Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 20 octombrie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 20 octombrie 2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit prezentei legi. Articolul 2Structurile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3 (1) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor publice rezultate din reorganizarea structurilor prevăzute în anexă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâri ale Guvernului. (2) Hotărârile Guvernului prevăzute la alin. (1) se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului structurilor reorganizate, în condiţiile legii. (3) Desfiinţarea structurilor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la această dată. Articolul 4Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita numărului maxim de posturi aprobat acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiilor publice care preiau activitatea. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională Fitosanitară, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea următoarelor structuri: Laboratorul Central Fitosanitar, Agenţia Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unităţile fitosanitare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, structuri care se desfiinţează. (3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile structurilor prevăzute la alin. (2). Articolul 6Patrimoniul Autorităţii se constituie prin preluarea patrimoniului Laboratorului Central Fitosanitar şi a patrimoniilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti aferente activităţii unităţilor fitosanitare, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Autoritatea va prelua de la fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, câte un autovehicul, precum şi o şalupă fluvială de la Direcţia pentru Agricultură Tulcea. Articolul 7 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control prin preluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia celor de inspecţie în domeniul zootehniei şi a celor de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor din cadrul acestora. (2) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, în subordinea structurii nou-înfiinţate prevăzute la alin. (1), un compartiment funcţional. (3) Structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1) se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control ale direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Personalul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu atribuţii de inspecţie, de verificare şi de control se preia de către structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1), conform art. 4. (5) Patrimoniul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aferent desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control, se preia de către structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1), prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 8 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Zootehnie, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Agenţia se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", care se reorganizează, a personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Agenţia se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", a activităţii de inspecţie în domeniul zootehniei şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor. (4) Patrimoniul Agenţiei se constituie din patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" şi prin preluarea patrimoniului direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aferent activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 9 (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se desfiinţează. (3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Patrimoniul creat în cadrul programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de către Autoritate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 10 (1) Se înfiinţează Agenţia Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În cadrul Agenţiei se organizează, ca direcţie, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC, structură specializată pentru formare profesională în specific montan. (3) Prin hotărâre a Guvernului, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC poate fi reorganizat ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se vor stabili măsuri privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei. Articolul 11 (1) Numărul de posturi aferente aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi numărul total de posturi finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii pentru structurile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi pentru fiecare structură subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 12 (1) De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Agenţia Naţională Fitosanitară", "Laboratorul Central Fitosanitar" şi "unităţile fitosanitare" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Naţională Fitosanitară". (2) În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare, orice referire la "Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor" se consideră a fi făcută la "Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor". Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi, în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta. (3) La solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi. Articolul 14Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 15 octombrie 2014.Nr. 139. Anexa LISTAstructurilor din cadrul/subordinea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale supuse reorganizării*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ Instituţia supusă │Actul normativ de înfiinţare în vigoare │ Modalitatea de reorganizare │Structura/entitatea rezultată/sursa de ││crt.│reorganizării/sursa │ │ │ finanţare/ministerul sau autoritatea ││ │ de finanţare │ │ │ coordonatoare │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 1.│Laboratorul Central │Hotărârea Guvernului nr. 753/2010 │Desfiinţare prin fuziune şi │Autoritatea Naţională Fitosanitară, ││ │Fitosanitar/finanţat │pentru înfiinţarea, organizarea şi │preluarea activităţii de │organ de specialitate al administraţiei││ │integral din bugetul │funcţionarea Laboratorului Central │către Autoritatea Naţională │publice centrale/ finanţată din ││ │de stat │Fitosanitar, cu modificările ulterioare;│Fitosanitară │venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │de la bugetul de stat/în subordinea ││ │ │nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru │Schimbarea formei de finanţare│Ministerului Agriculturii şi ││ │ │reorganizarea Ministerului Agriculturii │ │Dezvoltării Rurale ││ │ │şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor │ │ ││ │ │structuri aflate în subordinea acestuia,│ │ ││ │ │aprobată cu modificări prin │ │ ││ │ │Legea nr. 26/2012 │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2.│Direcţia - Agenţia │Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 │Direcţia - Agenţia Naţională │Autoritatea Naţională Fitosanitară, ││ │Naţională │privind reorganizarea şi funcţionarea │Fitosanitară se preia de către│organ de specialitate al administraţiei││ │Fitosanitară - din │Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării│Autoritatea Naţională │publice centrale/ finanţată din ││ │cadrul Ministerului │Rurale, precum şi a unor structuri │Fitosanitară. │venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │Agriculturii şi │aflate în subordinea acestuia, cu │ │de la bugetul de stat/în subordinea ││ │Dezvoltării Rurale/ │modificările şi completările ulterioare;│ │Ministerului Agriculturii şi ││ │finanţată integral │Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea │Schimbarea formei de finanţare│Dezvoltării Rurale ││ │din bugetul de stat │activităţii de protecţie a plantelor şi │ │ ││ │ │carantină fitosanitară, cu modificările │ │ ││ │ │şi completările ulterioare │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 3.│Unităţile fito- │Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 │Unităţile fitosanitare se │Autoritatea Naţională Fitosanitară, ││ │sanitare din cadrul │privind măsurile de reorganizare a │preiau de către Autoritatea │organ de specialitate al administraţiei││ │direcţiilor pentru │direcţiilor pentru agricultură şi │Naţională Fitosanitară. │publice centrale/ finanţată din ││ │agricultură judeţene │dezvoltare rurală judeţene şi a │ │venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │şi a municipiului │municipiului Bucureşti, precum şi │Schimbarea formei de finanţare│de la bugetul de stat/în subordinea ││ │Bucureşti/ finanţate │stabilirea numărului de posturi, cu │ │Ministerului Agriculturii şi ││ │integral din bugetul │modificările ulterioare │ │Dezvoltării Rurale ││ │de stat │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 4.│Direcţia generală │Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 │Se înfiinţează Autoritatea │Autoritatea pentru Administrarea ││ │Sistemul Naţional │privind reorganizarea şi funcţionarea │pentru Administrarea │Sistemului Naţional Antigrindină şi de ││ │Antigrindină şi de │Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării│Sistemului Naţional │Creştere a Precipitaţiilor, organ de ││ │Creştere a │Rurale, precum şi a unor structuri │Antigrindină şi de Creştere a │specialitate al administraţiei publice ││ │Precipitaţiilor din │aflate în subordinea acestuia, cu │Precipitaţiilor. │centrale/ finanţată de la bugetul de ││ │cadrul Ministerului │modificările şi completările ulterioare │ │stat/în subordinea Ministerului ││ │Agriculturii şi │ │ │Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ││ │Dezvoltării Rurale/ │ │ │ ││ │finanţată integral │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ ││ │stat │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 5.│Agenţia Naţională │Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 │Reorganizare şi preluarea │Agenţia Naţională de Zootehnie, organ ││ │pentru Ameliorare şi │privind reorganizarea şi funcţionarea │activităţii de către Agenţia │de specialitate al administraţiei ││ │Reproducţie în │Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi │Naţională de Zootehnie │publice centrale, cu personalitate ││ │Zootehnie │Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K.│ │juridică finanţată integral de la ││ │"Prof. Dr. G.K. │Constantinescu", cu modificările şi │ │bugetul de stat/în subordinea ││ │Constantinescu" │completările ulterioare │ │Ministerului Agriculturii şi ││ │ │ │ │Dezvoltării Rurale │└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘________

Noutăți

 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor
 • LEGE nr. 124 din 11 aprilie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 43 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleara, adoptată la Viena la 17 iunie 1994
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 579 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 492 din 1 octombrie 2001 pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Republica Portugheză privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 mai 2008
 • LEGE nr. 509 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 16 din 3 februarie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1996
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 257 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 160 din 3 noiembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele doua state, semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 104 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1995 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 165 din 2 iunie 2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004
 • LEGE nr. 307 din 25 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
 • LEGE nr. 456 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 181 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 3 din 12 noiembrie 1982 privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
 • LEGE nr. 775 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 647 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021