Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2 (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,8%, iar în anul 2016 de -1,1%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 6,8% în anul 2015 şi de 6,6% în anul 2016. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2015 şi 2016, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii. Articolul 3 (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2015, este de 40,5% din produsul intern brut. (2) În anul 2015 plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. (3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucţie şi dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB. (4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, este de 8.000,0 milioane lei. (5) În anul 2015 plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (7) În anul 2015 plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.474,7 milioane lei. (8) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite. Articolul 4Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de un nivel al plafonului soldului structural anual al administraţiei publice pe anul 2015, conform anexei nr. 3. Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege. Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 182. Anexa 1Plafoanele nominale ale cheltuielilor totaleşi ale cheltuielilor de personal pe anul 2015*)                                                              - milioane lei - ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐ │ │ Cheltuieli │ din care: │ │ │ totale ├────────────┤ │ │ │ Cheltuieli │ │ │ │ de personal│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul general consolidat │ 220.590,1│ 48.373,4│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul de stat │ 115.138,6│ 20.048,0│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul general centralizat al unităţilor │ │ │ │administrativ-teritoriale**) │ 58.694,8│ 20.323,8│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 54.795,5│ 168,0│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.486,4│ 102,7│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul Fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │sociale de sănătate**) │ 22.728,5│ 154,0│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate │ │ │ │integral şi/sau parţial din venituri proprii**) │ 16.036,8│ 7.350,9│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Alte bugete componente ale bugetului general │ │ │ │consolidat**) │ 8.316,0│ 226,0│ └─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘ Notă

──────────

*) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.

**) Estimări.

──────────
Anexa 2Plafoanele nominale ale soldului bugetului generalconsolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2015                                                              - milioane lei - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Bugetul general consolidat, │ -13.004,0│ │din care: │ │ │Bugetul de stat │ -19.119,5│ │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 211,8│ │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 224,0│ │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau│ │ │parţial din venituri proprii │ 1.233,3│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Anexa 3Plafoanele soldului structural anual al administraţiei publice                                                                 - % din PIB - ┌─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┐ │ │2012*)│2013*)│2014*)│2015*) │2016*)│2017*)│ ├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤ │Sold structural anual al │ -2,5 │ -1,7 │ -1,6 │-1,0**)│ -1,0 │ -1,0 │ │administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘ Notă

──────────

*) Estimări.

**) La care se adaugă 0,25 puncte procentuale ajustor pentru cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri europene.

──────────
-----

Noutăți

 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 602 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • LEGE nr. 444 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 95 din 10 iunie 1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 254 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 135 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 246 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 161 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • LEGE nr. 26 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 258/1982 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA *** Republicată
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 142 din 21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 512 din 28 noiembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 58 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 254 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 178 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 31 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 340 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 26 aprilie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 104 din 17 mai 2019 pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 martie 2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 20 octombrie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 5 mai 2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • LEGE nr. 151 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 32 din 27 martie 2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 317 din 11 decembrie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021