Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 123 din 29 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015 -
LEGE nr. 123 din 29 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) D.P.A.P.S. se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizării, la iniţiativa D.P.A.P.S.; c) avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e) propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale mandatului pentru privatizarea societăţilor de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; f) întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului; g) asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora."3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) D.P.A.P.S. exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind administrarea, reorganizarea şi/sau restructurarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, comerţului şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăţi la care statul român este acţionar unic sau majoritar şi exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, D.P.A.P.S. va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra acestora de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, în numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii creditoare şi în modul stabilit cu aceasta.(4^2) D.P.A.P.S. va putea avansa sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute la alin. (4^1), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi."5. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Numărul de posturi necesar la constituirea D.P.A.P.S. este de 45, acesta putând fi majorat ulterior, prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale. (2) În situaţia în care D.P.A.P.S. preia, cu respectarea alin. (1), personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în condiţiile legii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora."8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Personalul D.P.A.P.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea şi alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislaţiei aplicabile personalului plătit din fonduri publice."9. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acţionar, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, se elaborează de D.P.A.P.S. (2) Pentru operatorii economici de interes strategic, precum şi pentru cei din domeniul utilităţilor, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esenţiale ale mandatului şi condiţiile principale ale actelor juridice ce urmează a fi încheiate de instituţia publică implicată/operatorul economic în cadrul procesului de privatizare se iniţiază, după caz, de către D.P.A.P.S. şi se supun spre aprobare Guvernului."10. La articolul 8, alineatele (3)-(5) se abrogă.11. Articolul 9 se abrogă.12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia, pe baza situaţiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândeşte toate bunurile, drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile şi atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului."13. La articolul 11, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi 4 se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii................................................................................................. (4) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenţei ordonanţe de urgenţă, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S."14. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne permanent la dispoziţia acestuia, prevăzută la alin. (5), diferenţa urmând a se vira lunar la Ministerul Finanţelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Naţională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective."15. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul în curs, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate cel puţin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I."16. Articolul 14 se abrogă.17. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., poate înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate."18. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) De asemenea, D.P.A.P.S. poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăţilor, la care Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, exercită, în numele statului, calitatea de acţionar."19. La articolul 15, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Decizia privind înfiinţarea de societăţi sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii:".20. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în numele statului, în condiţiile legii, active şi active funcţionale, definite conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Valorificarea activelor preluate în condiţiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii, la preţul pieţei............................................................................................... (4) Majorarea capitalului social, în condiţiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii."21. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum şi orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. desfăşurată în vederea administrării şi valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii."22. Articolul 18 se abrogă.23. La articolul 19, alineatele (3) şi (6) se abrogă.24. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (4) În baza execuţiei bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 şi neconsumate se transferă D.P.A.P.S. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului."25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 mai 2015.Nr. 123.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 203 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 20 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala între Republica Populară Română şi Republica Polona, semnat la 26 ianuarie 1949
 • LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 422 din 27 iunie 2002 privind stabilirea dobânzii de referinţa de către Banca Naţionala a României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 41 din 12 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 539 din 15 decembrie 2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 344 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cândeşti, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Mihăileni
 • LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 140 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 156 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 59 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 115 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 103 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 3.406 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea în Bucovina a legislaţiei din Vechiul Regat
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 81 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 15 din 22 octombrie 1971 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 291 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 181 din 12 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 448 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 55 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020