Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 3 din 03 ianuarie 2018 -
LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 1Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar în limita bugetului aprobat și în condițiile prezentei legi, cu scopul de a susține, în conformitate cu dreptul internațional, protejarea și promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea, dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor, de contacte libere cu persoane fizice și juridice din România.2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins: Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) sprijinul acordat românilor de pretutindeni - totalitatea activităților întreprinse și finanțate de România pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 sau în alte acte normative privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;b) acorduri de finanțare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat, indiferent de denumire sau formă: contract de finanțare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare, încheiate în condițiile legii;c) program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni și proiecte destinate consolidării, protecției sau promovării identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea, dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor, de contacte libere cu persoane fizice și juridice din România;d) proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni specifice interconectate vizând realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea unei comunități a românilor de pretutindeni; e) acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni - activități în sprijinul românilor de pretutindeni, derulate pe o perioadă de cel mult un an;f) grantul - finanțarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul sau beneficiul direct al finanțatorului, în vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din România sau dintr-un stat terț ori de către un organism internațional în cadrul unui program, proiect sau acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni;g) implementarea directă - derularea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin structurile sale interne și/sau subordonate, inclusiv în cooperare cu entități de drept public din România și/sau structurile lor subordonate, conform legislației în vigoare, a unor programe, proiecte sau acțiuni proprii în sprijinul românilor de pretutindeni;h) implementarea indirectă - derularea unor activități prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanțare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;i) monitorizarea - o funcție continuă care folosește colectarea sistematică de date privind anumiți indicatori specifici, în vederea punerii la dispoziția proiectului sau acțiunii și a părților interesate de la nivelul unei intervenții în curs de desfășurare a indicatorilor care arată evoluția și nivelul de îndeplinire a activităților, precum și evoluția în utilizarea fondurilor alocate;j) cheltuielile eligibile directe - acele costuri care pot fi direct atribuite proiectului, programului sau acțiunii;k) cheltuielile eligibile indirecte - acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind atribuite în mod direct și exclusiv proiectului, precum cele generate de administrarea generală, costurile de management, cu personalul și auxiliare;l) cofinanțare - contribuția financiară sau în natură a beneficiarului sau a altei organizații într-un program, proiect sau acțiune;m) auditul - activitatea funcțional independentă și obiectivă de analiză a veniturilor și cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect, de verificare a conformității acestora cu activitățile și bugetul stabilite în proiect.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizațiile internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) Verificarea îndeplinirii condiției privind personalitatea juridică a beneficiarilor înregistrați sau constituiți în străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice sunt realizate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în funcție de legislația statului de reședință a solicitantului de finanțare nerambursabilă și informațiile disponibile despre solicitant.(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) nu pot primi o nouă finanțare nerambursabilă până la executarea obligațiilor restante, asumate prin acorduri de finanțare anterioare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Finanțările nerambursabile acordate pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicațiile, serviciile de programe de televiziune și de radiodifuziune, precum și serviciile media audiovizual la cerere, editurile, studiourile de producție și alte instituții mass-media, care desfășoară programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora, în măsura în care finanțarea este utilizată doar pentru realizarea acestor programe, proiecte sau acțiuni.5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins: Articolul 3^1(1) În scopul asigurării unității planificării strategice și a unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile naționale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt stabilite priorități geografice și tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Proiectele de hotărâri sunt avizate de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale care își asumă, prin proiect, realizarea unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorități geografice și tematice anuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.(4) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, în limitele competențelor lor, întreprind măsurile privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni în conformitate cu strategiile și planurile anuale de priorități prevăzute la alin. (2) și (3), cu acordarea, după caz, de finanțări din bugetele proprii, și informează anual sau la cerere Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în legătură cu progresul activităților.6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Implementarea indirectă se realizează prin acordarea de finanțări nerambursabile beneficiarilor prevăzuți la art. 2, în urma evaluării propunerii acestora privind programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni de către o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. La lucrările comisiei pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai Grupului interministerial pentru românii de pretutindeni, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai comunității românești din străinătate și parlamentari de diaspora.(2) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acțiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal și cu prioritățile geografice și tematice, adoptate conform prevederilor art. 3^1.(3) Metodologia de elaborare a documentațiilor care însoțesc propunerile de programe, proiecte sau acțiuni, de evaluare, selectare și aprobare a programelor, proiectelor sau acțiunilor, de încheiere a contractelor de finanțare nerambursabilă, regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni și se publică pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.(4) Solicitanții de finanțare nerambursabilă ale căror propuneri de proiecte au fost respinse pot contesta deciziile de respingere, în termenul prevăzut prin ordin al ministrului, emis conform prevederilor alin. (3).7. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins: Articolul 4^1(1) Utilizarea fondurilor prin implementare directă se realizează prin:a) achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru implementarea proiectelor, programelor sau acțiunilor proprii, în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;b) donații către comunitățile românilor de pretutindeni, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Metodologia de acordare a donațiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;c) acordare de burse de studiu și cercetare.(2) Programele, proiectele și acțiunile proprii ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activități în sprijinul românilor de pretutindeni sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Articolul 4^2(1) Finanțările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, în temeiul unui acord de finanțare sau al unui ordin al ministrului, în funcție de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) și de categoria beneficiarului, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat.(2) Granturile sunt contribuții financiare directe, sub formă de:a) programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acțiuni au destinație precisă și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri;b) contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiționate de utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat.(3) Granturile se acordă prin proceduri competitive de selecție a beneficiarilor. În cazul organizațiilor internaționale și agențiilor acestora, al autorităților publice locale și centrale din alte state și al unităților și instituțiilor de învățământ, granturile se pot acorda prin atribuire directă cu justificare temeinică. (4) Pot fi beneficiari eligibili pentru granturi:a) organizațiile internaționale și agenții ale acestora;b) organizațiile neguvernamentale din România și din alte state;c) întreprinderi cu scop lucrativ din România și din alte state, sub rezerva prevederilor art. 3;d) autorități publice locale și centrale din alte state;e) unități și instituții de învățământ din România și din alte state;f) unități de cult.(5) Etapele procedurii competitive de selecție a beneficiarilor constau în:a) anunțul referitor la organizarea unui apel competitiv de selecție a beneficiarilor, realizat pe baza unor termeni de referință cu privire la descrierea obiectivelor urmărite prin proiectele, programele sau acțiunile eligibile, tipul de beneficiari eligibili, calendarul și modalitatea de depunere a proiectelor, programelor sau acțiunilor, modalitatea de evaluare, perioada de implementare, bugetul maxim, forma-tip a propunerii de proiect, inclusiv rezultatele urmărite și procentul de cofinanțare, dacă este cazul;b) selecția propunerilor de proiecte, realizată de către o comisie de selecție, și aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite sau de către o persoană desemnată de acesta;c) negocierea și semnarea acordurilor de finanțare pentru granturile aprobate.(6) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate acorda granturi prin atribuire directă către persoane juridice fără scop lucrativ și organizații internaționale, cu justificare temeinică, în următoarele situații:a) ca modalitate de extindere a unui proiect derulat de o persoană juridică fără scop lucrativ sau organizație internațională și care corespunde obiectivelor urmărite pentru sprijinirea românilor de pretutindeni;b) ca modalitate de finanțare a unui proiect, program sau acțiune propusă de o organizație internațională sau alt donator de finanțare nerambursabilă, de a cărui implementare beneficiază românii de pretutindeni;c) ca modalitate de finanțare a unui proiect care corespunde unor obiective strategice de politică externă, prin politici privind sprijinirea comunităților românilor de pretutindeni.(7) Selectarea beneficiarilor de granturi se face prin procedură competitivă de selecție sau atribuire directă, pe baza evaluării capacității acestora de implementare. În funcție de rezultatul acestei evaluări, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni decide acordarea sau neacordarea grantului. (8) Principiile și procedurile aplicabile granturilor și standardele de evaluare a capacității beneficiarilor sunt reglementate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.8. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5Finanțările nerambursabile destinate programelor, proiectelor sau acțiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora și se asigură anual, potrivit acordului de finanțare.9. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 7Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de acorduri de finanțare încheiate cu beneficiarii de finanțări, în condițiile prezentei legi.10. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Finanțările anuale nerambursabile se acordă integral sau în tranșe, conform acordurilor de finanțare, încheiate în condițiile legii.(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate efectua plăți în avans din fonduri publice către beneficiari până la 100% din valoarea finanțării, în cazul granturilor, și de până la 50% din valoarea finanțării, în celelalte cazuri. Sumele reprezentând plăți în avans sunt angajate în baza acordurilor de finanțare, fără a fi necesară emiterea unei hotărâri a Guvernului, și sunt justificate conform prevederilor din respectivele acorduri de finanțare.(3) Acordurile de finanțare conțin, printre altele:a) obiectivul finanțării;b) descrierea activităților ce trebuie realizate și a rezultatelor urmărite sau care trebuie atinse, aria geografică și termene de realizare sau calendar de implementare;c) modalitatea de transfer al fondurilor;d) procentul de cofinanțare, dacă este cazul;e) modul de raportare a activităților finanțate;f) drepturile și obligațiile părților, inclusiv cu privire la returnarea unor eventuale sume care nu au fost utilizate conform acordului de finanțare;g) modalitatea de soluționare a diferendelor.În cazul în care beneficiarii sunt organizații internaționale sau persoane juridice de drept public poate fi folosit modelul de acord al respectivului beneficiar.(4) În cazul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate pentru implementare indirectă de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea finanțărilor, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parțiale. Decontarea sumelor finanțate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele de finanțare încheiate.(5) Cheltuielile indirecte eligibile finanțate prin acordurile de finanțare nu pot depăși 25% din valoarea cheltuielilor directe. Metodologia de calcul al ratei de 25% se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.(6) Sunt considerate cheltuieli neeligibile:a) provizioanele constituite pentru pierderi sau datorii;b) dobânzile;c) impozite, inclusiv TVA în cazul în care beneficiarul are dreptul la rambursarea TVA;d) amortizarea echipamentelor aflate în proprietatea beneficiarului sau folosite de acesta în leasing;e) cheltuieli care au ca rezultat creșterea valorii activelor corporale existente prin îmbunătățiri, extinderi;f) cheltuieli directe ale beneficiarului finanțate prin acorduri cu terțe părți.(7) Beneficiarul de finanțare nerambursabilă poate solicita modificarea acordului de finanțare, în următoarele situații:a) este necesară realocarea unor sume către unul sau mai multe capitole din bugetul programului, proiectului sau acțiunii, fără ca o astfel de realocare să afecteze bugetul total și nici scopurile urmărite sau obiectivele programului, proiectului sau acțiunii respective;b) este necesară adăugarea unei activități noi fără depășirea bugetului alocat.(8) Prin derogare de la prevederile art. 4 și 25 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, acele acorduri de finanțare care constituie tratate internaționale în sensul Legii nr. 590/2003 sunt încheiate și intră în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta lege. Negocierea și semnarea acordurilor de finanțare care constituie tratate internaționale sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni sau un împuternicit al acestuia.(9) Acordurile de finanțare intră în vigoare la data semnării sau la data prevăzută de acestea.(10) Constatarea de către finanțator a nerespectării de către beneficiar, cu rea-credință a condițiilor din procedurile de selecție ori încălcarea acordurilor de finanțare de către beneficiari din motive imputabile lor, pot constitui cauze de neeligibilitate pentru acordarea de finanțări nerambursabile ulterioare, în funcție de gravitatea încălcării procedurilor sau a acordului și consecințele acestei încălcări pentru bugetul finanțatorului, imaginea sa ori pentru interesele comunității românilor de pretutindeni căreia îi era destinat programul, proiectul sau acțiunea.(11) Cauza de neeligibilitate prevăzută la alin. (10) încetează dacă beneficiarul prezintă garanții de îndepărtare a cauzelor care au condus la nerespectarea procedurilor de selectare ori a acordului de finanțare respectiv.11. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Ordonatorul de credite răspunde de operațiunile financiare privind fondurile utilizate în cadrul implementării directe de programe, proiecte sau acțiuni proprii în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) În cazul implementării indirecte de programe, proiecte sau acțiuni și alocării de granturi, ordonatorul de credite răspunde pentru legalitatea, oportunitatea și necesitatea eliberării fondurilor către beneficiari. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor în conformitate cu destinația din acordul de finanțare sau, după caz, din ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni revine beneficiarului.(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă și indirectă de programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinațiilor prevăzute în acordurile de finanțare sau, după caz, contractele de achiziții sau donații.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acțiunile în sprijinul românilor de pretutindeni pe bază de rezultate, conform procedurilor și principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute în acest sens în acordul de finanțare sau prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.(5) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin acordurile de finanțare se sancționează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite și utilizate contrar acordului de finanțare, la care se adaugă penalitățile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile legale.12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului și monitorizării reprezentanților finanțatorului, precum și organelor cu atribuții în materie.(2) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni realizează controlul și monitorizarea modului de utilizare a finanțărilor prin structuri proprii sau prin reprezentanții misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale române, care vor acorda sprijin în monitorizarea și controlul programelor, proiectelor și acțiunilor care se desfășoară în aria geografică de circumscripție.(3) Beneficiarul are obligația de a păstra la sediul său și de a pune la dispoziția finanțatorului, la cerere sau conform termenilor din acordul de finanțare, documentele justificative ale cheltuielilor efectuate în cadrul programului, proiectului sau acțiunii pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării activităților finanțate.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislației aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acțiunii, pentru finanțări ce depășesc 1.000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile directe și sunt prevăzute explicit în bugetul proiectului, programului sau acțiunii. În cazul în care beneficiarul grantului este o organizație internațională sau o persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar.13. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Fondurile pentru implementarea directă, indirectă și alocarea de granturi destinate programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Implementarea indirectă de proiecte, programe și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează în limita destinațiilor și categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexă.14. La anexă, la punctul I, literele b), d), f), g), r) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) realizarea de programe și servicii media audiovizuale, precum și difuzarea, furnizarea și/sau retransmisia acestora prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituții sau organizații specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune;...............................................................................................d) înființarea unor radiodifuzori și/sau dotarea și modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune și a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;................................................................................................f) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea unităților de învățământ și a cluburilor culturale, sportive și de creație ale românilor de pretutindeni;g) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bisericilor și altor unități de cult ale românilor de pretutindeni și a centrelor sociale, educaționale și spirituale;................................................................................................r) înființarea și dotarea centrelor educaționale interdisciplinare, a centrelor de informare și a programelor, proiectelor sau acțiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;s) finanțarea furnizării serviciilor de acces la internet și de realizare a paginilor de internet ale asociațiilor, fundațiilor, unităților de cult, organizațiilor, instituțiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate și din România, legal constituite, în condițiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;15. La anexă, la punctul I, după litera y) se introduc două noi litere, literele z) și aa), cu următorul cuprins:z) acordarea de premii în bani și în natură românilor de pretutindeni care au obținut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.aa) cheltuieli de audit extern, în condițiile în care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit.16. La anexă, la punctul II, literele f), g), l), u) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) costuri privind achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea unităților de învățământ, sportive și de creație, bisericilor și altor unități de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaționale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii și culturii române și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni, inclusiv achiziția de terenuri;g) chirie, cheltuieli de întreținere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web și altele asemenea;...............................................................................................l) achiziția de material didactic, mobilier școlar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat și tipărit, de înregistrare audio și video, de emisie radio și de televiziune, aparate telefonice, mașini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere și alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veșminte preoțești, autovehicule și alte bunuri;.................................................................................................u) costuri privind vizite în România ale reprezentanților organizațiilor românilor de pretutindeni – transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente;................................................................................................x) onorarii, indemnizații, premii, burse de orice fel și alte asemenea cheltuieli.17. La anexă, la punctul II, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:y) în cazul acordării burselor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în România, în străinătate și în statele de reședință, de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul programelor, proiectelor sau acțiunilor desfășurate, metodologia de acordare și cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.18. La anexă, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:a) pentru cheltuielile privind deplasările în țară și în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizații de deplasare și altele asemenea ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcție de condițiile specifice și modul de desfășurare a programelor, proiectelor sau acțiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni, care nu pot depăși drepturile stabilite pentru personalul instituțiilor publice, potrivit legislației în vigoare;b) pentru cheltuielile de masă, tratații, reprezentare și altele asemenea ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a programelor, proiectelor sau în sprijinul românilor de pretutindeni, care nu pot depăși normativele de cheltuieli stabilite potrivit legislației în vigoare pentru autoritățile și instituțiile publice. Articolul IILegea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numărătoare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 276.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 528 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
 • LEGE nr. 96 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 10 din 29 martie 1974 privind rechiziţiile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 357 din 8 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 590 din 26 iulie 1945 pentru modificarea unor texte din legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 331 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
 • LEGE nr. 687 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 254 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 267 din 7 decembrie 2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 262 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 25 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 566 din 16 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 206 din 9 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 46 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 385 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • LEGE nr. 236 din 15 iulie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 196 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 36 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 131 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 28 iunie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
 • LEGE nr. 145 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021