Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017 -
LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este atât în anul 2017, cât și în anul 2018 de -2,96%.(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,8% în anul 2017 și de 7,7% în anul 2018. Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2017, este de 40,0% din produsul intern brut.(2) În anul 2017 plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și nici finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucție și dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB.(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Public, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2017, este de 8.000,0 milioane lei.(5) În anul 2017, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din aceeași lege și sunt prevăzute în anexa nr. 1.(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2017, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -13.915,0 milioane lei. Articolul 4(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de -1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezenta lege nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2019.(3) În anul 2017 prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică. Articolul 5 Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU GABRIEL VLASE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 februarie 2017. Nr. 5. Anexa nr. 1
  Plafoane nominale ale cheltuielilor totale
  și ale cheltuielilor de personal pe anul 2017*)
  - milioane lei - ┌────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┐ │ │ Cheltuieli │ Din care: │ │ │ totale ├────────────────┤ │ │ │ cheltuieli de │ │ │ │ personal │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul general consolidat │ 256.535,2 │ 63.884,0 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul de stat │ 129.904,9 │ 21.494,8 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul general centralizat al unităților │ 70.627,7 │ 29.927,4 │ │ administrativ-teritoriale**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 56.805,5 │ 186,5 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 1.141,0 │ 107,0 │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul Fondului național unic de asigurări│ 28.809,4 │ 269,0 │ │ sociale de sănătate**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Bugetul instituțiilor/activităților │ 19.820,7 │ 11.409,4 │ │ finanțate integral și/sau parțial din │ │ │ │ venituri proprii**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ Alte bugete componente ale bugetului │ 6.989,7 │ 489,8 │ │ general consolidat**) │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘ Notă
  *) Nu includ asistența financiară din partea Uniunii Europene sau alți donatori.
  **) Estimări.
  Anexa nr. 2
  Plafoanele nominale ale soldului bugetului general
  consolidat și ale principalelor bugete componente pentru anul 2017
  - milioane lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Bugetul general consolidat │ -24.100,0 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ din care: │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul de stat │ -33.112,9 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 281,7 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de │ 0,0 │ │ sănătate │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 1.041,6 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral │ 2.667,2 │ │ și/sau parțial din venituri proprii │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
  Anexa nr. 3
  Plafoanele soldului structural anual al administrației publice
  % din PIB ┌──────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │ 2014 │ 2015 │ 2016*) │ 2017*) │ 2018*) │ 2019*) │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ Sold structural anual al │ -0,6 │ -0,5 │ -2,57 │ -2,91 │ -2,97 │ -2,68 │ │ administrației publice │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ Notă
  *) Estimări.
  -----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 95 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 14 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • LEGE nr. 143 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 378 din 10 decembrie 2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 8 decembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
 • LEGE nr. 68 din 19 martie 2018 pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 25 din 4 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora
 • LEGE nr. 384 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 56 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 315/1972 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarelor sociale
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Beştepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 36 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 361 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu aceasta destinaţie
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 97 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 146 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 126 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Ramnicu Valcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 398 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 283 din 20 decembrie 2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 270 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020