiștilor permanente situate în extravilan, scoase definitiv din circuitul agricol, să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe, astfel încât suprafața de pajiști la nivel local, județean sau național să nu scadă, după caz...................................................................................................(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiști situate în extravilanul localităților pentru realizarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.4. La articolul 5, alineatele (9)-(11) se abrogă.5. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 5^1-5^3, cu următorul cuprins: Articolul 5^1(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) se aprobă după cum urmează:a) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile în suprafață de până la 100 ha inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole cu suprafața de peste 100 ha, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Direcțiile pentru agricultură județene transmit, lunar, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizată la nivelul județului privind suprafața ocupată cu pajiști permanente situate în extravilan.(3) Beneficiarii aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol. Articolul 5^2(1) Introducerea în intravilanul localităților a pajiștilor permanente se face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizației de construire și cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) și (5) și a obligației unității administrativ-teritoriale privind menținerea suprafeței de pajiști permanente la nivel local, județean sau național, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007.(3) Recuperarea din terenurile neproductive a suprafeței egale cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol se face până la data emiterii autorizației de construire.(4) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a actualiza registrul agricol cu suprafețele având categoria de pajiști permanente, cu respectarea dispozițiilor art. 4 alin. (2), și de a transmite situația privind suprafața ocupată cu pajiști permanente către direcțiile pentru agricultură județene aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(5) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 4 alin. (1), direcțiile pentru agricultură județene comunică situația centralizată privind suprafața ocupată cu pajiști permanente situate în intravilan la nivelul județului către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Articolul 5^3(1) Schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor permanente, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007, în alte categorii de folosință este interzisă.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) terenurile ocupate cu pajiști permanente care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenurile pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru terenurile ocupate cu pajiști permanente prevăzute la alin. (2), aprobarea schimbării categoriei de folosință se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosință a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.(5) După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosință în registrul agricol, beneficiarii au obligația să solicite actualizarea categoriei de folosință a imobilului la biroul de cadastru și publicitate imobiliară competent pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 30 de zile. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință se va menționa identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru și carte funciară.6. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Determinarea amplasamentului amenajamentului pastoral pe unități administrativ-teritoriale și pe blocuri fizice se stabilește pe baza datelor georeferențiate la nivel național, furnizate de instituțiile deținătoare.7. La articolul 6, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu excepția lucrărilor pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și a soluțiilor de gospodărire a arboretelor și a vegetației forestiere aflate pe pajiști, care se finanțează de utilizatori, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.8. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor.9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.(2^2) Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiștile aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor care asigură încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1).10. La articolul 9, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.11. La articolul 9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Specialiștii cu atribuții pentru întocmirea amenajamentelor pastorale prevăzuți la alin. (9) se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor grupului de lucru se face prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, și a primarului.12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.13. La articolul 14 alineatul (1), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k)-n), cu următorul cuprins:k) neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui an;l) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii;m) neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente;n) neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.14. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), e) și n);15. La articolul 14 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. k), l) și m).16. La articolul 20, după punctul 2 se introduc șase noi puncte, punctele2^1-2^6, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 92, literele c) și f) ale alineatului (2) și alineatul (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, precum: depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;..................................................................................................f) specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare, inclusiv amenajări piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan;..................................................................................................(6) Prin excepție de la alin. (5) nu se datorează tarifele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru:a) amplasarea construcțiilor care servesc activităților agricole, anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrările de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;b) în cazul perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție.2^2. La articolul 92, alineatele (10)-(12) se abrogă.2^3. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu următorul cuprins: Articolul 92^1(1) Introducerea în intravilanul unităților administrativ-teritoriale a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, calculat conform anexei nr. 1.(2) Prin excepție de la alin. (1) tariful nu se plătește pentru introducerea în intravilanul unităților administrativ-teritoriale:a) a terenurilor agricole din extravilan ai căror beneficiari sunt autoritățile și instituțiile administrației publice, prin Planul urbanistic general/Planul urbanistic zonal;b) a terenurilor agricole din extravilan în vederea amplasării construcțiilor care servesc activităților și/sau serviciilor conexe, obiectivelor de investiții realizate din fonduri europene, din domeniul agriculturii și/ori industriei alimentare, anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrărilor de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;c) a perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție.(3) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în baza notei de calcul emise de către direcțiile pentru agricultură județene și a documentației necesare pentru obținerea avizului prealabil privind clasa de calitate, emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.2^4. La articolul 93, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Perioada aprobată la alin. (1) pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi cu încă 2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu plata tarifului prevăzut la alin. (1).2^5. La articolul 93^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fără dobândă, în următoarele cazuri:a) autoritățile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol;b) autoritățile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate;c) autoritățile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu au emis autorizația de construire, cu obligația redării terenului în circuitul agricol;d) Guvernul nu a adoptat hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol.2^6. La articolul 94, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 94Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcțiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) și (3) se aprobă după cum urmează:17. La articolul 20, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 111, litera j) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:j) înființarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate în extravilan, fără respectarea prevederilor art. 92 alin. (4). Articolul IILa articolul II din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) pe terenurile ocupate cu pajiști permanente exceptate sau cărora nu li se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se face în condițiile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IIIProcedurile inițiate înaintea intrării în vigoare a prezentei legi se finalizează conform legislației în vigoare la data înregistrării cererilor. Articolul IV(1) Procedura privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Procedura privind recuperarea din terenurile neproductive a suprafeței egale cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol având categoria de pajiști permanente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Procedura privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul V(1) Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale cărora li s-a schimbat categoria de folosință, dar nu a fost actualizată în registrul agricol, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, se poate solicita schimbarea categoriei de folosință a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, înregistrate ca pajiști permanente la data de 1 ianuarie 2007 și cărora li s-a schimbat categoria de folosință, dar nu a fost actualizată în registrul agricol, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, se poate solicita schimbarea categoriei de folosință a acestora cu respectarea obligației ca beneficiarul să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea solicitată a fi aprobată.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 ianuarie 2018.Nr. 44.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 107 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
 • LEGE nr. 119 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 139 din 27 aprilie 2004 privind trecerea satelor Dobricel şi Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în componenţa comunei Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 202 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 69 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 174/1974 pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 9 noiembrie 2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 291 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 77 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 35 din 4 mai 1995 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 231 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
 • LEGE nr. 115 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 18 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 17 noiembrie 1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE din 18 septembrie 2018 de revizuire a Constituţiei României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 20 noiembrie 2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 254 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 69 din 19 martie 2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 124 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) contabilităţii nr. 82/1991*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021