Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 117 din 15 decembrie 1992 privind acceptarea de către România a Actului constitutiv al Comisiei Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase
- Act publicat în M. OF. Nr. 331 DIN 24/12/92 -
LEGE Nr. 117 din 15 decembrie 1992privind acceptarea de către România a Actului constitutiv al Comisiei Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 24 decembrie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICRomânia accepta Actul constitutiv al Comisie Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase, aprobat de Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura la 11 decembrie 1953, amendat de către comisie la cea de-a XXII-a sesiune din 29 martie - 1 aprilie 1977 şi aprobat de Consiliul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura la cea de-a 72-a sesiune din 8-10 noiembrie 1977. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE ACT CONSTITUTIV  al Comisiei Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase*) Statele contractante, luînd în considerare necesitatea urgenta de a împiedica ca agricultura europeană să fie supusă din nou unor grele pierderi datorate epizootiilor repetate de febra aftoasa, înfiinţează, prin prezenta, în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura, o comisie denumita Comisia Europeană de Lupta împotriva Febrei Aftoase, al carei obiect îl constituie stimularea pe plan naţional şi internaţional a măsurilor adecvate de lupta împotriva febrei aftoase în Europa. Notă *) Asa cum a fost amendat de către comisie la cea de-a XXII-a sesiune (29 martie - 1 aprilie 1977) şi aprobat de Consiliul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura la cea de-a 72-a sesiune (8-10 noiembrie 1977). Traducere. Articolul 1Membrii 1. Pot deveni membri ai Comisiei Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase (denumita în cele ce urmează comisia) statele europene membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura şi statele europene membre ale Oficiului Internaţional de Epizootii, făcînd parte din Organizaţia Naţiunilor Unite, care adera la prezentul act constitutiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 15. Comisia poate ca la o majoritate de două treimi din membrii săi sa admită, în calitatea de membru al comisiei, orice alt stat european care face parte din Organizaţia Naţiunilor Unite sau din oricare alte instituţii specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, care au depus o cerere de admitere însoţită de un instrument oficial prin care accepta obligaţiile ce decurg din actul constitutiv în vigoare la momentul admiterii sale. 2. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura (denumita în cele ce urmează, organizaţia), Oficiul Internaţional de Epizootii (denumit, în cele ce urmează, oficiu) şi Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică au dreptul să fie reprezentate la toate sesiunile comisiei şi ale comitetelor sale, reprezentanţii lor neavînd însă drept de vot. Articolul 2Obligaţiile membrilor în domeniul politicii naţionale şi de cooperare internationala privind lupta împotriva febrei aftoase 1. Membrii se angajează sa lupte împotriva febrei aftoase şi la eradicarea acesteia prin adoptarea de măsuri sanitare veterinare şi de carantina eficiente, cît şi prin aplicarea uneia sau a mai multora din metodele de mai jos: 1. conduita de sacrificare; 2. conduita combinata de sacrificare şi de vaccinare; 3. imunizarea integrală a efectivului de bovine prin vaccinare; 4. vaccinarea efectivului într-un anume perimetru, în jurul focarelor de febra aftoasa. Metodele adoptate vor fi riguros aplicate. 2. Membrii care adopta a 2-a sau a 4-a metoda se angajează să-şi procure o cantitate de virus suficienta pentru producerea vaccinului şi o cantitate suficienta de vaccin în vederea asigurării protecţiei efectivului în cazul în care se declara epizootia. Fiecare membru va acorda celorlalţi membri colaborare şi asistenţa pentru tot ceea ce priveşte o acţiune comuna împotriva febrei aftoase, în special pentru aprovizionarea cu vaccin şi virus, în caz de necesitate. Cantităţile de virus şi de vaccin ce se pun în rezerva pentru utilizare naţionala şi internationala vor fi fixate de către membri în lumina concluziilor comisiei şi avizelor date de oficiu. 3. Membrii vor lua măsuri pentru ca să fie identificat imediat virusul cu prilejul unei epizootii de febra aftoasa şi vor comunică rezultatele identificarii comisiei şi oficiului. 4.Membrii se angajează sa furnizeze comisiei toate informaţiile de care ea ar avea nevoie pentru a se achită de funcţiile sale. În special, ei vor semnala, fără întîrziere, comisiei şi oficiului toate epidemiile noi şi extinderea lor şi vor furniza în acest scop rapoarte detaliate care ar putea fi utile comisiei. Articolul 3Sediul 1. Sediul comisiei şi sediul secretariatului sau sînt la Roma, la sediul organizaţiei. 2. Comisia se reuneste la sediul sau, cu excepţia cazului în care a fost hotărît altfel la o sesiune anterioară sau, în circumstanţe excepţionale, de către comitetul sau executiv. Articolul 4Funcţiuni generale Funcţiunile generale ale comisiei sînt următoarele: 1. încheierea cu oficiul, prin intermediul directorului general al organizaţiei şi în cadrul oricărui acord care exista între organizaţie şi oficiu, de înţelegeri capabile sa garanteze ca: 1.1. toţi membrii vor primi avizele tehnice asupra oricăror probleme ce tratează lupta contra febrei aftoase; 1.2. informaţii complete asupra epidemiilor de febra aftoasa şi identificarii virusurilor vor fi efectuate şi difuzate în cel mai scurt timp; 1.3. lucrările speciale de cercetare pe care le necesita febra aftoasa vor fi efectuate; 2. stringerea de informaţii privind programele naţionale de lupta şi cercetare privind febra aftoasa; 3. determinarea, în concordanta cu membrii interesaţi, a naturii şi mărimii asistenţei de care au nevoie membrii pentru executarea programelor lor; 4. promovarea şi organizarea, de fiecare data cînd o astfel de acţiune va fi necesară, de acţiuni concertate pentru depăşirea dificultăţilor intimpinate în executarea programului de lupta şi, în acest sens, sa ia măsurile care să permită de a dispune de resursele necesare pentru producţia şi depozitarea vaccinurilor, spre exemplu, pe baza acordurilor încheiate între membri; 5. prevederea mijloacelor materiale necesare identificarii virusurilor; 6. studierea posibilităţilor creării unui laborator internaţional pentru identificarea virusurilor şi producţia de vaccinuri; 7. fixarea şi ţinerea la zi a unui registru asupra disponibilităţilor de virus şi vaccinuri în diferite tari; 8. furnizarea, altor organizaţii, de instiintari privitoare la atribuirea oricăror fonduri disponibile pentru lupta împotriva febrei aftoase în Europa; 9. încheierea, prin intermediul directorului general al organizaţiei, cu alte organizaţii, grupări regionale de stat, care nu sînt membre ale comisiei, de înţelegeri în vederea participării lor la lucrările comisiei sau ale comitetelor sale, cît şi de înţelegeri de asistenţa mutuala privind problemele de lupta împotriva febrei aftoase. Aceste înţelegeri vor putea duce la crearea de comitete mixte sau la participarea la lucrările unor astfel de comitete; 10. examinarea şi aprobarea, pentru transmiterea la consiliul organizaţiei, prin intermediul directorului general, a rapoartelor comitetului executiv, darilor de seama asupra exerciţiului trecut, cît şi a programului de muncă şi a bugetului pe perioada bienala. Articolul 5Funcţiuni speciale Funcţiunile speciale ale comisiei sînt următoarele: 1. să contribuie după cum considera comisia şi membrii interesaţi, la lupta contra epidemiilor de febra aftoasa cu caracter critic. În acest scop, comisia sau comitetul sau executiv, care acţionează în virtutea paragrafului 5 al art. 11, poate să utilizeze tot soldul neangajat al bugetului administrativ, despre care este vorba la paragraful 7 al art. 13, cît şi toate contribuţiile suplimentare vărsate în scopul măsurilor de urgenta, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului sus amintitului articol. 2. sa ia măsurile dorite în următoarele domenii: 2.1. producerea şi stocarea, de către comisie sau în contul sau, de virus şi vaccinuri pentru distribuit membrilor în caz de necesitate; 2.2. încurajarea stabilirii de către membri, în caz de nevoie, de cordoane sanitare în vederea circumscrierii epizootiei; 3. să execute orice proiect nou determinat care ar putea fi propus de către membri sau comitetul executiv şi aprobat de către comisie, în vederea atingerii obiectivelor comisiei, astfel cum este definit în prezentul act; 4. soldul creditor al bugetului administrativ poate fi folosit pentru scopurile descrise la paragrafele 2 şi 3 ale prezentului articol, sub rezerva ca aceasta decizie să fie aprobată de către comisie cu majoritate de două treimi din voturile exprimate, aceasta majoritate trebuind să fie superioară jumătăţii numărului membrilor comisiei. Articolul 6Sesiunile 1. Fiecare membru este reprezentat la sesiunile comisiei printr-un singur delegat, care poate fi însoţit de un supleant, experţi şi consilieri. Supleanţii, experţii şi consilierii pot lua parte la dezbaterile comisiei, dar ei nu au drept de vot, cu excepţia cazului cînd un supleant este autorizat corespunzător sa înlocuiască delegatul. 2. Fiecare membru dispune de un vot. Deciziile comisiei sînt luate cu majoritatea sufragiilor exprimate, cu excepţia cazului cînd prezentul act nu prevede altfel. Majoritatea membrilor comisiei constituie cvorumul. 3.Comisia alege, dintre delegaţi, la sfîrşitul fiecărei sesiuni ordinare, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Preşedintele şi vicepreşedinţii rămîn în funcţie pînă la sfîrşitul sesiunii ordinare următoare. Ei pot fi realeşi. 4. Directorul general al organizaţiei, în concordanta cu preşedintele comisiei, convoacă comisia în sesiune ordinară cel puţin o dată la fiecare 2 ani. El poate convoca comisia în sesiune extraordinară, fie cu acordul preşedintelui comisiei, fie la cererea comisiei, exprimată în cursul unei sesiuni ordinare, sau la cererea a cel puţin unei treimi din membrii comisiei, formulată în intervalul sesiunilor ordinare. Articolul 7Comitetele 1. Comisia poate crea comitete temporare speciale sau permanente, însărcinate cu efectuarea de studii şi rapoarte asupra problemelor din competenţa comisiei, sub rezerva ca bugetul aprobat al comisiei sa pună la dispoziţie fondurile necesare. 2. Aceste comitete sînt convocate de directorul general al organizaţiei, împreună cu preşedintele comisiei, în locurile şi datele care convin scopului pentru care ele au fost create. 3. Din aceste comitete pot face parte toţi membrii comisiei, unii dintre membrii săi nominalizaţi în virtutea competentei lor în probleme tehnice, ca urmare a deciziei comisiei. 4. Fiecare comitet îşi alege preşedintele. Articolul 8Regulamentul interior şi regulamentul financiar Sub rezerva dispoziţiilor prezentului act, comisia poate, cu majoritate de două treimi dintre membrii săi, sa adopte şi sa amendeze propriile sale regulamente interioare şi financiare, care se conformează regulamentului interior adoptat de conferinţa şi regulamentului financiar al organizaţiei. Regulamentul interior al comisiei şi toate amendamentele care ar putea fi aduse vor intra în vigoare de îndată ce ele au fost aprobate de directorul general al organizaţiei. Regulamentul financiar şi amendamentele care ar putea fi aduse vor intra în vigoare după aprobarea de către directorul general, sub rezerva ratificării de către consiliul organizaţiei. Articolul 9Observatorii 1. Orice stat membru al organizaţiei, care nu face parte din comisie, sau statul membru asociat poate, la cererea sa, să fie reprezentat de un observator la sesiunile comisiei. El poate să prezinte referate şi sa participe la dezbateri fără drept de vot. 2. Statele care nu fac parte din comisie şi nu sînt membri sau membri asociaţi ai organizaţiei, dar sînt membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite sau ai oricăreia din instituţiile specializate sau ai Agenţiei Internaţionale de Energie Atomica, pot, la cererea lor, cu asentimentul comisiei, dat prin intermediul preşedintelui sau şi sub rezerva dispoziţiilor adoptate de conferinţa organizaţiei privind concesiunea statutului de observator, să fie invitate sa participe la sesiunile comisiei în calitate de observator. 3. Participarea organizaţiilor internaţionale la lucrările comisiei şi relaţiile dintre comisie şi aceste organizaţii sînt reglementate prin dispoziţii pertinente ale actului constitutiv şi ale regulamentului general al organizaţiei, precum şi de regulile adoptate la conferinţa sau consiliul organizaţiei, privind relaţiile cu organizaţiile internaţionale. Aceste relaţii sînt asigurate prin intermediul directorului general al organizaţiei. Relaţiile dintre organizaţie şi oficiu sînt reglementate prin acordurile în vigoare între acestea. Articolul 10Comitetul executiv 1. Comisia constituie un comitet executiv compus din preşedinte şi doi vicepreşedinţi ai comisiei şi de 5 membri din delegaţii aleşi de comisie la sfîrşitul fiecărei sesiuni ordinare. Preşedintele comisiei este preşedintele comitetului executiv. 2. Membrii comitetului executiv rămîn în funcţie pînă la sfîrşitul sesiunii ordinare următoare a comisiei. Ei pot fi realeşi. 3. În cazul în care în comitetul executiv se produce un loc vacant, comitetul poate să solicite unui membru al comisiei sa numească un reprezentant care să ocupe locul devenit vacant pînă la expirarea mandatului. 4. Comitetul executiv se reuneste cel puţin de doua ori în intervalul dintre doua sesiuni ordinare ale comisiei. 5. Secretarul comisiei asigura funcţiile secretarului comitetului executiv. Articolul 11Funcţiile comitetului executiv Comitetul executiv: 1. prezintă comisiei propunerile privitoare la orientarea generală a activităţilor şi programul de lucru; 2. traduce în viaţa politicile şi programele aprobate de comisie; 3. supune comisiei proiectele de program şi buget administrativ şi de evidenţa contabilă pe ultimii 2 ani; 4. elaborează şi supune spre aprobare comisiei şi remite directorului general al organizaţiei raportul privind activitatea comisiei din ultimii 2 ani; 5. aduce la îndeplinire toate sarcinile încredinţate de comisie, în special cele prevăzute la paragraful 1 al art. 5, privind cazurile de urgenta. Articolul 12Administraţia 1. Membrii secretariatului comisiei sînt numiţi de către directorul general, cu aprobarea preşedintelui comitetului executiv şi sînt răspunzători din punct de vedere administrativ în faţa directorului general. Statutul lor, precum şi condiţiile lor de angajare sînt aceleaşi cu ale personalului organizaţiei. 2. Cheltuielile comisiei sînt acoperite de la bugetul administrativ, cu excepţia acelora ce sînt aferente personalului, serviciilor şi imobilelor pe care organizaţia poate să le pună la dispoziţia sa. Cheltuielile care cad în sarcina organizaţiei sînt stabilite şi onorate de către organizaţie în cadrul bugetului bienal elaborat de directorul general şi aprobat de către conferinţa organizaţiei, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului general şi ale regulamentului financiar al organizaţiei. 3. Cheltuielile aferente participării delegaţilor, supleanţilor, experţilor şi consilierilor la sesiunile comisiei şi ale comitetelor sale, în calitate de reprezentanţi guvernamentali, cît şi cheltuielile aferente participării observatorilor la sesiuni cad în sarcina guvernelor şi organizaţiilor respective. Cheltuielile experţilor invitaţi de către comisie sau comitetele sale sa asiste la şedinţe, cu titlu personal, cad în sarcina bugetului comisiei. Articolul 13Finanţele 1. Fiecare membru se angajează să depună la bugetul administrativ o contribuţie anuală, în conformitate cu baremul stabilit de comisie, adoptat cu majoritate de două treimi dintre membrii săi, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului financiar. 2. Contribuţia membrilor comisiei, admişi în intervalul dintre doua sesiuni ordinare ale comisiei, este stabilită de către comitetul executiv în conformitate cu dispoziţiile regulamentului financiar al comisiei; în acest scop, se va tine cont de acele criterii care pot fi enunţate în regulamentul sus-menţionat. Deciziile comitetului executiv în materie sînt supuse spre confirmare comisiei la sesiunea sa ordinară următoare. 3. Contribuţiile anuale prevăzute la paragrafele 1 şi 2 de mai sus sînt exigibile înainte de expirarea primei luni a anului pentru care ele sînt datorate. 4. Contribuţii suplimentare pot fi acceptate de unu sau mai mulţi membri, de către organizaţii sau persoane particulare, în vederea finanţării măsurilor de urgenta sau demararii proiectelor speciale sau campaniilor de combatere pe care comisia sau comitetul executiv poate să le adopte sau să le recomande în aplicarea dispoziţiilor art. 5. 5. Toate contribuţiile membrilor sînt plătite în moneda determinata de comisie, cu acordul fiecăruia dintre cei interesaţi. 6.Orice contribuţie primită este vărsată la un "fond de depozit", administrat de directorul general al organizaţiei, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului financiar al organizaţiei. 7. La încheierea fiecărui exerciţiu financiar, orice sold neangajat al bugetului administrativ este înscris într-un cont special, ale cărui fonduri pot fi folosite în scopurile menţionate la art. 4 şi 5. Articolul 14Amendamente 1. Prezentul act constitutiv poate fi amendat printr-o decizie luată de comisie cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi. 2. Propuneri de amendament la prezentul act pot fi prezentate de toţi membrii comisiei printr-o comunicare adresată preşedintelui comisiei şi directorului general al organizaţiei. Directorul general aduce imediat la cunoştinţa membrilor comisiei orice propunere de amendament. 3. Nici o propunere de amendament la prezentul act nu poate fi înscrisă pe ordinea de zi a unei sesiuni dacă directorul general al organizaţiei nu a fost avizat cu cel puţin 120 de zile înainte de deschiderea sesiunii. 4. Amendamentele nu intră în vigoare decît după ce au fost aprobate de consiliul organizaţiei. 5. Un amendament care nu atrage după sine noi obligaţii pentru membrii săi intră în vigoare din ziua în care se pronunţa consiliul. 6. Un amendament care, după părerea comisiei, antreneaza obligaţii suplimentare pentru membrii comisiei, intră în vigoare, după aprobarea consiliului, pentru acei membri ai comisiei care-l accepta, începînd cu ziua din care numărul de membri este de două treimi dintre membrii comisiei; ulterior acestei date, el intră în vigoare, pentru orice alt membru al comisiei, de la data în care directorul general primeşte de la membrul interesat instrumentul de acceptare a acestui amendament. 7. Instrumentele acceptării amendamentelor care antreneaza obligaţii suplimentare sînt remise directorului general al organizaţiei, care informează pe toţi membrii comisiei de primirea acestor instrumente. 8. Drepturile şi obligaţiile oricărui membru al comisiei, care nu a acceptat un amendament ce antreneaza obligaţii suplimentare, se extinde pe o perioadă ce nu depăşeşte 2 ani de la data intrării în vigoare a amendamentului, pot fi reglementate prin dispoziţiile actului constitutiv în vigoare anterior datei la care respectivul amendament a intrat în vigoare. La expirarea acestei perioade, orice membru al comisiei care nu va accepta acest amendament va fi supus dispoziţiilor actului constitutiv astfel amendat. 9. Directorul general informează toţi membrii comisiei de intrarea în vigoare a oricărui amendament. Articolul 15Aderarea 1. Aderarea la prezentul act constitutiv se realizează prin depunerea instrumentului de aderare directorului general al organizaţiei şi intră în vigoare, pentru membrii organizaţiei sau oficiului, la primirea sus-numitului instrument de către directorul general, care informează imediat pe fiecare dintre membrii comisiei. 2. Admiterea în calitate de membru al comisiei, în ceea ce priveşte statele care satisfac condiţiile enunţate în primul articol, dar care nu fac parte din organizaţie sau oficiu, intră în vigoare începînd cu data la care comisia aproba cererea de admitere în conformitate cu dispoziţiile art. 1. Directorul general informează fiecare membru al comisiei despre aprobarea oricărei cereri de admitere. 3. Acceptarea la prezentul act constitutiv poate fi supusă unor rezerve. Directorul general notifica imediat fiecărui membru al comisiei primirea oricărei cereri de admitere sau instrument de aderare la prezentul act, care conţine o rezervă. O rezerva nu intră în vigoare decît după aprobarea unanima a membrilor comisiei. Membrii comisiei, care nu vor răspunde într-un termen de 3 luni de la data notificării, se considera ca au acceptat rezerva. Dacă o rezervă nu a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei, statul care a făcut aceasta rezerva nu devine parte la prezentul act constitutiv. Articolul 16Retragerea 1. Orice membru poate să se retragă din comisie după expirarea unui termen de un an, începînd cu cea mai recenta din următoarele doua date: data intrării în vigoare a prezentului act sau data la care adeziunea acelui membru a intrat în vigoare. În acest scop, el notifica în scris, retragerea sa directorului general al organizaţiei, care informează imediat toţi membrii comisiei. Retragerea devine efectivă după un an de la data primirii avizului de retragere. 2. Orice membru care nu a achitat contribuţiile aferente pe doi ani consecutiv va fi considerat ca fiind retras din comisie. 3. Orice membru al comisiei care, ca urmare a retragerii sale din organizaţie sau oficiu, nu mai este membru al nici uneia dintre aceste doua instituţii, va fi considerat ca fiind retras simultan din comisie. Articolul 17Reglementarea diferendelor 1. În caz de contestaţie privind interpretarea sau aplicarea prezentului act, membrul sau membrii interesaţi pot solicita directorului general al organizaţiei sa numească un comitet însărcinat cu examinarea diferendului. 2. Directorul general, după luarea la cunoştinţa de către membrii interesaţi, numeşte un comitet de experţi cuprinzînd reprezentanţi ai numitilor membri. Acest comitet examinează diferendul în lumina tuturor documentelor şi elementelor probatorii prezentate de către membrii interesaţi. Comitetul prezintă un raport directorului general al organizaţiei, care îl comunică membrilor interesaţi şi altor membri ai comisiei. 3. Întrucît recunoaşterea recomandărilor acestui comitet are un caracter obligatoriu, membrii convin ca ele vor servi ca baza pentru o noua examinare de către membrii interesaţi în problema aflată în litigiu. 4. Membrii interesaţi suporta, în părţi egale, cheltuielile rezultate din recursul făcut comitetului de experţi. Articolul 18Dizolvarea 1. Prezentul act se abroga în urma unei decizii a comisiei, luată cu majoritate de trei pătrimi dintre numărul total al membrilor comisiei. El va fi automat abrogat în cazul cînd numărul membrilor comisiei, ca urmare a retragerii, devine mai mic de şase. 2. În cazul în care prezentul act va fi abrogat, directorul general al organizaţiei va lichidă activul comisiei şi, după reglarea pasivului, va distribui proporţional soldul membrilor pe baza baremului de contribuţii în vigoare la data lichidării. Statele care nu au achitat contribuţiile lor timp de 2 ani consecutiv vor fi considerate, în fapt, ca fiind retrase din comisie în baza dispoziţiilor paragrafului 2 din art. 16, neavînd drept la o cota-parte din sold. Articolul 19Intrarea în vigoare 1. Prezentul act constitutiv va intra în vigoare de îndată ce directorul general primeşte avizele de acceptare a şase state membre ale organizaţiei sau ale oficiului, sub rezerva ca, contribuţia globală a statelor respective sa reprezinte cel puţin 30% din totalul bugetului administrativ fixat la paragraful 1 al art. 13. 2. Statele care au depus instrumentele de aderare vor fi informate de către directorul general cu privire la data la care prezentul act intră în vigoare. 3.Textul prezentului act, redactat în limbile engleza, franceza şi spaniola, avînd aceeaşi valabilitate, a fost aprobat de către conferinţa organizaţiei la data de 11 decembrie 1953. 4. Doua exemplare ale prezentului text vor fi autentificate prin semnarea lor de către preşedintele conferintei şi directorul general al organizaţiei; un exemplar va fi depus la secretarul general al Naţiunilor Unite, iar altul la arhivele organizaţiei. Copiile certificatelor semnate de directorul general vor fi adresate tuturor membrilor comisiei, cu indicarea datei la care prezentul act constitutiv a intrat în vigoare. -----------

Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 186 din 27 octombrie 2000 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 56 din 26 decembrie 1968 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 125 din 30 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
 • LEGE nr. 99 din 20 iunie 1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996
 • LEGE nr. 7 din 20 ianuarie 1948 pentru ratificarea Convenţiei privind schimburile de mărfuri între România şi Polonia precum şi Protocolului privind aranjamentul de plăti între România şi Republica Polona, semnate la Bucureşti, la 9 septemvrie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 m², situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 190 din 27 octombrie 2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 397 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 196 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGEA nr. 38 din 13 decembrie 1990 privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 şi la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944
 • LEGE nr. 250 din 28 octombrie 2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
 • LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
 • LEGE nr. 340 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 15 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 133 din 22 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovina şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 203 din 23 iunie 1947 pentru reglementarea circulaţiei şi stabilirea regimului juridic al imobilelor agricole*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 38 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 23 decembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
 • LEGE nr. 83 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 28 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 2 aprilie 2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 271 din 29 iunie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 126 din 20 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 289 din 29 octombrie 2007 privind instituirea Zilei Învăţătorului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020