Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 61 din 30 iunie 1992 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 3 iulie 1992 -
LEGE Nr. 61 din 30 iunie 1992a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 3 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1992 cuprinde resursele financiare centralizate şi repartizate acestora, pentru acordarea drepturilor de pensii, indemnizaţiilor în caz de boala, accidente, maternitate, recuperare, precum şi alte măsuri de protecţie ce se acordă, potrivit legii, în cadrul asigurărilor sociale de stat. (2) Veniturile şi cheltuielile au fost stabilite în baza reglementărilor legale, tinindu-se seama şi de influentele ce decurg din indexarea salariilor, pensiilor şi alte drepturi stabilite de lege. Articolul 2 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1992 se stabileşte la venituri în suma de 415.330 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 407.550 milioane lei, cu un excedent de 7.780 milioane lei, conform anexei nr. 1. (2) Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sînt următoarele:
     
  - contribuţia datorată de persoanele juridice şi fizice care utilizează muncă salariată ..............414.721 milioane lei;
  - contribuţia salariaţilor şi pensionarilor pentru bilete de tratament balnear şi odihnă, precum şi alte venituri ............................................
(3) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992 se repartizează astfel:
     
  - pensii de asigurări sociale de stat, ajutoare sociale şi alte ajutoare acordate pensionarilor, precum şi cheltuieli de transmitere a acestora ....311.444,8 milioane lei;
  - indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident, indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor ...........................................61.846,6 milioane lei;
  - compensarea creşterii preţurilor la medicamente ..31.724,6 milioane lei;
  - trimiterea la tratament balnear şi odihnă, precum şi alte cheltuieli specifice .......................2.534 milioane le
Articolul 3Fondurile pentru pensia suplimentară, care completează sistemul asigurărilor sociale, se stabilesc la 50.505 milioane lei la venituri şi 22.995,3 milioane lei la cheltuieli, conform anexei nr. 2. Articolul 4Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru plata ajutorului de şomaj se stabilesc potrivit anexei nr. 3. Articolul 5Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modificările intervenite în volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 1992, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia măsurilor de protecţie socială şi din adaptarea legislaţiei. Articolul 6Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 17 iunie 1992, cu respectare prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANPREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Anexa 1 BUGETULasigurărilor sociale de stat pe anul 1992
       
      - mil. lei -
  I.Venituri - TotalProgram 1992
  415.330,0
    din care:  
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de la persoane juridice şi fizice care utilizează muncă salariată414.721,2
    - Contribuţia salariaţilor şi pensionarilor pentru bilete de tratament balnear şi odihnă550,0
    - Alte venituri ale asigurărilor sociale de stat58,8
  II.Cheltuieli - Total407.550,0
    din care:  
    - Pensii de asigurări sociale de stat301.000,3
    - Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident25.693,2
    - Ajutoare sociale acordate potrivit legii1.531,8
    - Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor36.153,4
    - Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese şi proteze290,0
    - Ajutoare pentru decese pensionari750,0
    - Tratament balnear şi odihnă2.200,0
    - Cheltuieli pentru prelucrarea şi plata pensiilor8.162,7
    - Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente31.724,6
    - Alte cheltuieli pentru asigurările sociale de stat44,0
  III.Excedent (+)/Deficit (-) (I-II)+ 7.780,0
Anexa 2 BUGETULfondului pentru pensia suplimentară pe anul 1992
       
    - mil. lei -
  Program 1992
  I.Venituri - Total50.505,0
    din care:  
    - Contribuţii pentru pensia suplimentară de la persoane fizice47.245,0
    - Alte venituri3.260,0
  II.Cheltuieli - Total22.995,3
    din care:  
    - Pensia suplimentară, inclusiv pentru majorare22.995,3
  III.Excedent (+)/Deficit (-) (I-II)27.509,7
Anexa 3 FONDULpentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1992
       
    - mil. lei -
    Program 1992
  I.Sold la 1 ianuarie 199233.020,6
  II.Venituri - Total83.637,0
    din care:  
    - Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la persoane juridice şi fizice care utilizează muncă salariată69.494,8
    - Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi13.899,0
    - Dobîndă fond şomaj243,2
  III.Cheltuieli - Total108.195,1
    din care:  
    - Ajutor de şomaj87.210,0
    - Cheltuieli privind efectuarea plăţii2.877,7
    - Cheltuieli privind calificarea şi recalificarea şomerilor16.727,4
    - Cheltuieli privind plata absolvenţilor învăţămîntului superior şi liceal şi alte cheltuieli1.380,0
  IV.Excedent (+)/Deficit (-) (I-II)+ 8.462,5
---------------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 24 aprilie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 305 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 4 octombrie 2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 590 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 128 din 21 iunie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2011, şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 24 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 6 noiembrie 2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 250 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2000 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 17 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 144 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 290 din 29 decembrie 2000 privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 4 din 30 mai 1950 pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada dela 23 Decemvrie 1949 pînă la 27 Mai 1950
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 12 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 939 din 27 noiembrie 1946 pentru crearea Regiei Autonome a Exploatarilor Agricole Zootehnice, a Industriilor Agricole şi Maşinilor
 • LEGE nr. 4 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • LEGE nr. 57 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului-cadru dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în nume propriu şi ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003 şi la Washington la 11 iunie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 263 din 28 martie 1941 pentru expropriere de proprietăţi imobiliare
 • LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 210 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 29 iunie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021