Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 07 noiembrie 2017 -
LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 7 noiembrie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege stabilește măsurile necesare punerii în aplicare, la nivel național, a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în ceea ce privește stabilirea autorității competente și a regimului sancțiunilor aplicabil în cazul încălcării dispozițiilor titlului II și ale art. 87 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul asigurării protecției drepturilor operatorilor de sisteme care furnizează garanții altor operatori de sisteme în cazul în care aceștia din urmă fac obiectul unor proceduri de insolvență. Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Articolul 3Următoarele categorii de persoane intră sub incidența prezentei legi:a) instituțiile de credit, precum și oricare dintre persoanele fizice responsabile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, după caz;b) societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor și administratorii fondurilor de investiții alternative, precum și oricare dintre persoanele fizice responsabile având calitatea de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, director/membru al directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestora, după caz;c) societățile de asigurare și de reasigurare, precum și oricare dintre persoanele fizice responsabile având calitatea de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, director/membru al directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestora, după caz;d) administratorii fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și persoanele fizice având calitatea de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, director/membru al directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestora, după caz;e) contrapărțile centrale, precum și oricare dintre persoanele fizice responsabile prevăzute la art. 2 pct. 27-29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, respectiv reprezentanți ai compartimentului de conformitate, în cazul în care responsabilitatea aparține acestora, după caz;f) operatorii de piață/de sistem care administrează locuri de tranzacționare, precum și persoanele fizice responsabile având calitatea de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, director/membru al directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestora, după caz;g) contrapărțile nefinanciare, precum și persoanele fizice responsabile având calitatea de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, director/membru al directoratului acestora, după caz. Articolul 4(1) În aplicarea art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară exercită atribuțiile și dispune măsurile necesare în calitate de autoritate competentă responsabilă pentru supravegherea respectării de către persoanele prevăzute la art. 3 lit. a)-f) a obligațiilor ce le revin potrivit dispozițiilor cuprinse în titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel:a) Banca Națională a României, în ceea ce privește persoanele prevăzute la art. 3 lit. a);b) Autoritatea de Supraveghere Financiară, în ceea ce privește persoanele prevăzute la art. 3 lit. b)-d) și f).(2) În ceea ce privește persoanele prevăzute la art. 3 lit. g), Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate competentă, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește persoanele prevăzute la art. 3 lit. e), Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate competentă, în conformitate cu dispozițiile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară solicită și procesează orice date și informații relevante, inclusiv cele de natura datelor cu caracter personal, cu privire la operațiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.(2) În sensul prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul II Măsuri administrative și sancțiuni administrative Articolul 6Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune măsurile necesare și/sau aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege, în cazurile în care constată că oricare dintre persoanele prevăzute la art. 3 se face vinovată de următoarele fapte:a) nerespectarea de către contrapărțile financiare și nefinanciare a obligației de compensare a tuturor contractelor derivate extrabursiere aparținând unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere desemnate ca fiind supuse obligației de compensare, potrivit art. 4 și art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;b) nerespectarea de către contrapărțile centrale a obligației de acceptare la compensare a contractelor derivate extrabursiere în mod nediscriminatoriu și transparent, indiferent de locul de tranzacționare, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;c) nerespectarea de către contrapărțile centrale a termenului de 3 luni prevăzut la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru transmiterea unui răspuns la o cerere de acces, formulată oficial de un loc de tranzacționare, precum și neacordarea accesului în termen de 3 luni de la soluționarea favorabilă a unei astfel de cereri, potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;d) nerespectarea de către contrapărțile centrale a obligației de justificare completă a refuzului, în cazul unei cereri de acces formulate de un loc de tranzacționare, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;e) nefurnizarea de către operatorii de piață/sistem care administrează locurile de tranzacționare, autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a informațiilor privind tranzacțiile în mod transparent și nediscriminatoriu oricărei contrapărți centrale care a fost autorizată să compenseze contracte derivate extrabursiere tranzacționate în locul respectiv de tranzacționare, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;f) nerespectarea de către operatorii de piață/sistem care administrează locurile de tranzacționare, autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a termenului de 3 luni prevăzut la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și neacordarea accesului în termen de 3 luni de la soluționarea favorabilă a unei astfel de cereri, în condițiile prevăzute de art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;g) nerespectarea de către operatorii de piață/sistem care administrează locurile de tranzacționare a obligației de justificare completă a refuzului în cazul unei cereri oficiale de acces făcute de o contraparte centrală, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;h) nerespectarea de către contrapărțile financiare, contrapărțile nefinanciare și contrapărțile centrale a obligației de raportare către un registru central de tranzacții a informațiilor referitoare la orice contract derivat încheiat, precum și la orice modificare sau încetare a contractului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;i) nerespectarea de către contrapărțile financiare și contrapărțile nefinanciare a obligației de păstrare a evidenței tuturor contractelor derivate pe care le-au încheiat și a tuturor modificărilor acestora pentru o durată minimă de 5 ani de la încetarea contractului, conform art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;j) nerespectarea de către contrapărțile financiare, contrapărțile nefinanciare și contrapărțile centrale a obligației de transmitere către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a informațiilor referitoare la un contract derivat, conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;k) nerespectarea de către contrapărțile nefinanciare a obligațiilor decurgând din dispozițiile art. 10 alin. (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, referitoare la obligațiile specifice privind compensarea pentru contrapărțile nefinanciare;l) nerespectarea de către contrapărțile financiare, cu excepția instituțiilor de credit și a societăților de servicii de investiții financiare, precum și de către contrapărțile nefinanciare a obligațiilor decurgând din dispozițiile art. 11 alin. (1) - (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, referitoare la existența procedurilor și mecanismelor corespunzătoare necesare măsurării, monitorizării și atenuării riscului operațional și a riscului de contraparte, la evaluarea zilnică la prețul pieței a valorii contractelor în derulare, respectiv la dispunerea de proceduri de gestionare a riscului care să impună un schimb de garanții prompt, corect și segregat corespunzător;m) nerespectarea de către contrapărțile financiare, cu excepția instituțiilor de credit și a societăților de servicii de investiții financiare, a obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, referitoare la deținerea unui cuantum adecvat și proporțional de capital pentru a gestiona riscul neacoperit printr-un schimb adecvat de garanții;n) refuzul oricărei persoane prevăzute la art. 3 de a răspunde solicitărilor Băncii Naționale a României, respectiv Autorității de Supraveghere Financiară, în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin conform prezentei legi. Articolul 7Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune măsurile necesare și/sau aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege pentru faptele prevăzute la art. 6, precum și pentru nerespectarea actelor delegate ale Comisiei Europene adoptate în temeiul art. 4, 5 și art. 7-11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Articolul 8Pentru faptele prevăzute la art. 6, Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune una dintre următoarele măsuri:a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia;b) interdicția temporară sau, pentru încălcări grave sau repetate, interdicția permanentă de a exercita funcțiile prevăzute la art. 3 lit. a)-g), împotriva oricărei persoane fizice responsabile care exercită astfel de funcții;c) retragerea autorizației acordate în condițiile legii, după caz, contrapărții financiare sau contrapărții centrale. Articolul 9Pentru faptele prevăzute la art. 6, Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică una dintre următoarele sancțiuni administrative:a) avertisment scris;b) avertisment public prin care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și fapta săvârșită;c) amendă aplicabilă persoanei juridice, de până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizate în exercițiul financiar precedent;d) amendă aplicabilă persoanei fizice, până la echivalentul în lei a 5 milioane de euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, la data intrării în vigoare a prezentei legi;e) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obținut prin săvârșirea faptei, dacă acesta poate fi determinat;f) retragerea aprobării, autorizării ori validării, după caz, acordate persoanelor fizice prevăzute la art. 3 lit. a)-f) în scopul exercitării de către acestea a atribuțiilor lor. Articolul 10Nerespectarea de către instituțiile de credit ori de către societățile de servicii de investiții financiare a obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, referitoare la existența procedurilor și mecanismelor corespunzătoare necesare măsurării, monitorizării și atenuării riscului operațional și riscului de contraparte, la evaluarea zilnică la prețul pieței a valorii contractelor în derulare, la dispunerea de proceduri de gestionare a riscului care să impună un schimb de garanții prompt, corect și segregat corespunzător, respectiv la deținerea unui cuantum adecvat și proporțional de capital pentru a gestiona riscul neacoperit printr-un schimb adecvat de garanții, se sancționează de către Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin dispunerea măsurilor necesare prevăzute la art. 226 și/sau aplicarea sancțiunilor și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 229 din respectivul act normativ. Articolul 11(1) Măsurile și sancțiunile dispuse potrivit prevederilor prezentei legi trebuie să fie eficiente, proporționale cu faptele și deficiențele constatate și de natură a avea un efect de descurajare.(2) Potrivit prevederilor alin. (1), la stabilirea măsurii și/sau sancțiunii, precum și, după caz, a cuantumului sancțiunii pecuniare, autoritatea competentă are în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:a) gravitatea și durata faptei;b) forma de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;c) soliditatea financiară a persoanei responsabile de încălcare, prin luarea în considerare a unor factori precum cifra de afaceri totală a persoanei juridice sau venitul anual al persoanei fizice;d) valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;e) cooperarea persoanei fizice sau juridice responsabile cu autoritatea competentă; f) încălcările săvârșite anterior de persoana responsabilă;g) măsurile luate de către persoana responsabilă pentru a împiedica repetarea faptelor;h) orice consecințe potențial sistemice ale faptei săvârșite. Articolul 12(1) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea competentă potrivit prezentei legi publică orice sancțiune aplicată în baza prezentei legi, modalitatea de publicare fiind stabilită de fiecare autoritate competentă în parte.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) cazurile în care divulgarea informațiilor ar pune în pericol piețele financiare sau ar cauza daune disproporționate părților implicate, considerentele de oportunitate care stau la baza unei eventuale decizii de nepublicare a sancțiunii fiind la aprecierea exclusivă a autorității competente.(3) Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc anual rapoarte de evaluare a eficacității regimurilor sancțiunilor aplicate conform prezentei legi, pe care le transmit Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 31 martie a anului următor, în vederea publicării unui raport de evaluare la nivel național, conform art. 12 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Informațiile cuprinse în raportul de evaluare la nivel național dat publicității nu vor conține date cu caracter personal. Articolul 13(1) Actele de aplicare a sancțiunii amenzii constituie titluri executorii. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.(2) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.(3) Aplicarea măsurilor și sancțiunilor prevăzute la art. 9 se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.(4) Sancțiunile prevăzute la art. 9 pot fi aplicate concomitent cu dispunerea măsurilor prevăzute la art. 8 sau independent de acestea. Articolul 14În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe fapte sancționate pecuniar conform prevederilor art. 9 lit. c), d) sau e) se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz. Articolul 15Constatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanți ai autorității competente, împuterniciți în acest sens, în cursul inspecțiilor sau investigațiilor efectuate în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, informațiilor transmise autorității competente în exercitarea atribuțiilor sale și/sau pe baza datelor și informațiilor aflate la dispoziția acesteia în orice alt mod. Articolul 16(1) Actele prin care se dispun măsuri sau se aplică sancțiuni potrivit prezentei legi sunt emise după cum urmează:a) în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a), de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, conform regulamentelor interne ale acesteia, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 8 lit. b) și c), care sunt de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României;b) în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 lit. b)-g), de către Consiliul, președintele sau vicepreședinții Autorității de Supraveghere Financiară, conform deciziilor interne ale acesteia.(2) Actele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancțiunii. Articolul 17(1) Actele adoptate de Banca Națională a României potrivit prezentei legi pot fi contestate potrivit prevederilor art. 275-277 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) Actele adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prezentei legi pot fi contestate în condițiile prevăzute de art. 21^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul III Dispoziții finale Articolul 18După alineatul (2) al articolului 9 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care un operator de sistem a constituit o garanție în favoarea unui alt operator de sistem în legătură cu un sistem interoperabil, drepturile pe care operatorul de sistem care a constituit garanția le are asupra acelei garanții nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolvență împotriva operatorului de sistem beneficiar al garanției. Articolul 19Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 253/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul procedurilor de insolvență în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 20(1) În exercitarea competențelor stabilite prin prezenta lege, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară pot emite reglementări pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană pe baza competențelor conferite acesteia și, după caz, a ghidurilor sau recomandărilor emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.(2) Reglementările emise potrivit alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  * *
  Prezenta lege transpune art. 9 alin. (1) din Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 166 din 11 iunie 1998.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 noiembrie 2017.Nr. 210.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 184 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 298 din 30 iunie 2003 pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
 • LEGE nr. 81 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 19 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea unor decrete emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada de la 22 aprilie 1948 până la 15 iunie 1949
 • LEGE nr. 157 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
 • LEGE nr. 304 din 25 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 661 din 22 februarie 1923 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 33 din 24 iunie 1997 privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 24 iunie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 250 din 9 august 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • LEGE nr. 342 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 466 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 253 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 17 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 792 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021