Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 22 din 6 mai 1993 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1993
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 89 DIN 11/05/93 -
LEGE Nr. 22 din 6 mai 1993privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 11 mai 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 cuprinde resursele financiare centralizate şi repartizarea acestora, pentru acordarea drepturilor de pensii, indemnizaţiilor în caz de boala, accident, maternitate, recuperare, precum şi alte măsuri de protecţie ce se acordă, potrivit legii, în cadrul asigurărilor sociale de stat. (2) Fondurile de asigurări sociale de stat se păstrează în conturile Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la bănci sau la C.E.C. şi sunt purtătoare de dobinzi. (3) Veniturile şi cheltuielile au fost stabilite în baza reglementărilor legale, tinindu-se seama şi de influentele ce decurg din indexarea salariilor, pensiilor şi altor drepturi stabilite de lege. Articolul 2 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 se stabileşte la venituri în suma de 768.510.000 mii lei, iar la cheltuieli în suma de 689.700.000 mii lei, cu un excedent de 78.810.000 mii lei, conform anexei nr. 1. (2) Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt următoarele:
     
  - contribuţia datorată de persoanele juridice şi fizice care utilizează muncă salariată766.243.100 mii lei
  - contribuţia salariaţilor şi pensionarilor pentru bilete de tratament balnear şi odihnă, precum şi alte venituri2.266.900 mii lei
(3) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 se repartizează astfel:
     
  - pensii de asigurări sociale de stat, ajutoare sociale şi alte ajutoare acordate pensionarilor şi salariaţilor, precum şi cheltuieli de transmitere a acestora şi funcţionare a Oficiului Central de Plată a Pensiilor şi a Oficiului de Evidenţă a Documentelor de Asigurare -594.896.600 mii lei
  indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident, indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor85.854.300 mii lei
  - trimiterea la tratament balnear şi odihnă8.750.000 mii lei
  - cheltuieli cu funcţionarea Corpului de control asigurări sociale şi alte cheltuieli ale asigurărilor sociale199.100 mii lei
Articolul 3Fondurile pentru pensia suplimentară, care completează sistemul asigurărilor sociale, se stabilesc la 119.646.200 mii lei la venituri şi 58.205.100 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr. 2. Articolul 4Veniturile bugetului asigurărilor sociale al agricultorilor se stabilesc în suma de 42.760.718 mii lei, iar cheltuielile se stabilesc în suma de 48.292.918 mii lei, conform anexei nr. 3. Articolul 5Veniturile fondului special pentru plata ajutorului de şomaj se stabilesc în suma de 225.572.163 mii lei şi cheltuielile în suma de 198.984.187 mii lei, conform anexei nr. 4. Articolul 6Semestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modificările intervenite în volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 1993, precum şi destinaţia excedentelor bugetare ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia măsurilor de protecţie socială şi din modificarea legislaţiei. Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. Anexa 1 BUGETULasigurărilor sociale de stat pe anul 1993
     
  I. VENITURI - TOTAL- mii lei -
  768.510.000
  din care:  
  - Contribuţii pentru asigurări sociale de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată768.243.100
  - Contribuţia salariaţilor şi pensionarilor pentru bilete de tratament şi odihnă2.187.500
  - Alte venituri ale asigurărilor sociale de stat79.400
  II. CHELTUIELI - TOTAL689.700.000
  din care:  
  - Pensii de asigurări sociale de stat569.932.800
  - Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident33.883.000
  - Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor51.991.300
  - Ajutoare sociale acordate potrivit legii2.498.700
  - Ajutoare de deces şi proteze pentru salariaţi730.000
  - Ajutoare de deces şi proteze pentru pensionari1.700.000
  - Tratament balnear şi odihnă8.750.000
  - Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor şi funcţionarea Oficiului Central de Plată a Pensiilor şi a Oficiului de Evidenţă a Documentelor de Asigurare, total20.035.100
  din care:  
  - cheltuieli pentru transmiterea pensiilor19.416.300
  - cheltuieli pentru funcţionarea Oficiului Central de Plată a Pensiilor şi a Oficiului de Evidenţă a Documentelor de Asigurare618.800
  - Cheltuieli cu funcţionarea Corpului de control asigurări sociale147.200
  - Alte cheltuieli ale asigurărilor sociale51.900
  EXCEDENT/DEFICIT+78.810.000
  NOTĂ:  
  La capitolul venituri se adaugă excedentul bugetar înregistrat la sfârşitul anului 1992, în sumă de71.254.952
Anexa 2 BUGETULfondului pentru pensia suplimentară pe anul 1993
     
  I. VENITURI - TOTAL- mii lei -
  119.646.200
  din care:  
  - Contribuţii pentru pensia suplimentară de la persoane fizice90.146.200
  - Alte venituri29.500.000
  II. CHELTUIELI - TOTAL58.205.100
  din care:  
  - Cheltuieli cu pensiile suplimentare56.236.800
  - Cheltuieli cu transmiterea pensiilor1.968.300
  EXCEDENT/DEFICIT+61.441.100
  NOTĂ:  
  La capitolul venituri se adaugă excedentul bugetar înregistrat la sfârşitul anului 1992, în sumă de122.829.315
Anexa 3 BUGETULfondului pentru asigurările sociale ale agricultorilor pe anul 1993
     
  I. VENITURI - TOTAL- mii lei -
  42.760.718
  din care:  
  A. Venituri proprii42.636.050
  - Contribuţia persoanelor asigurate3.675.000
  - Contribuţia agenţilor economici38.695.000
  - Alte resurse266.050
  B. Subvenţii de la bugetul de stat124.668
  II. CHELTUIELI - TOTAL48.292.918
  din care:  
  - Pensii de asigurări sociale41.862.993
  - Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident34.588
  - Indemnizaţia pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor378.000
  - Ajutoare de deces222.450
  - Tratament balnear1.093.750
  - Cheltuieli pentru plata pensiilor1.674.520
  - Asistenţă medicală şi compensarea preţurilor la medicamente pentru asiguraţi2.100.000
  - Restituirea din împrumutul de 6.408,1 mil. lei acordat asigurărilor sociale de stat, conform Hotărârii Guvernului nr. 154/1991776.617
  - Alte cheltuieli pentru asigurări sociale50.000
  III. EXCEDENT/DEFICIT (I - II)-5.532.200*)
  NOTĂ:  
  La capitolul venituri se adaugă excedentul bugetar înregistrat la sfârşitul anului 1992, în sumă de5.532.200
Notă *) Deficitul se acoperă din excedentul anului precedent
Anexa 4 BUGETULfondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1993
     
  I. VENITURI - TOTAL- mii lei -
  225.572.163
  din care:  
  - Contribuţii pentru fondul de şomaj de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată168.129.300
  - Contribuţii pentru fondul de şomaj de la salariaţi26.900.688
  - Dobândă30.542.175
  II. CHELTUIELI - TOTAL198.984.187
  din care:  
  - Ajutor de şomaj - total120.735.000
  din care:  
  - ajutor de şomaj119.349.000
  - cheltuieli cu plata absolvenţilor din învăţământul superior şi liceal1.386.000
  - Alocaţia de sprijin24.284.400
  - Cheltuieli cu efectuarea plăţii ajutorului de şomaj şi alocaţiei de sprijin5.027.169
  - Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor45.114.433
  - Cheltuieli cu personalul din cadrul oficiilor muncii şi alte cheltuieli3.823.185
  III. EXCEDENT/DEFICIT+28.587.976
  NOTĂ:  
  La capitolul venituri se adaugă excedentul bugetar înregistrat la sfârşitul anului 1992, în sumă de124.875.116
------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 483 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1998
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 60 din 5 martie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 137 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 150 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 161 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 43 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată
 • LEGE nr. 77 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive
 • LEGE nr. 95 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Marea Jamahirie Arabă Libiana Populara Socialistă, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1993
 • LEGE nr. 565 din 19 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 36 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 400 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 34 din 13 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 763 din 29 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 683 din 19 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 594 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 264 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 24 februarie 1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 209 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 35 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internaţionala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 noiembrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021