Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 69 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Preşedintelui României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 16 iulie 1992 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 69 din 15 iulie 1992pentru alegerea Preşedintelui României Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 16 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Preşedintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prezentei legi. (2) Alegatorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) şi (3) din Constituţie. Articolul 2 (1) În unităţile administrativ-teritoriale, operaţiunile electorale pentru alegerea Preşedintelui României se fac în circumscripţiile electorale şi secţiile de votare, sub conducerea birourilor electorale prevăzute de lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pe baza aceloraşi liste de alegatori. (2) Curtea Constituţională, potrivit art. 144 lit. d) din Constituţie, veghează la respectarea, în întreaga ţara, a prevederilor prezentei legi şi confirma rezultatele sufragiului. Articolul 3 (1) La alegerile pentru Preşedintele României se pot prezenta candidaţi propuşi de partide şi formaţiuni politice sau candidaţi independenţi. Partidele şi formaţiunile politice pot propune, fie separat, fie împreună, numai cîte un singur candidat. (2) Atît candidaturile propuse de partide sau formaţiuni politice, cît şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sînt susţinute de cel puţin 100.000 alegatori. Un alegator poate susţine un singur candidat. Articolul 4 (1) Data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţa publică de Guvern, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua votării şi pînă la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului Preşedintelui în funcţie sau, după caz, de la data cînd începe să curgă termenul prevăzut de art. 96 alin. (2) din Constituţie. (2) Alegerile au loc într-o singura zi, care poate fi numai duminica. Capitolul 2 Organizarea şi desfăşurarea alegerilor Secţiunea 1 Atribuţiile birourilor electorale Articolul 5Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii: a) veghează la actualizarea listelor electorale, urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegerea Preşedintelui României pe întreg teritoriul tarii şi asigura aplicarea lor uniforma; b) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor şi înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii; c) comunică birourilor electorale de circumscripţie candidaturile înregistrate şi le face cunoscute prin presa; d) rezolva intimpinarile la propria activitate şi contestaţiile trimise de birourile electorale de circumscripţie; soluţiile date sînt definitive; e) centralizează rezultatele alegerilor, constata candidatul ales şi prezintă Curţii Constituţionale documentaţia necesară validării mandatului de Preşedinte al României; f) îndeplineşte orice alte obligaţii ce îi revin potrivit prezentei legi. Articolul 6Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii: a) fac publicaţiile şi afişările de lege, în termen de 5 zile de la primirea comunicării privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central; b) rezolva intimpinarile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampile de control şi ştampile cu menţiunea "Votat"; d) centralizează rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorală şi înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzînd aceste rezultate, precum şi intimpinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare; e) îndeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege în sarcina lor. Articolul 7Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Articolul 8Birourile electorale lucrează şi iau hotărîri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Secţiunea a 2-a Candidaturile Articolul 9 (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tirziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor. (2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă: a) sînt semnate de conducerea partidului sau a formatiunii politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent; b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea ca îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida; c) sînt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, precum şi de lista sau listele susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 100.000 alegatori; lista sau listele susţinătorilor trebuie să cuprindă prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele, numele, data naşterii, adresa, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile alegătorilor care susţin candidatura. (3) Lista susţinătorilor este un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 Cod penal. (4) Propunerea de candidatura se depune în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii, din care originalul şi o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul se înregistrează la Curtea Constituţională, iar al patrulea, certificat de preşedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului. Articolul 10Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 35 din Constituţie pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Preşedinte al României. Articolul 11 (1) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică, prin presa, şi afişează, la sediul sau, propunerile de candidaţi pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare. (2) Pînă la 20 de zile înainte de data alegerilor, candidatul, partidele, formaţiunile politice sau cetăţenii pot contesta înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii. Contestaţia se depune la Biroul Electoral Central, care o înaintează împreună cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore, spre soluţionare, Curţii Constituţionale. (3) Curtea Constituţională soluţionează contestaţia în termen de 48 de ore de la înregistrare. Soluţia este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României. (4) A doua zi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, prevăzut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale de circumscripţie candidaturile definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse. Secţiunea a 3-a Buletinele de vot Articolul 12 (1) Buletinele de vot se vor tipari potrivit modelului prevăzut în anexa. (2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ţinînd seama de numărul candidaţilor şi de spaţiul necesar pentru imprimarea lor, şi se transmit birourilor electorale de circumscripţie o dată cu comunicarea candidaturilor. (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, care se aplică în mod corespunzător. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor. Articolul 13 (1) Semnele electorale se declara la Biroul Electoral Central o dată cu depunerea candidaturii. (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul alegerilor pentru cele două Camere. Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputaţilor şi Senat. În cazul partidelor sau formatiunilor politice care nu au participat la aceste alegeri, precum şi în cazul coalitiilor electorale, se aplică prevederile Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la semne şi denumiri. Articolul 14Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, referitoare la stampilele secţiilor de votare şi la predarea, distribuirea şi afişarea buletinelor de vot sau eliberarea unor buletine vizate şi anulate, se aplică şi pentru alegerile privind Preşedintele României. Secţiunea a 4-a Campania electorală şi desfăşurarea alegerilor Articolul 15 (1) Campania electorală şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României se fac potrivit dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune. (2) Preşedintele în funcţie poate participa la campania electorală a partidului sau formatiunii politice care l-a propus sau îi susţine candidatura, potrivit art. 9. Articolul 16 (1) Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice la radio şi televiziune este egal şi gratuit. (2) Orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal şi gratuit al candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor. (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, se vor avea în vedere şi orarul şi repartizarea timpilor de antena pentru campania electorală privind alegerea celor două Camere. Articolul 17Împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie la plingerile ce îi sînt adresate cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formaţiuni politice ori a unui candidat de a-şi desfăşura campania electorală, contestaţiile se soluţionează de Curtea Constituţională, în termen de 3 zile de la sesizare. Articolul 18 (1) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operaţiunilor electorale pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor pot asista şi la efectuarea celor pentru alegerea Preşedintelui României. (2) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita, acreditarea pentru a asista la operaţiunile electorale a delegaţilor presei, cinematografiei, radioului şi televiziunii, române sau străine, ori a observatorilor externi, care solicită aceasta, se face de Biroul Electoral Central. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), partidele şi formaţiunile politice care au propus candidaţi vor putea desemna cîte un singur delegat, pentru fiecare secţie de votare şi birou electoral de circumscripţie, care să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui şi domiciliului reprezentantului, sub semnatura conducerii partidului sau formatiunii politice. Dacă mai multe partide sau formaţiuni politice au propus acelaşi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun. Articolul 19 (1) Alegatorul va vota aplicind ştampila înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care îl votează. (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, ştampila se aplică pe cartea de alegator pe un singur număr de scrutin. (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita de cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, ştampila se aplică pe cartea de alegator la numărul de scrutin adus la cunoştinţa publică de Guvern o dată cu data votării. (4) La al doilea tur de scrutin, ştampila se aplică la numărul de scrutin care urmează. Capitolul 3 Stabilirea rezultatului alegerilor Articolul 20 (1) Operaţiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votării la secţiile de votare, contestaţiile şi intimpinarile cu privire la operaţiunile de votare şi de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (2) Rezultatul votării la secţia de votare se consemnează într-un tabel. (3) Candidaţii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor sau formatiunilor politice ce au propus şi candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României au dreptul sa întocmească şi ei un tabel. Dacă alegerile pentru cele două Camere şi pentru Preşedintele României nu au loc concomitent, acest drept revine delegaţilor partidelor sau formatiunilor politice ce au propus candidaţii în alegerile pentru Preşedintele României. (4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele şi numele candidaţilor şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat. Articolul 21 (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului secţiei de votare încheie un proces-verbal în 2 exemplare, care va cuprinde: a) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente; b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcţie de alegatorii de pe lista permanenta şi de pe cea specială; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat; f) expunerea, pe scurt, a intimpinarilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie. (2) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului. (3) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare care au semnat procesul-verbal li se eliberează, la cerere, o copie certificată de către toţi cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal. (4) Lipsa semnăturii unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea. (5) Procesele-verbale, împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate, vor alcătui un dosar care, sigilat şi stampilat, se va inainta biroului electoral de circumscripţie, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu paza militară, în cel mult 24 de ore. (6) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscripţie va trimite unul din exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a carei raza teritorială este circumscripţia electorală; candidaţii sau partidele şi formaţiunile politice care i-au propus vor putea obţine copii legalizate de pe acest exemplar. Articolul 22 (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor şi intimpinarilor primite, biroul electoral de circumscripţie încheie un proces-verbal, care va cuprinde: a) numărul alegătorilor din circumscripţia electorală potrivit listelor electorale permanente; b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr de pe listele permanente şi de pe cele speciale; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul circumscripţiei electorale; f) expunerea, pe scurt, a intimpinarilor, contestaţiilor şi hotărîrilor luate de biroul electoral de circumscripţie. (2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător. (3) Procesul-verbal, împreună cu intimpinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formind un dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral, se înaintează, cu paza militară, la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare. Articolul 23 (1) Biroul Electoral Central rezolva intimpinarile şi contestaţiile depuse, deciziile date fiind definitive, după care încheie un proces-verbal cuprinzînd: a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale ale localităţilor unde îşi au domiciliul alegatorii; b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne; c) numărul total al voturilor nule; d) numărul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga ţara, pentru fiecare candidat şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 81 din Constituţie; în situaţia în care aceste condiţii nu sînt întrunite, prenumele şi numele candidaţilor ce vor participa la al doilea tur de scrutin; e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor de la lit. a) - d), care se aplică în mod corespunzător, prenumele şi numele candidatului a cărui alegere a fost constatată; f) modul de soluţionare a contestaţiilor şi intimpinarilor primite. (2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător. (3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu dosarele birourilor electorale de circumscripţie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se înaintează, cu paza militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar. Articolul 24 (1) Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În aceasta situaţie, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a treia duminica de la data anulării alegerilor. (2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele, formaţiunile politice şi candidaţii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. (3) Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei. (4) Soluţionarea cererii de către Curtea Constituţională se face pînă la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor. Articolul 25 (1) Curtea Constituţională publică rezultatul alegerilor în presa şi în Monitorul Oficial al României pentru fiecare tur de scrutin şi validează rezultatul alegerilor pentru preşedintele ales. (2) Actul de validare se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurămîntului prevăzut de art. 82 alin. (2) din Constituţie, iar al treilea se inmineaza candidatului ales. Articolul 26 (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituţie, la 2 saptamini de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegatori de la primul tur. (2) În al doilea tur de scrutin participa primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga ţara la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constituţională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunoştinţa publică a prenumelui şi numelui celor doi candidaţi care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin şi a zilei votării stabilite potrivit alin. (1). (3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data cînd s-a adus la cunoştinţa publică ziua votării. (4) În termen de 2 zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfăşurarea acesteia la serviciile publice de radio şi televiziune şi repartizarea timpilor de antena, potrivit art. 16, care se aplică în mod corespunzător. (5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sînt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 27Sancţiunile contravenţionale şi pedepsele, prevăzute de lege pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, se aplică şi în ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor legale corespunzătoare privind alegerea Preşedintelui României. Articolul 28 (1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, sprijinirea de către Guvern a activităţii birourilor electorale şi judecarea de către instanţe a intimpinarilor, a contestaţiilor şi a oricăror alte cereri, se aplică şi în ceea ce priveşte alegerile pentru Preşedintele României. (2) Dacă alegerea Preşedintelui României are loc concomitent cu alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor electorale, inclusiv pentru subvenţionarea partidelor şi formatiunilor politice de la bugetul de stat, se suporta din fondurile alocate pentru alegerea celor două Camere. (3) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita de alegerile parlamentare, subvenţionarea campaniei electorale a partidelor şi formatiunilor politice care au propus candidaţii se stabileşte prin lege specială. Partidele şi formaţiunile politice care au obţinut cel puţin 10% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţara pentru candidatul pe care l-au propus vor restitui subvenţia în termen de 2 luni de la data încetării campaniei electorale. Articolul 29 (1) Alegerile pentru Preşedintele României din anul 1992 vor avea loc o dată cu cele pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (2) Pentru alegerile de la alin. (1) pot fi acreditaţi sa asiste la operaţiunile electorale şi observatori interni, în condiţiile prevăzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Articolul 30Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 8 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUPREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN Anexa ROMÂNIAPBULETIN DE VOTPENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI Notă *)Circumscripţia electorală nr. .............. Notă *) Se trece data alegerilor ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 1) 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘1) Se trece denumirea completa a partidului, formatiunii politice sau menţiunea "Candidat independent". 2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formatiunii politice sau menţiunea "Candidat independent" şi semnul electoral să se păstreze distanta de 3 litere. 3) Se trec prenumele şi numele candidatului. NOTĂ: Se imprima atitea patrulatere citi candidaţi sînt, în ordinea depunerii candidaturilor. Hirtia pentru buletinele de vot va fi de culoare alba şi suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat şi votul dat. Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagina, care va rămîne alba pentru ştampila de control. Toate numele, prenumele şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte. Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care va rămîne alba, vor fi numerotate. Pe teritoriul unei circumscripţii electorale se va folosi tus, pentru ştampile, de aceeaşi culoare. Semnul electoral se va imprima într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm. -----------

Noutăți

 • LEGE nr. 10 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 7 din 17 octombrie 1980 privind organizarea excursiilor cu turişti români în străinătate
 • LEGE nr. 82 din 8 aprilie 2008 pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
 • LEGE nr. 6 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 296 din 30 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 66 din 13 aprilie 2017 privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • LEGE nr. 268 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldis" din Arad
 • LEGE nr. 21 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 315/1988 privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarna 1988-1989
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 635 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • LEGE nr. 27 din 28 februarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 99 din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 484 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 1.364 din 15 aprilie 1927 privind ratificarea acordului încheiat de Statul Român pentru consolidarea datoriei de răsboi în Italia
 • LEGE nr. 45 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 94/1971 pentru modificarea Decretului nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole, aprobat prin Legea nr. 15/1970
 • LEGE nr. 15 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995
 • LEGE nr. 150 din 20 mai 2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 260 din 31 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 364 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 126 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 79 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 143 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 59 din 16 septembrie 1991 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 66 din 14 martie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 56 din 1 august 1991 pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021