Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 79 din 20 iulie 1992 cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 28 iulie 1992 -
LEGE Nr. 79 din 20 iulie 1992cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 28 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se constituie "Fondul special" din sumele încasate din vînzarea, către populaţie, a locuinţelor construite din fondurile statului, în suma de 57,6 miliarde lei. Veniturile fondului special constituit potrivit alin. 1 reprezintă încasările integrale obţinute în perioada 1 ianuarie - 31 august 1991, precum şi 50% din încasările obţinute în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1991 din vînzarea către populaţie, în condiţiile legii, a locuinţelor construite din fondurile statului. Începînd cu data de 1 septembrie 1991, pînă la 31 decembrie 1992, 50% din încasările obţinute din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului se cuvin bugetului de stat. Articolul 2Fondul special, constituit potrivit prevederilor art. 1 alin. 1, se repartizează şi utilizează conform bugetului anexat. Articolul 3Administrarea fondului special constituit la nivel central se asigura de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, iar a celor constituite la nivel local, de către autorităţile publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice. Articolul 4Excedentul fondului special constituit la nivel central, realizat la 31 decembrie 1992, precum şi încasările din rambursarea creditelor acordate populaţiei pentru construcţii de locuinţe din depozitul prevăzut la capitolul II lit. B pct. 2.6 din anexa şi dobinzile aferente acestor credite vor fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor angajate pentru datoria publică şi plata dobinzilor la aceste împrumuturi. Excedentul rezultat din execuţia fondurilor constituite din sumele repartizate consiliilor judeţene şi Primăriei municipiului Bucureşti în anul 1991 şi sumele reprezentind 50% din încasările obţinute în anul 1992 din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului rămîn la dispoziţia autorităţilor publice locale respective pentru a fi utilizate în finanţarea cheltuielilor de natura celor prevăzute în capitolul II lit. A din anexa. Articolul 5Începînd cu 1 ianuarie 1993, încasările ce se vor obţine din vînzarea în condiţiile legii a locuinţelor construite din fondurile statului se vor face venit la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în care se afla situate locuintele respective. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIONEL ROMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Anexa
  BUGETUL  fondului special constituit din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
  VenituriSume  - milioane lei -CheltuieliSume  - milioane lei -
  I.Încasări totale la fondul special constituit din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului57.649,9II.Cheltuieli totale din fondul special constituit din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului56.630,1
    din care:       din care:  
    A.Sume repartizate la dispoziţia consiliilor judeţene şi A Primăriei municipiului Bucureşti, reprezentînd 50% din încasările obţinute din vînzarea locuinţelor în anul 199131.353,9   a.Cheltuieli din sumele repartizate la dispoziţia consiliilor judeţene şi a Primăriei municipiului Bucureşti din acestea, pentru:30.340,9
            1.construcţii de locuinţe, lucrări edilitar-gospodăreşti aferente locuinţelor, precum şi lucrări privind expertizarea şi consolidarea locuinţelor din fondurile statului afectate de seisme17.154,3
              2.investiţii pentru activitatea de gospodărie comunală, vizînd alimentări cu apă, staţii de epurare a apelor şi alte lucrări edilitar-gospodăreşti9.237,3
              3.investiţii pentru transportul urban de călători2.459,3
              4.sume repartizate de consiliile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti la fondul constituit pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 1991 în judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava1.350,0
              5.sume repartizate de consiliile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti pentru înlăturarea efectelor cutremurului din decembrie 1991 în judeţul Timiş140,0
              Disponibil care se reportează în anul 1992  
    B.Sume repartizate la fondul special constituit la nivel central, reprezentînd 50% din încasările obţinute în perioada 1 ianuarie - 31 august 199126.296,0   B.Cheltuieli din sumele repartizate la fondul constituit la nivel central din acestea, pentru:26.289,2
            1.plăţi efectuate potrivit prevederilor Legiinr. 7/1992 pentru investiţii nedecontate de la buget în anul 19909.479,2
            2.cheltuieli cu caracter de urgenţă, care se înscriu în cadrul programului vizînd restructurarea economiei naţionale16.810,0
              din care:  
              2.1.finanţarea investiţiilor la obiectivul "Port Constanţa Sud - Zona liberă", pentru a asigura continuarea şi terminarea celui de-al doilea mol, din care: 2.000,0 milioane lei pentru rambursarea creditului bancar acordat, cu garanţia statului, Administraţiei Portului Constanţa - R.A.3.800,0
              2.2.finanţarea investiţiilor la obiectivul "Metrou" Bucureşti, pentru a asigura continuarea lucrărilor la magistrala 4 de metrou, din care: 1.400,0 milioane lei pentru rambursarea creditului bancar acordat, cu garanţia statului, Societăţii Comerciale "Metrou" - S.A. Bucureşti2.600,0
              2.3.finanţarea investiţiilor şi altor cheltuieli la Regia Autonomă "Metrorex" Bucureşti în vederea creării condiţiilor de siguranţă în circulaţia cu metroul3.100,0
              2.4.finanţarea continuării obiectivului de investiţii "Electrificarea liniei de cale ferată Suceava-Ilva Mică-Beclean pe Someş"1.500,0
              2.5.finanţarea parţială a lucrărilor necesare opririi alunecărilor de teren pe căile de comunicaţii de pe Valea Oltului, zona Brezoi-Cîineni - la km 226 + 800 - 227 + 350 D.N. 7 şi la km 341 + 580 - 341 + 830 pe calea ferată Rîmnicu Vîlcea-Sibiu600,0
              2.6.constituirea unui depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni în vederea creditării construcţiilor de locuinţe5.000,0
              2.7.achiziţionarea de utilaje în vederea retehnologizării imprimeriilor prin care se realizează producţia de carte şcolară210,0
              Disponibil la finele anului 19926,8
----------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 453 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 10 octombrie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 78 din 17 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 53 din 24 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru înfiinţarea unei episcopii misionare pentru crestinii ortodocşi români din ţările neortodoxe apusene*)
 • LEGE nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 42 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 252/1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 349 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 3 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 80 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 12 din 11 martie 1993 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 484 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 188 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 274 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 13 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în munca în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat de pericol în exploatare, astfel cum a fost completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 16/1982
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi e
 • LEGE nr. 31 din 17 martie 2016 pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007
 • LEGE nr. 456 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003
 • LEGE nr. 145 din 10 iulie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007
 • LEGE nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 396 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 26 noiembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 170 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 605 din 6 noiembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Crizbav, judeţul Braşov
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021