Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele materiale naţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 182 DIN 30/7 /92 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 82 din 21 iulie 1992privind rezervele materiale naţionale Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 30 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Rezervele materiale naţionale se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, economiei şi apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război. Articolul 2Administrarea rezervelor materiale naţionale se asigura de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, avînd personalitate juridică. Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale este condusă de un secretar de stat. Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cît şi în spaţiile unor agenţi economici, în funcţie de natura produselor. Articolul 3Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale. Capitolul 2 Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele materiale naţionale Articolul 4Acumularea produselor ca rezerve materiale naţionale se realizează pe baza unui program anual aprobat de Guvern. Produsele ajunse la limita termenului de păstrare se improspateaza pe baza programului anual stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale. Articolul 5Produsele pot fi scoase din rezervele materiale naţionale în următoarele situaţii: a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru; b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru; c) în vederea improspatarii şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al carei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor. Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întîrziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depasire de la 21 pînă la 30 de zile, după care se retine garanţia produsului. Pentru produsele scoase din rezervele materiale naţionale, Administraţia NaŢionala a Rezervelor Materiale poate percepe o cota de adaos negociabila de pînă la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor de administrare aferente. Articolul 6Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vînzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie. Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale poate acumula şi unele stocuri de conjunctura din producţia interna sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţara sau la export. Capitolul 3 Finanţarea rezervelor materiale naţionale Articolul 7Finanţarea cheltuielilor necesare acumularii de produse în rezervele materiale naţionale, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat. Articolul 8Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare şi din activităţi cu caracter comercial rămîn la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, urmînd a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctura. În situaţiile cînd scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa. Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi intrare în cadrul programului de improspatare vor fi acoperite din sumele încasate conform art. 5 alin. 4 şi art. 6, iar diferenţele se regularizează anual, per sold, cu bugetul de stat. În situaţiile prevăzute la art. 1, cînd datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, Guvernul poate aproba scoaterea unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmînd ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 9Diminuarea, sub orice formă, fără aprobarea legală, a cantităţilor de produse ale rezervelor materiale naţionale încredinţate spre păstrare unor agenţi economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei. Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop. Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii. Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9, agenţii economici sînt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiei, cantităţile de produse ale rezervelor materiale naţionale. Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în alineatul precedent constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 11Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi produselor agricole vegetale constituite în rezerve materiale naţionale, care se păstrează în spaţiile unităţilor aparţinînd Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, asupra cărora Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale are drept de control. Articolul 12Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 13Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul municipiului Bucureşti. Articolul 14Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor materiale naţionale în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărîri cu caracter militar ale Guvernului. Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIONEL ROMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 200 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 180 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 59 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 266 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 38 din 20 aprilie 1992 privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Bucureşti
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 696 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 257 din 23 iunie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 21 martie 2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 septembrie 2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 18 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 602 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 568 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 54 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • LEGE nr. 15 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex) privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8 şi, respectiv, 9 iunie 1999
 • LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 718 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 14 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 174 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 120 din 8 decembrie 1995 privind proclamarea "Zilei Constituţiei României"
 • LEGE nr. 135 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 36 din 8 martie 1999 a bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 212 din 21 mai 2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţa a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 326 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 223 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 115 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 186 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 162 din 3 noiembrie 1999 pentru aderarea României la Acordul internaţional al zahărului, adoptat la Geneva la 20 martie 1992, şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale la Organizaţia Internaţionala a Zahărului Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 30 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 162 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020