Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 66 din 8 iulie 1992 privind acordarea unor facilităţi pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 166 DIN 17/7 /92 -
LEGE Nr. 66 din 8 iulie 1992privind acordarea unor facilităţi pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 17 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. În vederea atragerii de capital străin în activităţile de explorare şi exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze, inclusiv cele care au drept scop mărirea factorului final de recuperare din zăcăminte, în temeiul art. 17 din Legea nr. 35/1991 se adoptă prezenta lege, care reglementează facilităţile ce pot fi acordate investitorilor străini care contractează executarea de lucrări în acest domeniu. Articolul 1Investitorii străini care contractează executarea de lucrări de explorare şi exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze şi împărţirea producţiei, inclusiv cele care au drept scop mărirea factorului final de recuperare din zăcăminte, beneficiază de următoarele facilităţi: 1. privind impozitul pe profitul realizat din activităţile prevăzute de prezenta lege: a) efectuarea plăţii impozitului pe profit de către partea contractantă română, în numele investitorului străin, şi eliberarea, anul, de către organele fiscale române a unui certificat privind efectuarea acestei plati; sumele astfel plătite sînt considerate venituri pentru investitorul străin şi cheltuieli pentru partea contractantă română, care le va acoperi dintr-o cota suplimentară din producţia obţinută, negociata corespunzător acordării acestei facilităţi; sau b) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit prevăzute de legea în vigoare la data încheierii contractului; 2. privind taxele vamale: a) scutirea de taxe vamale a importurilor, efectuate de investitorul străin sau de subcontractantii acestuia, de bunuri necesare pentru executarea lucrărilor de explorare, exploatare ori marire a gradului final de recuperare a zăcămintelor de petrol şi gaze; b) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodăresc şi personal, necesare personalului străin al investitorului, al companiilor afiliate şi al subcontractanţilor străini ai acestuia; bunurile care sînt scutite de taxe vamale de import se nominalizeaza în anexe la contract; c) scutirea de taxe vamale a exportului cotelor de petrol şi gaze cuvenite investitorului străin din împărţirea producţiei, precum şi a exportului bunurilor importate de acesta şi de personalul sau străin, în condiţiile prevăzute de lit. b). Articolul 2În afară facilităţilor prevăzute la art. 1, investitorii străini şi companiile afiliate acestora, precum şi personalul lor străin se scutesc de plată oricăror impozite şi taxe, altele decît cele prevăzute în anexa la prezenta lege, pentru activităţi legate nemijlocit de obiectul contractului. Articolul 3Investitorul străin are dreptul sa primească, sa remită sau sa retina în străinătate, cu scutire de impozit, şi sa folosească fără restrictii veniturile realizate din vînzarea de petrol şi gaze, care provin din cota sa. În cazul în care din astfel de vinzari efectuate în România obţine moneda locală în exces faţă de nevoile imediate, investitorul străin are dreptul sa o transforme în valută convertibilă, în condiţiile legii, sa o remită liber şi sa o retina în străinătate. Articolul 4Pentru stabilirea curenta a obligaţiilor pe care partea contractantă română le preia, potrivit art. 1 pct. 1 lit. a), în numele investitorului străin, pe toată durata executării contractelor se aplică legile fiscale în vigoare la data încheierii acestora. Articolul 5Facilităţile care se acordă investitorilor străini, potrivit prezentei legi, se stabilesc, pentru fiecare contract în parte, pe întreaga durata a contractului, care nu poate fi mai mare de 30 de ani. Contractele se vor încheia cu clauza intrării în vigoare la data aprobării lor de către Guvern. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Anexa 1 IMPOZITELE ŞI TAXELEpentru care nu se acordă scutire de plată 1. Impozit pe veniturile sub forma de salariu şi alte drepturi salariale impozabile potrivit legii 2. Taxe notariale 3. Taxe de timbru 4. Taxe pentru formalităţi, eliberari de certificate, autorizaţii şi alte documente 5. Taxe pentru efectuarea unor servicii 6. Taxe pentru deschiderea conturilor bancare (cheltuieli bancare, comisioane bancare) 7. Taxe de licenţă 8. Taxe pentru înmatriculări, menţiuni şi radieri în Registrul comerţului 9. Taxe pentru acte şi informaţii furnizate de Registrul comerţului 10. Taxe şi chirii în legătură cu suprafaţa contractuală 11. Taxe de arbitraj 12. Alte taxe - taxe de viza, taxe de rezidenţă, taxe rutiere, taxe de aeroport, alte asemenea taxe - stabilite de lege sau de autorităţile administraţiei publice locale. --------------

Noutăți

 • LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 38 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 153 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 104 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 23 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 63 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 69 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 380 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 134 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 158 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 123 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 369 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit
 • LEGE nr. 139 din 27 februarie 1940 asupra rechizitiilor*)
 • LEGE nr. 663 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 183 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • LEGE nr. 374 din 28 septembrie 2004 pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 şi 25 şi la anexa II şi abrogarea anexelor XII şi XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 17 noiembrie 1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 228 din 5 decembrie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • COD SILVIC AL ROMÂNIEI din 9 aprilie 1910
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 210 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 262 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2003
 • LEGE nr. 108 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 127 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • LEGE nr. 233 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
 • LEGE nr. 66 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021