Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2017 -
LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 11 octombrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) În subordinea Ministerului Transporturilor se înfiinţează Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, cu preluarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi atribuţiilor corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor.3. La articolul 2 alineatul (1), literele a), c), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) stabilirea şi urmărirea procesului de implementare a măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar public de călători pe o reţea feroviară, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens;..............................................................................................c) achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predării către operatori, în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători; ..................................................................................................h) asigurarea alocării subvenţiilor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, prevăzute în contractele de servicii publice, încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători, şi răspunderii privind alocarea acestora;i) încheierea şi gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de călători;4. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se abrogă.5. La articolul 2 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:k^1) stabilirea criteriilor pentru utilizarea eficientă a capacităţilor disponibile ale infrastructurii feroviare, potrivit necesităţilor socioeconomice existente;k^2) avizarea fundamentării solicitărilor suplimentare de trase ale operatorilor care au încheiate contracte de servicii publice de transport feroviar de călători, potrivit necesităţilor socioeconomice survenite pe perioada de valabilitate a graficului de circulaţie;6. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Companiile/Instituţiile publice care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar, precum şi operatorii de transport feroviar public de călători au obligaţia să pună la dispoziţia A.R.F. datele şi informaţiile necesare fundamentării deciziilor conform obiectului de activitate al A.R.F., în condiţiile legii.7. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) achiziţionarea de material rulant necesar efectuării transportului feroviar public de călători, în condiţiile legii;d) alte cheltuieli aferente materialului rulant până la data predării către operatorii de transport feroviar public de călători în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c).8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) A.R.F. poate propune Ministerului Transporturilor acte normative specifice domeniului său de activitate.9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Deciziile de reformă feroviară pentru desfăşurarea categoriilor de activităţi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) se fundamentează numai pe bază de studii de specialitate, realizate prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.(2) Pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar ineficiente, preşedintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Măsurile de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar propuse spre conservare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.(4) Înainte de adoptarea măsurilor de reformă feroviară prevăzute la alin. (3), dacă din studiile de specialitate realizate pentru administrarea eficientă a reţelei de transport feroviar rezultă că există perspectiva unui potenţial de utilizare ulterioară a sectoarelor de cale ferată pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructură feroviară va aplica măsurile de eficientizare prevăzute la alin. (2). Cheltuielile de conservare se suportă din venituri proprii ale administratorului de infrastructură feroviară şi/sau din fonduri alocate de la bugetul de stat.10. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Subvenţiile alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi facilităţile de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători se asigură din bugetul A.R.F., în limita sumelor alocate cu această destinaţie.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8 alin. (1), A.R.F. preia pe bază de protocol de predare-primire de la Ministerul Transporturilor contractele de servicii şi actele adiţionale valabile şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea.11. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public de transport feroviar de călători, în cazul în care actele adiţionale anuale la contractele prevăzute la alin. (2) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, operatorii de transport feroviar public de călători primesc lunar compensaţie în limita a 1/12 din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de călători. După aprobarea actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor actelor adiţionale încheiate şi normelor metodologice privind calculul, evidenţierea şi acordarea compensaţiei de serviciu public, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.12. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători se realizează pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulaţie, categoriilor şi numărului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum şi a standardelor de cost, astfel încât alocările de la bugetul de stat să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene.13. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Materialul rulant destinat transportului public feroviar de călători se achiziţionează conform prevederilor legale în vigoare, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie prin bugetul A.R.F.(2) Materialul rulant se predă, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători prin act adiţional la contractele de servicii publice de transport feroviar public de călători, pe baza criteriilor de transparenţă şi a indicatorilor de eficienţă stabiliţi prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei.(3) Materialul rulant achiziţionat şi predat de către A.R.F. conform prezentei ordonanţe de urgenţă se utilizează pe trasele stabilite prin contractele de servicii publice de transport feroviar de călători.(4) Compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători de care beneficiază operatorii feroviari care încheie contracte de servicii publice pentru transportul feroviar public de călători se achită de către A.R.F. numai după ce aceştia fac dovada îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din actele adiţionale întocmite în baza alin. (2), după caz.(5) În termen de 60 de zile de la data finalizării procedurii de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (1), A.R.F. detaliază procedura de predare prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.14. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale A.R.F. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.R.F. şi Regulamentul de ordine interioară se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F.(3) A.R.F. preia personalul aferent pentru o parte a activităţilor prevăzute la art. 2, iar încadrarea acestuia se va face în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi se vor modifica în mod corespunzător organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. În limita numărului maxim de posturi aprobat, personalul necesar va fi încadrat conform legislaţiei în vigoare. (4) A.R.F. preia, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), patrimoniul, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi creditele bugetare rămase neutilizate aferente activităţilor corespunzătoare, în condiţiile legii. (5) Personalul A.R.F. este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual. (6) Salarizarea personalului angajat al A.R.F. se face potrivit legislaţiei în vigoare. (7) Personalul A.R.F. implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, de care beneficiază A.R.F. în calitate de beneficiar, beneficiază de majorarea salariului de bază în condiţiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Salariaţii A.R.F. încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare. Membrii de familie ai salariaţilor A.R.F. beneficiază anual de 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple pe căile ferate române, în mod gratuit.15. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Până la data asigurării prin bugetul A.R.F. a subvenţiilor alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi a facilităţilor de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători, plăţile pentru subvenţii şi facilităţi de călătorie se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 53.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 262 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2003
 • LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 265 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 134 din 5 iulie 2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 63 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 141 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 1 noiembrie 1999 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 24 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 273 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 159 din 4 decembrie 2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 123 din 30 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 129 din 21 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 122 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 2 octombrie 2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 462 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcţiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităţi de producţie oprite ale agenţilor economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 241 din 12 iulie 1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 20 septembrie 2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 261 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, judeţul Neamţ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 285 din 20 decembrie 2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 310 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 446 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
 • LEGE nr. 221 din 22 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 10 aprilie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020