Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 63 din 8 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 2 iunie 1992
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 14 iulie 1992 -
LEGE Nr. 63 din 8 iulie 1992pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 2 iunie 1992 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 14 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 400 milioane de dolari S.U.A., încheiat la Washington la 2 iunie 1992. Articolul 2Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte privind stadiul realizării măsurilor propuse pentru respectarea clauzelor prevăzute în acordul ratificat prin art. 1. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANACORD DE ÎMPRUMUT(Împrumut de ajustare structurală) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Acord de împrumut, din data de 2 iunie 1992, între România (Împrumutat) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) Avînd în vedere ca: (A) Banca a primit o scrisoare datată 4 mai 1992 din partea Împrumutatului, în care este descris un program de acţiuni, obiective şi politici destinate sa realizeze ajustarea structurală a economiei Împrumutatului (denumit în cele ce urmează programul) prin care se declara angajamentul Împrumutatului pentru executarea programului şi prin care se solicita asistenţa din partea Băncii pentru finanţarea importurilor de urgenta necesare în timpul execuţiei; şi ca (B) pe baza, între altele, a celor mai sus menţionate, Banca a hotărît ca în sprijinul programului sa acorde asistenţa Împrumutatului printr-un împrumut care se va disponibiliza în doua transe, potrivit celor ce urmează. Ca urmare, părţile mai sus menţionate au convenit asupra celor ce urmează: Articolul 1Condiţii generale. Definiţii Secţiunea 1.01 - "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie" ale Băncii, din data de 1 ianuarie 1985, cu modificările expuse mai jos (Condiţii generale) constituie parte integrantă a acestui acord: a) Secţiunea 2.01, paragraful 11 se va modifica astfel: "Prin proiect se înţeleg importuri şi alte activităţi care pot fi finanţate din sumele împrumutului potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la acordul împrumut."; b) Secţiunea 9.07 c) se va modifica astfel: "c) În termen de cel mult 6 luni de la data expirării sau la o dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat şi Banca, Împrumutatul va pregati şi va furniza Băncii un raport, cu conţinutul şi în detaliile solicitate în mod rezonabil de către Banca, asupra executării programului la care se face referire în preambulul la Acordul de împrumut, îndeplinirii de către Împrumutat şi Banca a obligaţiilor lor potrivit Acordului de împrumut şi realizării obiectivelor împrumutului"; şi c) Ultima propozitie a secţiunii 3.02 se elimina. d) În secţiunea 6.02, subparagraful k) se renumeroteaza ca subparagraful (1) şi este adăugat un nou subparagraf k), avînd următorul conţinut: "k) O situaţie extraordinară va fi apărut, în condiţiile căreia orice trageri suplimentare din împrumut vor fi neconforme cu prevederile art. III secţiunea 3 din Statutul Băncii." Secţiunea 1.02. - Dacă contextul nu cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la acest acord au sensurile respective expuse în acestea, iar prin termenul 3 "S.I.T.C." se înţelege Standard Internaţional Trade Classification, revizuit a treia oara (S.I.T.C. Rev. 3), publicat de Natiunile Unite în Documentele Statistice, Seria M, Nr. 343 (1986). Articolul 2Împrumutul Secţiunea 2.01. - Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile expuse sau la care se face referire în Acordul de împrumut, diverse valute care vor avea o valoare însumată echivalenta cu suma de patru sute milioane dolari (400.000.000 $), reprezentind suma tragerilor din împrumut, cu fiecare tragere evaluată de Banca ţinînd seama de data acestei trageri. Secţiunea 2.02. - a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul de împrumut, în concordanta cu prevederile din anexa nr. 1 la acest acord. b) Împrumutatul poate, pentru scopurile programului, sa deschidă şi sa menţină un cont special de depozit în dolari la Banca Naţionala a României, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca. Depunerile şi plăţile în şi din contul special vor fi făcute potrivit prevederilor din anexa nr. 5 la acest acord. Secţiunea 2.03. - Data expirării va fi 31 decembrie 1993 sau o dată ulterioară stabilită de Banca. Banca va anunta cu promptitudine pe Împrumutat asupra prelungirii datei. Secţiunea 2.04. - Împrumutatul va plati periodic Băncii un comision de neutilizare la rata de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an pentru capitalul împrumutului netras. Secţiunea 2.05. - a) Împrumutatul va plati periodic dobinda la capitalul împrumutului pentru sumele trase şi neutilizate, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobinda, cu costul împrumuturilor calificate determinat în semestrul precedent, plus o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate în secţiunea 2.06. a acestui acord, Împrumutatul va plati dobinda aferentă capitalului nerambursat în perioada de dobinda precedenta, calculată la rata aplicabilă în timpul acelei perioade de dobinda. b) Îndată ce va fi posibil după încheierea fiecărui trimestru, Banca va comunică Împrumutatului costul împrumuturilor calificate determinat pentru acel semestru. c) Pentru scopurile acestei secţiuni: (i) Perioada de dobinda reprezintă o perioadă de 6 luni care se încheie la data imediat precedenta fiecărei date specificate în secţiunea 2.06. a acestui acord, începînd cu perioada de dobinda în care se semnează prezentul acord. (îi) Costul împrumuturilor calificate reprezintă costul, asa cum este determinat în mod rezonabil de către Banca şi exprimat ca un procent pe an al împrumuturilor neachitate ale Băncii, angajate după 30 iunie 1982, excluzînd acele împrumuturi sau părţi din acestea alocate de Banca pentru a finanta: (A) investiţiile Băncii; şi (B) împrumuturile care vor fi fost făcute de Banca după 1 iulie 1989, cu dobinzi determinate altfel decît potrivit paragrafului a) al acestei secţiuni. (iii) Semestru reprezintă primele 6 luni sau următoarele 6 luni ale unui an calendaristic. d) La acea data care poate fi specificată de Banca prin preavizarea Împrumutatului cu nu mai puţin de 6 luni înainte, paragrafele a), b) şi c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi modificate după cum urmează: "a) Împrumutatul va plati dobinda pentru partea de împrumut trasa şi nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare trimestru egala cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate la secţiunea 2.06. a acestui acord, Împrumutatul va plati dobinda aferentă părţii nerambursate corespunzătoare perioadei de dobinda precedente, calculată la ratele aplicabile în cursul acestei perioade de dobinda." "b) Cît mai curînd posibil după sfîrşitul fiecărui trimestru, Banca va comunică Împrumutatului costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel trimestru." "c) (iii) Trimestru reprezintă o perioadă de 3 luni începînd cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic." Secţiunea 2.06. - Dobinda şi alte comisioane vor fi plătibile semianual, la 15 ianuarie şi 15 iulie în fiecare an. Secţiunea 2.07. - Împrumutatul va rambursa suma împrumutului potrivit graficului de amortizare prezentat în anexa nr. 2 la acest acord. Articolul 3Clauze speciale Secţiunea 3.01. - a) Periodic, Împrumutatul şi Banca, la solicitarea oricăreia dintre părţi, vor purta discuţii cu privire la progresul realizat în îndeplinirea programului şi la acţiunile specificate în anexa nr. 4 la acest acord. b) Anterior unor astfel de discuţii, Împrumutatul va furniza Băncii, pentru analiza şi comentarii, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, cu detaliile solicitate în mod rezonabil de către Banca. Secţiunea 3.02. - Excepţind cazul în care Banca convine altfel, achiziţionarea bunurilor ce vor fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 3 la acest acord. Secţiunea 3.03. - a) Împrumutatul va tine sau va asigura ţinerea de evidente şi conturi adecvate care să funcţioneze potrivit practicilor contabile sanatoase de reflectare a cheltuielilor finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul: (i) va tine evidenta şi conturile la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv a celor pentru contul special, pentru fiecare an fiscal la care s-a efectuat expertiza contabila, potrivit principiilor adecvate de expertiza contabila, aplicate de către experţi contabili independenţi, acceptabili pentru Banca; (îi) va furniza Băncii, îndată ce aceasta va fi disponibilă, dar în orice caz nu mai tirziu de 6 luni după sfîrşitul fiecărui an, o copie autentificată a raportului acestei expertize efectuat de experţii menţionaţi, avînd sfera de cuprindere şi detaliile solicitate în mod rezonabil de Banca; şi (iii) va furniza Băncii alte asemenea informaţii cu privire la evidentele şi conturile menţionate, ca şi expertiza, asa cum vor fi fost solicitate periodic, în mod rezonabil, de către Banca. c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au făcut trageri din contul de împrumut pe baza extraselor de cheltuieli, Împrumutatul: (i) va tine sau va asigura ţinerea, potrivit paragrafului a) al acestei secţiuni, de evidente şi conturi care să reflecte aceste cheltuieli; (îi) va păstra, cel puţin încă un an după ce Banca va fi primit raportul de expertiza pentru anul fiscal în care a fost facuta ultima tragere din contul de împrumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, documente de transport, chitanţe şi alte documente) evidentiind aceste cheltuieli; (iii) va oferi posibilitatea reprezentanţilor Băncii de a examina aceste documente; şi (iv) va asigura ca aceste evidente şi conturi să fie incluse în expertizele anuale la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul de expertiza sa conţină un aviz separat al experţilor contabili menţionaţi, care să arate ca extrasele de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal respectiv, cît şi procedurile şi controalele interne implicate în pregătirea lor, pot garanta corectitudinea tragerilor la care se referă. Articolul 4Condiţie suplimentară de suspendare Secţiunea 4.01. - În sensul celor menţionate în secţiunea 6.02. (1) din Condiţiile generale este specificată următoarea condiţie suplimentară, şi anume ivirea unei situaţii care să facă improbabila ducerea la bun sfîrşit a programului sau a unei părţi importante din acesta. Articolul 5Încetare Secţiunea 5.01. - Termenul de nouăzeci (90) de zile după data acestui acord este specificat pentru scopurile secţiunii 12.04. din Condiţiile generale. Articolul 6Reprezentaţii Împrumutatului. Adrese Secţiunea 6.01. - Ministrul economiei şi finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03. din Condiţiile generale. Secţiunea 6.02. - Se specifică următoarele adrese pentru scopurile secţiunii 11.01. din Condiţiile generale:
         
  Pentru Împrumutat:
    Ministerul Economiei şi Finanţelor
    Str. Apolodor nr. 17
    Sector 5, Bucureşti
    România
    Telex: 11239
  Pentru Bancă:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    United States of America
    Adrese prin cablu:Telex:
      INTBAFRAD248423 (RCA)
      Washington, D.C.82987 (FTCC)
        64145 (WUI) sau
        197688 (TRT)
Pentru certificarea celor de mai sus, părţile prezente, prin reprezentanţi autorizaţi conform procedurii, au convenit ca acest acord să fie semnat, în numele lor, în Districtul Columbia - Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul menţionate la început. ROMÂNIAPrinReprezentant autorizatBANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREPrinVicepreşedintele regionalEuropa şi Asia Centrala
Anexa 1 Tragerea sumelor din împrumut1. În conformitate cu prevederile specificate sau la care se face referire în aceasta anexa, sumele împrumutului pot fi trase din contul de împrumut pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează a se efectua) cu costurile rezonabile ale bunurilor necesare în timpul execuţiei programului şi care vor fi finanţate din aceste sume. 2. Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu se vor face trageri pentru: a) cheltuieli pentru bunuri incluse în următoarele grupe şi subgrupe S.I.T.C, sau orice grupe şi subgrupe care le vor înlocui potrivit unor revizuiri viitoare ale S.I.T.C., astfel desemnate de Banca prin notificare către Împrumutat:
       
  GrupaSubgrupaDescrierea articolelor
  112-Băuturi alcoolice
  121-Tutun neprelucrat, deşeuri
  122-Tutun prelucrat (conţinînd sau nu înlocuitori de tutun)
  525-Materiale radioactive şi asociate cu acestea
  667-Perle, pietre preţioase şi semipreţioase, neprelucrate sau prelucrate
  718718.1Reactoare nucleare şi componente ale acestora, elemente combustibile (cartuşe) neiradiate pentru reactoare nucleare
  728728.43Utilaje de prelucrare a tutunului
  897897.3Bijuterii din aur, argint sau metale din grupa platinei (exceptînd ceasuri şi carcase de ceasuri), precum şi mărfuri prelucrate din aur şi argint (inclusiv seturi de bijuterii)
  971-Aur nemonetar (exclusiv ceasuri de aur şi concentrate)
b) cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri furnizate din teritoriul Împrumutatului, exclusiv, dacă moneda Împrumutatului este aceeaşi cu a altei tari, cheltuieli în acea moneda pentru bunurile obţinute de pe teritoriul acelei tari; c) plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei acestui acord, cu excepţia tragerilor într-o sumă cumulată care să nu depăşească echivalentul a 80 de milioane dolari, care pot fi făcute în contul plăţilor efectuate pentru aceste cheltuieli înaintea datei respective, dar după 24 februarie 1992; d) cheltuieli pentru bunurile achiziţionate în cadrul unor contracte de valori mai mici decît echivalentul a 100.000 dolari; e) cheltuieli pentru bunuri furnizate în cadrul unui contract pe care orice instituţie financiară naţionala sau internationala sau agenţie, alta decît Banca, o va fi finanţat sau va fi acceptat sa o finanteze; şi f) cheltuieli pentru bunuri destinate unui scop militar sau paramilitar sau pentru consum de lux. 3. Tragerile pentru cheltuieli la contracte pentru achiziţionarea de bunuri cu valori estimate la mai puţin de un milion dolari pot fi solicitate de Banca pe baza extraselor de cheltuieli potrivit termenilor şi condiţiilor specificate de Banca. 4. În măsura în care este posibil, cererile de tragere vor fi reunite astfel încît cererea de tragere să se facă pentru sume cumulate echivalind nu mai puţin de 5 milioane dolari. 5. Nici o tragere nu se va efectua şi nici un angajament nu va fi asumat pentru plata sumelor sau la ordinul Împrumutatului, cu privire la cheltuielile ce vor fi finanţate din sumele împrumutului după ce sumele cumulate ale împrumutului trase din contul de împrumut împreună cu suma totală a unor astfel de angajamente va fi atins echivalentul a 250 milioane dolari, cu excepţia cazului în care Banca va fi satisfacuta, după un schimb de vederi potrivit prevederilor din secţiunea 3.01. a acestui acord, bazat pe evidente satisfăcătoare pentru Banca: a) de progresul realizat de către Împrumutat în îndeplinirea programului; şi b) ca au fost întreprinse acţiunile prezentate. 6. Dacă, în urma schimbului de vederi prezentat în paragraful 4 de mai sus, Banca va fi notificat Împrumutatului ca progresul realizat şi acţiunile întreprinse nu sînt satisfăcătoare şi, în termen de 90 de zile de la aceasta notificare, Împrumutatul nu va fi făcut progrese şi nu va fi întreprins acţiuni satisfăcătoare pentru Banca, atunci Banca poate, pe baza unei notificări către Împrumutat, sa anuleze suma netrasa a împrumutului sau orice parte din acesta.
Anexa 2 Graficul amortizarii
  Data rambursăriiRambursarea capitalului (exprimată în dolari)*)
  La fiecare 15 ianuarie şi 15 iulie începînd cu 15 ianuarie 1998 pînă la 15 ianuarie 200916.665.000
  şi la 15 iulie 200916.705.000
Notă *) Cifrele din aceasta coloana reprezintă echivalentul în dolari, determinat la datele respective ale tragerii. A se vedea Condiţiile generale, secţiunile 3.04. şi 4.03. Primele de rambursare anticipata În conformitate cu secţiunea 3.04. b) din Condiţiile generale, prima platibila pentru suma de capital la oricare scadenta a împrumutului care se plăteşte în avans va fi procentul specificat mai jos pentru momentul rambursarii anticipate:
     
  Momentul rambursării anticipatePrima
  Rata dobînzii (exprimată ca un procentaj anual) aplicabilă împrumutului la data rambursării anticipate, înmulţită cu:
  Nu mai mult de 3 ani înainte de scadenţă0,18
  Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6 ani înainte de scadenţă0,35
  Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani înainte de scadenţă0,65
  Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 15 ani înainte de scadenţă0,88
  Mai mult de 15 ani înainte de scadenţă1,00
Anexa 3 Achiziţionarea1. Contractele pentru achiziţionarea bunurilor, cu valori estimate în echivalentul a 5.000.000 dolari sau mai mult fiecare, vor fi acordate prin licitaţie internationala competitivă potrivit procedurilor prevăzute în secţiunile I şi II ale "Directivelor privind achiziţionarea în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor A.I.D." publicate de către Banca în mai 1985 (directive), cu următoarele modificări: a) Paragraful 2.8. din directive se anulează şi se înlocuieşte după cum urmează: "2.8. Notificare şi publicitate Comunitatea internationala trebuie să fie notificată la timp în legătură cu licitaţia. Aceasta se va face prin anunţarea invitaţiilor pentru cereri de includere pe o lista a participanţilor la licitaţie, pentru cereri de îndeplinire a condiţiilor de calificare, sau pentru licitaţie; asemenea anunţuri trebuie să fie efectuate în cel puţin un ziar de mare circulaţie din ţara Împrumutatului şi, în plus, în cel puţin una din următoarele forme: (i) o notificare în publicaţia Naţiunilor Unite, Forumul de dezvoltare, editia de afaceri; sau (îi) o reclama într-un ziar, periodic sau gazeta tehnica de larga circulaţie internationala; sau (iii) o notificare către reprezentanţii locali ai ţărilor şi teritoriilor la care se face referire în directive, care sînt potenţiali furnizori ai bunurilor solicitate." b) Următoarele prevederi sînt adăugate la sfîrşitul paragrafului 2.21. din directive: "Ca o alternativa suplimentară, documentele de licitaţie pot cere licitatorului sa exprime preţul de licitaţie într-o singura moneda de larga circulaţie în comerţul internaţional şi specificată în documentele de licitaţie." c) Paragrafele 2.55. şi 2.56. din directive se anulează. 2. Contractele pentru achiziţionarea de bunuri pentru valori estimate mai mici decît 5.000.000 dolari echivalent vor fi acordate: a) de către cumpărători cărora li se cere să urmeze procedurile publice de achizitionare ale Împrumutatului pentru importul de bunuri, pe baza unor astfel de proceduri, cu condiţia ca aceste proceduri să fie considerate acceptabile de către Banca; şi b) de către alţi cumpărători, conform practicii comerciale existente, cu condiţia ca astfel de contracte să fie acordate pe baza evaluării comparative a cotatiilor obţinute de la furnizori din cel puţin două tari, cu excepţia procedurilor directe de contractare acceptabile pentru Banca, ce pot fi folosite atunci cînd se considera potrivit, conform paragrafului 3.5. din directive. 3. Mărfurile comercializate în mod obişnuit pot fi achiziţionate, cu condiţia unei aprobări anterioare din partea Băncii, prin burse internaţionale de mărfuri sau prin alte canale de achizitionare competitivă, acceptabile Băncii, potrivit procedurilor acceptabile Băncii. 4. Pentru fiecare contract la care se face referire în paragraful 1 din aceasta anexa, Împrumutatul va furniza Băncii, înainte de prezentarea la Banca a primei cereri de tragere a fondurilor din contul de împrumut privind respectivul contract, doua copii tipizate ale unui astfel de contract, împreună cu analiza respectivelor licitaţii şi recomandări pentru acordare, o descriere a procedurilor de reclama şi ofertare urmate şi de alte asemenea informaţii după cum Banca va solicita în mod rezonabil. Cînd plăţile la un contract trebuie făcute din sumele contului special, astfel de copii, împreună cu alte informaţii solicitate a fi furnizate Băncii ca urmare a acestui paragraf, vor fi furnizate Băncii ca parte din evidenta solicitată conform paragrafului 4 din anexa nr. 5 la acest acord. 5. Pentru fiecare contract la care se face referire în paragrafele 2 şi 3 ale acestei anexe, Împrumutatul va furniza Băncii, înainte de prezentarea către Banca a primei cereri de tragere a sumelor din contul de împrumut în legătură cu aceasta, o astfel de documentaţie şi informaţii după cum Banca poate solicita în mod rezonabil pentru a sprijini cererile de tragere pentru un astfel de contract. Atunci cînd plăţile pentru un contract trebuie efectuate din sumele contului special, documentaţia şi informaţiile ce trebuie furnizate Băncii, potrivit prevederilor acestui paragraf, vor fi furnizate Băncii ca parte din evidenta solicitată, conform paragrafului 4 din anexa nr. 5 la acest acord. 6. Prevederile precedentului paragraf 5 al acestei anexe nu se vor aplica la contractele în contul cărora trebuie efectuate trageri din contul de împrumut, pe baza extraselor de cheltuieli. Anexa 4 Acţiuni la care se face referire în paragraful 5 b) din anexa nr. 1 la acest acord 1. Continuarea menţinerii unui cadru macroeconomic în concordanta cu obiectivele programului, după cum a fost stabilit pe baza indicatorilor acceptabili Împrumutatului şi Băncii. 2. Continuarea implementarii satisfăcătoare a unui program, convenit cu Banca pentru eliminarea tuturor subvenţiilor pentru consum pînă la 31 decembrie 1993. 3. a) Continuarea menţinerii unei unităţi de investiţii, cu personal şi alte resurse, cu program de lucru şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca; b) finalizarea analizei de către respectiva unitate a proiectelor de investiţii publice, planificate şi în construcţie, potrivit normelor şi criteriilor convenite cu Banca; c) adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea faptului ca numai astfel de proiecte de investiţii publice, în legătură cu care Împrumutatul şi Banca vor conveni pe baza unei astfel de analize, vor fi aprobate sau continuate. 4. a) Stabilirea unei structuri a preţului satisfăcătoare Împrumutatului şi Băncii, pentru ţiţei, electricitate, cărbune şi lignit, inclusiv a unei formule de menţinere a acestor preţuri la paritate cu preţurile mondiale, după cum s-a convenit cu Banca; b) implementarea satisfăcătoare a unui program convenit cu Banca de creştere a preţului la gazele naturale, în conformitate cu metodologia satisfăcătoare pentru Banca, cu cel puţin 10% trimestrial în termeni reali, începînd cu 1 iulie 1992 şi pînă ce acest preţ atinge şi apoi este menţinut la un nivel suficient pentru a acoperi astfel costul economic; c) liberalizarea structurii preţurilor la toate produsele, altele decît cele la care se face referire în subparagrafele a) şi b) ale acestui paragraf, astfel încît să se elimine toate limitele asupra preţurilor de producţie şi cu amănuntul şi să se reducă perioada de notificare pentru creşterea preţului la nu mai mult de 30 de zile. 5. Înfiinţarea unei agenţii, dotate cu personal şi alte resurse şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca, care să răspundă de aplicarea legilor şi reglementărilor antimonopol ale Împrumutatului. 6. Eliminarea tuturor restrictiilor şi cotelor aplicabile la exportul de bunuri din România, cu excepţia unor astfel de bunuri care se vor conveni cu Banca. 7. a) Continuarea menţinerii sistemului de monitorizare a viabilitatii economice şi financiare a întreprinderilor de stat, pe baza normelor şi criteriilor convenite cu Banca; b) implementarea satisfăcătoare a unui program convenit cu Banca pentru restructurarea sau lichidarea întreprinderilor de stat care, conform normelor şi criteriilor la care se face referire în subparagraful a), se va stabili ca sînt neviabile din punct de vedere economic sau financiar; c) asigurarea ca plăţile restante ale întreprinderilor de stat sînt limitate la nu mai mult de 7,5% din suma cumulată a cifrei de afaceri a întreprinderilor de stat, calculată potrivit normelor satisfăcătoare pentru Banca. 8. a) Dezvoltarea şi aplicarea unor criterii satisfăcătoare pentru Banca, pentru stabilirea şi continuarea activităţilor regiilor autonome; şi b) adoptarea şi implementarea iniţial a unui program satisfăcător Băncii pentru reclasificarea, potrivit Legii nr. 31/1990 a Împrumutatului, oricărei regii autonome care nu corespunde criteriilor la care se face referire în prezentul subparagraf a). 9. Finalizarea tuturor măsurilor convenite cu Banca pentru privatizarea a: a) aproximativ 3.000 de magazine de stat, unităţi de prestări servicii, restaurante şi ateliere selecţionate; şi b) aproximativ 20 de întreprinderi de stat selecţionate. 10. Finalizarea tuturor măsurilor convenite cu Banca pentru reformarea alocaţiilor familiare, inclusiv a reducerii impozitelor pentru persoanele cu copii, prin asigurarea: a) aplicării uniforme a unor astfel de alocaţii, inclusiv reducerea impozitelor, pentru toate familiile cu copii care se încadrează în criteriile convenite cu Banca; b) a unei alocaţii egale pentru fiecare copil; şi c) ca toate reducerile de impozite şi alocaţiile bugetare plătite din contul unor astfel de ajutoare vor fi limitate, la 1 ianuarie 1993 şi în continuare, la nu mai mult decît echivalentul a 2% din produsul intern brut al României. Anexa 5 Contul special1. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli eligibile reprezintă cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor solicitate în timpul execuţiei programului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la acest acord; şi b) termenul alocare autorizata reprezintă o sumă echivalenta cu 40.000.000 dolari care va fi trasa din contul împrumutului şi va fi depusa în contul special, potrivit paragrafului 3 a) al acestei anexe. 2. Plăţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor din aceasta anexa. 3. După ce Banca a primit dovada, satisfăcătoare pentru ea, ca a fost deschis în timp util contul special, tragerile alocarilor autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează: a) Pentru trageri din alocari autorizate, Împrumutatul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru o depunere sau depuneri care nu depăşesc suma totală a alocării autorizate. Pe baza acestei cereri sau cererilor, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special acea suma sau sumele solicitate de Împrumutat. b) (i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va furniza Băncii cereri pentru depuneri în contul special la acele intervale pe care la va specifică Banca. (îi) Înainte de sau la data fiecărei asemenea cereri, Împrumutatul va furniza Băncii documentele şi alte dovezi solicitate, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile în legătură cu care este solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei asemenea cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special acea suma cerută de Împrumutat şi arătată prin documente şi alte dovezi, spre a fi plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul de împrumut în sumele echivalente respective, după cum au fost justificate prin documente şi alte dovezi. 4. Pentru fiecare plata efectuată de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la data solicitată în mod rezonabil de Banca, va furniza Băncii acele documente şi alte dovezi aratind ca acea plata a fost facuta exclusiv pentru cheltuieli eligibile. 5. Fără a se opune prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se vor solicita depuneri suplimentare în contul special: a) dacă, la orice data, Banca a hotărît ca toate tragerile suplimentare să fie efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului, în concordanta cu prevederile art. 5 din Condiţiile generale şi paragraful a) al secţiunii 2.02. din acest acord; sau b) o dată ce suma totală netrasa din împrumut, mai puţin suma oricărui angajament restant înregistrat de Banca, potrivit secţiunii 5.02. din Condiţiile generale privind programul, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocării autorizate. În consecinţa, tragerea din contul împrumutului a sumei netrase rămase din împrumut va urma acele proceduri care vor fi specificate de Banca prin notificare către Împrumutat. Astfel de trageri suplimentare vor fi făcute doar după şi în măsura în care Banca se va fi convins ca toate aceste sume, rămase ca depuneri în contul special la data acestei notificări, vor fi utilizate în efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile. 6. a) Dacă Banca va fi hotărît, la orice data, ca orice plata din contul special: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila potrivit paragrafului 2 al acestei anexe; sau (îi) nu a fost justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, îndată după notificarea Băncii: (A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va depune în contul special (sau, la cererea Băncii, va rambursa acesteia) o sumă egala cu suma acelei plati sau părţi din aceasta nu atît de eligibilă sau justificată. Dacă Banca nu va conveni altfel, nici o depunere suplimentară nu va fi facuta de către Banca în contul special, pînă cînd Împrumutatul nu va fi furnizat acele dovezi sau nu va fi făcut acea depunere sau rambursare, după caz. b) Dacă Banca va fi hotărît, la orice data, ca orice suma rămasă în contul special nu va fi solicitată a acoperi plati suplimentare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul va rambursa Băncii, cu promptitudine, acea suma restanta, după notificarea din partea Băncii. c) Împrumutatul poate, după notificarea din partea Băncii, sa ramburseze Băncii toate sau parte din sumele depozitate în contul special. d) Rambursarile către Banca, efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) şi c) ale acestei anexe vor fi trecute în creditul contului de împrumut pentru tragerea următoare sau pentru reziliere, potrivit prevederilor din acest acord, inclusiv Condiţiile generale. -----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 182 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 97 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 102 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
 • LEGE nr. 138 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţionala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994
 • LEGE nr. 219 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 127 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 7 din 1 iulie 1977 Legea calităţii produselor şi serviciilor
 • LEGE nr. 49 din 5 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 103 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 175 din 13 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • LEGE nr. 94 din 13 mai 1998 privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 204 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 88 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 60 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 5 mai 2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 31 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 17/1971 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 16/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 26 noiembrie 1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 55 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021