Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 61 din 31 martie 1931 contra cametei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 aprilie 1931 -
LEGE nr. 61 din 31 martie 1931contra cametei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 aprilie 1931

Articolul 1Dobînda legală anuală se fixează la: 1% în afaceri civile şi 2% în afaceri comerciale, socotite peste scontul Băncii Naţionale a României. Articolul 2Dobînda conventionala anuală nu poate întrece 6% peste scontul Băncii Naţionale a României.Pretentiunea privitoare la dobînda conventionala nu poate fi valorificată în justiţie decât în cazul cînd ea este stipulată prin act scris.Cînd debitorul este ţinut sa plătească o dobînda fără ca aceasta să fie fixată prin act, el va plati dobînda legală. Articolul 3Prin dobînda se înţelege nu numai sumele plătibile în bani, dar şi orice alte prestaţiuni sub orice titlu sau denumire, drept echivalent al folosirii capitalului, la care debitorul se obliga pentru folosinţă capitalului socotit în numerar. Articolul 4Dacă s-au stipulat dobânzi care întrec maximum arătat de art. 2, pentru excedent obligaţiunea este nulă de drept.Actele cuprinzînd stipulaţiuni de dobânzi superioare maximului fixat nu vor putea fi autentificate.Actele cuprinzînd stipulaţiuni de dobânzi superioare maximului prevăzut la art. 2, vor fi intabulate, prenotate sau înscrise, cu adaugirea ca dobânzile se înscriu la maximum arătat.Contractele de vânzare cu pact de răscumpărare şi antichreza, ce se vor încheia între părţi, după data promulgării legii de faţa, sînt nule de drept, iar dispoziţiunile art. 1371-1387 inclusiv cod. civ. art. 1697-1703 inclusiv cod. civ. şi articolele corespunzătoare din codurile civile în vigoare în teritoriile unite - se abroga. Articolul 5Plata anticipata a dobânzilor nu poate avea loc decât pe maximum 6 luni. Articolul 6Dobânzile de orice fel se prescriu dacă nu au fost cerute sau urmărite timp de 3 ani. Articolul 7Dispoziţiunile acestei legi se aplică cu efect retroactiv. a) Dobânzile de orice fel prevăzute în orice acte scrise existente pentru timpul ce curge de la promulgarea acestei legi. b) Dobânzilor de orice fel neîncasate efectiv, derivând din orice titluri sau convenţiuni cu exigibilitate anterioară promulgării acestei legi, care se reduc de plin drept prin efectul acestei legi la 18% pe an, cu începere de la data de 7 Februarie 1929 (legea stabilizarii monetare). Se exceptează dobânzile consacrate prin hotărîri judecătoreşti definitive. Articolul 8Creditorul care va primi sau va stipula prin însăşi actul de împrumut, prin act separat, prin act deghizat sau în orice alt mod, o dobînda conventionala superioară celei fixate prin această lege, se va pedepsi cu închisoare de la 2 luni pînă la un an şi cu amendă de la 5.000 - 20.000 lei.În caz de circumstanţe atenuante, instanţa de judecată nu va putea reduce pedeapsa sub 5.000 lei amenda.Aceeaşi pedeapsa se va aplica şi acelui care cu ştiinţa serveşte ca mijlocitor la comiterea delictului. Articolul 9Dacă infracţiunea prevăzută de art. 8 s-a săvârşit de un împrumutător profesionist sau de o persoană care anterior a fost condamnata pentru acelaşi delict, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni pînă la 3 ani şi cu amendă de la 20.000 lei pînă la 100.000 lei, atragand după sine şi pierderea drepturilor politice.În caz de circumstanţe atenuante, instanţa de judecată nu se va putea cobori în aplicarea pedepsei mai jos de 20.000 lei, minimul amendei. Articolul 10Cînd infracţiunea prevăzută de art. 8 şi 9 s-a săvârşit în numele unei societăţi comerciale, pedeapsa se va aplica celor ce au aprobat încheierea afacerii.Dacă delictul s-a săvârşit de un procurist sau un mandatar, pedeapsa se va aplica atît acestuia cat şi celor în numele cărora şi cu stirea cărora delictul a fost săvârşit. Articolul 11Acţiunea publică pe temeiul acestei legi se pune în mişcare numai după cererea părţii vătămate, care îşi va putea formula prin aceeaşi acţiune pretenţia sa pentru exces de dobînda.Reclamatiunea penală a debitorului nu suspenda în aceasta materie cursul unei acţiuni civile sau comerciale.Acţiunea civilă sau comercială a debitorului pentru reducerea dobânzii stipulate ilegal ori pentru restituirea celor ilegal percepute, nu va putea fi conexata cu acţiunea creditorului, ci ele vor fi judecate separat.Orice mijloace de probaţiune sînt admisibile pentru a dovedi cuantumul dobânzilor deja plătite, sau celor ce s-au stipulat a fi plătite.Instanţa competenţa a judeca acţiunea penală introdusă pe temeiul acestei legi, este judecătoria locului unde s-a săvârşit infracţiunea.Orice act de procedura privitor la judecarea reclamatiunii penale introdusă pe temeiul acestei legi, este scutit de timbru.Hotărîrea definitivă de condamnatiune se va publică într-un ziar răspândit pe cheltuiala celui condamnat. Articolul 12Toate dispoziţiunile contrare din legile în vigoare se abroga.Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor şi Senat în şedinţele de la 12 şi 27 Martie 1931. Se abroga articolul 52 din Legea accelerarii judecaţilor din 11 iulie 1929.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 298 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 94 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuita, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA URG. nr. 45 din 2 decembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 103 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 560 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 142 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut nerambursabil din Fondul Nerambursabil Global pentru Mediu dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - acţionând în calitate de administrator al Fondului Nerambursabil Global pentru Mediu - privind proiectul "Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării"
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 419 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
 • LEGE nr. 131 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 69 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 174/1974 pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
 • LEGE nr. 469 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 21 iunie 2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 114 din 24 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 75 din 6 iulie 1995 *** Republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1976 privind economia vinatului şi vînătoarea
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 37 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. -, prevăzută de Legea nr. 11/1992
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • LEGE nr. 270 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social în educaţie şi formare profesională iniţială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 76 din 23 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 84 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998
 • LEGE nr. 338 din 10 decembrie 2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 518 din 12 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021