Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 61 din 31 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015 -
LEGE nr. 61 din 31 martie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Autorităţile române abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti. (3) Dispoziţiile prezentei legi reglementează condiţiile în care se soluţionează cererile de asistenţă judiciară internaţională având ca obiect: a) comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate; b) obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale; c) transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2Domeniul aplicării (1) Cererile de asistenţă judiciară internaţională în materie civilă şi comercială formulate în domeniile reglementare de art. 1 alin. (3) se soluţionează potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale dreptului intern în materie. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, convenţiilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, completând situaţiile nereglementate de acestea. (3) Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială poate fi acordată în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii; existenţa reciprocităţii de fapt se dovedeşte potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil."3. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Actele judiciare sunt cele care se emit în cadrul unui proces civil sau comercial şi a căror comunicare are loc potrivit legii, din dispoziţia instanţei, precum: citaţii, cereri de chemare în judecată, hotărâri, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte asemenea comunicări. (3) Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecătoreşti şi pot fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial."4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5Rolul Ministerului Justiţiei (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală prin intermediul căreia autorităţile române solicitante efectuează comunicarea de acte în străinătate. După caz, autorităţile române solicitante sunt instanţele judecătoreşti, respectiv notarii publici, executorii judecătoreşti, precum şi alte autorităţi care au, potrivit legii, atribuţii în comunicarea actelor. (2) După primirea cererii de asistenţă judiciară având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare şi a documentelor anexate acesteia de la autoritatea română solicitantă, Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională şi, după caz, le transmite, în funcţie de existenţa şi prevederile unei convenţii internaţionale: a) autorităţii centrale din statul solicitat; sau b) misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau c) prin poştă, direct destinatarului actului."5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1Controlul de regularitate internaţională (1) Controlul de regularitate internaţională constă în verificarea conformităţii cererii de asistenţă judiciară internaţională şi a actelor anexate acesteia cu dispoziţiile convenţiilor, tratatelor bilaterale sau multilaterale aplicabile, inclusiv cu declaraţiile formulate de România în baza dispoziţiilor unor convenţii multilaterale. (2) Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională prevăzut la alin. (1), pentru a verifica dacă: a) între România şi statul solicitat există norme convenţionale ori reciprocitate în domeniul asistenţei judiciare internaţionale şi dacă acestea sunt invocate ca temei legal al cererii; b) la cererea de asistenţă judiciară internaţională, completată pe formularul corespunzător, sunt anexate actele ce urmează a fi comunicate în străinătate; actele judiciare ce urmează a fi comunicate destinatarului din străinătate, în funcţie de emitent, trebuie să fie semnate sau, după caz, să aibă semnătura şi parafa instanţei; c) actele anexate cererii sunt însoţite de traduceri, conform prevederilor art. 7. (3) În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor de regularitate internaţională prevăzute la alin. (2), Ministerul Justiţiei restituie, motivat, cererea şi actele anexate acesteia."6. La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) denumirea autorităţii solicitante;............................................................................................. f) indicarea termenului fixat de autoritatea solicitantă."7. La articolul 6 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) denumirea autorităţii solicitante;"8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7Traducerea cererii şi a documentelor-anexăDacă prin convenţii internaţionale nu se prevede altfel, cererea şi documentele-anexă vor fi traduse în limba statului solicitat, astfel: a) cererea de asistenţă judiciară internaţională - prin grija Ministerului Justiţiei; b) documentele anexate cererii - prin grija autorităţii solicitante române şi pe cheltuiala părţilor interesate, în afară de cazurile în care părţilor li s-a aprobat ajutorul public judiciar de către instanţa română sub forma suportării cheltuielilor de traducere; c) formularul de dovadă a comunicării va avea titlul şi menţiunile tipărite în limbile franceză, engleză şi germană, prin grija Ministerului Justiţiei."9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1Deblocarea cererii de asistenţă judiciară (1) Autoritatea solicitantă română urmăreşte stadiul de soluţionare al cererii de asistenţă judiciară internaţională având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în străinătate. (2) În situaţia în care autoritatea solicitantă nu primeşte rezultatul cererii de asistenţă judiciară internaţională înaintea termenului indicat în cerere, aceasta poate solicita Ministerului Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, să întreprindă demersuri pe lângă autoritatea solicitată străină în vederea deblocării soluţionării cererii de asistenţă judiciară internaţională. (3) Ministerul Justiţiei va întreprinde demersurile necesare în vederea deblocării cererii de asistenţă judiciară numai la solicitarea expresă a autorităţii române solicitante."10. La articolul 8 alineatul (1), litera b) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) la comunicarea prin intermediul autorităţii centrale competente a statului solicitat ori al misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat - cu formularul prevăzut la art. 6 alin. (3) sau cu formularul propriu al autorităţii solicitate, după caz. (2) În cazul în care destinatarul nu locuieşte la adresa indicată de reclamant, după primirea din străinătate a documentelor ce atestă această situaţie, autoritatea judiciară română va proceda conform normelor relevante din Codul de procedură civilă, dacă prin convenţii sau tratate internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel."11. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală desemnată să primească cererile de asistenţă judiciară formulate de autorităţi străine având ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unor persoane fizice sau juridice cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, cu sediul în România. (2) Ministerul Justiţiei va trimite cererea de asistenţă judiciară şi documentele anexate acesteia judecătoriei în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa ori sediul destinatarul."12. La articolul 10, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10Rolul instanţei judecătoreşti (1) Judecătoria română solicitată va lua de îndată măsurile necesare în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor conform normelor din Codul de procedură civilă, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel."13. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Cererea de comunicare de acte poate fi refuzată de către instanţele judecătoreşti numai în cazul în care se apreciază că executarea acesteia ar aduce atingere suveranităţii sau siguranţei naţionale."14. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comisia rogatorie poate fi solicitată pentru a permite părţilor să obţină probe care sunt destinate unei proceduri în curs sau viitoare."15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15ObiectulPrin comisie rogatorie se poate solicita administrarea unor probe precum: audierea de martori, interogatoriul unei părţi, obţinerea de documente sau informaţii, efectuarea de expertize, realizarea unor anchete sociale, necesare pentru soluţionarea unui caz determinat."16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17Rolul Ministerului Justiţiei (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală competentă să transmită în străinătate cererile de comisie rogatorie formulate de instanţele judecătoreşti române. (2) După primirea cererii de comisie rogatorie, Ministerul Justiţiei efectuează controlul de regularitate internaţională şi transmite cererea de comisie rogatorie, după caz, în funcţie de existenţa şi prevederile unei convenţii internaţionale: a) autorităţii centrale competente din statul solicitat; sau b) misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. (3) Dispoziţiile art. 5^1 referitoare la controlul de regularitate judiciară internaţională, precum şi cele ale art. 7^1 privind măsurile de deblocare a cererii de asistenţă judiciară internaţională se aplică, în mod corespunzător, şi cererilor de comisie rogatorie formulate de instanţele judecătoreşti române. (4) La cererea instanţelor judecătoreşti române, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate pot să efectueze comisii rogatorii pentru persoane care au cetăţenia română; aceste persoane pot fi asistate, la cerere, de un apărător."17. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19Traducerea cererii şi a răspunsului (1) Cererea de comisie rogatorie este redactată în limba română de către instanţa judecătorească solicitantă. (2) Traducerea oficială a cererii de comisie rogatorie şi a actelor judiciare anexate acesteia în limba autorităţii statului solicitat se asigură de către Ministerul Justiţiei. (3) Traducerea răspunsului la cererea de comisie rogatorie se efectuează, prin grija Ministerului Justiţiei, de către un traducător autorizat."18. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21Valoarea comisiei rogatorii (1) Odată îndeplinită, comisia rogatorie este primită de Ministerul Justiţiei, care o va transmite instanţei judecătoreşti solicitante. (2) Comisia rogatorie devine probă la dosarul cauzei pentru care a fost solicitată, având aceeaşi valoare ca şi când actul judiciar respectiv ar fi fost îndeplinit de către instanţa judecătorească română competentă."19. Capitolul V "Accesul la justiţie al străinului" se abrogă.20. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială («notificarea sau comunicarea actelor») şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000*1) al Consiliului, procedura de comunicare a actelor judiciare şi extrajudiciare se efectuează după cum urmează: Notă

──────────

*1) Publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 324/79 din 10 decembrie 2007.

──────────
a) instanţele române comunică actele judiciare şi extrajudiciare direct către autorităţile primitoare sau, după caz, destinatarilor din statele membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a cererii de comunicare sau, după caz, a unei adrese de informare Ministerului Justiţiei, pentru evidenţă; b) notarii, executorii judecătoreşti şi alte autorităţi, în competenţa cărora intră comunicarea de acte în străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripţie îşi au sediul profesional, dispoziţiile lit. a) fiind aplicabile în mod corespunzător; c) autoritatea română primitoare a cererii de comunicare de acte judiciare şi extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul destinatarul. La restituirea actelor, judecătoria informează Ministerul Justiţiei sau transmite o copie a formularelor întocmite, pentru evidenţă. (2) Costurile privind comunicările actelor prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui funcţionar judiciar sau al unei alte persoane competente, desemnată ca autoritate primitoare în anumite state membre ale Uniunii Europene, se suportă de partea interesată, prin grija instanţei, în afară de cazurile în care părţii interesate i s-a aprobat de către instanţă ajutorul public judiciar. (3) Cheltuielile de transmitere prin poşta normală sau rapidă, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanţă."21. La articolul 35, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Cererea de obţinere de probe şi actele judiciare anexate acesteia sunt traduse în limba statului solicitat sau în limba pe care statul a declarat că o acceptă, de către instanţa rogantă. (3) Cheltuielile de transmitere prin poştă, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanţă."22. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală română desemnată în temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007 şi al art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială. (2) Ministerul Justiţiei efectuează comunicările în legătură cu informaţiile care sunt necesare în temeiul art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007, precum şi al art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001. (3) În temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001, Ministerul Justiţiei îndeplineşte atribuţiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate în baza art. 17 din acelaşi regulament."23. În cuprinsul legii sintagma "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Justiţiei".
Articolul IILegea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 31 martie 2015.Nr. 61.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 584 din 24 septembrie 1940 privitoare la interzicerea jocurilor de noroc pe bani
 • LEGE nr. 4.090 din 27 mai 1913 pentru înfiinţarea Casei funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 312 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 168 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 322 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 279 din 15 mai 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Islamica Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2001
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 314 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 8 martie 1995 cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 438 din 27 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la imunităţile de jurisdicţie ale statelor şi ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2008 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
 • LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 100 din 8 mai 2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 103 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 18 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 82 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Vilnius la 8 martie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 342 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Lozna, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Dersca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 noiembrie 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 1 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 239 din 15 iulie 2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor
 • LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021