Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 311 DIN 30/11/92 -
LEGE Nr. 114 din 18 noiembrie 1992referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 30 noiembrie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe, emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe: 1. Ordonanţa nr. 6 din 4 august 1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/ 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992. 2. Ordonanţa nr. 7 din 4 august 1992 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992, completată cu un articol nou, cu următorul conţinut: "Art. 2^1- Împrumutul de stat prevăzut de art. 1 se amortizeaza în termen maxim de 5 ani, începînd cu anul 1993, în rate anuale egale, scadente la 30 noiembrie al fiecărui an." 3. Ordonanţa nr. 10 din 7 august 1992 pentru aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietăţii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1992, cu modificarea art. 6 alin. 2 din statutul-cadru, care va avea următorul conţinut: "6.2. Primul Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii Private este compus din 7 membri propuşi de Guvern, recomandaţi de comisiile economice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, şi aprobaţi, separat, de cele două Camere." 4. Ordonanţa nr. 11 din 14 august 1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu următoarele modificări şi completări: a) Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul conţinut: "Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale care desfăşoară activitatea de taximetrie sînt supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plăteşte pînă la 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru." b) La articolul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul conţinut: "Consiliile locale pot modifica impozitul forfetar prevăzut la art. 2 cu pînă la 50%, în funcţie de condiţiile concrete de taximetrie existente în fiecare localitate." 5. Ordonanţa nr. 12 din 17 august 1992 privind punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei din încasările obţinute în anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate şi produse finite, de către agenţii economici cu capital de stat ca urmare a acţiunilor de liberalizare a preţurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 27 august 1992. 6. Ordonanţa nr. 13 din 17 august 1992 privind programul, competentele şi criteriile de desfăşurare a activităţii de creditare a comerţului exterior şi de asigurare a creditelor de export în anul 1992, în numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992. 7. Ordonanţa nr. 14 din 17 august 1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întîrziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992. 8. Ordonanţa nr. 15 din 19 august 1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu următoarele modificări şi completări: a) Punctul 3 din capitolul I al anexei va avea următorul conţinut: "3. 50% din impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice ............................ 30% " b) Punctul 6 din capitolul I an anexei se elimina. c) La capitolul II al anexei, după punctul 3 se introduc doua puncte noi, cu următorul conţinut: "3^1. 50% din impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transportde la persoane juridice ........ 30%3^2. Venituri din Hotărîrea Guvernuluiconcesiuni nr. 1228/1990 50%"9. Ordonanţa nr. 22 din 21 august 1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992. 10. Ordonanţa nr. 23 din 21 august 1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN--------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 96 din 20 mai 1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 276 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 386 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 184 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 38 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 301 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 51 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 29 din 19 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • LEGE nr. 170 din 10 octombrie 2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona "Parcul Bordei"
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 19 mai 2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • LEGE nr. 190 din 27 octombrie 2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 60 din 5 martie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 369 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 189 din 20 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021