Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 123 din 29 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015 -
LEGE nr. 123 din 29 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) D.P.A.P.S. se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizării, la iniţiativa D.P.A.P.S.; c) avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e) propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale mandatului pentru privatizarea societăţilor de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; f) întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului; g) asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora."3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) D.P.A.P.S. exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind administrarea, reorganizarea şi/sau restructurarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, comerţului şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăţi la care statul român este acţionar unic sau majoritar şi exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, D.P.A.P.S. va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra acestora de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, în numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii creditoare şi în modul stabilit cu aceasta.(4^2) D.P.A.P.S. va putea avansa sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute la alin. (4^1), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi."5. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Numărul de posturi necesar la constituirea D.P.A.P.S. este de 45, acesta putând fi majorat ulterior, prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale. (2) În situaţia în care D.P.A.P.S. preia, cu respectarea alin. (1), personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în condiţiile legii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora."8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Personalul D.P.A.P.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea şi alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislaţiei aplicabile personalului plătit din fonduri publice."9. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acţionar, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, se elaborează de D.P.A.P.S. (2) Pentru operatorii economici de interes strategic, precum şi pentru cei din domeniul utilităţilor, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esenţiale ale mandatului şi condiţiile principale ale actelor juridice ce urmează a fi încheiate de instituţia publică implicată/operatorul economic în cadrul procesului de privatizare se iniţiază, după caz, de către D.P.A.P.S. şi se supun spre aprobare Guvernului."10. La articolul 8, alineatele (3)-(5) se abrogă.11. Articolul 9 se abrogă.12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia, pe baza situaţiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândeşte toate bunurile, drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile şi atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului."13. La articolul 11, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi 4 se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii................................................................................................. (4) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenţei ordonanţe de urgenţă, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S."14. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne permanent la dispoziţia acestuia, prevăzută la alin. (5), diferenţa urmând a se vira lunar la Ministerul Finanţelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Naţională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective."15. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul în curs, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate cel puţin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I."16. Articolul 14 se abrogă.17. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., poate înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate."18. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) De asemenea, D.P.A.P.S. poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăţilor, la care Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, exercită, în numele statului, calitatea de acţionar."19. La articolul 15, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Decizia privind înfiinţarea de societăţi sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii:".20. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în numele statului, în condiţiile legii, active şi active funcţionale, definite conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Valorificarea activelor preluate în condiţiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii, la preţul pieţei............................................................................................... (4) Majorarea capitalului social, în condiţiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii."21. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum şi orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. desfăşurată în vederea administrării şi valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii."22. Articolul 18 se abrogă.23. La articolul 19, alineatele (3) şi (6) se abrogă.24. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (4) În baza execuţiei bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 şi neconsumate se transferă D.P.A.P.S. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului."25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 mai 2015.Nr. 123.-----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 24 mai 1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern
 • LEGE nr. 382 din 10 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 434 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 50 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 99 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 16 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGE nr. 57 din 10 aprilie 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 6 din 29 iunie 1988 privind statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 260 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 100 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 367 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 174 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 iulie 2002
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 70 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999
 • LEGE nr. 581 din 14 decembrie 2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 152 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 663 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999
 • LEGE nr. 27 din 12 martie 1997 pentru ratificarea schimbului de note, anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr. 90 din 29 iulie 1992
 • LEGE nr. 95 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 11 din 11 martie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 303 din 27 august 1947 privind recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 560 din 7 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 143 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • LEGE nr. 122 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 63 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1976 privind economia vinatului şi vînătoarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021