Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017 -
LEGE nr. 260 din 19 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general de organizare și funcționare a sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.(2) Cerințele specifice privind organizarea și funcționarea sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1 și se actualizează ori de câte ori este nevoie.(3) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) vehicul - orice autovehicul care nu circulă pe șine sau remorca sa;b) autovehicul - orice vehicul cu motor cu roți care se deplasează prin propriile mijloace;c) remorcă - orice vehicul cu roți și fără autopropulsie, conceput și fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul;d) semiremorcă - orice remorcă concepută pentru a fi cuplată la un autovehicul astfel încât o parte a sa se sprijină pe autovehicul și o parte substanțială din masa ei și masa încărcăturii sale este susținută de acesta;e) vehicul cu două sau trei roți - orice vehicul cu motor pe două roți, cu sau fără ataș, și orice mototriciclu sau cvadriciclu;f) vehicul înmatriculat într-un stat membru - orice vehicul înmatriculat sau pus în circulație într-un stat membru al Uniunii Europene;g) vehicul de interes istoric - orice vehicul care este considerat ca atare de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» și care îndeplinește toate condițiile următoare:(i) a fost fabricat sau înmatriculat pentru prima dată în urmă cu cel puțin 30 de ani;(ii) tipul său specific, astfel cum este definit în legislația Uniunii Europene sau în legislația națională relevantă, după caz, nu se mai află în fabricație;(iii) este bine întreținut și menținut în starea sa inițială și nu a suferit nicio modificare substanțială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;h) deținător al certificatului de înmatriculare/înregistrare - persoana juridică sau fizică pe al cărei nume este înmatriculat/ înregistrat vehiculul;i) inspecție tehnică periodică - o inspecție concepută și efectuată pentru a garanta că un vehicul poate fi folosit în condiții de siguranță pe drumurile publice și că respectă caracteristicile de siguranță și de mediu obligatorii;j) omologare - procedura prin care autoritatea de omologare a unui stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice relevante din legislația aplicabilă a Uniunii Europene și/sau legislația națională aplicabilă, după caz;k) deficiențe - defecțiuni tehnice și alte neconformități constatate în timpul unei inspecții tehnice periodice;l) certificat de inspecție tehnică periodică - un raport al inspecției tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă sau de o stație de inspecție tehnică periodică, care conține rezultatul inspecției tehnice periodice;m) inspector tehnic - o persoană atestată de un stat membru sau de autoritatea competentă a acestuia să efectueze inspecții tehnice periodice într-o stație de inspecție tehnică periodică sau, după caz, în numele unei autorități competente;n) autoritate competentă - o autoritate sau un organism public căruia un stat membru i-a acordat responsabilitatea administrării sistemului de inspecție tehnică periodică, inclusiv, dacă este cazul, a efectuării inspecțiilor tehnice periodice;o) stație de inspecție tehnică periodică - organism sau entitate publică ori privată, autorizată de un stat membru să efectueze inspecții tehnice periodice în respectivul stat membru;p) organism de supraveghere - organismul desemnat de un stat membru, responsabil de supravegherea stațiilor de inspecție tehnică periodică.3. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada respectării cerințelor tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.(2) Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora, în funcție de categoria de vehicul, revine deținătorului certificatului de înmatriculare/ înregistrare.4. La articolul 2 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la un an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;5. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.6. La articolul 2, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere se supun primei inspecții tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.................................................................................................(7) Inspecția tehnică periodică are în vedere domeniile și elementele inspectate, precum și metodele de control stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).7. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:(8) Inspecția tehnică periodică se efectuează cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului.(9) Pentru fiecare element inspectat, prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilește lista deficiențelor posibile și a gradului de gravitate asociat acestora.(10) Deficiențele prevăzute în lista menționată la alin. (9) se clasifică în una dintre următoarele categorii, în funcție de gradul lor de gravitate:a) deficiențe minore - deficiențele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore;b) deficiențe majore - deficiențele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante;c) deficiențe periculoase - deficiențele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului.(11) Un vehicul care prezintă deficiențe încadrabile la mai mult de o categorie de deficiențe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la același element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficiențe ar genera un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.8. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3În intervalul dintre două inspecții tehnice periodice, deținătorul certificatului de înmatriculare/înregistrare este răspunzător de menținerea vehiculului într-o stare tehnică corespunzătoare, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb și materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare.9. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1) – (3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Se desemnează R.A.R. ca autoritate competentă și organism de supraveghere, deținând în această calitate responsabilitatea administrării sistemului național de inspecții tehnice periodice.(3^2) R.A.R. este desemnat drept punct de contact național responsabil de schimbul de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE.(3^3) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene denumirea și datele de contact ale punctului național de contact și informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora.10. La articolul 4, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Infrastructura și aparatura de inspecție utilizată în reprezentanțele R.A.R. și în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerințele specifice activității de inspecție tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2). Aparatura de inspecție respectă cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind activitatea de metrologie. (7) Inspecțiile tehnice periodice sunt efectuate de către inspectori tehnici atestați de către R.A.R. Pentru atestare aceștia trebuie să îndeplinească cerințele de calificare profesională și competență stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).(8) R.A.R. îndeplinește următoarele atribuții:a) supraveghează stațiile de inspecție tehnică periodică prin:(i) verificarea îndeplinirii cerințelor referitoare la infrastructura și aparatura de inspecție;(ii) verificarea cerințelor obligatorii aplicabile în vederea autorizării;b) asigură verificarea calificării și experienței profesionale a inspectorilor tehnici prin:(i) atestarea inițială a acestora;(ii) atestarea periodică a acestora;(iii) formarea periodică a examinatorilor din cadrul R.A.R;c) asigură auditul, după cum urmează:(i) auditul inițial al stațiilor de inspecție tehnică periodică înainte de autorizare;(ii) auditarea periodică a stațiilor de inspecție tehnică periodică;(iii) realizarea unui audit special dacă se constată existența unor nereguli în cadrul stațiilor de inspecție tehnică periodică;d) monitorizează persoanele autorizate prin măsuri cum ar fi:(i) supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice;(ii) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în stațiile de inspecție tehnică periodică la vehiculele inspectate în cadrul acestor stații;(iii) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificare în reprezentanțele R.A.R. a vehiculelor inspectate în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate;(iv) controlul tehnic în trafic;(v) verificări incognito, opțional cu utilizarea unui vehicul cu deficiențe cunoscute;(vi) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice în urma contestațiilor;(vii) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice în urma reclamațiilor;e) asigură validarea rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice, în cazul în care este necesară aplicarea procedurii prevăzute la art. 6^3 alin. (1);f) asigură retragerea sau suspendarea autorizațiilor persoanelor autorizate și/sau a atestatelor inspectorilor tehnici, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2):(i) în caz de nerespectare, de către persoanele autorizate sau de către inspectorii tehnici, a cerințelor importante de autorizare, respectiv atestare;(ii) în cazul depistării unor nereguli majore în activitate;(iii) în cazul unor rezultate negative repetate la audit;(iv) în cazul pierderii bunei reputații a persoanelor autorizate sau a inspectorilor tehnici în cauză.11. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt precizate obligațiile R.A.R. și ale persoanelor autorizate cu privire la întreținerea infrastructurii și a aparaturii de inspecție în conformitate cu specificațiile producătorilor.12. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (7^1)-(7^4), cu următorul cuprins:(7^1) Inspectorii tehnici care au fost atestați de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau care au fost angajați ca inspectori tehnici de o autoritate sau de o stație de inspecție tehnică periodică dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data de 20 mai 2018 sunt exceptați de la cerințele de competență stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).(7^2) Atestarea inițială și periodică a inspectorilor tehnici de către R.A.R. se acordă în baza unei examinări specifice.(7^3) R.A.R. eliberează inspectorilor tehnici atestați un certificat de atestare care conține informațiile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).(7^4) R.A.R. asigură supravegherea activității persoanelor autorizate, precum și a inspectorilor tehnici și aplică măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe și a reglementărilor prevăzute la art. 1 alin. (2).13. La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (8^1) și (8^2), cu următorul cuprins:(8^1) În calitate de organism de supraveghere, R.A.R. îndeplinește cerințele specifice din reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).(8^2) R.A.R. pune la dispoziția publicului normele și procedurile privind organizarea, sarcinile și cerințele aplicabile personalului cu activități în cadrul organismului de supraveghere, inclusiv cerințele de independență, stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), prin publicare pe siteul propriu.14. La articolul 4, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:(11) Reprezentanțele R.A.R. sunt exceptate de la cerințele referitoare la autorizare și supraveghere.(12) Prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc cerințele prin care se asigură obiectivitatea și nivelul înalt de calitate ale activității de inspecție tehnică periodică desfășurate de R.A.R. și persoanele autorizate.15. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Transporturilor poate stabili prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) și alte categorii de vehicule la care inspecția tehnică periodică se efectuează de către R.A.R. în reprezentanțele sale.16. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins: Articolul 5^1(1) R.A.R. pune la dispoziția stațiilor de inspecție tehnică periodică datele tehnice privind vehiculele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului necesare efectuării inspecțiilor tehnice periodice.(2) Stațiile de inspecție tehnică periodică au obligația păstrării confidențialității privind datele tehnice prevăzute la alin. (1) către alte persoane fizice sau juridice.(3) Producătorii de vehicule sau reprezentanții acestora pun la dispoziție gratuit sau la un preț care să nu limiteze accesul R.A.R. și stațiilor de inspecție tehnică periodică, în mod nediscriminatoriu, setul de informații tehnice specifice referitoare la elementele care trebuie testate și la utilizarea metodelor de testare recomandate, set de informații stabilit prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).17. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) La efectuarea unei inspecții tehnice periodice, inspectorii tehnici nu trebuie să se afle în conflict de interese, astfel încât să se asigure menținerea unui nivel ridicat de imparțialitate și obiectivitate.18. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoana autorizată ia măsurile stabilite în reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) pentru a asigura respectarea cerinței menționate la alin. (1).19. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După finalizarea inspecției tehnice periodice se eliberează persoanei care prezintă vehiculul la inspecția tehnică periodică un certificat de inspecție tehnică periodică, al cărui model, conținând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, este inclus în reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).20. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) De asemenea, după finalizarea inspecției tehnice periodice, se aplică un ecuson de inspecție tehnică periodică în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) și al cărui model este prevăzut în aceste reglementări.21. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alineatele (5)-(12), cu următorul cuprins:(5) R.A.R. va transmite autorității naționale competente în domeniul circulației pe drumurile publice și autorității competente cu atribuții de organizare și coordonare a activității de înmatriculare și înregistrare a vehiculelor informațiile necesare pentru verificarea modelelor certificatelor și dovezilor de inspecție tehnică periodică emise de stațiile de inspecție tehnică periodică sau de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, astfel cum acestea sunt făcute disponibile de către Comisia Europeană.(6) În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată doar deficiențe minore, se consideră că inspecția a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecției.(7) În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe majore, se consideră că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.(8) În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe periculoase, se consideră că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.(9) Persoana care prezintă vehiculul la inspecția tehnică periodică este informată cu privire la orice deficiențe care au fost identificate la vehicul și care necesită remediere.(10) Stațiile de inspecție tehnică periodică comunică electronic R.A.R. informațiile necesare pentru generarea certificatelor de inspecție tehnică periodică, iar R.A.R. transmite electronic stațiilor de inspecție tehnică periodică certificatele de inspecție tehnică periodică în vederea emiterii acestora.(11) După primirea informațiilor din certificatele de inspecție tehnică periodică, R.A.R. le transmite în format electronic autorității naționale de înmatriculare.(12) În scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu un astfel de dispozitiv, R.A.R. pune la dispoziția inspectorilor tehnici informațiile de la inspecția tehnică periodică anterioară.22. La articolul 6^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6^1(1) R.A.R. ține evidența informatizată a situației inspecțiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule, păstrând informațiile prevăzute la art. 6 alin. (10) pe o perioadă de minimum 48 luni.23. Articolul 6^2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6^2(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către operatori economici sau instituții publice:a) efectuarea de inspecții tehnice periodice de către operatori economici sau instituții publice neautorizate ori având autorizația suspendată, anulată sau cu termenul de valabilitate expirat;b) cesionarea activității de inspecție tehnică periodică de către stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate;c) utilizarea în activitatea de inspecție tehnică periodică de aparatură care nu respectă cerințele stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2);d) efectuarea inspecției tehnice periodice în stații de inspecție tehnică periodică de către personal neatestat.(2) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către inspectori tehnici:a) efectuarea inspecției tehnice periodice de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat sau cu termenul de valabilitate expirat;b) efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule pentru care respectiva stație de inspecție tehnică periodică nu este autorizată;c) efectuarea inspecției tehnice periodice pentru alte vehicule decât cele pentru care sunt atestați;d) nerespectarea în mod repetat a reglementărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) în ceea ce privește metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;e) efectuarea inspecției tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestuia în stația de inspecție tehnică periodică;f) efectuarea necorespunzătoare a inspecției tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) lit. d), în mod repetat;g) efectuarea inspecției tehnice periodice fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2);h) utilizarea de aparatură sau programe informatice la care au fost efectuate modificări sau intervenții neautorizate; i) divulgarea datelor tehnice prevăzute la art. 5^1 alin. (1) către alte persoane fizice sau juridice, în mod repetat.Prin sintagma în mod repetat se înțelege săvârșirea în decursul unei perioade de 12 luni a două dintre faptele prevăzute la lit. d), f) și i), oricare ar fi acestea.(3) Constituie contravenții săvârșite de către producătorii de vehicule sau reprezentanții acestora nerespectarea prevederilor art. 5^1 alin. (3).(4) Se sancționează cu amendă:a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) și (3);b) de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) e), g) și h);c) de la 1.000 lei la 2.000 lei faptele prevăzute la alin. (2) lit. d), f) și i).(5) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (2), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (4), se poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea sau anularea autorizației tehnice a persoanei autorizate pentru stația de inspecție tehnică periodică, respectiv suspendarea sau anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condițiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).(6) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3), precum și sancțiunile prevăzute la alin. (4) și (5) se constată și se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor.24. Articolul 6^3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6^3(1) În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. d) pct. (ii), personalul R.A.R. atestat ca inspector tehnic și desemnat în acest scop poate modifica rezultatul inspecției tehnice periodice în conformitate cu procedura stabilită prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care constatările inspecției tehnice periodice sunt incorecte.(2) În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. d) pct. (iii), personalul R.A.R. atestat ca inspector tehnic poate anula inspecția tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).25. La articolul 6^6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Autoritățile competente din România recunosc certificatul de inspecție tehnică periodică și dovada eliberată de o stație de inspecție tehnică periodică sau de autoritatea competentă a altui stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat al Spațiului Economic European, cu condiția ca acestea să corespundă modelului în vigoare. Suplimentar, în cazul procedurilor specifice ce au drept scop reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, certificatul de inspecție tehnică periodică trebuie să fie încă valabil din punctul de vedere al frecvenței inspecțiilor tehnice periodice, în conformitate cu legislația în vigoare în România.26. În cuprinsul ordonanței sintagma reglementările prevăzute la art. 1 se înlocuiește cu sintagma reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2). Articolul IIPână la data de 20 mai 2018, Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene o descriere a certificatului de inspecție tehnică periodică, a anexei la certificatul de înmatriculare/înregistrare și a ecusonului de inspecție tehnică periodică. Articolul III(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 20 mai 2018, cu excepția art. 2 alin. (3) lit. b) și art. 2 alin. (3^1), astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, care se aplică de la 1 ianuarie 2018.(2) Data următoarei inspecții tehnice periodice menționate pe anexa la certificatul de înmatriculare al vehiculului rămâne valabilă. Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta lege transpune art. 1-2, art. 3 pct. 1-18, art. 4-7, art. 8 alin. (1)-(3), (5), (6) prima teză și (7), art. 9-21, art. 23-26 și anexa V pct. 1 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE, precum și art. 1 pct. 3 alin. (5) din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicate în JO L 127 din data de 29.04.2014. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 decembrie 2017.Nr. 260.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 367 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • LEGE nr. 789 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 193 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 200 din 26 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 376 din 3 decembrie 2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 4 din 28 februarie 2005 pentru înfiinţarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 588 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 160 din 11 iulie 2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 85 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
 • LEGE nr. 341 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
 • LEGE nr. 484 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994
 • LEGE nr. 295 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe*)
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 168 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a traficului de fiinţe umane, terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 10 mai 2004
 • LEGE nr. 99 din 6 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020