Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016 -
LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) certificatul de cazier judiciar - documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora; b) extrasul din cazierul judiciar - documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe; c) extrasul de pe cazierul judiciar - documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice; d) copia de pe cazierul judiciar - documentul eliberat autorităţilor române competente; e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - sistemul descentralizat de tehnologie a informaţiei instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din:(i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informaţii între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre ale Uniunii Europene, şi(ii) o infrastructură comună de comunicaţii, care asigură o reţea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei; f) stat membru - statul membru al Uniunii Europene; g) stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii. (2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările şi schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009. (4) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative notifică, printr-o declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informaţii. (5) Ministerul Justiţiei, prin structura competentă, în temeiul Deciziei 2009/316/JAI, furnizează Secretariatului General al Consiliului şi actualizează periodic informaţii privind: a) lista infracţiunilor de drept intern din fiecare categorie menţionată în tabelul de infracţiuni din anexa A la Decizia 2009/316/JAI. Această listă cuprinde denumirea sau clasificarea juridică a infracţiunii, precum şi trimiterea la dispoziţia legală aplicabilă. De asemenea, lista poate include o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracţiunii; b) lista tipurilor de pedepse, posibilele pedepse complementare şi măsuri de siguranţă, precum şi posibilele hotărâri ulterioare de modificare a executării pedepsei, astfel cum se prevede în dreptul intern, din fiecare categorie menţionată în tabelul cu pedepse şi măsuri din anexa B la Decizia 2009/316/JAI. Aceasta poate include, de asemenea, o scurtă descriere a pedepsei sau a măsurii respective. (6) Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea centrală desemnată pentru informarea şi consultarea, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu privire la realizarea, utilizarea şi funcţionarea Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel cum este prevăzut la art. 6 din Decizia 2009/316/JAI. (7) Transmiterea şi obţinerea hotărârilor judecătoreşti de condamnare, precum şi a informaţiilor cu privire la măsurile luate ulterior se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale autorităţilor competente din statele terţe."4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Orice modificare sau ştergere a informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile alin. (2) atrage modificări sau ştergeri identice în evidenţă, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente."5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare prevăzute la alin. (1^1)-(1^3)."6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia.(1^2) În cazul persoanelor juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerţului - în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -, sediul, precum şi datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.(1^3) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică, numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, numărul sentinţei penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat."7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă date privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală."8. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării. (6) Comunicările de luare în evidenţă transmise conform art. 6 alin. (2) de către autorităţile centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene ori de organele competente ale statelor terţe se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării."9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Scoaterea din evidenţă a menţiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente."10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice."11. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) datele referitoare la persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală;"12. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale."13. La capitolul V, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei şi a extrasului de pe cazierul judiciar"14. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. (2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. (3) În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. (4) În cazul în care autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene solicită informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea autorităţilor române competente prevăzută la alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii autorităţilor române care au formulat cererea iniţială. (5) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române transmite răspunsul la cererile prevăzute la alin. (3) şi (4), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. (6) Autorităţile române competente transmit răspunsul la cererile privind informaţiile suplimentare prevăzute la alin. (4) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii."15. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar."16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar şi a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă: a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1^1); b) pentru persoana juridică: datele de identificare prevăzute la art. 8 alin. (1^2). (2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii. (4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe."17. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), datele cu caracter personal furnizate de autorităţile competente din celelalte state membre pot fi utilizate de autorităţile române în scopul prevenirii unei ameninţări imediate şi grave la adresa siguranţei publice. (4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise unui stat terţ în scopul unui proces penal, numai dacă statul terţ furnizează suficiente garanţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate şi în limitele precizate de către statul membru care a furnizat respectivele date."18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte. (2) În statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică ori prin intermediul altor instituţii abilitate."19. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale şi alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene. (2) Autoritatea centrală naţională primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale formulate de către state terţe. (3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii. (4) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informaţiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea. (6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autorităţile centrale ale celorlalte state membre se ataşează şi informaţiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidenţă transmise de autorităţile centrale din celelalte state membre şi autorităţile competente din statele terţe."20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite cât mai curând posibil autorităţilor centrale din celelalte state membre informaţii privind condamnările pronunţate şi, fără întârziere, orice modificări împotriva cetăţenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar. (2) În cazul în care persoana condamnată deţine cetăţenia mai multor state membre, informaţiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar şi atunci când persoana condamnată este şi cetăţean român. (3) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, în cazuri individuale, Ministerul Justiţiei transmite copii de pe hotărârile judecătoreşti de condamnare şi măsurile luate ulterior, precum şi orice alte informaţii relevante în cauză. (4) La cererea autorităţilor competente din statele terţe se pot ataşa condamnările transmise de un alt stat membru şi de statele terţe, în limitele stabilite la alin. (3). (5) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, altele decât cele de cetăţenie, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite informaţiile privind: condamnările pronunţate în România, condamnările pronunţate împotriva cetăţenilor unor ţări terţe, precum şi împotriva apatrizilor, dacă sunt înscrise în cazierul său judiciar, în condiţiile art. 13 al Convenţiei europene privind asistenţa reciprocă în materie penală, ratificată prin Legea nr. 236/1998, cu modificările ulterioare. (6) Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante se transmit autorităţilor centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalităţile de organizare şi de facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI şi ale Deciziei 2009/316/JAI."21. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aCondiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar şi a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridice"22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condiţiile stabilite la art. 28-31. (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării. (3) În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române."23. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar."24. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, în condiţiile art. 26 alin. (6), autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului o cerere de extras din cazierul judiciar. (3) Când persoana solicită informaţii privind propriul cazier judiciar autorităţii centrale a unui stat membru, altul decât statul membru de cetăţenie, autoritatea centrală a statului membru în care este depusă cererea formulează o cerere de extras din cazierul judiciar şi către autoritatea centrală a statului membru de cetăţenie, pentru a putea include astfel de informaţii în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză. (4) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului. (5) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se eliberează solicitantului, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia."25. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea utilizării evidenţelor cazierului judiciar, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe."26. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între state membre."27. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidenţele cazierului judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile pentru obţinerea documentelor prevăzute de prezenta lege, precum şi răspunsurile la acestea se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (3)." Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma "stat membru al Uniunii Europene" se înlocuieşte cu sintagma "stat membru". Articolul IIIÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, se modifică şi se completează corespunzător prevederilor prezentei legi. Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Articolul VLegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta lege transpune prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009, şi creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93, din 7 aprilie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 5 decembrie 2016.Nr. 247.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 382 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 366 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 70 din 14 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 28 din 12 martie 1997 pentru ratificarea deciziilor nr. 4, 7 şi 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6 aprilie 1993
 • LEGE nr. 241 din 12 iulie 1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 91 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 264 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea participării României la Fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării
 • LEGE nr. 51 din 8 aprilie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 36 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 201 din 28 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv, la 20 decembrie 1996, şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 martie 1997
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 535 din 12 iulie 1945 pentru completarea art. 14 din legea Nr. 312 din 1945
 • LEGE nr. 221 din 27 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 40 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • LEGE nr. 57 din 25 martie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 22 februarie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 200 din 24 decembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi în Ucraina, semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 192 din 16 aprilie 2002 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanţate direct din fonduri nerambursabile NATO
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 233 din 31 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
 • LEGE nr. 315 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 3/1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe
 • LEGE nr. 239 din 10 iunie 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 306 din 13 noiembrie 2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020