Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016 -
LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICLegea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;........................................................................................ c) lucrări de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire; d) lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;"2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt investiţii de interes public naţional sau local, declarate, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."3. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile monument istoric, la clădirile amplasate în ansambluri şi situri clasate ca monument istoric, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităţilor, precum şi din staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, definite în condiţiile legii."4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (3) - (15), cu următorul cuprins:"(3) În cazul alin. (1) lit. c), finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 se poate asigura astfel: a) 50% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale/centrale sub formă de grant; b) 50% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. (4) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 în cota de contribuţie prevăzută la alin. (3) lit. b) se asigură de către proprietari/asociaţiile de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări. (5) Contribuţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către proprietari/asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii autorităţilor deliberative, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare contribuţiei ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, prevăzută la alin. (3) lit. b), cu recuperarea sumelor în condiţiile legii. (7) Sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. b) se recuperează din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari, constituit în acest sens, conform Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, sau din contribuţia proprietarilor, după caz. (8) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (7) nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari sau din contribuţia proprietarilor până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, a unei taxe pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. (9) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se aplică doar proprietarilor/asociaţiilor de proprietari prevăzuţi/prevăzute la alin. (6)-(8), care beneficiază de reabilitarea clădirii în urma înscrierii acesteia în programele multianuale, atunci când nu sunt acoperite sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. b), în vederea acoperirii respectivei contribuţii. (10) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se fundamentează şi se stabileşte pe baza hotărârii autorităţilor deliberative în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale. (11) Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (3) se stabilesc prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, neputând depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. (12) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se urmăreşte şi se execută în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale. (13) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (11), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile menţionate la alin. (1) lit. c) sunt considerate cheltuieli de natură socială şi se pot recupera într-un termen mai mare de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor şi pe durata recuperării acestora de autoritatea administraţiei publice locale şi pe toată durata realizării lucrărilor de intervenţie realizează venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat în plată pe ţară. (14) Recuperarea sumelor destinate finanţării cheltuielilor în cazurile prevăzute la alin. (13), respectiv prelungirea duratei de recuperare a sumelor se face prin hotărâre a autorităţii deliberative. (15) Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile prevăzute la alin. (1) lit. c), nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, inclusiv prin moştenire, se recuperează de la noul proprietar, în condiţiile legii."5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (3), pentru clădirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, definite potrivit legii, autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi turismului, prin programe specifice aprobate în condiţiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie care se execută la anvelopa acestor clădiri."6. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarii prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) nu trebuie să suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie."7. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de urgenţă, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 22 iulie 2016.Nr. 166.-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la iniţiativa europeană EUREKA, în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 572 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2002 privind abrogarea art. 7^1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 273 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 125 din 8 mai 2006 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 228 din 7 iunie 2006 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 325 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 2 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 106 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 227 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 160 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA nr. 11 din 26 ianuarie 2010 bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 83 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 198 din 4 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 16 din 7 august 1990 privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor
 • CONSTITUŢIA PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE din 30 iunie 1866
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 5 iunie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 74 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 14 octombrie 2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
 • LEGE nr. 40 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021