Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015 -
LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu următorul cuprins:"28^1. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - ofiţer de control doping autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale;"2. Articolul 4^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Laboratorul de control doping este persoană juridică de drept public, independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă. (2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 6, punctele 3, 4 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"3. răspunde de efectuarea testărilor doping şi asigură gestionarea rezultatelor şi a procedurii de audiere;4. elaborează şi actualizează planul de distribuire a testărilor doping, în conformitate cu prevederile Codului Mondial AntiDoping şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;..................................................................17. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);".4. La articolul 6, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 29 şi 30, cu următorul cuprins:"29. dă publicităţii, anual, raportul statistic referitor la activităţile de control doping întreprinse, copia acestuia fiind comunicată Agenţiei Mondiale Anti-Doping;30. colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în desfăşurarea activităţilor antidoping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping şi legislaţia naţională în vigoare."5. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte anual, prin decizie a Consiliului director, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping, precum şi de către personalul din cadrul Agenţiei împuternicit în acest sens de către preşedintele acesteia."7. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Probele recoltate de la sportivi se află în proprietatea autorităţii de testare responsabile pentru respectiva şedinţă de recoltare a probelor. (3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor către autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o altă organizaţie anti-doping, la cerere."8. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Organizaţia anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor stabileşte laboratorul acreditat sau aprobat de Agenţia Mondială Anti-Doping pentru analiza probelor."9. La articolul 28, alineatele (4), (5) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins :"(4) Înainte de informarea sportivului sau a persoanei, în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia, prin sistemul ADAMS şi prin consultarea cu Agenţia Mondială AntiDoping şi alte organizaţii anti-doping, verifică dacă persoana în cauză a săvârşit o altă încălcare a reglementărilor anti-doping. (5) În situaţia în care verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia informează sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială AntiDoping asupra: a) rezultatului constatat; b) reglementărilor anti-doping încălcate; c) dreptului sportivului de a cere, în scris, în termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum şi perioada aleasă, iar dacă refuză îşi pierde acest drept; d) locului unde se desfăşoară analiza probei B, precum şi perioadele comunicate de laborator în acest sens; e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A şi B; f) dreptului sportivului de a accepta în scris suspendarea provizorie până la organizarea audierii, exceptând situaţiile prevăzute la art. 35^1 alin. (1); g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, dacă aceasta este solicitată; h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunţa la audiere, fie în mod expres, fie când nu contestă acuzaţia Agenţiei referitoare la faptul că a avut loc o încălcare a reglementărilor anti-doping, în termen de 10 zile de la primirea notificării....................................................................... (11) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, în cazul paşaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului internaţional pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevăzută în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping."10. Articolul 32^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32^3. - În baza prevederilor art. 24 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agenţia, în cazul efectuării de teste suplimentare, şi organizatorul competiţiei internaţionale, în cazul în care se solicită unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare."11. La articolul 32^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Procedura de gestionare a nerespectării reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate şi contestarea deciziilor Agenţiei emise cu privire la acestea se stabileşte prin normele metodologice prevăzute la alin. (2)."12. La articolul 33 alineatul (2), litera i) se abrogă.13. La articolul 35^1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substanţe nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie......................................................................... (3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie în cazul unei substanţe specifice."14. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În termen de 20 de zile de la pronunţarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului conform art. 49, sau de la data la care s-a renunţat la procedura de apel sau s-a renunţat la audiere, în conformitate cu art. 28 alin. (5) lit. h), Agenţia trebuie să facă publică decizia."15. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative în legătură cu încălcările prevăzute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiţii nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiţie, alta decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2). (4) O încălcare a reglementărilor anti-doping într-un sport individual, survenită în timpul unei testări în competiţie, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obţinute în acea competiţie, cu toate consecinţele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii. (5) În plus faţă de descalificarea automată a rezultatelor obţinute în competiţia în cadrul căreia s-a prelevat proba pozitivă, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obţinute de sportiv începând cu data prelevării probei pozitive sau cu data săvârşirii oricărei altei încălcări a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) şi până la data începerii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecinţele ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii, cu excepţia cazului în care principiul echităţii va impune o altă soluţionare."16. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioadă minimă de un an, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului."17. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Individualizarea sancţiunii suspendării din activitatea sportivă cuprinsă între un an şi 2 ani nu se aplică sportivilor cu un istoric de modificare a informaţiilor de localizare de ultim moment sau o conduită similară a sportivului care generează o suspiciune gravă de încercare a evitării procedurii de testare."18. La articolul 39, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) şi h), care pot constitui şi încălcări ale unor alte reglementări legale în vigoare, este raportată autorităţilor profesionale şi judiciare competente."19. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În condiţiile în care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competiţionale obţinute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate."20. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Decizia cu privire la încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este adoptată de organizaţia anti-doping a cărei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare."21. La articolul 42, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În situaţia în care decizia adoptată potrivit alin. (4^1) stabileşte că s-a produs o încălcare a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicată iniţial va începe să curgă din nou de la data încălcării interdicţiei."22. La articolul 42, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Dispoziţiile art. 39 alin. (5) sunt aplicabile şi personalului asistent al sportivului care ajută sportivul să încalce interdicţia de participare pe timpul perioadei de suspendare, în oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sancţiunea se aplică de organizaţia anti-doping care are în jurisdicţia sa personalul asistent al sportivului."23. La articolul 42, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Perioada de suspendare acordată în condiţiile alin. (5) şi (5^1) poate fi redusă în funcţie de gradul de vinovăţie şi de alte circumstanţe privitoare la caz."24. Articolul 47^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47^7. - (1) În situaţia în care un sportiv sau o altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului dovedeşte că are dreptul la reducerea unei sancţiuni, fiindu-i incidente dispoziţiile art. 47, 47^1, art. 47^2 alin. (2), art. 47^3 şi art. 47^4 alin. (1), înainte de aplicarea reducerii sau îngheţării sancţiunii, perioada de suspendare aplicabilă va fi determinată conform art. 38, 39, 47 şi 47^1. (2) Perioada de suspendare poate fi redusă sau îngheţată, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă."25. Articolul 47^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47^8. - Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendări, pe o perioadă de 4 ani, pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi c), dacă admite imediat încălcarea reglementărilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare până la un maximum de 2 ani, în funcţie de gradul de vinovăţie, cu încuviinţarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping."26. La articolul 49, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) deciziile luate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4^1), (5) şi (6);"27. La articolul 49, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionării cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a intervenirii prescripţiei."28. La titlul II, titlul capitolului XIII se abrogă.29. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-l), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive naţionale sau care implică sportivi de nivel naţional, pot fi contestate la Comisia de apel, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:............................................................... (2) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumită în continuare CAS, în termen de 7 zile de la data comunicării, numai de către organizaţiile anti-doping între care s-a ivit disputa cu privire la răspunderea privind gestionarea rezultatelor testării doping."30. La articolul 50, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Organizaţiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b)-f), pot solicita, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet în baza căruia s-a emis decizia."31. La articolul 50^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50^2. - (1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. c) şi f), în termen de 21 de zile de la data comunicării."32. Articolul 50^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50^3. - (1) Deciziile Comisiei de audiere, prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-l), luate în legătură cu sportivul de nivel internaţional sau altă persoană, pot fi contestate exclusiv la CAS, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către: a) sportivul de nivel internaţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate; b) structura sportivă căreia îi aparţine sportivul; c) federaţia internaţională responsabilă, Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetul Paralimpic Internaţional; d) organizaţia anti-doping a ţării de domiciliu al persoanei/sportivului; e) Agenţia. (2) Agenţia Mondială Anti-Doping poate face apel împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1) exclusiv la CAS, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat."33. După articolul 50^7 se introduc două noi articole, articolele 50^8 şi 50^9, cu următorul cuprins:"Art. 50^8. - Comisia de apel soluţionează cauza sub toate aspectele şi nu se limitează la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanţă.Art. 50^9. - (1) Atunci când Agenţia Mondială Anti-Doping are dreptul de a contesta şi nicio altă parte nu a formulat contestaţie împotriva deciziilor prevăzute la art. 49 lit. a)-d), f)-h) şi i)-l) în cadrul procedurii organizaţiei anti-doping potrivit art. 50 alin. (1), Agenţia Mondială Anti-Doping poate face apel împotriva unei astfel de decizii direct la CAS. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de către Agenţia Mondială Anti-Doping la Comisia de apel."34. Înaintea articolului 51 se introduce capitolul XIII^1, cu următoarea denumire:"CAPITOLUL XIII^1Obligaţiile structurilor sportive naţionale şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român"35. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - (1) Federaţiile sportive naţionale, precum şi orice alt organizator al unei competiţii au obligaţia de a desemna o persoană care să asigure: a) spaţiul necesar pentru organizarea staţiei de control doping potrivit art. 25 alin. (2); b) hidratarea sportivilor în staţia de control doping, potrivit Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii. (2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), în cazul competiţiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfăşoară pe parcursul mai multor etape, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă."36. La articolul 52^2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 52^2. - (1) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi a prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi ligile profesioniste au obligaţia să îşi prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor, precum şi educării acestora............................................................................ (3) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive, ligile profesioniste şi personalul asistent al sportivilor au obligaţia să desfăşoare programe de educaţie anti-doping."37. La articolul 52^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Nerespectarea prevederilor art. 51^1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei."38. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiţerii de control doping, personalul Agenţiei împuternicit să efectueze testări doping şi personalul Laboratorului de control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin acestora."39. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 83, cu următorul cuprins:"Art. 83. - Ordinea rambursării sumelor legate de hotărârile CAS şi a premiilor în bani retrase va fi următoarea: a) plata sumelor acordate prin hotărârile CAS; b) realocarea în beneficiul altor sportivi a premiilor în bani retrase, dacă se prevede astfel în regulamentul federaţiei internaţionale de specialitate; c) rambursarea costurilor suportate de organizaţia antidoping care a efectuat gestionarea rezultatelor în cazul respectiv."40. Anexa se abrogă. Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma "Direcţia cercetare şi laborator control doping" se înlocuieşte cu sintagma "Laboratorul de control doping". În tot cuprinsul actului normativ, cuvântul "antidoping" se înlocuieşte cu cuvântul "anti-doping". Articolul IIILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 23 octombrie 2015.Nr. 243.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 17 noiembrie 1997 pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
 • LEGE din 2 mai 1879 asupra responsabilităţii ministeriale
 • LEGE nr. 289 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 52 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 304 din 25 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
 • LEGE nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 431 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 28 iunie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varşovia la 19 mai 1999
 • LEGE nr. 398 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 20 din 9 martie 1992 privind salarizarea în anul 1992 a deputaţilor şi senatorilor, Preşedintele şi Guvernul României a persoanelor din aparatul Parlamentar Român, a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 99 din 23 septembrie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de ajustare a sectorului financiar şi al întreprinderilor - FESAL) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 71 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 şi 2000 referitoare la acesta
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 2 din 18 aprilie 1989 privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 74 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 43 din 12 aprilie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 73 din 14 decembrie 1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
 • LEGE nr. 97 din 21 mai 2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020