Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017 -
LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IAnexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 30 august 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege. Articolul IIMinisterul Transporturilor notifică Comisiei Europene reglementările cuprinse în prezenta lege. Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2.087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 302 din 19 noiembrie 2015.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 decembrie 2017.Nr. 271. ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012)Informații ce trebuie comunicate înainte de intrarea în portul ..................(Portul de destinație, în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2012)Informations to be notified before entry into the port of .............................(Port of destinations as referred to in Article 6 of Government Ordinance no. 20/2012)a) Numele, indicativul de apel, după caz, numărul de identificare IMO al navei:Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:b) Statul de pavilion:Flag State:c) Timpul estimat de sosire (ETA)Estimated time of arrival:d) Timpul estimat de plecare (ETD):Estimated time of departure:e) Portul anterior de escală:Previous port of call:f) Următorul port de escală:Next port of call:g) Ultimul port și data la care s-au predat deșeurile generate de navă, inclusiv cantitățile (în mc) și tipurile de deșeuri predate:Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in mc) and the types of waste that were delivered:h) Predați*) Notă
  *) Bifați căsuța corespunzătoare.
  Are you delivering
  toto partenimic
  allsomenone
  [ ][ ][ ]*)
  din deșeurile dumneavoastră instalațiilor portuare de preluare?of your waste into port reception facilities?
  i) Tipul și cantitatea de deșeuri și reziduuri ce trebuie predate și/sau care vor rămâne la bord, precum și capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente: Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:Tick the appropriate box.Dacă predați toate deșeurile, completați coloana a doua și ultima coloană, după caz, din tabelul de mai jos.If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate.Dacă predați numai o parte sau nu predați deșeuri, completați toate coloanele.If delivering some or no waste, complete all columns.
  Tip TypeDeșeul ce va fi predat (m^3) Waste to be delivered (m^3)Capacitatea maximă specializată de stocare (m^3) Maximum dedicated storage capacity (m^3)Cantitatea deșeurilor păstrate la bord (m^3) Amount of waste retained on board (m^3)Portul în care deșeurile rămase la bord vor fi predate Port at which remaining waste will be deliveredCantitatea estimată de deșeuri ce va fi generată între portul de notificare și următorul port de escală (m^3) Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m^3)Deșeuri care au fost predate în ultimul port de predare identificat la lit. g) de mai sus (m^3) Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point g) above (m^3)
  1234567
  Uleiuri uzate Waste oil
  Ape de santină uleioase Oily bilge water
  Reziduuri uleioase (slam) Oily residues (sludge)
  Altele (specificați) Other (specify)
  Ape uzate^(1) Sewage^(1)
  Gunoi Garbage
  Materiale din plastic Plastics
  Resturi alimentare Food Wastes
  Deșeuri menajere (de exemplu, produse din hârtie, textile, sticlă, metal, recipiente de sticlă, veselă) Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery)
  Ulei de gătit Cooking oil
  Cenușă din incineratoare Incinerator ashes
  Deșeuri provenite din exploatare Operational wastes
  Carcasă(e) de animale Animal carcass(es)
  Reziduurile mărfii^(2) (specificați)^(3) Cargo residues^(2) (specify)^(3)
  ^(1) Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regula 11 din anexa IV la MARPOL 73/78. Căsuțele corespunzătoare nu se completează în cazul în care se intenționează efectuarea unei deversări autorizate în mare.^(1) Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpcl Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.(2) Pot fi estimate.^(2) May be estimates.(3) Reziduurile mărfii trebuie specificate și clasificate în conformitate cu anexele relevante ale MARPOL 73/78, în special anexele I, II și V din MARPOL 73/78.^(3) Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V.
  NOTĂ: NOTES: 1. Aceste informații pot fi utilizate pentru controlul statului portului, precum și pentru alte activități de inspecție.This information may be used for port State Control and other inspection purposes.2. Această notificare trebuie transmisă administrației portului de escală și Autorității Navale Române.This notification shall be communicated to the port administration of the port of call and to the Romanian Naval Authority.3. Completarea prezentului formular este obligatorie pentru toate navele, cu excepția celor care beneficiază de o derogare în temeiul art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013.This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Government Ordinance no.20/2012, approved with amendments by Law no. 210/2013.Confirm că:I confirm that:– detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea și corecte; șithe above details are accurate and correct; and– există la bord spațiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deșeurilor generate între momentul notificării și momentul intrării în următorul port în care deșeurile vor fi predate.there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.Data ……………………………DateOra …………………………….TimeSemnăturaSignature“
  -----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 19 decembrie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 118 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 426 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 229 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 404 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
 • LEGE nr. 126 din 7 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*) consorţiilor universitare*)
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGE nr. 368 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 196 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
 • LEGE nr. 12 din 14 mai 1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 127 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 105 din 24 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 122 din 1 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 364 din 21 decembrie 2007 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 28 octombrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 551 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 218 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 mai 2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 282 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 406 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 224 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 89 din 22 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 15 iunie 1992
 • LEGE nr. 33 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995
 • LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 324 din 28 noiembrie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • LEGE nr. 94 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994
 • LEGE nr. 528 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021