Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 230 din 10 iulie 1930 pentru unificarea unor dispoziţiuni referitoare la executarea silită
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 11 iulie 1930 -
LEGE nr. 230 din 10 iulie 1930pentru unificarea unor dispoziţiuni referitoare la executarea silită Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 11 iulie 1930

Articolul 1În cererea de executare imobiliară, creditorul este obligat sa arate valoarea fiecăruia din imobilele ce urmăreşte. Comandamentul sau încheierea, ordonand executarea, va face menţiune de valoarea arătată de creditor. Articolul 2În termen de 8 zile dela comunicarea comandamentului sau încheierii ordonand executarea, debitorul nemulţumit de valoarea fixată de creditor, va putea, arătând valoarea imobilelor, sa ceara instanţei numirea a unui sau mai mulţi experţi pentru preţuirea bunurilor. Debitorul, sub sancţiunea nulităţii cererii, va face alegere de domiciliu în localitatea unde se afla sediul instanţei care face executarea. Cererea va fi facuta în dublu exemplar şi va fi însoţită de timbrele pentru citarea părţilor şi experţilor; ea va fi comunicată din oficiu creditorului. Dacă creditorul accepta valoarea arătată de debitor, expertiza nu va mai avea loc. La termenul astfel fixat, instanţa după luarea jurămîntului experţilor, va fixa termenul pînă la care raportul urmează a fi depus. Onorariul experţilor va fi depus la grefa pînă în ziua fixată pentru depunerea jurămîntului şi nu va fi eliberat lor decât după depunerea raportului de expertiza. Cheltuielile expertizei, dacă vor fi plătite de creditor, vor intra în calculul cheltuielilor de executare. Orice alt creditor, avînd un titlu definitiv, va putea interveni, prin simpla cerere, în tot cursul procedurii. Preţuirea nu mai este necesară dacă anterior bunul urmărit a fost preţuit în urma cererii de urmărire a altui creditor. Articolul 3În termen de 8 zile partea nemultumita va putea cere o contra-expertiza, urmandu-se procedura prescrisă de alin. 2 şi urm. al articolului precedent. Termenul curge din ziua fixată de instanţa pentru depunerea raportului de expertiza dacă raportul a fost depus pînă la acest termen, iar dacă raportul nu a fost depus în termen, dela data comunicării ce instanţa este obligată a face din oficiu părţilor, cu privire la depunerea raportului. Partea care cere contra-expertiza va fi de drept decăzută din cererea facuta dacă odată cu cererea nu va depune timbrele necesare citatiunilor pentru părţi şi experţi sau dacă nu depune onorariul experţilor în termenul prevăzut de alin. 5, al art. 2. Cheltuielile contra-expertizei vor intra în calculul cheltuielilor de executare în măsura în care au fost suportate de creditor. Articolul 4Instanţa judecătorească va cita în camera de consiliu părţile şi după ascultarea lor, apreciind, va fixa valoarea pe baza expertizelor şi a orice alte elemente de apreciere. Împotriva încheierii instanţei nu se poate face apel. Articolul 5Dacă experţii nu depun raportul în termenul fixat, instanţa îi va condamna, prin încheiere data fără citare, la o amenda civilă pînă la 50.000 lei; împotriva încheierii instanţei nu exista drept de apel şi ea se executa indiferent de recurs. Recursul se declara la instanţa care a pronunţat încheierea în termen de 8 zile dela comunicare; el se judeca la Curtea de apel. Articolul 6Licitaţia se va tine separat pentru fiecare din bunurile urmărite. Garanţia ce, potrivit legilor în vigoare, concurentii vor trebui a depune la vînzările imobiliare va fi depusa în numerar. Creditorii privilegiaţi sau ipotecari asupra imobilului urmărit sînt dispensaţi de garanţie. Suma dela care încep strigările va fi cea fixată prin încheierea instanţei, redusă cu 25 la suta, sau în lipsa, cea fixată sau acceptată de creditor, redusă cu aceeaşi proporţie; ea va fi indicată în publicaţiunea de vânzare. Articolul 7Dacă la primul termen fixat pentru licitaţie nu s`a oferit un preţ mai mare decât cel fixat de articolul precedent, licitaţia se va amana; termenul nouei licitaţiuni nu poate fi mai scurt de 30 zile dela data amânării. La noul termen ce se va fixa, preţul de la care vor începe strigările va fi cel fixat de articolul 6, redus cu 10 la suta, iar licitaţia va continua potrivit regulelor procedurale în vigoare. Articolul 8În legiuirile cari admit adjudecarea bunului urmărit asupra creditorului, în cazul cînd nu s`a oferit un preţ mai mare decât cel fixat prin articolul 7, adjudecarea nu se va putea face asupra acestuia decât pe preţul al cărui cuantum se fixează de acel articol. Articolul 9Instanţa judecătorească nu va incredinta păstrarea bunurilor nemişcătoare urmărite altuia decât debitorul, decât dacă din rămânerea bunurilor în stăpânirea debitorului ar rezultă o paguba pentru creditor. În orice caz debitorul nu va putea fi indatorat să se strămute din imobilul în care va fi locuind. Arendarea sau închirierea imobilelor urmărite nu va putea fi facuta de cel în păstrarea căruia s`au lăsat bunurile, decât cu autorizaţiunea instanţei. În toate afacerile interesand conservarea bunurilor urmărite, instanţa se va pronunţa numai după ascultarea părţilor. Salariul conservatorului nu va putea depăşi zece la suta din veniturile neto încasate. Articolul 10Dispoziţiunile art. 2 pînă la 6 se vor aplica şi urmăririlor imobiliare în curs, pentru care nu este fixat termen de vânzare, chiar continuativ, cum şi acelora pentru care s`a cerut fixarea termenului după data de 23 Iunie 1930. Dispoziţiunile articolului 7 se vor aplica şi vânzărilor imobiliare în curs. Termenul de 8 zile prescris de art. 2, alin. 1, va curge pentru urmăririle în care nu este fixat termen de vânzare sau pentru care s`a cerut fixarea termenului după data de 23 Iunie 1930, dela intrarea în vigoare a acestei legi, iar în cazul amânării licitaţiei, de la data amânării licitaţiei. La cererea debitorului şi după ascultarea părţilor, instanţa judecătorească va putea reveni asupra măsurilor conservatorii luate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă ar fi contrarii principiilor înscrise în art. 9. Articolul 11Vânzarea silită a cerealelor la producători nu va avea loc înainte de patru luni dela data culegerii lor. Dacă cerealele s`au urmărit fiind prinse de rădăcini, nu se va putea ordonă vînzarea lor ca prinse de rădăcini, ci numai după ce au fost culese şi cu respectarea termenului prevăzut de aliniatul precedent. Dispoziţiunile acestui articol nu se aplică dacă urmărirea se face pentru plata amenzii datorite pentru termenul după care cerealele s`au recoltat. Articolul 12Bunurile mobile corporale, cari potrivit legilor în vigoare sînt aparate de urmărire, nu vor putea fi urmărite nici chiar pentru datorii alimentare. Se exceptează pensiunile alimentare şi de întreţinere, pentru acoperirea cărora aceste bunuri pot fi urmărite în măsura şi condiţiunile legilor în vigoare. Articolul 13Dispoziţiunile acestei legi referitoare la urmărirea imobiliară nu se aplică urmăririlor întreprinse de institutiunile ce funcţionează în baza legilor lor speciale, dacă aceste legi cuprind, în ce priveşte urmărirea, dispoziţiuni derogatorii dela dreptul comun. Articolul 14Renunţarea anticipata a debitorului la beneficiul acordat de art. 2 şi urm. din această lege este de nul efect. Articolul 15Citatiunile şi orice acte de procedura prevăzute de art. 2 pînă la 4 din lege se vor emite din oficiu de grefa instanţei; îndeplinirea procedurii se va face potrivit legii judecătoriilor, iar acolo unde nu este în vigoare, prin agenţii administrativi. Judecata va urma de urgenta. Articolul 16Toate termenele prevăzute în această lege se socotesc pe zile libere. Desbateri: Camera Nr. 94 şi 96 - 1929/30; Senat Nr. 61 - 1929/30.Votat de Adunarea deputaţilor şi de Senat la 30 Iunie 1930.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 16 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 381 din 16 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • LEGE nr. 584 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Gheorgheni, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 396 din 27 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 200 din 13 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 9 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998
 • LEGE nr. 164 din 12 iulie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 48 din 5 iunie 1996 privind aderarea României la Acordul parţial lărgit de înfiinţare a Centrului European de Limbi Moderne de la Graz, aprobat de Consiliul Europei la 8 aprilie 1994 [Rezoluţia (94)10 a Comitetului Miniştrilor]
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 434 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27 iunie 2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 142 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 342 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 131 din 12 mai 2006 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 110 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992
 • LEGE nr. 468 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 374 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 270 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 32 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGEA nr. 72 din 16 ianuarie 2002 zootehniei
 • LEGE nr. 508 din 12 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021