Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015 -
LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu următorul cuprins:"28^1. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - ofiţer de control doping autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale;"2. Articolul 4^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Laboratorul de control doping este persoană juridică de drept public, independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă. (2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 6, punctele 3, 4 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"3. răspunde de efectuarea testărilor doping şi asigură gestionarea rezultatelor şi a procedurii de audiere;4. elaborează şi actualizează planul de distribuire a testărilor doping, în conformitate cu prevederile Codului Mondial AntiDoping şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;..................................................................17. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);".4. La articolul 6, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 29 şi 30, cu următorul cuprins:"29. dă publicităţii, anual, raportul statistic referitor la activităţile de control doping întreprinse, copia acestuia fiind comunicată Agenţiei Mondiale Anti-Doping;30. colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în desfăşurarea activităţilor antidoping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping şi legislaţia naţională în vigoare."5. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte anual, prin decizie a Consiliului director, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping, precum şi de către personalul din cadrul Agenţiei împuternicit în acest sens de către preşedintele acesteia."7. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Probele recoltate de la sportivi se află în proprietatea autorităţii de testare responsabile pentru respectiva şedinţă de recoltare a probelor. (3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor către autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o altă organizaţie anti-doping, la cerere."8. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Organizaţia anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor stabileşte laboratorul acreditat sau aprobat de Agenţia Mondială Anti-Doping pentru analiza probelor."9. La articolul 28, alineatele (4), (5) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins :"(4) Înainte de informarea sportivului sau a persoanei, în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia, prin sistemul ADAMS şi prin consultarea cu Agenţia Mondială AntiDoping şi alte organizaţii anti-doping, verifică dacă persoana în cauză a săvârşit o altă încălcare a reglementărilor anti-doping. (5) În situaţia în care verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia informează sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială AntiDoping asupra: a) rezultatului constatat; b) reglementărilor anti-doping încălcate; c) dreptului sportivului de a cere, în scris, în termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum şi perioada aleasă, iar dacă refuză îşi pierde acest drept; d) locului unde se desfăşoară analiza probei B, precum şi perioadele comunicate de laborator în acest sens; e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A şi B; f) dreptului sportivului de a accepta în scris suspendarea provizorie până la organizarea audierii, exceptând situaţiile prevăzute la art. 35^1 alin. (1); g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, dacă aceasta este solicitată; h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunţa la audiere, fie în mod expres, fie când nu contestă acuzaţia Agenţiei referitoare la faptul că a avut loc o încălcare a reglementărilor anti-doping, în termen de 10 zile de la primirea notificării....................................................................... (11) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, în cazul paşaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului internaţional pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevăzută în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping."10. Articolul 32^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32^3. - În baza prevederilor art. 24 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agenţia, în cazul efectuării de teste suplimentare, şi organizatorul competiţiei internaţionale, în cazul în care se solicită unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare."11. La articolul 32^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Procedura de gestionare a nerespectării reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate şi contestarea deciziilor Agenţiei emise cu privire la acestea se stabileşte prin normele metodologice prevăzute la alin. (2)."12. La articolul 33 alineatul (2), litera i) se abrogă.13. La articolul 35^1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substanţe nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie......................................................................... (3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie în cazul unei substanţe specifice."14. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În termen de 20 de zile de la pronunţarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului conform art. 49, sau de la data la care s-a renunţat la procedura de apel sau s-a renunţat la audiere, în conformitate cu art. 28 alin. (5) lit. h), Agenţia trebuie să facă publică decizia."15. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative în legătură cu încălcările prevăzute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiţii nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiţie, alta decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2). (4) O încălcare a reglementărilor anti-doping într-un sport individual, survenită în timpul unei testări în competiţie, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obţinute în acea competiţie, cu toate consecinţele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii. (5) În plus faţă de descalificarea automată a rezultatelor obţinute în competiţia în cadrul căreia s-a prelevat proba pozitivă, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obţinute de sportiv începând cu data prelevării probei pozitive sau cu data săvârşirii oricărei altei încălcări a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) şi până la data începerii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecinţele ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii, cu excepţia cazului în care principiul echităţii va impune o altă soluţionare."16. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioadă minimă de un an, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului."17. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Individualizarea sancţiunii suspendării din activitatea sportivă cuprinsă între un an şi 2 ani nu se aplică sportivilor cu un istoric de modificare a informaţiilor de localizare de ultim moment sau o conduită similară a sportivului care generează o suspiciune gravă de încercare a evitării procedurii de testare."18. La articolul 39, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) şi h), care pot constitui şi încălcări ale unor alte reglementări legale în vigoare, este raportată autorităţilor profesionale şi judiciare competente."19. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În condiţiile în care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competiţionale obţinute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate."20. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Decizia cu privire la încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este adoptată de organizaţia anti-doping a cărei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare."21. La articolul 42, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În situaţia în care decizia adoptată potrivit alin. (4^1) stabileşte că s-a produs o încălcare a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicată iniţial va începe să curgă din nou de la data încălcării interdicţiei."22. La articolul 42, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Dispoziţiile art. 39 alin. (5) sunt aplicabile şi personalului asistent al sportivului care ajută sportivul să încalce interdicţia de participare pe timpul perioadei de suspendare, în oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sancţiunea se aplică de organizaţia anti-doping care are în jurisdicţia sa personalul asistent al sportivului."23. La articolul 42, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Perioada de suspendare acordată în condiţiile alin. (5) şi (5^1) poate fi redusă în funcţie de gradul de vinovăţie şi de alte circumstanţe privitoare la caz."24. Articolul 47^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47^7. - (1) În situaţia în care un sportiv sau o altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului dovedeşte că are dreptul la reducerea unei sancţiuni, fiindu-i incidente dispoziţiile art. 47, 47^1, art. 47^2 alin. (2), art. 47^3 şi art. 47^4 alin. (1), înainte de aplicarea reducerii sau îngheţării sancţiunii, perioada de suspendare aplicabilă va fi determinată conform art. 38, 39, 47 şi 47^1. (2) Perioada de suspendare poate fi redusă sau îngheţată, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă."25. Articolul 47^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47^8. - Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendări, pe o perioadă de 4 ani, pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi c), dacă admite imediat încălcarea reglementărilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare până la un maximum de 2 ani, în funcţie de gradul de vinovăţie, cu încuviinţarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping."26. La articolul 49, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) deciziile luate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4^1), (5) şi (6);"27. La articolul 49, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionării cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a intervenirii prescripţiei."28. La titlul II, titlul capitolului XIII se abrogă.29. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-l), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive naţionale sau care implică sportivi de nivel naţional, pot fi contestate la Comisia de apel, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:............................................................... (2) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumită în continuare CAS, în termen de 7 zile de la data comunicării, numai de către organizaţiile anti-doping între care s-a ivit disputa cu privire la răspunderea privind gestionarea rezultatelor testării doping."30. La articolul 50, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Organizaţiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b)-f), pot solicita, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet în baza căruia s-a emis decizia."31. La articolul 50^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50^2. - (1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. c) şi f), în termen de 21 de zile de la data comunicării."32. Articolul 50^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50^3. - (1) Deciziile Comisiei de audiere, prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-l), luate în legătură cu sportivul de nivel internaţional sau altă persoană, pot fi contestate exclusiv la CAS, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către: a) sportivul de nivel internaţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate; b) structura sportivă căreia îi aparţine sportivul; c) federaţia internaţională responsabilă, Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetul Paralimpic Internaţional; d) organizaţia anti-doping a ţării de domiciliu al persoanei/sportivului; e) Agenţia. (2) Agenţia Mondială Anti-Doping poate face apel împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1) exclusiv la CAS, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat."33. După articolul 50^7 se introduc două noi articole, articolele 50^8 şi 50^9, cu următorul cuprins:"Art. 50^8. - Comisia de apel soluţionează cauza sub toate aspectele şi nu se limitează la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanţă.Art. 50^9. - (1) Atunci când Agenţia Mondială Anti-Doping are dreptul de a contesta şi nicio altă parte nu a formulat contestaţie împotriva deciziilor prevăzute la art. 49 lit. a)-d), f)-h) şi i)-l) în cadrul procedurii organizaţiei anti-doping potrivit art. 50 alin. (1), Agenţia Mondială Anti-Doping poate face apel împotriva unei astfel de decizii direct la CAS. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de către Agenţia Mondială Anti-Doping la Comisia de apel."34. Înaintea articolului 51 se introduce capitolul XIII^1, cu următoarea denumire:"CAPITOLUL XIII^1Obligaţiile structurilor sportive naţionale şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român"35. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - (1) Federaţiile sportive naţionale, precum şi orice alt organizator al unei competiţii au obligaţia de a desemna o persoană care să asigure: a) spaţiul necesar pentru organizarea staţiei de control doping potrivit art. 25 alin. (2); b) hidratarea sportivilor în staţia de control doping, potrivit Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii. (2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), în cazul competiţiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfăşoară pe parcursul mai multor etape, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă."36. La articolul 52^2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 52^2. - (1) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi a prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi ligile profesioniste au obligaţia să îşi prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor, precum şi educării acestora............................................................................ (3) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive, ligile profesioniste şi personalul asistent al sportivilor au obligaţia să desfăşoare programe de educaţie anti-doping."37. La articolul 52^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Nerespectarea prevederilor art. 51^1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei."38. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiţerii de control doping, personalul Agenţiei împuternicit să efectueze testări doping şi personalul Laboratorului de control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin acestora."39. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 83, cu următorul cuprins:"Art. 83. - Ordinea rambursării sumelor legate de hotărârile CAS şi a premiilor în bani retrase va fi următoarea: a) plata sumelor acordate prin hotărârile CAS; b) realocarea în beneficiul altor sportivi a premiilor în bani retrase, dacă se prevede astfel în regulamentul federaţiei internaţionale de specialitate; c) rambursarea costurilor suportate de organizaţia antidoping care a efectuat gestionarea rezultatelor în cazul respectiv."40. Anexa se abrogă. Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma "Direcţia cercetare şi laborator control doping" se înlocuieşte cu sintagma "Laboratorul de control doping". În tot cuprinsul actului normativ, cuvântul "antidoping" se înlocuieşte cu cuvântul "anti-doping". Articolul IIILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 23 octombrie 2015.Nr. 243.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 128 din 15 iunie 2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 239 din 31 octombrie 2008 privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 30 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
 • LEGE nr. 203 din 15 noiembrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 14 februarie 2002 pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 5 din 16 februarie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 70/1968 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 183 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 76 din 23 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2003 privind afilierea Direcţiei generale de informaţii a apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de Lupta şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 419 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 12 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 340 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 84 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 122 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 416 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • LEGE nr. 57 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 octombrie 1999
 • LEGE nr. 697 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 31 mai 2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021