Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 276 din 12 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015 -
LEGE nr. 276 din 12 noiembrie 2015privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor referitoare la tranzacţiile în legătură cu datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 236/2012. (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 236/2012. Articolul 2 (1) În aplicarea art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Naţională a României este desemnată autoritate naţională competentă responsabilă cu: a) urmărirea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în ceea ce priveşte tranzacţiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane; b) asigurarea coordonării cooperării şi a schimbului de informaţii cu Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe şi autorităţile competente din alte state membre şi, după caz, cu autorităţile competente din state terţe. (2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României îndeplineşte atribuţiile şi exercită toate prerogativele care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 ori din actele de directă aplicare adoptate de Comisia Europeană, în baza competenţelor delegate conferite acesteia. (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Naţională a României colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, care trebuie să comunice datele şi informaţiile de care dispun sau pe care le pot obţine în exercitarea prerogativelor lor legale, pentru îndeplinirea de către Banca Naţională a României a atribuţiilor care îi revin potrivit prezentei legi. Articolul 3 (1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 2, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu privire la operaţiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 236/2012. (2) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să furnizeze Băncii Naţionale a României, la termenele şi în forma solicitate, orice documente, date, informaţii, explicaţii necesare acesteia în vederea îndeplinirii atribuţiilor potrivit prezentei legi. Capitolul II Măsuri administrative şi sancţiuni Articolul 4 (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate naţională competentă în sensul art. 2 alin. (1) lit. a), dispune măsurile necesare şi/sau aplică sancţiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, faţă de orice persoană, fizică sau juridică, care încalcă dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 236/2012, actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau reglementările emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12. (2) Măsurile şi/sau sancţiunile dispuse conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie eficiente, proporţionale şi de natură a avea un efect descurajant. (3) La stabilirea măsurii şi/sau sancţiunii, precum şi, după caz, a cuantumului acesteia, Banca Naţională a României are în vedere circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi orientările adoptate în acest sens de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, potrivit art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012. Articolul 5În aplicarea art. 4 alin. (1), Banca Naţională a României poate să dispună orice măsură pe care o consideră necesară în scopul înlăturării deficienţelor constatate şi/sau a cauzelor acestora, precum şi pentru a impune persoanelor în culpă o conduită conformă cu cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, de actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau cu prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12. Articolul 6Se sancţionează potrivit prezentei legi următoarele fapte: a) neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare de către orice persoană a obligaţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau încălcarea de către aceasta a oricăror restricţii sau condiţii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 pentru desfăşurarea tranzacţiilor în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane; b) nerespectarea oricăror limitări, interdicţii, suspendări dispuse de Banca Naţională a României în baza Regulamentului (UE) nr. 236/2012; c) nerespectarea oricăror măsuri dispuse de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi; d) încălcarea în orice alt mod a dispoziţiilor privind tranzacţiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau în actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, a prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12. Articolul 7 (1) În cazurile prevăzute la art. 6, Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) amendă în cuantum reprezentând 1% până la 20% din valoarea tranzacţiei, dacă aceasta nu a fost notificată potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau tranzacţia s-a realizat cu încălcarea oricăror restricţii ori condiţii prevăzute în acesta sau cu nerespectarea limitărilor, interdicţiilor, suspendărilor sau a măsurilor dispuse de Banca Naţională a României; c) amendă de la 1.000 lei la 2.500.000 lei, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. b). (2) Actele de aplicare a sancţiunii amenzii constituie titluri executorii. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. (3) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz. (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii acesteia. (5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri potrivit art. 5 sau independent de acestea. Articolul 8În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe fapte dintre cele prevăzute la art. 6 se aplică sancţiunea cea mai grea, majorată cu până la 50%. Articolul 9 (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, împuterniciţi în acest sens, în cursul inspecţiilor sau investigaţiilor efectuate în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, informaţiilor transmise Băncii Naţionale a României în exercitarea atribuţiilor sale potrivit prezentei legi şi/sau a datelor şi informaţiilor disponibile acesteia în orice alt mod. (2) Actele prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, conform regulamentelor interne ale acesteia, şi trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei şi a circumstanţelor acesteia şi temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancţiunii. (3) Banca Naţională a României poate delega constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 6 către agenţi împuterniciţi sau către autorităţile competente din alte state membre sau, după caz, din state terţe, în baza acordurilor încheiate cu acestea. Articolul 10 (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării. (2) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. (3) În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României potrivit alin. (2), instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte. Hotărârea pronunţată este definitivă. (4) Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, potrivit alin. (1), sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (3), executarea actelor emise de Banca Naţională a României nu se suspendă. Articolul 11Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 3 ani fapta oricărei persoane care obstrucţionează în orice mod exercitarea de către Banca Naţională a României a atribuţiilor şi prerogativelor conferite acesteia potrivit prezentei legi. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 12 (1) În exercitarea prerogativelor care îi revin potrivit art. 2 alin. (1), Banca Naţională a României poate emite reglementări pentru a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană în baza competenţelor conferite acesteia, precum şi a orientărilor emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe. (2) Reglementările emise în temeiul prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 12 noiembrie 2015.Nr. 276.----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 243 din 6 iunie 2003 privind modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • LEGE nr. 20 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala între Republica Populară Română şi Republica Polona, semnat la 26 ianuarie 1949
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*) siguranţei digurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 201 din 25 mai 2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 78 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 368/1971 privind reorganizarea aviaţiei civile şi modificarea unor prevederi ale Decretului nr. 87/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 242 din 12 iulie 2007 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 202 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 234 din 8 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 7 din 29 aprilie 1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 598 din 15 decembrie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 71 din 23 martie 2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 796 din 29 decembrie 2001 privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în Deparaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 68 din 11 octombrie 1993 privind garantarea în plata a salariului minim
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 217 din 27 mai 2004 pentru înfiinţarea comunei Florica prin reorganizarea comunei Mihăileşti, judeţul Buzău
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 298 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 45 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 766 din 26 august 1941 pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuaţi din Dobrogea-Nouă, în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 Septemvrie 1940
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 49 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 98/1971 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 23 februarie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 145 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021