Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016 -
LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016privind ceremoniile oficiale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale. Articolul 2Prezenta lege stabileşte ordinea de precădere a participanţilor la ceremoniile oficiale, prevede regulile generale privind organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor oficiale şi reglementează atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în această materie. Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) ceremonie oficială - manifestare sau acţiune organizată de o autoritate sau instituţie publică, centrală ori locală, dedicată unui anumit eveniment; b) ordine de precădere - ansamblu de criterii cu privire la aşezarea şi locul participanţilor în cadrul ceremoniilor oficiale; c) precădere - prioritatea acordată unui participant la o ceremonie oficială faţă de un alt participant; d) protocol naţional - totalitatea activităţilor şi regulilor de etichetă, curtoazie şi ceremonial desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice în cadrul ceremoniilor oficiale. Capitolul II Precăderea Articolul 4 (1) Precăderea nu poate fi delegată. (2) Persoana care ocupă o demnitate sau funcţie publică în calitate de interimar ocupă în ordinea de precădere locul titularului demnităţii sau funcţiei publice. (3) Precăderea nu are semnificaţia conferirii de onoruri sau ierarhii şi nu modifică atribuţiile autorităţilor sau instituţiilor publice ori a reprezentanţilor acestora, astfel cum sunt acestea stabilite prin lege. Articolul 5 (1) Ordinea de precădere se stabileşte după cum autorităţile sau instituţiile publice sunt alese, direct ori indirect, sau numite de o altă autoritate sau instituţie publică. Preşedintele României este primul în ordinea de precădere. (2) Pentru autorităţile sau instituţiile publice aflate în relaţii funcţionale, ordinea de precădere se stabileşte în raport cu natura relaţiilor funcţionale dintre acestea: autorităţi aflate sub controlul, coordonarea sau subordonarea unei alte instituţii sau autorităţi publice. (3) În cazul în care ordinea de precădere nu poate fi stabilită pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în stabilirea acesteia se va utiliza criteriul vechimii conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi, în subsidiar, criteriul alfabetic aplicat la denumirea autorităţilor şi instituţiilor publice. Articolul 6 (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 5 ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Locul reprezentantului autorităţii publice sau instituţiei publice organizatoare în cadrul ceremoniei oficiale se stabileşte de comun acord cu instituţia participantă cu rangul cel mai înalt. (2) Ordinea de precădere a demnităţilor şi a funcţiilor publice din cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice este stabilită de către conducătorul respectivei entităţi. Articolul 7În cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local ordinea de precădere este următoarea: a) poziţiile 1-4 din anexă, dacă reprezentanţii autorităţilor sau ai instituţiilor publice respective participă la ceremonie; b) primarul localităţii unde se desfăşoară ceremonia; c) preşedintele consiliului judeţean al judeţului unde se desfăşoară ceremonia; d) prefectul judeţului unde se desfăşoară ceremonia; e) reprezentanţii altor autorităţi sau instituţii publice conform ordinii de precădere stabilite potrivit art. 5 şi 6. Articolul 8Şefii cultelor recunoscute în România, reprezentanţii altor instituţii de interes public, precum şi alte personalităţi române sau străine invitate la ceremonii oficiale ocupă un loc special, stabilit de instituţia organizatoare, având în vedere natura şi scopul ceremoniei. Articolul 9Şefii misiunilor diplomatice, ai reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi ai organizaţiilor internaţionale acreditate în România, invitaţi la o ceremonie oficială, ocupă loc imediat după reprezentanţii Guvernului sau ai autorităţilor prezente cu rang de ministru. Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor oficiale Articolul 10 (1) Organizatorul ceremoniei oficiale stabileşte lista participanţilor, locul şi poziţia acestora, data, locaţia şi desfăşurătorul ceremoniei. (2) Desfăşurătorul ceremoniei oficiale şi lista de invitaţi vor fi stabilite de către autoritatea sau instituţia organizatoare împreună cu instituţia publică participantă cu rangul cel mai înalt. Articolul 11Invitarea la o ceremonie oficială se poate face în una dintre următoarele modalităţi: a) scrisoare oficială, în situaţia în care cel invitat are rang superior celui care invită; b) invitaţie formală, în situaţia în care cel invitat are rang inferior celui care invită. Articolul 12Ceremonia oficială începe atunci când soseşte şeful instituţiei participante cu rangul cel mai înalt. În cazul în care ceremonia cuprinde alocuţiuni, acestea vor fi rostite în ordinea de precădere sau în ordinea inversă a precăderii, conform desfăşurătorului ceremoniei. Articolul 13 (1) În cazul în care la ceremoniile oficiale sunt invitaţi demnitari străini, cu rang de ministru sau mai înalt, instituţia organizatoare are obligaţia de a transmite lista invitaţilor către Ministerul Afacerilor Externe, care informează Guvernul României şi Administraţia Prezidenţială. (2) Un demnitar străin invitat la o ceremonie oficială în România ocupă locul echivalent omologului român. Articolul 14În cadrul ceremoniilor oficiale serviciul religios este facultativ. Momentul şi durata acestuia vor fi stabilite şi prevăzute în desfăşurătorul ceremoniei, cu respectarea normelor, cutumelor şi tradiţiilor cultului religios care efectuează serviciul. Articolul 15În cadrul ceremoniilor oficiale se poate acorda onorul militar, potrivit prevederilor Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin ordin al ministrului apărării naţionale. Pe timpul unei ceremonii oficiale onorul militar se prezintă o singură dată persoanei cu rangul cel mai înalt. Articolul 16 (1) Ceremonia oficială a depunerii coroanelor de flori este organizată în cooperare cu Ministerul Apărării Naţionale şi/sau cu Ministerul Afacerilor Interne. (2) Depunerea coroanelor de flori se desfăşoară cu respectarea ordinii de precădere. (3) În cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o singură coroană din partea următoarelor entităţi prezente: a) Preşedintele României/Administraţia Prezidenţială; b) Parlamentul României; c) Guvernul României/prefectul; d) primarul localităţii unde are loc ceremonia; e) preşedintele consiliului judeţean; f) corp diplomatic; g) entitatea organizatoare. (4) După încheierea ceremoniei oficiale pot fi depuse coroane şi din partea altor entităţi sau persoane. Articolul 17 (1) Funeraliile de stat sunt ceremonii oficiale organizate de Guvern în cazul decesului Preşedintelui României şi al foştilor şefi de stat ai României. (2) Funeraliile de stat includ şi onoruri militare. Articolul 18Funeralii cu onoruri militare, stabilite potrivit legii, se pot organiza şi pentru preşedinţii şi foştii preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, precum şi pentru prim-ministrul şi foştii prim-miniştri. Articolul 19În funcţie de natura şi de scopul lor, ceremoniile oficiale se desfăşoară şi cu respectarea reglementărilor în vigoare privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, respectiv cu respectarea celor privind stema ţării şi sigiliul statului, precum şi cu cele ale Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare. Capitolul IV Consiliul Protocolului Naţional Articolul 20Se înfiinţează Consiliul Protocolului Naţional ca organism interinstituţional, fără personalitate juridică, ce are drept scop îndrumarea activităţilor de protocol desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice, în cadrul ceremoniilor oficiale. Articolul 21 (1) Consiliul Protocolului Naţional este format din coordonatorii structurilor cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protocol din următoarele autorităţi şi instituţii publice: a) Administraţia Prezidenţială; b) Senatul României; c) Camera Deputaţilor; d) Guvernul României; e) Ministerul Afacerilor Externe; f) Ministerul Apărării Naţionale; g) Ministerul Afacerilor Interne; h) Secretariatul de Stat pentru Culte. (2) În funcţie de problemele dezbătute, la şedinţele Consiliului Protocolului Naţional pot fi invitaţi şi responsabili cu activitatea de protocol ai altor autorităţi şi instituţii publice. (3) Consiliul Protocolului Naţional este coordonat de şeful structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. (4) În sprijinul activităţii Consiliului Protocolului Naţional se organizează un secretariat, care va funcţiona în cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Articolul 22Pentru realizarea scopului său Consiliul Protocolului Naţional are următoarele atribuţii: a) elaborează Ghidul Protocolului Naţional şi, după caz, alte reguli şi norme specifice de protocol, ceremonial, precădere, etichetă şi curtoazie pentru ceremoniile oficiale; b) actualizează lista şefilor de stat şi de guvern; c) întocmeşte materiale privind reguli, obiceiuri şi uzanţe protocolare din diferite state; d) participă la reuniuni de profil organizate în ţară sau în străinătate; e) colaborează cu structuri similare din alte ţări. Articolul 23În exercitarea atribuţiilor, Consiliul Protocolului Naţional emite hotărâri, adoptate cu votul majorităţii membrilor săi. Hotărârile se publică pe pagina proprie de internet. Articolul 24Consiliul Protocolului Naţional se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Membrii consiliului sunt convocaţi de şeful structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Articolul 25Consiliul Protocolului Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 26În aplicarea prezentei legi autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale pot elabora reguli proprii de protocol referitoare la organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor publice, care se publică pe propriile pagini de internet. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 27 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Protocolului Naţional adoptă Ghidul Protocolului Naţional. (2) Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, autorităţile şi instituţiile publice transmit Consiliului Protocolului Naţional, potrivit unei proceduri stabilite de acesta, lista ceremoniilor oficiale pe care acestea le au în vedere la data întocmirii listei, pentru a fi organizate în anul următor. Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a stabili ordinea de precădere a demnităţilor şi funcţiilor publice aflate sub control, subordine sau coordonare, după caz. Ordinea de precădere, astfel stabilită, se publică pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se comunică Consiliului Protocolului Naţional. Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 665/2002 privind înfiinţarea Protocolului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 11 noiembrie 2016.Nr. 215. AnexăOrdinea de precădere în cadrul ceremoniiloroficiale a demnităţilor şi funcţiilor publice1. Preşedintele României;2. preşedintele Senatului;3. preşedintele Camerei Deputaţilor;4. prim-ministrul;5. fost şef de stat, în ordinea cronologică a primului mandat;6. preşedintele Curţii Constituţionale;7. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;8. membrii Biroului permanent al Senatului României, conform ordinii stabilite de către Biroul permanent;9. membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, conform ordinii stabilite de către Biroul permanent;10. senator, conform ordinii stabilite de Biroul permanent al Senatului României;11. deputat, conform ordinii stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor;12. ministru, conform ordinii stabilite de prim-ministru;13. consilier prezidenţial, conform ordinii stabilite de Preşedintele României;14. preşedintele Academiei Române;15. şeful Statului Major General;16. funcţii asimilate rangului de ministru, aflate în controlul, coordonarea, subordonarea celor două Camere ale Parlamentului României;17. funcţii asimilate rangului de ministru, aflate în controlul, coordonarea, subordonarea Senatului României;18. funcţii asimilate rangului de ministru, aflate în controlul, coordonarea, subordonarea Guvernului României;19. primarul general al municipiului Bucureşti, primar de municipiu, oraş, sector, comună, în ordinea alfabetică a denumirii localităţilor şi în ordinea crescătoare a numărului de sector;20. preşedintele consiliului judeţean, în ordinea alfabetică a denumirii judeţelor;21. prefect, în ordinea alfabetică a denumirii judeţelor;22. secretar de stat, în ordinea de precădere a ministerelor;23. consilier de stat, Administraţia Prezidenţială, conform ordinii stabilite de Preşedintele României;24. funcţii asimilate rangului de secretar de stat, aflate în controlul, coordonarea, subordonarea Parlamentului României;25. funcţii asimilate rangului de secretar de stat, aflate în controlul, coordonarea, subordonarea Senatului României;26. funcţii asimilate rangului de secretar de stat, aflate în coordonarea, subordonarea prim-ministrului;27. funcţii asimilate rangului de secretar de stat, aflate în coordonarea, subordonarea Secretariatului General al Guvernului;28. funcţii asimilate rangului de secretar de stat, aflate în coordonarea, subordonarea ministerelor.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGE nr. 280 din 31 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 228 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 29 decembrie 1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 28 martie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna între România şi Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 1 martie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 29 din 29 decembrie 1967 *** Republicată cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizica şi sport
 • LEGE nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 80 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 117 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011
 • LEGE nr. 342 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 164 din 12 iulie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 181 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 106 din 9 mai 2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 117 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 109 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 382 din 10 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 48 din 5 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 189 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 28 iunie 2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 151 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 346 din 22 decembrie 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 98 din 23 mai 1998 privind finanţarea unor lucrări la Stadionul Cotroceni din Bucureşti, în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru tineri sub 21 de ani, organizat la Bucureşti în perioada 23-31 mai 1998
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 103 din 19 iunie 2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982
 • LEGE nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 462 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcţiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităţi de producţie oprite ale agenţilor economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
 • LEGE nr. 188 din 16 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021